Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 8. marrasKUUTa 2016

6

Y

rittäjäjärjestö onnistui kunnal-

lisvaaleissa neljä vuotta sitten

hyvin, sillä edellisissä vaaleis-

sa koko Suomessa valtuustoihin nou-

si enemmän yrittäjiä kuin koskaan

aikaisemmin. Pirkanmaalla yrittäji-

en osuus oli koko maan kovin. Yh-

teensä Pirkanmaalla valtuustopaikan

lunasti peräti 257 yrittäjää, mikä tar-

koittaa lähes joka kolmannen val-

tuustopaikan maakunnassa men-

neen yrittäjälle.

Pirkanmaan Yrittä-

jien

jäseniä kaikista pirkanmaalaisis-

ta yrittäjävaltuutetuista oli 149.

Tampere jää selvästi

naapureistaan

Valtuustojen kokoonpanoja tarkas-

tellessa käy nopeasti selville, että ym-

päristökuntiin verrattuna Tampe-

reen valtuustossa yrittäjien edustus

on hyvin vaatimaton. Esimerkiksi

Vesilahden 27 hengen valtuustosta

peräti 11 on Pirkanmaan Yrittäjien

jäseniä. Tampereella suhde on aivan

eri kokoluokkaa, sillä 67 valtuutetus-

ta jäsenyrittäjiä oli ainoastaan kah-

deksan.

– Tulevissa vaaleissa myös Tam-

pereella yrittäjävaltuutettujen mää-

rää halutaan nostaa merkittävästi,

kertoi tilaisuuden infotilaisuuden

järjestelyistä vastanneen

Tampereen

Yrittäjien

puheenjohtaja

Markku

Huhtanen

heti tilaisuuden alkuun.

Kyseessä ei ole mikään aivan pienen

porukan äänenpaino, sillä yhteensä

Tampereen Yrittäjiin kuuluu noin

3700 jäsenyritystä.

Elinkeino-osaaminen

entistä arvokkaampaa

jatkossa

–Kunnallisvaalit järjestetään Suo-

messa huhtikuun 9. päivänä. Tärkeää

on nyt saadamahdollisimmanmon-

ta yrittäjää lähtemään ehdolle, tote-

si Pirkanmaan Yrittäjien toimitus-

johtaja

Pasi Mäkinen

. Hänmuistut-

ti, että kunnat ja kaupungit ovat alu-

eellisella ja paikallisella tasolla yrit-

täjäjärjestölle se kaikista keskeisin

yhteistyökumppani.

– Tämä rooli tulee kasvamaan en-

tisestään nyt tekeillä olevan sote-rat-

kaisun myötä, sillä jatkossa juuri

elinkeinoelämä tulee olemaan kun-

nan päätöksenteossa hyvin keskei-

sessä asemassa, Mäkinen muistutti.

Toimitusjohtajan mukaan yrittäjän

kannalta kunnissa tehdään lukuisia

merkittäviä päätöksiä, joihin voidaan

vaikuttaa kaikista tehokkaimmin

pääsemällä mukaan itse päätöksen-

tekoon.

– Kunnan asioihin on helpompi

vaikuttaa sisältäpäin kuin ulkoa, hän

huomautti ja korosti yrityskentän nä-

kemysten esilletuomisen olevan tär-

keä seikka paitsi yritystenmyös kun-

nan talouden ja esimerkiksi työpaik-

kojen kannalta.

– Esimerkiksi yrittäjävaikutusten

arviointi, missä kunnissa esille tu-

levia asioita, kuten nyt vaikkapa ra-

kennusprojektien aiheuttamia lii-

kenneohgelmia ja niiden vaikutuk-

sia, mietittäisiin jo asioita pohdit-

taessa yritysten näkökulmasta. Tun-

nettu fakta on, että kunta voi yhtä

hyvin kuin sen yritykset voivat, Mä-

kinen tiivisti.

Lisätietoa yrittäjäjärjestön

vaaliteemoista ja lisätietoa

ehdolle lähteville yrittäjävaltuutetuille

löytyy osoitteesta

www.yrittajat.fi/kuntavaalit

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

Yrittäjiä kaivataan valtuustoihin

– Pirkanmaan pääkaupunki on maakunnan musta piste

Mistä syystä ääni yrittäjille?

Sekä Suomen että Pirkanmaan Yrittäjien kannalta ensi

vuoden tärkeimpiä tapahtumia ovat kunnallisvaalit.

