Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 8. marrasKUUTa 2016

4

Tästä porukasta löytyy

Pirkan

Pirkanmaan Yrittäjä –lehti keräsi yhteen kaikki hallituspaikkaa hake-

neet ja kysyi heiltä, miksi valinnan pitäisi kohdistua juuri heihin. Tällä

aukeamalla on jokaisen ehdokkaan kuva, sekä vastaus kysymykseen,

miksi juuri hänet pitäisi valita käyttämään aluejärjestön ylintä päätän-

tävaltaa. Pirkanmaan Yrittäjien hallituksen koko muuttuu radikaalisti

uudistuksen myötä, sillä aikaisemman 34 jäsenen sijaan jatkossa sii-

nä on puheenjohtajiston lisäksi vain 8–12 jäsentä. Tällä halutaan no-

peuttaa ja terävöittää järjestön päätöksentekoa.

JUKKA HEIKKILÄ

ikä 48, Logotiimi Oy,

1997

Olen toiminut yrittäjänä 19 vuotta

ja nähnyt talouselämän muutosten

vaikutukset yrittäjille. Myyntival-

mentajana olen nähnyt erikokois-

ten ja eri alojen yritysten toimintaa.

Olen valmis laittamaan ”itseni li-

koon” yrittäjien ja heidän hyvin-

vointinsa puolesta! Uskallan myös

sanoa mielipiteeni ääneen.

TAPANI MATINTALO

ikä 60, Yrityspalvelu

Plaania, 1992

Olen toiminut pitkään eri yhdistys-

ten toiminnoissa, kunta-, maakun-

ta- ja valtakunnantasolla. Verkosto-

jen kautta minulla on laajat suhteet

toimia aluejärjestön hallituksessa.

Tunnen hyvin Pirkanmaan talous-

alueen - halu kehittää Pirkanmaan

yrittäjien vaikutusvaltaa ja yritys-

mahdollisuuksia Pirkanmaalla.

MARKUS RAJALA

ikä 28, Sähköverkkopalvelu

Finland Oy, 2015

Haluan edistää yrittämisen edelly-

tyksiä sekä vaikuttaa yrittäjänä yh-

teiskunnallisiin asioihin.

JANI AUTIO

ikä 41, Defentor Oy,

Vartiointipalvelu, 1998

Työskentely hallituksen jäsenenä

antaa mahdollisuuden vaikuttaa

yrittäjien ja alueen yritysten liike-

toiminnan kasvuun. Yrittäjäjärjes-

töjen jäsenien edut ja yrittäjien vä-

listä B2B kaupankäyntiä voisi ke-

hittää huomattavasti. Yrittäjien vä-

linen kaupankäynti vahvistaa myös

paikallista elinkeinoelämää.

MARIA HAAPANIEMI

ikä 28, Idema Oy,

2011

Olen iloinen, sitoutunut & ideari-

kas uudistaja. Työni ansiosta mi-

nulla on laaja verkosto Suomen op-

pilaitoskentässä ja tietoa siellä ta-

pahtuvista uudistuksista. Tuon hal-

litukseen tehokkuutta sekä nuoren

yrittäjän näkökulmaa paikallisyh-

distystoimintaan ja PY:n järjestä-

miin tapahtumiin ja koulutuksiin.

HARRI MELLER

ikä 60, HM-Office Oy / Pirkan-

maan Yrityskummit ry, 1991

Yrityselämän erittäin laaja tunte-

mus: Yrittäjänä 25 vuotta, kansain-

välisen yrityksen johdossa seitse-

män vuotta. Satojen pk-yritysten

valmentaminen ja konsultointi. Pir-

kanmaan yrityskummien vetäjä

vuodesta 2009. Vahvat julkisen ja

yksityisen sektorin verkostot. Ak-

tiivinen toiminta PY:ssä, järjestö-

ja hallitustyöskentely.

TUIJA SAARINEN

ikä 59, Hyvämieli taidepalvelut

ja luonnontuotteet, 2005

Haluan vaikuttaa yksinyrittäjien ja

mikroyrittäjien asioiden edistämi-

seksi. Olen toiminut kouluttajana,

johtotehtävissä kulttuurialalla, ta-

loustehtävissä ja luonnonvara-alal-

la. Koulutukseltani olen FM. Minua

on helppo lähestyä, osaan organi-

soida ja työskentelen sujuvasti ryh-

missä ja itsenäisesti.

