Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 21. marrasKUUTa 2017

12

... jatkoa edelliseltä sivulta

Käytännössä muutoksessa terveys-

käyttöön vaadittiin, että jokaiseen

erilliseen huoneeseen asennettiin it-

senäiset hanat, lavuaarit ja viemärin-

sä. Lisäksi myös ilmastointiratkaisut

vaadittiin huonekohtaisesti, ja poti-

lastyötä kun tehdään, tietytmääräyk-

set oli asetettu myös äänieristykses-

tä. Kiropraktikoiden toimintaa seu-

rataan muutenkin tarkalla syynillä.

Kiropraktikon ammattinimike on

suojattu ja sitä voivat käyttää vain ne,

jotka ovat suorittaneet

Sosiaali- ja

terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Valviran

hyväksymän, ammattiin

johtavan koulutuksen.

Monimerkityksinen

sana

Liiketoiminnan osalta remontti oli

ainakin teoriassa huomattavasti ke-

vyempi. Oikeastaan uusiksi meni ai-

noastaan nimi, sillä jo aiemmin pys-

tyssä ollut osakeyhtiö sinänsä jatkoi

toimintaansa aivan kuten ennenkin.

Alun perin tähtäimessä oli suomen-

kielinen nimi, mutta sellaista ei kui-

tenkaan ikinä keksitty. Nykyiseen ni-

meen sisältyy jonkinasteinen sa-

naleikki, koska sana back voi merki-

tä suomeksi niin selkää kuin sitä, et-

tä jokin sijaitsee takana.

– Ajatus taisi lähteä ihan siitä, et-

tä arkkitehti oli jo silloin piirtänyt

nämä huoneet, joista meidän kirop-

raktikkojen tilat sijaitsevat tuolla

taimmaisena.

Harvinainen ammatti

– Suomessa

Englanninkielinen nimi on luonnol-

linen myös siinä mielessä, että Val-

lit ovat itse hakeneet oppinsa alalle

juuri Englannista. Hynttyytkin pis-

tettiin yhteen vasta Bournemouthis-

sa, jonne siis kumpikin oli saapunut

opiskelemaan aivan omia polkujaan.

Suomessa heillä on kollegoita huo-

mattavasti entistä kotimaataan vä-

hemmän, sillä koko Suomessa toi-

mii kuutisenkymmentä kyseisen

ammatin harjoittajaa. Osittain pien-

tä määrää selittää se, että Suomessa

yliopistotasoista tutkintoa ei voi

suorittaa, vaan oppi on aina ollut

pakko lähteä hakemaan maailmal-

ta. Käytännössä likipitäen kaikki

Suomessa ammattia harjoittavat ki-

ropraktikot ovat hakeneet tietotai-

tonsa englanninkielisestä maail-

masta, jossa kiropraktikoiden ase-

ma on ollut vahva jo pidempään.

Pelkästään Yhdysvalloissa toimii

noin 100 000 kiropraktikkoa.

Yrittäjyys on edellytys

Kuten todettua, yritystoiminta itses-

sään ei ollut pariskunnalle mikään

uusi tuttavuus. Yrittäjänä toimimi-

nen on käytännössä edellytyskin sii-

hen, että ammattia voi harjoittaa

Suomessa.

– Enkä ainakaan ole kuullut, että

Suomessa olisi mitään tahoa, joka

kainalossa ei pahemmin tarvinnut

pohtia.

– Ajanvaraus, tietoturva, potilas-

rekisterit ja rahastus hoituivat talon

puolesta. Nythän me vastaamme

täällä kaikesta itse aina siitä lattian

lakaisusta alkaen, Krista kertoo.

Praktiikan makuun

jo Englannissa

Suomeen pariskunta palasi sen jäl-

keen, kun myös kaksi vuotta Jaakon

jälkeen opintonsa aloittanut Krista

Koska koko Suomessa kiroprak-

tiikkaa harjoittaa yhteensä 60 toi-

mijaa, onValli sukunimenä selväs-

ti yliedustettu. Kristan ja Jaakon li-

säksi suvusta löytyy myös kolmas

kiropraktikko, joka on myös koko

maan ensimmäisiä. Jaakon äiti

opiskeli ammattinsa Yhdysvallois-

sa jo 60-luvulla.

Kristan ja Jaakon ammatinva-

linnalliset polut olivat hyvin erilai-

set. Jaakkoa ajoi ainakin osaltaan

verenperintö, sillä hänen äitinsä

Ragna Valli

on yksi Suomen en-

simmäisistä kiropraktikoista. Hän

avasi vastaanottonsa Poriin vuon-

na 1969.