Yrittäjäjärjestön toiveissa on, että paikallistason päättä-

jiksi valitaan mahdollisimman paljon yrittäjiä ja yritys-

asioiden osaamista. Pirkanmaalla yrittäjävaltuutettuja

on löytynyt maakunnittain vertaillen aina komeasti,

mutta Tampereella yrittäjien edustus on jäänyt varsin

vaatimattomaksi. Osin tästäkin syystä Tampereen

yrittäjät järjesti lokakuun loppupuolella toimistollaan

kuntavaali-infon.

Kun sinä ja työntekijäsi olette kunnossa, työasiatkin sujuvat. Meiltä saat

lakisääteisen työterveyden ja yrityksellesi sujuvat terveyspalvelut.

Saat tuntuvat edut kun teet sopimuksen 30.11. mennessä.

LÄHELLÄ SINUA JA

YRITYSTÄSI

terveystalo.com/yrittaja

SOITA

030 633 9529*

*Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

YRITTÄJÄ, SINUN

EI TARVITSE YRITTÄÄ YKSIN.

LASSE OKSANEN

(Tampereen Puolesta-TaPu)

– Lähdin aikanaan pyrkimään

valtuustoon, koska törmäsin itse

kauppiaana kaikenlaiseen täysin

turhaan säätelyyn. Osallistumal-

la päätöksentekoon yrittäjä pitää

parhaiten omaa ja omiensa puol-

ta. Yrittäjät tarvitsevat hekin omat

puolustajansa valtuustossa. He

tuovat kokemusperäisen tietonsa

esiin, eivätkä” lue luulojen kirjaa”.

MIKKO LEPPÄLAHTI

(Kokoomus)

– Nykyinen kaupunginvaltuusto

on aivan liian paljon kaupunkiin

sidoksissa olevien yhteisö. Kau-

pungilla tai kaupungin yhtiöissä

ennen tai nyt töissä olleet käyttä-

vät sitä hyväkseen hoitamalla

omia tai työyhteisöidensä asioita

valtuustossa ja lauta- ja johtokun-

nissa. Yrittäjät tietävät omista ko-

kemuksista, että tulojen vähen-

tyessä kuluja pitää karsia. Työllis-

Yrittäjien toimistolle Kehräsaareen oli saapunut ehdokkuudesta kiinnostuneiden

yrittäjien lisäksi myös Tampereen nykyisen kaupunginvaltuusto jäseniä. Pirkan-

maan Yrittäjä –lehti tiedusteli heiltä syytä siihen, miksi valtuustoon tarvittaisiin

lisää yrittäjiä. Miksi vaaleissa kannattaa äänestää yrittäjäehdokasta?

tävien yrittäjien kokemusta ei ole

hyödynnetty lainkaan työllisty-

misessä, vaan on maksettu pit-

käaikaistyöttömien sakkomak-

suja yli 30 miljoonaa euroa vuo-

sittain.

TIMO VUOHENSILTA

(Suomen Keskusta)

– Me yrittäjät olemme ainoita,

jotka pystyvät työllistämään työt-

tämät nuoret. Tampereen kau-

punki ei siihen pysty. Pidän itse

tärkeänämyös sitä, että ammatil-

lisen koulutuksen merkitys tun-

nustetaan. Yhteiskunnan arvoas-

teikko on nyt väärä. Emme tar-

vitse työttömiä ylioppilaita, vaan

enemmän ammattikoulutuksen

saaneita nuoria meille töihin.

ERKKI AXEN

(Kokoomus)

– Yrittäjät elättävät meidät, joten

myös heidän saamisensamukaan

päätöksentekoon on tärkeää.

LASSI KALEVA

(Tampereen Perussuomalaiset ry)

–Yrittäjät ymmärtävät miten työ-

paikkoja luodaan, ja juuri työlli-

syysprosentin kasvattaminen on

tällä hetkellä erittäin tärkeää.

Yrittäjäehdokkaat myös ymmär-

tävät talouden lainalaisuudet eli

sen, että automaattisesti rahaa ei

tule mistään.

YRJÖ SCHAFEITEL

(Tampereen Puolesta-TaPu)

–Mielestäni valtuuston pitäisi ol-

la Tampere pienoiskoossa. Nyt

näin ei ole. Valtuuston kokoonpa-

nosta suurin osa saa palkkansa

valtiolta, kunnilta tai muuten jul-

kiselta sektorilta. Yrittäjät puuttu-

vat lähes täysin, joten yksityinen

sektori ei ole nyt edustettuna. Har-

taasti toivoisin, ettämyös yrittäjät

ymmärtäisivät yhteiskunnallisen

vaikuttamisen merkityksen myös

heidän omien asioiden hoitami-

seksi. Tervettä yrittäjäjärkeä tarvi-

taan Tampereen valtuustoon.