Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 8. marrasKUUTa 2016

5

maan Yrittäjien tuleva hallitus

JUSSI LEINONEN

ikä 25, Tampereen

DDC-Tekniikka Oy. 2016

Nuorissa onmyös Pirkanmaan yrit-

täjien toivo! Minä toisin hallituk-

seen vahvan näkemystä nykypäivän

liiketoiminnasta, megatrendeistä

sekä digitaalisaation luomista mah-

dollisuuksista. Pystyisin myös luo-

maan vahvan siteen yrittäjien ja

Tampereen korkeakoulujen välille.

.

MARKO TULOKAS

Ikä 48,

Pirkkalan kunta

Yksityisen ja julkisen sektorin sil-

lanrakentaja kuntapuolen kautta ai-

kain suurimmassa rakennemuutok-

sessa. Yli 20 vuoden kokemus yksi-

tyiseltä sektorilta monissa eri teh-

tävissä niin koti-kuin ulkomailla,

pienissä sekä monikansallisissa yh-

tiöissä, omistaja-osakkaana sekä

työntekijänä.

AIJA KALANDER

ikä 55, Pienosakas PK-yrityksessä,

Yrittäjänä olen toiminut n. 25 v.

Kansainvälistyminen painopisteek-

si. Yrityksiä kannustettava vientiin.

PK-yrityksiä jotka vievät, on paljon

vähemmän kuin muissa Pohjois-

maissa. Taustani: PK-yritysten kan-

sainvälistymisen sparraaja kaupal-

listamisen ja digitalisaation näkö-

kulmasta. Pörssiyrityksissä mark-

kinoinnin ja viestinnän johdossa.

MIKA KAUPPINEN

ikä 46, Vinhan kirjakauppa,

2003

Minulla on pitkä yrittäjäura neljän-

nen polven yrittäjänä yli 110-vuo-

tiaassa perinteikkäässä Vinhan kir-

jakaupassa. Yrittäjäyhdistyksessä

olen ollut aktiivinen vuosikausia,

pj:kin lähes 10 vuotta. Verkostoitu-

minen ja tiivis yhteistyö yrittäjäken-

tällä yli kuntarajojen ovat minulle

tärkeitä asioita.

PENTTI TERÄVÄINEN

ikä 60, Radio Musa,

1980

Yhteistyökykyinen ideanikkari,

jonka ansioluettelossa on mm. Mu-

siikki & Median sekä Radio Musan

perustaminen. Toimittaja, mainos-

hoitajaMAT ja DJ, josta elämäntyö-

palkinto Disko 50 vuotta Suomes-

sa - gaalassa. Vuoden yrittäjä 2009.

Karjalan liiton ansiomitali. Kau-

punginvaltuutettu.

TERHI NURMI

ikä 45, Q-Kenkä Ky,

2000

Kaikki yrittäjien asiat ovat minulle

tärkeitä, ja hallitustyön kautta toi-

von pääseväni vaikuttamaan yrittä-

jien edunvalvontaan. Sekä oman

yrittäjäkokemukseni että yrittäjä-

järjestössä tehdyn työn ansiosta mi-

nulla on näkemystä pienten yritys-

ten sekä pienten yhdistysten toi-

minnan haasteista.

PILVI KÄRKELÄ

ikä 44, Tili- ja taloushallinto-

palvelut Pilvi Kärkelä Oy, 1999

Tuon laajan yrittäjäkentän tunte-

muksen , talouden osaamisen jamo-

ninaiset yhteistyötahojen verkostot.

Toimin Tilitoimisto yrittäjänä, kun-

ta- ja maakuntavaikuttajana, järjes-

tötyön työssä sekä aktiivisena Yrit-

täjäjärjestön toiminnassa. Yhteydet

moniin kunta-, maakunta- ja val-

tionhallinnon päättäjiin.

HELI PUPUTTI

ikä 59, Tamkotek Oy,

2010

Olen aktiivinen ja kiinnostunut yh-

teisistä asioista. Tunnen yritystoi-

mintaa hyvin. Työssäni tilitoimis-

toyrittäjänä näen oman yritykseni

lisäksi moniamuitakin yrityksiä hy-

vin läheltä. Myös aikaisemmassa

palkkatyössäni työskentelin tiiviis-

ti erilaisten ja eri toimialoilla toi-

mivien yritysten kanssa.

PASI RUUSKA

ikä 51, Metsäpalvelu taikatyö,

12/2015

Olen erityisesti metsä- ja energiata-

louteen perehtynyt monialaosaaja.

Omaan runsaasti kokemusta kansal-

lisen tason moninaisesta järjestö-

työstä ja vaikuttamisesta ainaminis-

teriötasolle asti. Olenmukana myös

pirkanmaalaisessa kunnallispolitii-

kassa. Kannustan purkamaan sään-

telyä. Maaseutuyrittäminen.

MAURI LOUKIALA

ikä 72, Ukko Consulting,

2009

Omaan laajan kokemuksen suur-

yritysten toimintatavoista, jota voi-

daan hyödyntää pienien ja keski-

suurten yritysten toiminnassa. Ha-

luan kehittää yrittäjien vientiin liit-

tyviä toimintamalleja. Haluan olla

mukana yrittäjäjärjestön strategian

kehittämisessä ja jalkauttamisessa

paikallisorganisaatioihin.

ESA TIRKKONEN

ikä 25, Enerak Oy,

2011

Yrittäjille ahkera ja määrätietoinen

sekä ratkaisuhakuinen hallituksen

jäsen.

OLLI SALMI

ikä 61, Vaskipalvelu,

1984

Pitkä kokemus järjestötyöstä ja yrit-

täjänä, verkostot valmiina, kyky

katsoa eteenpäin, järjestön uudis-

tamistyö pitää saada nopeasti kun-

toon, edunvalvonta on kuitenkin

tärkeintä, se pitää saada toimivak-

si, nuoria pitää saada mukaan ja

heitä pitää kannustaa pitkäjäntei-

seen järjestötyöhön.

HANNU NEVALA

ikä 52, RakennusTekniikka

H.Nevala, Yrittäjänä yli 20 v.

Olen yrittämisen raskassarjalainen.

Olen vuosien varrella kokenut yrit-

tämisen hyvät ja huonot puolet,

jonka johdosta pystyn näkemään

yrittämisen kulmakohdat, ja tätä

kautta olemaan yrittäjän etujen ja

asioiden eteenpäin viejänä ja toi-

meenpanijana. Haluan saada yrit-

täjät isommaksi vaikuttajaksi.

ANNE JUHOLA

ikä 60, Metallityöliike Juholat Oy,

1978

Minusta saa sitoutuneen ja innos-

tuneen hallituslaisen. Myös uusia

ideoita on jatkaa ja kehittää SY:n ja

PY:n viitoittamaa suuntaa. Vaikka

olen työnantajayrittäjä, pystyn

myös käsittelemään asioita yksin-

ja mikroyrittäjän näkökulmasta.

ARI MARTTILA

ikä 50, Tampereen

Erikoissarana Oy, 1991

Ymmärrän käytännössä kuinka vai-

keaa työpaikkojen luominen on ja

kuinka helposti työpaikat, tulot ja

verorahat valuvat Baltiaan ja mui-

hin kilpailukykyisempiin maihin.

Haluan vaikuttaa voimakkaasti työ-

lainsäädäntöön, jotta suomalainen

yrittäjää sortava työllistämisympä-

ristö saataisiin muuttumaan.