Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 24. lokakUUTa 2017

12

Asianajotoimisto Facta Oy

Hämeenkatu 3 A 8, 33100 TAMPERE

p. (03) 230 3000, Valkeakoskella p. (03) 3125 0025

etunimi.sukunimi@asianajofacta.fi www.asianajofacta.fi

Ilkka Syrjänen*, Mika Miesmäki*,

Heikki Dunder*, Pertti Dunder*, Jaakko Dunder*,

Jouko Juntunen*, Heikki Lehtinen*,

Markku Sinivaara*, Annukka Lagerstam*,

Antti Hyvönen

Asianajotoimisto ACTAS Oy

Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE

Apiankatu 3, 37600 VALKEAKOSKI

Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ

Puistokatu 16 A, 38200 SASTAMALA

puh. 010 548 6060,

info@actas.fi www.actas.fi

Mika Allén*, Antti Malinen*,

Risto Tuori*, Marjo Anttoora

Asianajotoimisto Alfa Oy

Hämeenkatu 20 A, 6. krs, 33200 TAMPERE

puh. (03) 3142 9000

www.

alfalaw.com

Peter Rasmussen*,

Tiina Koskinen-Tammi*,

Ilkka Miettinen*, Heikki Taulaniemi*,

Leena Laurila*, Marko Lounatmaa*,

Niko Värttiö, Minni Leskinen

Asianajotoimisto Ava Oy

Åkerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

puh. 040 760 2022

www.avalaw.fi toimisto@avalaw.fi

Maria Solala-Aro*

Asianajotoimisto

Klingendahl Oy

Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE

puh. (03) 260 2000

www.klingendahl.com

Asianajotoimisto

Mika Ala-Uotila Oy

Kelloportinkatu 1, TAMPERE

Pirkkalaistori 4 A, NOKIA

puh. (03) 3421 110

www.nokialaw.fi

Mika Ala-Uotila*, Ismo Sillanpää*,

Hanna Suutari-Pitkänen

Asianajotoimisto

Veneskoski Oy

Tuomiokirkonkatu 34 A, 33100 Tampere

puh. (03) 213 2903, (03) 213 2973

www.veneskoski.com toimisto@veneskoski.com

Juho Siitari*, Kimmo Lahtinen*,

Petri Kananoja*, Tuulia Hietaniemi*,

Jenna Barrow, Marianna Helén

Asianajotoimisto Hakola Oy

Turpiininkatu 2 C 2, 33100 Tampere

fax (03) 2255 075

www.lakihakola.fi

e-mail:

etunimi.sukunimi@lakihakola.fi

Mikko Hakola* p. 050 5874 371

Elina Marttinen p. 045 2108 281

Asianajotoimisto

Lindblad & Co Oy

Hämeenkatu 18 A 6, 33200 TAMPERE

puh. 020 749 8190, fax (03) 2133 070

www.

lindblad.fi tampere@lindblad.fi

Markku Lindblad*, Minna Romu*,

Maria Rintala*

Asianajotoimisto

Tammer-Juristit Oy

puh. 010 3466640

www.tammer-juristit.fi

Eversheds Asianajotoimisto Oy

Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 TAMPERE

puh. 010 684 1500, fax 010 684 1501

www.eversheds.fi

Timo Jarmas*, Tiina Koivisto*,

Jukka Reilin*, Sinikka Turkki*,

Vesa Turkki*, Terhi Holkeri*,

Johanna Tolppanen*, Harri Tolppanen*,

Henni Hokkanen

Asianajotoimisto

Jari Hytti Ky

Keskustori 1, 4.krs, 33100 Tampere

puh. (03) 273 0145, fax (03) 273 0140

www.jarihytti.fi

E-mail:

etunimi.sukunimi@jarihytti.fi

Jari Hytti*, Eija Heikkilä*

Assistentti Kati Haapanen,

Rödl & Partner affiliate

Asianajotoimisto

Merilampi Oy

Keskustori 5 C, 33100 TAMPERE

puh. (03) 260 1600, fax (03) 260 1650

www.merilampi.com etunimi.sukunimi@merilampi.com

Lassi Kettula*, Heli Piksilä-Rantanen*,

Jussi Lampinen*, Kirsi-Marja Salokangas*,

Tommi Härmä*, Meri-Tuuli Vuotari

Asianajotoimisto Tempo Oy

Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE

puh. (03) 3123 5100, fax 3123 5121

www.tempolaw.fi etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

Jarkko Lehtokannas*,

Hanna Räihä-Mäntyharju,

Janne Vuorilahti*, Pekka Warjus*,

Tapio Pihlaja*, Aleksi Pakkanen

ASIANAJO-

TOIMISTOJA

* Asianajajat

Onko tässä ilmoitustila

sinun yrityksellesi?

Ota yhteyttä lehden mediamyyntiin!

lakilaaRi

Ajauduin yrittäjätuttavan kanssa

keskustelemaan osakeyhtiön osa-

ke- ja osakasluettelosta ja hän

kertoi, että osakeyhtiölakiin on

kesällä tullut tähän liittyen joita-

kin muutoksia. Tästä ei vielä ko-

vinkaan paljoa ole uutisoitu. Voi-

sitko kertoa tarkemmin, mistä on

kyse ja mikä on muuttunut?

