Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 23. lokakUUTa 2018

5

TREENIT MENOSSA.

17-VUOTIAS LAURI KERMINEN

oli luistelukoneella kuvauspäivänä ensim-

mäistä kertaa, mutta minuutin totuttelun jälkeen hän pisti menemään kuin

vanha tekijä. Lauria koneella ohjeisti Jarkko Näppilä. Entinen Ilveksen liiga-

joukkueen kapteeni opiskelee parhaillaan Jyväskylän yliopistolla liikuntatietei-

tä, mutta vetää HDC:llä treenejä etenkin viikonloppuisin.

luissa ei ole jouduttu

tinkimään, vaan kaikki

keskukseen hankitut harjoi-

tuslaitteet ja muut puitteet on

valittu aivan maailman terävim-

mästä kärjestä. Yksi tilan helmistä

on luistelukone. Se on vähän kuin

luistimilla käytettävä juoksumatto.

Se ei kuitenkaan ole ensimmäinen

laatuaan Suomessa; ensimmäiset tu-

livat Keski-Suomeen ja pääkaupun-

kiseudulle jo jokin aika sitten. Toi-

saalta Pirkkalassa tässäkin on otet-

tu astetta pidempi harppaus eteen-

päin. Siinä missä aiemmin koneita

on käytetty lähinnä luisteluteknii-

kan hiomiseen, on Pirkkalassamah-

dollisuuksia myös muuhun.

– Meillä on vierekkäin samassa

tasossa kaksin kappalein luisteluko-

neita, niin että tässä voi varsinaisen

luistelutekniikan ja -asennon lisäksi

harjoitellamyös pelaamista aivan eri

tavalla, Hovi esittelee.

Optimaalinen naapuri

Se ei ollut tiedossa vielä keskusta pe-

rustettaessa, ettämyös naapuriin tu-

leva toimija olisi yritykselle iso tuki.

Lokakuussa aivan kiekkokeskitty-

män naapuriin on nimittäin avautu-

massa hyvinvointikeskus

Syke

.

– Sykkellä on töissä urheilulääkä-

reitä, fysioterapeutteja ja naprapaat-

teja, joista monella on pitkä suhde

ammattiurheilijoiden kanssa. Tämä

lisää entisestään meidän palvelutar-

jontaamme, Kuusisto tuumaa.

Huikean hyvä palaute

Jo ennen kuin keskus on virallisesti

edes avautunut, on siihen käynyt tu-

tustumassa satakunta yksittäistä

kiekkoilijaa. Se on varsin kova saa-

vutus, sillä meteliä paikasta ei ole pi-

detty somea lukuun ottamatta mis-

sään. Eniten Hovia kuitenkin läm-

mittää keskuksessa käyneiltä pelaa-

jilta saatu palaute. Se on ollut kaut-

taaltaan hyvää.

– Negatiivisen palautteen osuus

on ollut pyöreä nolla, Hovi kertoo. Ja

mikä parasta, vierailleet pelaajat ovat

itse kokeneet myös hyötyvänsä tree-

nistä, ex-veskari kertoo. Hovin mu-

kaan he ovat tietoisesti keskittyneet

alussa juuri yksilöihin, mutta nyt-

temminmyös joukkueissa on herän-

nyt kiinnostusta. Treenipaketteja on-

kin jo myyty myös joukkueille.

Valmennus kuuluu

aina pakettiin

Yksittäisille harjoittelijoillemyydään

minimissään 10 kerran paketteja, jol-

loin hinta on noin 30 euroa tunnil-

ta. Se on enemmän kuin vaikkapa

kuntosalikäynti, mutta toisaalta hin-

ta sisältää aina valmentajan. Ilman

ohjausta tiloissa ei pääse harjoittele-

maan kukaan. Valmentajien rooli on

muutenkin erittäin iso, ja tavoitteet

ovat kunnianhimoiset.

– Ensi kaudella tavoite on, että

täällä olisi täysipäiväinen työ kuudel-

le valmentajalle, Kuusisto toteaa.

Aika monestihan valmennus-

hommia tehdään edelleenoman työn

ohessa, ja tästä toivomme sellaista

ponnahduslautaa, että valmentajat

voisivat jättää siviilityönsä ja keskit-

tyä tähän, niin että he olisivat täällä

ansiotyössä ja iltaisin sitten valmen-

taisivat seuroissa, miehet jatkavat.

Valmentajahaussa Sasu Hovin ver-

kostosta on ollut iso apu. Hän tuntee

sattumoisin suomalaisen valmenta-

jakentän lähes totaalisesti. Sen ver-

ran Tampereen ja Pirkanmaan vah-

va kiekkohistoria auttoi, että valmen-

tajat on löydetty kaikki omasta maa-

kunnasta.

Uudenlaista sponsorointia

junnukiekkoon

HDC on halunnut tukea myös juni-

oripelaajien mahdollisuuksia kes-

kuksen käyttöön.

– Haluamme pelaajia, jotka käy-

vät täällä ympäri vuoden. Valmenta-

jille se on mielekästä, ja lisäksi tätä

kautta haluamme antaa mahdolli-

suuksia kehittymiseen myös nuoril-

le pelaajille.

