Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 21. marrasKUUTa 2017

5

Vuosikymmenten aikana syntynyt

kateusyhteiskunta pitää purkaa ja

onnistujia pitää palkita eikä polkea!

Jari Haapaniemi

Yritys:

Nokian Lukkohuolto Oy

Paikallisyhdistys:

Nokian Yrittäjät ry

Ikä:

46

Mistä asti olet ollut yrittäjäjärjestön jäsen:

vuodesta 1994

1.

Varapuheenjohtajanaolenollut kehittämässähal-

linnon ja toimintamallienmuutosta. Nyt, kun ra-

kenteellinen muutos on tehty, on aika jalkauttaa se toi-

mintaan ja hyödyntää muutoksen tuoma mahdollisuus.

Näenmeillä suuriamahdollisuuksiakehittääPirkanmaan

Yrittäjistä vieläkin vaikuttavampi ja vahvempi järjestö.

Minulla on vahva osaaminen murrosvaiheen jälkeisen

työn johtamisesta. Haluan ottaa haasteen vastaan ja lait-

taa itseni likoon puheenjohtajana tässä tilanteessa.

2.

Olen toisenpolven lukkoseppäyrittäjä.Omani al-

koi 1994vaikeiden lamavuosienaikaan. Yrittäjyys

on ollut minulle elämäntapa jo pikkupojasta lähtien, jol-

loin ansaitsin viikkorahani omalla työlläni. Tällä hetkel-

lä työllistän itseni lisäksi kaksi henkilöä. Pienessä yrityk-

sessä pääsen toimimaan sekä ns. tiskin takana että myös

haalarihommissa kentällä.

3.

Minulla on monipuolista osaamista johtajana toi-

mimisesta erilaisissa tehtävissä. Puheenjohtajana

toiminpäätetyissä asioissa tehokkaasti edetenantaen tuke-

ni operatiiviselle johdolle. Asioiden valmistelussa haluan

saada eri osapuolien kannat selville niin, että lopullinen

päätös on yhteisesti hyväksyttävä, vaikka siitä olisi äänes-

tetty. Pystyn toimimaan kovankin paineen alla ja kanta-

maanvastuunpäätöksistä.Oikeudenmukaisuusjatasapuo-

lisuus ovat kantavia arvoja johtamistyössäni. Monipuolis-

ten luottamustehtävieni kautta minulla on laajat vaikutta-

misverkostot, joista on hyötyä puheenjohtajan tehtävissä.

4.

Tunnen molemmat kollegat hyvin ja molempien

kanssaolen tehnyt yhteistyötä yrittäjäasioissa. Pil-

vi on hyvin verkottunut Pirkanmaalla ja valtakunnalli-

sestikin. Janneon toiminut pitkään järjestössämme jahän

tuntee toimintamme varmasti meistä ehdokkaista par-

haiten.Osaamista janäkemystäpuheenjohtajan tehtäviin

löytyy runsaasti molemmilta.

5.

Jäsentemme etujen valvonta! Meidän pitää ottaa

kantaa ja vaikuttaa kaikkiin yrityksiä koskeviin

päätöksiin alueellamme ja myös huolehtia, että mielipi-

teemme johtaa tuloksiin. Vuosikymmenten aikana syn-

tynyt kateusyhteiskunta pitää purkaa ja onnistujia pitää

palkita eikä polkea!

6.

Yrittäjien toimintaedellytyksiin pitää saada no-

peasti parannuksia. Edunvalvontaapitää terävöit-

tää ja tuloksia saada aikaiseksi, jotta yrittäjyys kaikilla ta-

soilla pysyy kannattavana. Haasteena on saada meidän

kannaltamme isoja asioita kuten paikallinen sopiminen

vietyä eteenpäin niin, että tuloksena on aidosti työllistä-

misen riskejä vähentävä ratkaisu.

7.

