Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 8. marrasKUUTa 2016

2

s. 12

s. 32

s. 28

s. 24

Aina työn tekijän puolella

marrasKUU 2016

sisÄLTÖ

Pirkanmaan Yrittäjien hallitukseen haki 26 henkilöä

s. 4-5

Lounasvieraana TTY:n rehtori

s. 12

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia

s. 13

Oscar software rekrytoi aina vaan

s. 14

Kunnat innostuivat elinkeinokilpailusta

s. 21

satu luotsaa jo 125-vuotiasta kirjakauppaa

s. 24

ilmarisen Kiander näkee taloudessa paljon hyvää

s. 28

Tarjoilijattaret pelastivat kylän ykkösravintolan

s. 30

Kangaskauppias vaihtoi Parkanoon

s. 32

Yrityskylässä vietettiin kyläjuhlaa

s. 35

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi mäkinen

PAINOPAIKKA

alma manu Tampere 2016

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa sivunvalmistus Oy

p. 03-357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

myyntipäällikkö

Laura mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

maili salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Y

htenä merkittävänä periaattee-

na uudistuksessa on palvelui-

den valinnanvapaus: palvelui-

den käyttäjä voi valita palvelun

yksityisen, julkisen tai kolmannen sek-

torin tuottajalta. Valinnanvapaus kos-

kee pääasiallisesti peruspalveluita ja

mahdollisesti ainakin soveltuvin osin

erikoistason palveluita.

Hallituksen linjauksen mukaan asi-

akas voi suoraan valita tiettyjen so-

te-palveluiden palveluntuottajan, ja tä-

män lisäksi hän voisi saada palvelutar-

peen arvioinnin jälkeen asiakassetelin

tai henkilökohtaisen budjetin sekä hän

voisi valita palveluntuottajan. Asiakas

valitsee siis ensimmäisessä vaiheessa

suoraan sote-palvelun tuottajan. Myö-

hemmin voimaan astuvan uudistuksen

mukaan valinnanvapauden palveluva-

likoima laajenisi koskemaan myös jat-

kotoimenpiteisiin liittyviä palveluita.

Vaiheistamisen tavoitteena onmyös, et-

tä pienet tuottajat pääsevät mukaan pal-

velujen tuottajiksi. Jotta tämä toteutui-

si, maakunnat pitäisi velvoittaa käyttä-

mään asiakasseteliä perustason palve-

luiden lisäksi kaikissa perustason ulko-

puolelle jäävissä palveluissa.

Koska palveluntuottajina on jatkos-

sa niin yksityisiä, julkisia kuin kolman-

nen sektorin edustajia, pitäisi tässä yh-

teydessä kiinnittää huomiota tiedon

omistajuuteen eli siihen, kuka jatkossa

omistaa asiakasta koskevat tiedot. Mi-

käli tietojen omistajana on palvelun

tuottaja, rajoittaa se käytännössä asiak-

kaan valinnanvapautta. Samaa vaivaa

kun ei kannata mennä moneen paik-

kaan hoidattamaan. Toisaalta, jos asia-

kas omistaa tiedot ja antaa palvelun

tuottajalle luvan käyttää niitä, voi asia-

kas aidosti itse valita palveluntuottajan.

Yrittäjien tavoitteita sote-työmaalla

ovat valinnanvapaus, pienten ja keski-

suurten palveluntarjoajien saaminen

mukaan palveluntuottajiksi sekä kus-

tannustehokkaat ja laadukkaat palvelut.

Tulevamaakuntauudistus on iso hanke,

joka pitää toteuttaa yhdessä. Ei ole ke-

nenkään edun mukaista, että sitä val-

mistellaan pienissä eturyhmissä.

Tässä on aidon uudistamisen mah-

dollisuus – sitä ei pidä hukata.

päätoimittaja

PÄÄKirJOiTUs 8.11.2016

Huomioita maakuntauudistuksesta

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja palveluiden tuottamisen uudistuksia, mitä

Suomessa on ikinä tehty. Uudistus koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja joka ikisen

kansalaisen palveluja, kuten myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotus-

ta. Hallituksen pyrkimyksenä on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja suuri määrä

muita aluehallinnon tehtäviä sekä palveluita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta.