Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 23. lokakUUTa 2018

6

a

luejärjestön toimistolla kävi

syksyisenä aamuna kuhina,

kun kokoustilassa kahviteltiin

uusien jäsenten aamupalatilaisuuden

merkeissä. Paikalla oli viitisentoista

yrittäjäjärjestöön hiljattain liittynyt-

tä jäsentä. Osalle myös yrittäjyys on

melko tuore asia, osa taas oli konka-

reita sillä saralla.

–Uusien jäsenten aamupalasta on

muodostunut jo mukava ja odotettu

perinne myös toimistolla. Tämä on

juuri sopiva matalan kynnyksen ta-

pahtuma tulla tutustumaan yrittäjä-

järjestöön, ja parasta näissä on aina

osallistujien aktiivinen verkostoitu-

minen. Tavoitteemme on, että mah-

dollisimman monet jäsenistämme

osallistuisivat tapahtumiimme aktii-

visesti, sanoo

Pirkanmaan Yrittäjien

toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

.

Mäkinen piti tilaisuuden aluksi

katsauksen yrittäjäjärjestön toimin-

taan ja muistutti jäseneduista kuten

neuvonta- ja tukipalveluista. Esittäy-

tymiskierroksella jokainen pääsi ker-

tomaan omasta yrityksestään ja sen

palveluista. Halutessaan sai myös

kertoa, mikä sai liittymään Suomen

Yrittäjiin. Verkostoituminen ja hyvät

neuvontapalvelut olivat keskeisim-

mät syyt monille yrittäjäjärjestöön

liittymisen taustalla.

Uusien jäsenten aamupalatilai-

suuksia järjestetään 4–5 kertaa vuo-

dessa. Seuraava tilaisuus onmarras-

kuussa.

Teksti:

MARIANNE VALTA

kuva:

VILLE KULMALA

Uusien jäsenten aamupala

innosti verkostoitumaan

Jututimme neljää

aamupalalle osallistu-

nutta yrittäjää ja

kysyimme heiltä:

1. Kerro

yrittäjätarinasi

lyhyesti?

2. Miksi

koet yrittäjä-

järjestöön

kuulumisen

merkittävänä?

Varaa aika

020 70 7000

www.johanneksenklinikka.

Pirkanmaan Yrittäjien puitesopimuskumppani, Johanneksen

Klinikka on osaava ja palveleva lääkäriasema Tampereella,

Kangasalla, Ylöjärvellä ja Ikaalisissa. Pääset hoitoon nopeasti.

– Meiltä myös eläkkeelle jäävän Terveyspassi™.

Huipputiimit hoidon takuuna.

Aitoa vuorovaikutusta.

Työterveytesi kumppani

Satakunnankatu 28, Tampere

Kuohunharjuntie 10, Kangasala

Asemantie 4, Ylöjärvi

Jyllinkatu 3, Ikaalinen

1.

Perustin kesällä yritykseni, joka tekee

tilasuunnittelua pk-yrityksille avaimet

käteen -periaatteella. Minulla on vahva

taustamyymäläsuunnittelun puolella ja

tällä hetkellä panostan toimitilojen ja

työympäristöjen kehittämiseen. Minul-

le on tärkeää, että yrityksen toimitilojen

laadukkaalla suunnittelulla lisätään es-

tetiikan lisäksi myös työviihtyvyyttä ja

tuetaan brändimielikuvaa.

2.

Liityin yrittäjäjärjestöön, koska uskon,

ettäetenkinyksinyrittäjällesetarjoaamah-

dollisuuden verkostoitumiseen, mikä on

tärkeää sekä asiakkuuksien että yhteis-

kumppaneiden hankkimisen kannalta.

1.

Yli kymmenen vuoden työura

kansainvälisessä yrityksessä sai

uuden käänteen viime keväänä,

kun ryhdyin luotsaamaan selkä-

ongelmiin keskittyneen yrityk-

semme

SelkäFixin

operatiivista

toimintaa.

2.

Minulle yrittäjyys on uusi asia,

ja yrittäjäjärjestön jäsenenä uskon

saavani tietoa ja taitoa yrittäjyyteen

liittyvistä aiheista esimerkiksi täl-

laisissa tilaisuuksissa. Onmyös hie-

noa, että monipuoliset neuvonta-

palvelut ovat tarvittaessa käytössä.

1.

Valmistuin Tampereen ammattikor-

keakoulun yrittäjyyslinjalta

Proakate-

miasta

viime jouluna, ja oman yrityk-

sen perustaminen tuntui luonnollisel-

ta jatkumolta. Valokuvaan sekä yksi-

tyis- että yritysasiakkaita miljöössä tai

asiakkaan tiloissa ja tarjoan videoku-

vaus- ja editointipalvelua.

2.

Yrittäjäjärjestöön liittyminen oli mi-

nulle lähes itsestäänselvyys. Jäsenmak-

su on mielestäni aika pieni ja sekin vä-

hennyskelpoinen verotuksessa. Yrittä-

jyys on merkittävä osa yhteiskunnan

toimintaa, johonmonesti liittyy ennak-

koluuloja.Minusta on tärkeää, että yrit-

täjyyden asiaa ajetaan ja siksi haluan

kuulua yrittäjiin.

Laura Honko, SelkäFix Oy

Sonja Aalto, Tilastudio Sonja Aalto

Jussi Paakkinen, Jussi Paakkinen Photography

Tero Hakala, Development Maker

1.

Yritykseni ydinpalveluita ovat verk-

kosivujen kehittäminen, digitaalinen

markkinointi sekämyynninkehittämi-

nen. Tavoitteeni onmadaltaa yritysten

kynnystä ottaa käyttöön näitä moder-

neja työkaluja, jotka nykyään ovat lä-

hes elinehto onnistuneelle myynnille

jamarkkinoinnille. Olen toiminut yrit-

täjänä nyt vähän yli vuoden.

2.

Verkostoitumisen lisäksi pidän

yrittäjäjärjestön neuvonta- ja tuki-

palveluita erittäin merkittävinä jä-

senetuina. Olen jo muutamaan ot-

teeseen ollut yhteydessä neuvonta-

palveluun ja saanut todella konk-

reettisia neuvoja tilanteisiin, joita en

olisi itse osannut ratkaista.