Meidän pitää pystyä tarjoamaan jäsenille selkeää

lisäarvoa jäsenyydestä. Yhtä tärkeä on löytää uu-

sia jäseniä liittymään kuin pitää kiinni jo olemassa ole-

vista jäsenistä. Meillä on valtava määrä rahanarvoisia jä-

senetuja,jateemmejonytvaikuttavaaedunvalvontaayrit-

täjien hyödyksi. Viestintää pitää pystyä parantamaan ja

selkeyttämään, jotta jäsenet ovat myös tietoisia tehdystä

työstä ja jäsenyyden hyödyistä.

8.

Oma aika todellakin on kortilla, mutta aina kun

mahdollista, vietän aikaa mökillä perheen kanssa.

Lisäksimeilläonyhteisenäharrastuksenakaravaanarimat-

kailu, eräretkeily ja metsästys. Luonnon rauha auttaa pa-

lautumaan ja lataamaan akkuja arjen kiireiden keskellä.

Viestinnän nykyaikaistaminen,

brändin vahvistaminen ja koko

järjestökentän yhteisten tavoitteiden

kirkastaminen on tärkeätä.

Pilvi Kärkelä

Yritys

:

Tili- ja taloushallintopalvelut

Pilvi Kärkelä Oy

Paikallisyhdistys:

Kihniön Yrittäjät

Ikä:

45

Mistä asti olet ollut yrittäjäjärjestön jäsen:

vuodesta 1999

1.

Toimin päivittäin erilaisten yritysten kanssa hei-

dän arjessaan, niin työni kuin luottamustoimien

kautta. Näissä tehtävissä saan yrittäjien palautetta yritys-

ten toimintaympäristöjen edellytyksistä ja niiden puut-

teista, yritysten eri elinkaaren vaiheista ja yrittäjien hen-

kilökohtaisista kokemuksista. Olen saanut luottamusta

toimiessani eri yrittäjäjärjestön tehtävissä paikallisyhdis-

tyksessä kahdeksan vuotta ja tällä hetkellä Pirkanmaan

Yrittäjien hallituksen ja vaikuttajavaliokunnan jäsenenä.

Kentältä olen saanut pyyntöjä lähteä puheenjohtajaksi.

2.

Yrityksemme toimintaa perheemme voimin on

ollutyli25vuotta.Kuljetusliikkeentoimintaa2008

asti,jossatoimintaloushallinnoneritehtävissä.Olinkaup-

piaana elintarvike- ja päivittäistavarapuolella Kihniöllä

kuusi vuotta alkaen vuodesta 1999. Kaupan suljettua

vuonna 2005, aloitin tili- ja isännöintitoimiston tuottaen

palveluita yrityksille ja yhdistyksille sekä yksityisille hen-

kilöille. Yrittäjäuran rinnalla olen tehnyt myös eri hank-

keita sekä toiminut järjestön toiminnanjohtajana.

3.

Puheenjohtajan tehtävään antavat vahvanperus-

tan yritysten arjen tunteminen, laajat verkostot

yrityskentällä, kaupunki- jakuntajohtajiin sekä valtakun-

nanpäättäjiin.Hyvätverkostotmahdollistavatsuoranvai-

kuttamismahdollisuuden yritysten toimintaedellytysten

parantamiseen Pirkanmaalla. Järjestötyön ammatillinen

kokemus, taloushallinnon,markkinoinnin ja johtamisen

osaaminen. Kunnallisen jamaakunnallisenpäätöksente-

on tunteminen ja niissä vaikuttaminen takaavat vahvan

osaamisenPirkanmaaneri asioistaniinyrityskentänkuin

julkisten toimintojen puolella.

4.

Puheenjohtajakilpailussa on nyt ehdolla vain hy-

viä ehdokkaita.

JariHaapaniemellä

onkokemus-

ta kuntajohtamisesta ja sitä kautta osaamista kokouskäy-

tännöistä ja päätöksenteosta.

Janne Vuorinen

on pitkän

ajan toiminut yrittäjäjärjestössä ja tuntee aluejärjestötoi-

minnan sekä Suomen Yrittäjien toiminnan hyvin. Mo-

lemmat osaavat myös ottaa jäsenistön huomioon ja ke-

hittää järjestötoimintaa eteenpäin.