Tie ei ollut hänen tapaukses-

saankaan aivan suora, sillä opin

hän sai Yhdysvalloissa, joka ei kui-

tenkaan ollut hänen ensimmäinen

opiskelupaikkansa. Ragna oli tör-

männyt koko alaan opiskellessaan

Oslossa kauppatieteitä. Pienestä

pitäen kovista allergioista, atoop-

pisesta ihosta sekä vakavasta ast-

masta kärsinyt opiskelija oli ohjat-

tu Norjassa kiropraktikon pakeil-

le. Sieltä saatu apu vakuutti sen

verran, että myös ura vaihtui.

Kauppatieteet ja Norja saivat jää-

dä, ja nuori nainen lähti Amerik-

kaan Iowan osavaltioon lukemaan

itsensä kiropraktikoksi.

Monella tapaa Ragna joutui te-

kemään kiropraktiikan osalta pio-

neerityötä, sillä Suomeen ala ei ol-

lut vielä rantautunut oikein mis-

tään. Sen verran Amerikasta tuo-

dut taidot kuitenkin vakuuttivat,

että asiakkaita riitti päivä päivältä

enemmän. Itse asiassa hänelle an-

nettiin erikoisluvalla käyttöön jo-

pa omat röntgenlaitteet kuvien ot-

TÄLLÄ PORUKALLA

Back Room tänä päivänä toimii. Kiropraktiikasta vastaavien Krista ja Jaakko Vallin (vas. ylh) lisäksi tiimiin kuuluvat myös ortopedian ja trauma-

tologian erikoislääkäri Tiina Tanskanen (etummainen), hieroja Riia Mattila sekä pilatestunneista vastaava liikunnanohjaaja Minna Kurjenmäki.

Suku on suuntansa

valinnut

KUVASSA OLEVA

aktivaattori on yksi kiropraktikon perustyökaluista.

toa varten. Se ei Suomessa ole taval-

lista, mutta esimerkiksi Englannissa

kyllä. Onpa röntgenkuvien tulkitse-

minenmyös aina osa kiropraktikko-

jen koulutusta.

Regna on sittemmin jäänyt eläk-

keelle, mutta tyystin hän ei ole hom-

mia vieläkään jättänyt. Ikä on vain

numero -ajattelun selvästi omaksu-

nut nainen kun pitää edelleen vas-

taanottoa, vaikka maileja onkin ker-

tynyt mittariin jo 76 vuotta.

Myös Kristan kiinnostus kirop-

raktiikkaan johtuu omakohtaisesta

kokemuksesta. Jo pienenä tyttönä

sattuneeseen loukkaantumiseen hän

nimittäin haki ja sai onnistuneesti

apua juuri kiropraktikolta. Hänkin

tosin löysi lopullisen kutsumuksen-

sa ammattiin vasta myöhemmin.

Krista lähti maailmalle jo aika pian

ylioppilaskirjoitustensa jälkeen

90-luvun alkupuolella. Ulkomail-

le hänet veivät lennonjohtoalaan

liittyvät työtehtävät, joihin avau-

tui Suomen EU-jäsenyyden myö-

tä kiinnostavia uusia ulottuvuuk-

sia. Kristan tapauksessa tämä tar-

koitti sitä, että asemapaikka siir-

tyi Pirkanmaalta Pariisin seudul-

le ja Brysseliin, joissa hän työsken-

teli lennonjohdon tukitehtävissä

useamman vuoden.

oli valmistunut. Nykyisen yritystoi-

minnan kannalta hyvä oli, että Jaak-

ko ehti aloitella työuraansa jo Eng-

lannissa juuri pienemmän kokoluo-

kan yrittäjän opissa.

– Britanniassa ei edes voi perus-

taa omaa praktiikkaa ilman että si-

tä edeltää vähintään vuoden koke-

mus jonkun kokeneemman opissa,

Jaakko kertoo. Hänellä kävi koulut-

tajan kanssa hyvä onni, sillä hän

pääsi erittäin osaavan ja kokeneen

ruotsalaisen mutta Skotlantiin ko-

varsinaisesti palkkaisi kiropraktik-

koja tai ylipäätään ketään, joka teki-

si näitä hommia kuukausipalkalla,

Krista avaa. Töitä löytyi heti varsin

mukavasti, ja viime kesään asti kum-

pikin piti vastaanottoa

Terveystalol-

la

. Palkkatöiden sijaan heillä oli jo

tuolloin oma yritys, joka on siis nyt

vain jatkanut toimintaa uusissa,

omissa tiloissa. Sen yrittäjät myön-

tävät, että oman yrityksen pyörittä-

minen on tuonut mukanaan paljon

asioita, joita ison terveystoimijan