Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 21. marrasKUUTa 2017

4

Suomen suurin aluejärjestö valitsee

tästä triosta uuden kipparin

Pirkanmaan Yrittäjät saa ensi vuoden alusta itselleen uuden vetäjän, kun järjestöä kuuden vuoden ajan

kipparoineelle Veikko Kiilille valitaan seuraaja. Hänen puheenjohtajakautensa päättyy, koska järjestön

säännöissä puheenjohtajan kaksivuotiskausien määrä on rajattu kolmeen. Varsinaisen valinnan puheen-

johtajasta tekee Pirkanmaan Yrittäjien syyskokous, joka kokoontuu 30. päivä marraskuuta Kokouskeskus

Puistotornissa Tampereen Hämeenpuistossa. Pirkanmaan Yrittäjä –lehti esitti samat kysymykset kaikille

kolmelle tehtästä kiinnostuksensa ilmoittaneelle kandidaatille. Näin he vastasivat.

Järjestömme pitää saada

sellaiseen trimmiin, että yrittäjät

kokevat tarvetta liittyä ja jäsenem-

me haluavat suositella jäsenyyttä.

Janne Vuorinen

Yritys:

MP-Kuljetus Ky

Paikallisyhdistys:

Nekalan-Koivistonkylän Yrittäjät ry

Ikä:

51

Mistä asti olet ollut yrittäjäjärjestön jäsen:

vuo-

desta 1988

1.

Olen toiminut pitkään järjestön varapuheenjoh-

tajana. Haluanolla kehittämässä aluejärjestöäm-

me vielä nykyistäkin paremmaksi yrittäjyyden puoles-

tapuhujaksi ja yrittäjien verkostoksi. Olemme nyt

Pir-

kanmaanYrittäjissä

toteuttaneet laajan organisaatiouu-

distuksen, mutta siinäkin on vielä paljon kehitettävää.

Erittäin tärkeänä pidänmuilta luottamushenkilöiltä saa-

maani laajaa tukea ja kannustusta lähteä ehdolle. Ilman

sitä en olisi lähtenyt ehdokkaaksi. Puheenjohtajana ei

voi toimia, jollei takana ole kentän tuki.

2.

1988perustimme isäni kanssapakkauksiavalmis-

tavan yrityksen, joka toimi alkuvuodet myös toi-

sen samanalanyrityksenagenttina. Toimintaa laajennet-

tiin 90-luvulla yritysostoin. Myös isoisäni perustaman

kuljetusyrityksen toimintaa laajennettiin -90, jolloin läh-

din mukaan yhtiömieheksi. Myöhemmin olen lunasta-

nut kuljetusyrityksen isältäni. Avovaimoni

Satu

on toi-

minut yksinyrittäjänä vuodesta 1988, joten vuosien saa-

tossa yritystoiminnan haasteet ovat tulleet tutuiksi niin

työnantajana, kuin myös yksinyrittäjän arjen kautta.

3.

Olenhuonokehumaan itseäni,mutta saamani pa-

lautteen perusteella omaan hyvät neuvottelutai-

dot, otanmuidenmielipiteet huomioon, osaan kuunnel-

la ja olen helposti lähestyttävä. Olen koko ikäni toiminut

aktiivisesti eri järjestöissä ja niiden hallinnossa. Toimin

myös monen yrityksen hallituksessa ja olen kehittänyt

hallitustyöskentelyssä tarvittavia taitojani vuosienvarrel-

la useissa koulutuksissa, esimerkiksi HHJ-kurssi + tut-

kinto, kriisiviestinnän kurssi ja Suomen Yrittäjien Vies-

tintäakatemia. Luottamustoimieni kauttaminullaon laa-

ja verkosto. Olen SuomenYrittäjienhallituksen työvalio-

kunnan jäsen ja tunnen järjestön neliportaisen organi-

saation, toimintatavat jamyös heikkoudet hyvin. Tunnen

myös suurimmanosan järjestömmekeskeisistä toimijois-

ta henkilökohtaisesti aina EU-tasolle saakka. Olen puo-

luepoliittisesti sitoutumaton. Tämän olen kokenut hel-

pottavan neuvotteluja etenkin kuntapäättäjien kanssa.

4.

Pilvi

ja

Jari

ovat molemmat erittäin hyviä eh-

dokkaita! He ovat helposti lähestyttäviä, luon-

teeltaan positiivisia ja luotettavia toimijoita. Heidän

kanssaan on helppoa toimia. He ovat olleet pitkäänmu-

kana kuntapolitiikassa, jonka kautta heillä on hyvä tie-

tämysmm. käynnissä olevasta sote- jamaakuntauudis-

tuksesta ja sen vaikutuksista kuntien rooliin jatkossa.