Osakeyhtiön osake- ja osakasluet-

teloa eli osakeyhtiölain 3 luvun 15

§:ä koskeva muutos on todellakin

tullut voimaan viime kesänä

21.6.2017. Ennenmuutostamaini-

tussa pykälässä säädettiin siis kah-

desta erillisestä luettelosta, jota yh-

tiön hallituksen tuli pitää ja josta

kumpikin sisälsi tietyt tiedot liit-

tyen yhtiön osakkeisiin ja osak-

keenomistajiin.Muutoksenmyötä

mainitut luettelot on yhdistetty yh-

deksi luetteloksi ja osakeyhtiölain

3 luvun 15 §:ssä puhutaan nyt vain

osakasluettelosta. Sinällään idea

uuden osakasluettelon taustalla on

edelleen sama kuin osake- ja osa-

kasluetteloissakin, mutta luetteloi-

denyhdistämisen lisäksi luetteloon

merkittävien tietojen osalta on tul-

lut joitakin pieniä uudistuksia.

Voimassa olevan osakasluetteloa

koskevan pykälänmukaan, jos yh-

tiön osakkeita ei ole liitetty ar-

vo-osuusjärjestelmään, hallituksen

on pidettävä osakkeista ja niiden

omistajista luetteloa (osakasluette-

lo), johonmerkitään kunkin osak-

keenomistajan nimi ja osoite sekä

yksilöityjen osakkeiden tai osake-

kirjojen lukumäärä osakelajeittain

ja osakkeiden antamispäivä. Osa-

kasluetteloon on saman lainkoh-

dan mukaan merkittävä myös

muut erot osakkeiden tuottamissa

oikeuksissa ja velvollisuuksissa se-

kä yhtiölle ilmoitettu osaketta ra-

sittava panttioikeus taimuuvastaa-

va oikeus, mikäli osakkeesta ei ole

annettu osakekirjaa.

Osakasluettelon pitäminen on

muutoksen jälkeenkin yhtiön hal-

lituksen vastuulla. Osakasluettelo

on edelleen myös laadittava viivy-

tyksettä yhtiön perustamisen jäl-

keen ja sitä on pidettävä luotetta-

valla tavalla. Muutoksenmyötä on

kuitenkin poistunut velvollisuus

pitää kahta erillistä osake- ja osa-

kasluetteloa. Lisäksi osakkeiden

yksilöiminen on nyt mahdollista

muutoinkin kuin merkitsemällä

osakkeet tai osakekirjat luetteloon

numerojärjestyksessä. Lakimuu-

tosta koskevan hallituksen esityk-

sen mukaan osakkeiden yksilöin-

tivaatimus vastaa kuitenkin sisäl-

löltään aiemmin voimassa ollutta

vaatimusta osakkeiden tai osake-

kirjojen numeroinnista siinä mie-

lessä, että osakasluettelosta tulee

käydä ilmi, mitkä osakkeet kukin

osakkeenomistaja omistaa. Muu-

tetussa 3 luvun 15 §:ssä säädetään

lisäksi osakasluettelon pitämisestä

arvo-osuusjärjestelmäänkuuluvas-

sa yhtiössä, mutta sitä en tässä yh-

teydessä käy tarkemmin läpi.

Uutta osakasluetteloa koskevassa

pykälässä on myös maininta, että

yhtiöjärjestyksessä voidaan mää-

rätä, että osakasluetteloon merki-

tään osakkeenomistajan osoitteen

sijasta kotikunta ja syntymäaika.

Tällä on haluttu mahdollistaa yh-

tiöiden vapaaehtoinen siirtyminen

noudattamaan vuonna 2014 voi-

maan tullutta kaupparekisterilain-

säädännön muutosta vastaavaa

käytäntöä, jossa osakkeenomista-

jan yksilöivänä tietona ilmoitetaan

osoitteen sijasta syntymäaika ja ko-

tikunta. Näiden tietojen perusteel-

la yksilöitävän osakkeenomistajan

osoite on saatavilla väestötietojär-

jestelmästä, jollei tiedon antamis-

ta ole rajoitettu.

Erityistä velvollisuutta ei olemuut-

taa joolemassaolevaaosake- jaosa-

kasluetteloa uudenlaiseksi osakas-

luetteloksi. Suositeltavaa on tehdä

päivitys esimerkiksi seuraavanker-

ran, kun luetteloa päivittää tai luet-

telon puuttuessa laatia se suoraan

uuden säännöksen mukaiseksi.

HAGLEX OY/

JoHaNNa RÄikkÄ

ILOA YRITTÄJYYTEEN,

TEHOA JA TULOKSIA!

Eväitä jaksamiseen, avaimia yrityksen toiminnan

tehostamiseen ja asiakashankintaan

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yksinyrittäjille, mutta

tervetulleita ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet.

MIELENSÄTYHJENTÄJÄN

TAIDOT KÄYTTÖÖN

Ti 7.11. klo 17.30-20.30

Ikaalisten Kylpylä,

Hämyläntie 2, Ikaalinen

Yrittäjän jaksamista auttaa hyvä kehon ja mielen tasapaino.

Uudet ideat ja innovaatiot tarvitsevat syntyäkseen tilaa ja aikaa.

Miten parantaa keskittymistä käsillä oleviin töihin ja

pystyä paineen allakin toimimaan?

Miten säilyttää tyyneys arjen aktiviteeteissa?

Illan aikana uppoudutaan helpoin käytännön harjoituksin

Mielensätyhjentäjän taitoihin, aistejamme ja liikettä hyödyntäen.

Mielensätyhjentäjän taidoilla voi helpottaa kehon ja

mielen kaaosta arjen keskellä, vaikka kesken työpäivän.

Marja Jokela, NLP Master, kehoterapeutti

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU HETI

WWW.PIRKANMAANYRITTAJAT.FI

TILAISUUS ON MAKSUTON.