Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 21. marrasKUUTa 2017

6

T

yönantajalla on työterveyshuol-

tolain perusteella velvollisuus

järjestää työsopimus- ja virka-

suhteessa oleville työntekijöilleen eh-

käisevä työterveyshuolto. Lisäksi

työnantaja voi järjestää yleislääkäri-

tasoista sairaanhoitoa osana työter-

veyshuoltopalveluja.

Palkansaajat ovat siis kattavasti

palvelujen piirissä, mutta yrittäjien

osalta asiat eivät valitettavasti ole yh-

tä hyvällä tolalla. Yrittäjä tai maata-

lousyrittäjä voi halutessaan järjestää

itselleen työterveyshuollon – iso pai-

no sanalla VOI.

Vain yhdellä seitsemästä

Itse asiassa vain joka seitsemäs yrit-

täjä, jolla ei ole työntekijöitä, on jär-

jestänyt työterveyshuollon itselleen.

Myös yksinyrittäjät tarvitsevat tukea

työkyvylleen ja työterveyshuollon

järjestäneet yrittäjät ovat näihin pal-

veluihin useimmin tyytyväisiä. Mo-

ni yrittäjä ei kuitenkaan tiedä työter-

veyshuollon hyödyistä, mitä palve-

luja on tarjolla tai miten ne hanki-

taan. Työnantajayrittäjille on usein

myös epäselvää, mitä palveluja työn-

tekijöille on järjestettävä jamiten nii-

den kustannuksista saa korvauksia.

Koetaan, että palvelujen hankkimi-

nen on hankalaa, aikaa vievää ja jo-

pa byrokraattista.

Kela

korvaa yrittäjän ehkäiseväs-

tä työterveyshuollosta ja yleislääkä-

ritasoisesta sairaanhoidosta aiheutu-

via tarpeellisia ja kohtuullisia kus-

tannuksia. Korvausten saamisen eh-

tona on, että yrittäjällä ja palvelun-

tuottajalla on voimassa oleva työter-

veyshuoltosopimus sekä työterveys-

huollon toimintasuunnitelma ja työ-

paikkaselvitys on tehty.

Pirkanmaalla kuusi

palveluntarjoajaa

Pirkanmaalla Yrittäjät ovat tehneet

sopimuksen tässä vaiheessa yhteen-

sä kuuden palveluntarjoajan kans-

sa. Ne ovat

Johanneksen Klinikka,

Medisport Oy, Suomen Terveystalo

Oy, Finla Työterveys, Attendo Ter-

veyspalvelut Oy ja Tullinkulman

Työterveys Oy.

Apua tarjolla

Työterveyslaitoksen työterveys-

huollon asiantuntijat auttoivat jär-

jestöä kilpailuttamaan työterveys-

huoltopalvelut jäsenistölleen tuke-

malla hyvän työterveyshuoltokäy-

tännön mukaisten palvelujen han-

kintaa sekä auttamalla työterveys-

huoltopalvelujen puitesopimuksen

solmimisessa. Yhteishankinta tekee

työterveyshuoltopalvelujen hankki-

misen helpoksi yrittäjille, parantaa

palvelujen saatavuutta ja vähentää

yrittäjien hallinnollista taakkaa. Sa-

malla varmistetaan, että palvelut

ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja

vastaavat yrittäjien ja pienten yri-

tysten tarpeita.

Vaikutuksia seurataan

Yhteishankinnassa palvelut kilpai-

lutetaan ja hankitaan tietylle ryh-

mälle solmimalla puitesopimus va-

litun palveluntuottajan kanssa. Yrit-

täjät voivat ilmoittautua työterve-

yshuollon asiakkaaksi ilman aikaa

vieviä sopimusneuvotteluja ja epä-

varmuutta palvelujen sisällöstä tai

hinnasta.

Prosessiin sisältyy myös yhteis-

hankinnan vaikuttavuuden arvi-

ointi. Kyselyllä selvitettiin järjestö-

jen jäsenten tarpeet ja toiveet en-

nen prosessin käynnistämistä. Jat-

kossa seurataan puitesopimukseen

liittymistä ja tyytyväisyyttä palve-

luihin noin puolen vuoden kulut-

tua yhteishankintaprosessin aloit-

tamisesta.

Uusi malli yrittäjien

ja pienten yritysten

työterveyspalvelujen

hankintaan

Työterveyspalvelujen vertailu voi olla hankalaa, eikä kaikkea ehkä

ole saatavilla omalta paikkakunnalta. Tähän ongelmaan pureutuvat

Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX TTT-palvelut -hanke ja Pirkanmaan

Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintakokeilu.

LISÄTIETOA VERKOSTA

Pirkanmaan Yrittäjät ry,

www.pirkanmaanyrittajat.fi

www.ttl.fi/yrittaja/pienyri-

tyksen-tyoterveyshuolto/

Verkostot pienyrittäjän tukena

-opas:

www.ttl.fi/verkostot-

pienyrittajan-tukena/

Opas työn ja muun elämän

yhteensovittamiseen:

www.ttl.fi/tyo-muu-elama-

ja-ajanhallinta/

Työterveyslaitoksen

Yrittäjän työterveyshuolto ja

työturvallisuus -opas ilmestyy

joulukuussa 2017

Hankkeesta lisätietoa

osoitteessa

www.ttl.fi

>

syötä hakukenttään

TyhyverkostoX TTT-palvelut

JOULUPUUROLLE!

Nyt mantelia metsästämään, hyvät ystävät, yrittäjät ja asiakkaat!

Perinteinen puurokattilamme porisee toimitiloissamme

PERJANTAINA 1.12.2017 klo 8–11

osoitteessa Patamäenkatu 18, Tampere.

Tervetuloa isommallakin porukalla

viettämään kiireetön aamu kanssamme!

Ilmoittautumiset viimeistään 28.11. osoitteessa:

tampereenpuhelin.fi/joulupuuro

TEHDÄÄN YHDESSÄ

HYVIÄ ASIOITA!

Joulupuuro-tilaisuudessamme voit osallistua

vuotuiseen Joulupuu-keräykseen, jonka tavoitteena

on taata joulu Tampereen lapsiperheille, joiden

luona joulupukki ei välttämättä muuten kävisi.

Ohjeet löydät osoitteesta:

www.joulupuutampere.fi

Toimitamme meille tuodut

Joulupuu-lahjat eteenpäin.

Täällä ei soi Katri-Helena, mutta

edulliset hinnat pistävät laulattamaan.

Rakensimme Patamäenkadulle

Joulumaan

, josta saat vain

Joulupuuropäivänä superedulliset

tuotteet pukinkonttiin.

Tervetuloa ostoksille!

JOULUMAASTA

EDULLISET

OSTOKSET

Patamäenkatu 18, 33900 Tampere

I

tampereenpuhelin.fi

Kuva: Pixabay