5.

Aluejärjestön tehtävänäonparantaa yritysten toi-

mintaedellytyksiä edunvalvonnan ja yhteistyön

kautta eri toimijoiden kanssa. Jäsenten palvelujen tuotta-

minen, joista neuvonta, koulutus ja verkostoituminenon

kärkiteemana.

6.

Suurimmat haasteet ovat pysyä ajassa mukana.

Kehitysonnopeata jadigilisaatiomuuttaa toimin-

tatapoja monella tapaa. On pohdittava kuinka saamme

jäsenistöä järjestöömme ja vaikutusmahdollisuutemme

vahvistumaan. Viestinnän nykyaikaistaminen, brändin

vahvistaminen ja koko järjestökentän yhteisten tavoittei-

den kirkastaminen on tärkeätä.

7.

Toiminnan tuominen tähän aikaan, viestinnän

nykyaikaistaminen ja yrittäjien arvostamisen ko-

hottaminen. Tarjota palveluita ja tapahtumia uuden yri-

tyskulttuurin omaaville yrittäjille. Pirkanmaan Yrittäjien

brändinkehittämistä innostavaksi jakiinnostavaksi.Nos-

tetta järjestötoimintaanuudella tavalla, jossahalutaanol-

la mukana!

8.

Omalla ajalla hoidan paljon yhteisiä asioita. Kui-

tenkin vastapainoksi liikun paljon luonnossa ja

valokuvaan. Salitreeneillä pidän peruskuntoani yllä. Pi-

dän teatterista, konserteista ja taidenäyttelyistä, joskinne

ovat harvinaisempaa ajanvietettä. Pori Jazzeille odotan

taas pääseväni kovasti ensi kesänä.

FAKTA

P.S. Puheenjohtajien

lisäksi syyskokouksessa

valitaan myös

Pirkanmaan Yrittäjien

hallitus toimikaudelle

2018–2019.

Kyseiseen tehtävään

ehdolla ovat seuraavat

henkilöt, sekä yksi

yrittäjä, joka ei halunnut

nimeään julkaistavan.

Jani Autio,

Defentor Oy Vartiointipalvelu,

Tampere

Mika Hippeläinen,

mKH rakennustarvike Oy, Pälkäne

Soili Husso,

Vesihuolto Pro Oy, Ylöjärvi

Hannele Hyödynmaa,

mainos- ja viestintätoimisto

mainio Oy, Tampere ja Helsinki

Jarno Hämäläinen,

asUa Group Oy, Lempäälä

Kirsi Ilola-Ollikka,

ilolan maatilamatkailu,

Valkeakoski

Anne Juhola,

metallityöliike Juholat Oy,

Ylöjärvi

Jaana Järvinen,

Yrityspalvelu simetra Oy,

Ylöjärvi

Ari Järvinen,

Jadelcons Oy,

Tampere

Pilvi Kärkelä,

Tili- ja taloushallintopalvelut

Pilvi Kärkelä Oy, Kihniö

Mauno Laihonen,

Lihanvälitys Laihonen Oy,

Tampere

Joni Lappalainen,

Dreamloop Games Oy, Tampere

Mauri Loukiala,

Ukko Consulting, Pirkkala

Mirko Lännenpää,

Taplause Oy, Tampere

Elina Nyman,

Tmi m.E.Nyman,

Tampere

Eevaliisa Pentti,

invea Oy, Kangasala

Katariina Pylsy,

Hämeenkyrön

maisemakahvila,

Hämeenkyrö

Markus Rajala,

sähköverkkopalvelu

Finland Oy, Ylöjärvi

Sami Rautiainen,

Tottijärven Tilitoimisto Oy,

Nokia

Jaana Ristimäki-Anttila,

moonrex Oy, Pirkkala

Kari Sirén,

sähkötekniikka Oy Kari sirén,

Tampere

Jukka Sundstedt,

Vaatturinliike sundstedt, Tampere

Satu Ukkonen,

acu-Ukkonen, Pälkäne