Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 23. lokakUUTa 2018

11

Asianajotoimisto Facta Oy

Hämeenkatu 3 A 8, 33100 TAMPERE

p. (03) 230 3000, Valkeakoskella p. (03) 3125 0025

etunimi.sukunimi@asianajofacta.fi www.asianajofacta.fi

Ilkka Syrjänen*, Mika Miesmäki*,

Heikki Dunder*, Pertti Dunder*, Jaakko Dunder*,

Jouko Juntunen*, Heikki Lehtinen*,

Markku Sinivaara*, Annukka Lagerstam*,

Leo Lagerstam*, Veera Harjuniemi

Asianajotoimisto ACTAS Oy

Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE

Apiankatu 3, 37600 VALKEAKOSKI

Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ

Puistokatu 16 A, 38200 SASTAMALA

puh. 010 548 6060,

info@actas.fi www.actas.fi

Mika Allén*, Antti Malinen*,

Risto Tuori*, Marjo Anttoora*

Asianajotoimisto

Mika Ala-Uotila Oy

Kelloportinkatu 1, TAMPERE

Pirkkalaistori 4 A, NOKIA

puh. (03) 3421 110

www.nokialaw.fi

Mika Ala-Uotila*, Ismo Sillanpää*,

Hanna Suutari-Pitkänen, Katri Lähde

Asianajotoimisto Alfa Oy

Hämeenkatu 20 A, 6. krs, 33200 TAMPERE

puh. (03) 3142 9000

www.

alfalaw.com

Peter Rasmussen*,

Tiina Koskinen-Tammi*,

Ilkka Miettinen*, Heikki Taulaniemi*,

Leena Laurila*, Niko Värttiö,

Otto Ropponen

Asianajotoimisto

Klingendahl Oy

Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE

puh. (03) 260 2000

www.klingendahl.com

Asianajotoimisto

Tammer-Juristit Oy

puh. 010 3466640

www.tammer-juristit.fi

Janne Nuutinen*, Sari Honkalampi*

ja Raakel Räsänen.

etunimi.sukunimi@tammer-juristit.fi

Eversheds Asianajotoimisto Oy

Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 TAMPERE

puh. 010 684 1500, fax 010 684 1501

www.eversheds.fi

Timo Jarmas*, Tiina Koivisto*,

Jukka Reilin*, Sinikka Turkki*,

Vesa Turkki*, Terhi Holkeri*,

Johanna Tolppanen*, Harri Tolppanen*,

Antti Husa*, Henni Hokkanen

Asianajotoimisto

Hilkka Tuori Oy

Hallituskatu 11 A, Tampere

puh. 040 587 1510

hilkka@tuori.fi www.tuori.fi

Hilkka Tuori*, Sini Ruusila

painopistealueet:

perhe- ja perintöoikeus

Asianajotoimisto

Lindblad & Co Oy

Hämeenkatu 18 A 6, 33200 TAMPERE

puh. 020 749 8190, fax (03) 2133 070

www.

lindblad.fi tampere@lindblad.fi

Markku Lindblad*, Minna Romu*,

Maria Rintala*

Asianajotoimisto Tempo Oy

Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE

puh. (03) 3123 5100, fax 3123 5121

www.tempolaw.fi etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

Janne Vuorilahti*, Jarkko Lehtokannas*,

Hanna Räihä-Mäntyharju*, Pekka Warjus*,

Tapio Pihlaja*, Aleksi Pakkanen*,

Otso Etelämäki

Asianajotoimisto

Jari Hytti

Keskustori 1, 4.krs, 33100 Tampere

puh. (03) 273 0145, fax (03) 273 0140

www.jarihytti.fi

E-mail:

etunimi.sukunimi@jarihytti.fi

Jari Hytti*, Eija Heikkilä-Pimiä*

Assistentti Kati Haapanen,

Rödl & Partner Affiliate

Asianajotoimisto Merkurius Oy

Keskustori 5, 33100 TAMPERE

puh. 050 571 7327

www.merkuriuslaw.fi etunimi.sukunimi@merkuriuslaw.fi

Lassi Kettula*, Jussi Lampinen*,

Heli Piksilä-Rantanen*,

Kirsi-Marja Salokangas*, Tomi Kauppinen*

Tommi Härmä*, Meri-Tuuli Vuotari,

Onni Rostila, Ida Koskinen

Asianajotoimisto Veneskoski Oy

Tuomiokirkonkatu 34 A, 33100 Tampere

puh. (03) 213 2903, (03) 213 2973

www.veneskoski.com toimisto@veneskoski.com

Juho Siitari*, Kimmo Lahtinen*,

Petri Kananoja*, Jenna Barrow,

Jorma Putkonen, asiantuntija,

julkinen kaupanvahvistaja

ASIANAJO-

TOIMISTOJA

* Asianajajat

Onko tässä ilmoitustila

sinun yrityksellesi?

Ota yhteyttä lehden mediamyyntiin!

lakilaaRi

HAGLEX OY/

JaRMo HaGMaN

Jarmo Hagman

aloitti Haglex oy:n

osakkaana ja lakimiehenä 1.8.2018.

Jarmo Hagmanin osaamisalueena on

erityisesti sopimus-, yhtiö- ja kiinteistö-

oikeudelliset asiat. Hagmanilla on

monipuolinen kokemus julkishallinnosta

useista eri tehtävistä oikeudellisena

asiantuntijana ja johtajana.

Luin netistä blogikirjoituksen,

jossa käsiteltiin liikesalaisuuk-

sista annettua uutta lakia. Meil-

lä on osakeyhtiössä kilpailukiel-

tosopimukset jo laadittu kaik-

kien työntekijöiden kanssa. Mi-

tä meidän tulisi huomioida?