5.

Tavoitteenamme on saada aikaan parhaat yrit-

täjyyden edellytykset Pirkanmaalle. Tämä on

pari vuotta sitten päivitetty visiomme, jonka saavutta-

miseksi pitää tehdä vielä paljon kehittämistyötä järjes-

tössämme ja myös vaikuttaa nykyistä tehokkaammin

asioihin ulospäin.

6.

Suomen työmarkkinarakenteet pitää uudistaa.

Maailman kilpailukykyvertailun mukaan Suo-

messa on maailman jäykin palkanmuodostus. Suo-

meen pitää rakentaa uusi malli, jossa työpaikoilla on

aito sopimisen vapaus yrittäjien ja työntekijöiden kes-

ken ja jossa ketään – ei työntekijöitä, eikä yrittäjiä syr-

jitä. On myös tärkeää varmistaa, että verojärjestel-

mämme ymmärtää yrittäjyyttä, kannustaa yrittäjäris-

kiin, on kansainvälisesti kilpailukykyinen, vakaa ja en-

nakoitava. Jopa 40 prosenttia yrittäjistä eläköityy 10

vuoden aikana. Siksi omistajanvaihdoksiin ja niihin

liittyvään verotukseen tulee kiinnittää huomioita.Muu-

ten voimmemenettää paljon hiljaista tietoa ja työpaik-

koja. Ajankohtainen asia Suomessa ja Pirkanmaalla on

sote- ja maakuntauudistus ja siihen liittyvä valinnan-

vapaus. Valinnanvapausmahdollistaa joustavan ja kus-

tannustehokkaan mallin toimia, josta hyötyvät kaikki.

7.

Tähän ei ole olemassa lyhyttä vastausta eikä yh-

tä ratkaisua. Yleisellä tasolla järjestömme kaik-

kea toimintaa ja palvelutarjontaa pitää kehittää suun-

taan, joka puhuttelee nykyistä paremmin nuoria yrittä-

jiä ja tietenkin kaikkia nykyisiä jäseniämme. Järjestöm-

me pitää saada sellaiseen trimmiin, että yrittäjät koke-

vat tarvetta liittyä ja jäsenemme haluavat suositella jä-

senyyttä. Tässä asiassa viestintämme kehittämisellä on

keskeinen rooli. Teemme nytkin paljon merkittävää ja

hyvää työtä, mutta osaamme viestiä siitä huonosti.Toi-

mintaamme pitää myös kehittää paremmin jäsentem-

me verkottumista tukevaksi.Meillä on lähes 9500 jäsen-

tä, jotka tietävät toistensa tekemisistämelkovähän.Näen

tässä huonosti hyödynnetyn voimavaran ja hyvin toteu-

tettuna merkittävän jäsenedun.

8.

Luonnossa liikkuminen on yhdistävä tekijä har-

rastuksissani. Olen 5-vuotiaasta ollut partiolai-

nen. En ehdi enää viikkotoimintaan, mutta toiminmm.

erään partiolaisten tukiyhdistyksen puheenjohtajana

ja vastaan leirialueen kunnossapidosta ja varauksista.

Yhteisestä koiraharrastuksestamme on tullut vaimol-

leni yritystoimintaa, jossa autan häntä mahdollisuuk-

sieni mukaan. Saarimökillämme käymme kesällä la-

taamassa akkuja. Myös Lapissa käymme talvella hiih-

tämässä ja kesällä patikoimassa.

KYSYMYKSET:

1.

Miksi olet ehdolla puheenjohtajaksi?

2.

Kerro omasta yrittäjäurastasi?

3.

Mikä tekisi sinusta hyvän

puheenjohtajan?

4.

Ehdolla on myös kaksi muuta kandi-

daattia, ja te kaikki tunnette toisenne.

Kehu kilpakumppaneitasi, missä he

ovat erityisen hyviä?

5.

Mikä on mielestäsi aluejärjestön tärkein

tehtävä nykypäivän Pirkanmaalla?

6.

Entäpä mitkä ovat yrittäjäjärjestön

suurimmat haasteet sekä Suomessa

että meillä täällä Pirkanmaalla?

7.

Miten Pirkanmaan Yrittäjien

jäsenkehitys saadaan nousuun?

8.

Vapaa-aika on yrittäjälle, saatikka

sitten yrittäjäjärjestön aktiiville varsin

suhteellinen käsite. Mitä sinä tykkäät

tehdä jos ja kun saat olla niin sanotusti

omalla ajallasi?