JARI HELLSTÉN

ikä 48, Logic Emotion Oy,

Maaliskuu 2016

Tuoreena yrittäjänä minulla on vie-

lä objektiivinen näkemys organisaa-

tion toimintaa kohtaan. Vahvin

osaamiseni on toiminnan ja johta-

misen kehittämisessä sekä strategi-

an toteuttamisessa. Kokemukseni

menestymisestä on monipuolista ja

verkostoni yhteiskunnan eri sekto-

reilla laaja. Kaikki peliin, aina!

JUKKA SUNDSTEDT

ikä 67, Vaatturinliike

Sundstedt, 1984

Olen idearikas, ja hyviä aloitteita

löytyy kehittämään toimintaa uu-

distuvassa yhdistyksessämme. Tie-

dän mihin sitoudun. Vahva Pirkan-

maan tuntemus. Yksinyrittäjien ää-

ni tulee kuulumaan kauttani. Halu

lähteä mukaan hallitustyöskente-

lyyn. Olen varannut aikaa luotta-

mustoimen hoitamiseen.

MIKA HIPPELÄINEN

ikä 24, MKH Rakennustarvike,

vuodesta 2012

Kokemukseni monialayrittäjänä

antaa laajan näkökulman eri aloi-

hin. Toimin tällä hetkellä karjata-

louden, rakennustarvikemyynnin

sekä kuorma-autoliikenteen paris-

sa. Minulla on tuoreita näkemyksiä

ja rohkeutta sanoa oma mielipitee-

ni. Olen hyvä toimimaan ryhmäs-

sä sekä ottamaan vastuuta.

MARKO HUSU

ikä 32, DC Works,

2015

Minulla on ollut harvinainen tilai-

suus seurata, kuinka yrityksiä joh-

detaan muualla maailmassa. Toi-

min (kolmessa maassa) rakennus-,

teollisuusasennus- ja Data Center

-alalla. Brittiläisen urakointikult-

tuurin keskellä. Uskon, että kysei-

nen kulttuuri on myös rantautu-

massa Suomeen - valitettavasti.

Huomattavasti tässä esitettyä kysymystä laajemmin

ehdokkaita tenttasi erikseen hakuprosessia varten pe-

rustettu, yrittäjistä koostunut vaalivaliokunta. Se kä-

vi läpi ensin ehdokkaiden paperiset hakemukset, jon-

ka lisäksi kukin hakija kävi henkilökohtaisessa haas-

tattelussa toissa ja edellisviikon aikana.

Kyseessä oli iso savotta, sillä yhteensä paikkaa haki

26 yrittäjää ympäri Pirkanmaata. Vaalivaliokunnan

puheenjohtajana toimineen

Petri Holapan

piti erin-

omaisena asiana sitä, että hakijat edustivat yrittäjyyt-

tä erittäinmonipuolisesti niin sukupuolen, toimialan

ja maantieteellisen sijaintinsa perusteella.

– Tästä porukasta päästään valitsemaan erittäin hy-

vä hallitus meille, joskaan mikään helppo tehtävä se

ei ole. Ensin meidän pitää erotella parhaat hyvistä ja

sitten vielä löytää hallitus, joka on mahdollisimman

monipuolinen, aivan kuten koko järjestön jäsenkir-

jokin, kommentoi Holappa tuoreeltaan viimeisen

haastattelun päätyttyä.

Hallitusehdokkaat ovat vielä esillä kaikille halukkail-

le järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, joka pidetään

Tampereella

Hotelli Cumuluksen

tiloissa 22. päivä

marraskuuta kello 18 alkaen. Varsinaiset valinnat te-

kee Pirkanmaan Yrittäjien syyskokous 8. joulukuuta.

KYSYMYKSET:

Nimi,

ikä,

yrityksen nimi,

yrittäjänä

vuodesta?

Miksi minut

pitäisi valita

Pirkanmaan

Yrittäjien

hallitukseen?