Liikesalaisuuslaki tuli voimaan

15.8.2018. Laki perustuu EU:n di-

rektiiviin liikesalaisuuksien suojas-

ta. Osin kyse on sirpaloituneen

lainsäädännön kokoamisesta, mut-

ta laki tuo myös joitain uudistuk-

sia nykytilanteeseen nähden. Lain

säätämisen yhteydessä yhdenmu-

kaistettiin myös lainsäädännössä

käytettyjä erilaisia nimityksiä, ku-

ten yrityssalaisuus sekä liike- ja am-

mattisalaisuus.

Jatkossa lainsäädännössä käytetään

liikesalaisuuden käsitettä, joka pe-

rustuu liikesalaisuuslain määritel-

mään. Liikesalaisuuksia voivat olla

esimerkiksi hinnoittelutiedot, asia-

kasrekisterit, lähdekoodit tai tuot-

teiden valmistustiedot. Liikesalai-

suudeksi katsottavan tiedon tulee

täyttää kolme edellytystä. Ensim-

mäiseksi tiedon tulee olla salaista

eli ei yleisesti tunnettua tai helpos-

ti saatavilla olevaa. Toiseksi liikesa-

laisuudella on oltava taloudellista

arvoa elinkeinotoiminnassa. Kol-

manneksi liikesalaisuuden haltijan

pitää olla ryhtynyt toimenpiteisiin

sen suojaamiseksi.

Liikesalaisuuslailla on lisätty oike-

ussuojakeinoja liikesalaisuudenhal-

tijalle. Tuomioistuin voi esimerkik-

si liikesalaisuuden haltijan vaati-

muksesta määrätä vetämään liike-

salaisuutta loukkaavan tuotteen

markkinoilta tai tuhoamaan liikesa-

laisuutta sisältävät asiakirjat, esineet,

materiaalit, aineet tai sähköiset tie-

dostot. Liikesalaisuuden loukkaaja

voidaanmyös määrätä maksamaan

käyttökorvausta tai hyvitystä liike-

salaisuudenhaltijalle. Vahingonkor-

vaus ja rikosoikeudelliset seuraa-

mukset ovat myös mahdollisia.

Liikesalaisuuslaki ei poista tarvetta

erillisille salassapito- ja/tai kilpai-

lukieltosopimuksille. Yrityksissä tu-

lee kiinnittää huomioita esimerkik-

si sopimusten ehtojen sisältöön, ar-

vioida työntekijän roolia ja työteh-

täviä yhtiössä sekä arvioida ja tun-

nistaa toimialaan liittyvät erityis-

piirteet. On edelleen suositeltavaa

laatia erilliset salassapitosopimuk-

set niiden työntekijöiden kanssa,

jotka saavat tietoonsa yrityksen lii-

kesalaisuuksia. Kilpailukieltosopi-

musten laatiminen yrityksen avain-

henkilöille voi olla perusteltua. On

hyvä huomata, että kilpailukielto-

sopimusten osalta sääntely on to-

dennäköisesti muuttumassa. Työ-

ministeri on asettanut työryhmän

selvittämään kilpailukieltosopi-

musten lainsäädännön muutostar-

peet. Työryhmän työ perustuu ke-

säkuussa julkaistuun selvitykseen,

jonka mukaan kilpailukieltosopi-

muksia tehdään liian usein ilman

pohdintaa niiden tarpeellisuudes-

ta. Työryhmän tehtävänä on arvi-

oida kilpailukieltosopimusten sään-

nösten ajantasaisuutta ja valmistel-

la tarpeelliset muutosehdotukset.

Omien liikesalaisuuksien suojaa-

misen lisäksi yritysten tulee huo-

lehtia siitä, että yrityksessä ei hyö-

dynnetä toisten yritysten liikesa-

laisuuksia. Liikesalaisuuslaki aset-

taakin yrityksille selonottovelvol-

lisuuden siitä, että yritys ei esimer-

kiksi rekrytoinnin yhteydessä tu-

le hyödyntäneeksi uuden työnte-

kijän aikaisemman työnantajan lii-

kesalaisuuksia. Lain mukaisia oi-

keussuojakeinoja voidaan käyttää,

mikäli uuden työntekijän rekrytoi-

neen yrityksen ”pitäisi tietää”, että

liikesalaisuudet on hankittu oikeu-

dettomasti.

Unirent Autovuokraamo

Unirent tarjoaa käyttöösi Premium-luokan mini-

bussit, ympäristöystävälliset henkilöautot sekä

tilavat pakettiautot. Koko kalusto on käytettävissäsi

B-luokan voimassa olevalla ajokortilla.

Sähköpostilla tavoitat meidät joka

päivä osoitteesta

info@unirent.fi

Puh. ark. 9-19, vkl 10-17:

010 419 2990

Autojen luovutukset

ja palautukset

hoituvat pääasialli-

sesti osoitteesta:

Varastotie 1, Ylöjärvi

tai valitsemastasi

toimitusosoitteesta.

Autojen varauksen

teet helpoiten

ympäri vuorokau-

den auki olevan

varausjärjestel-

mämme kautta.

Kaikissa autoissa automaattivaihteisto

Aina vapaat kilometrit

Bluetooth-puhelinvalmius vakiona

Tuulilasivakuutus ilman omavastuuta

Online-varaukset 24/7

Auton toimitus kotiisi tai haluamaasi

paikkaan

Uudet ja turvalliset, ympäristö-

ystävälliset autot

www.unirent.fi