Tätä varten onkin nyt käynnistet-

ty erillinen stipendiohjelma, jonka

myötä yritykset voivat tukea talou-

dellisesti juniorien uraa. Sasu Hovin

mukaan kyseessä on huomattavasti

perinteistä laitamainospaikkaa syväl-

lisempi mainosyhteistyö.

– Tässä tarjotaan pelaajalle mah-

dollisuus saada yksilövalmennusta ja

yritykselle mielenkiintoinen tapa

saada näkyvyyttä ja lähteä tukemaan

pelaajaa, Hovi kertoo. Ensimmäinen

stipendiharjoittelijoiden haku päät-

tyi jo syyslopussa, ja uusi haku on

paraikaa päällä.

– Toivon mukaan meillä on 20

hengen ryhmä jomarraskuun alkaes-

sa, Hovi tuumaa.

Teksti:

VILLE KULMALA

kuvat:

VILLE KULMALA JA MEIJOU OY

Pidemmällä tähtäimellä Veskan ja

HDC:n visiot ovat vielä hurjemmat.

Siinä oleellisessa osassa on samai-

selle tontille suunniteltu hotelli. Se

puolestaan nostaisi koko keskuk-

sen paitsi kotimaiseksi myös ulko-

maiseksi jääkiekkopelaajien mat-

kakohteeksi. Erityisesti kiikarissa

on Kiina.

Ajoitus tuntuu olevan kohdil-

laan. Etenkin Kiinassa eletään nyt

todellista talviurheilubuumia. Sii-

hen on hyvä vauhdittaja, sillä maa-

ilman väkirikkain valtio on parhail-

laan valmistautumassa Pekingin

talvikisoihin. Ne kisataan 2022, ja

panostukset talviurheilulajeihin

ovat tällä hetkellä kerrassaan kolos-

saaliset. Kuvaavaa on, että maassa

on esimerkiksi asetettu tavoitteek-

si rakentaa ennen olympialaisia

huimat 2000 jäähallia.

Hovi tuntee aasialaisen kiekko-

maailman hyvin, kiitos sen edellä

mainitun ProSportShop -yrityksen.

Sen myötä hän on ollut viemässä

suomalaista valmennusosaamista

Aasiaan jo pidemmän aikaa. Suh-

teet jättimaahan ovat siis jo olemas-

sa ja käynnissä. Noin pari kuukaut-

ta sitten Hovi sai pyynnön, jossa

Suomesta haluttiin Kiinaan junnu-

jääkiekkojoukkue useammanmaan

turnaukseen. Niinmatka- kuinma-

joituskustannuksista vastasi Kiinan

valtio ja sen omistukseen kuuluva

Peking Hunters

-seura, joka on

eräänlainen veturi kokomaan kiek-

kotouhussa. Joukkueen omistaja on

kiinalaismiljardööri

Ma Huateng

,

Tencentin

perustaja.Tässäkin on

hauska Suomi-kytkös, sillä samai-

nen liikemies osti pari vuotta sitten

suomalaisen menestyspelitehtaili-

jan eli

SuperCellin

.

Tulevaisuuden tavoite on jomai-

nittu hotellihanke. Senmyötä käyt-

täjäkuntaa voitaisiin todellakin läh-

teä etsimään aidosti myös rajojen

ulkopuolelta.

– Siis niin, että täällä hiotaan yk-

silötaitoja, ja Pirkkalan jäähallilla

sitten puolestaan treenataan jouk-

kueena. Lisäksi meillä on täällä sau-

na- ja kokoustilat taktiikan hiomi-

seen ja vaikkapa mentaalivalmen-

nukseen, Kuusisto visioi.

Välttämättä tuo hetki ei ole edes

kovin kaukana, sillä parhaassa ta-

pauksessa hotelli on pystyssä jo

kahden vuoden päästä.

– Tällä hetkellä tarvitaan vielä

kaavamuutos, rakennuslupa ja ho-

tellioperaattori, joten toki siihenvie-

lä aikaa menee, Kuusisto myöntää.

Ennusmerkit ovat kuitenkin varsin

hyvät. Samalla viikolla kun kiekko-

keskuksessa vietettiinavajaisia, Pirk-

kalan kunta näytti hankkeelle en-

simmäistä kertaa vihreää valoa.

HDC:N KANSAINVÄLISTYMISSUUNNITELMIIN

kuuluu myös hotellihanke. Ku-

vassa on luonnos siitä, miltä Veskan yhteyteen rakentuva hotelli voisi näyttää.

Pitkän tähtäimen tavoitteena

kansainvälinen asiakaskunta

KIINNOSTUS HDC:TÄ

kohtaan on ollut jo ennakkoon kovaa, etenkin kun ottaa huo-

mioon, että ulospäin hankkeesta on viestitetty oikeastaan ainoastaan somen väli-

tyksellä. – Pelaajia täällä on käynyt jo ennen avajaisia satakunta, ja äskettäin mi-

nuun otti yhteyttä espoolainen joukkue, joka tiedusteli pikkujoulutilaa, Hovi kertoo.

uudelle tasolle

kuva: Meijou oy