Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 8. marrasKUUTa 2016

10

HERVANNAN

YriTTÄJÄT

Yrittäjä, varaa paikkasi!

DORIMEDIA OY

Leena

041 501 9902

Laura

050 468 2290

1

Miksi kirjasi ilmestyy

aina juuri huhtikuussa?

– Useammastakin syystä. Se sopii

kaupoille hyvin siinäkinmielessä, et-

tä aika pian sen jälkeen on ensin

Kir-

jan ja ruusun päivä

ja sitten

Äitien-

päivä

. Se on tärkeä, koskaminulla on

paljon naislukijoita.

2

Miten aloitat uuden

kirjan tekemisen?

– Aloitan aina hävittämällä kaikki

mahdolliset muistiinpanot edellises-

tä teoksesta ja siivoamalla kaiken sii-

tämuistuttavan työpöydältäni. Se on

sellainen riitti. Varsinaisen kirjoitta-

mistyön aloitan vasta syksyllä, mut-

ta perusjuonta pallottelen mielessä-

ni keväästä loppukesään.Sen olen

huomannut, että sitä paremmin teks-

tiä syntyy, mitä synkempi sää ulko-

na on. Kirjassa tapahtuvan rikoksen

ja siihen liittyvän juonen suunnitte-

len hyvinkin tarkkaan ennakkoon,

mutta henkilöhahmojen yksityiselä-

mä elää kirjoitusvaiheessa.

Koskisen

avioeron muuten kirjoitin aikanaan

vähän vahingossa. Niin vain kävi ta-

rinan edetessä. Eniten palautetta

saan hahmojeni siviilielämästä. Vä-

lillä se hieman huvittaa, että olen kir-

joittanut mielestäni oikein hyvän ri-

kosjuonen, ja siitä huolimatta kaik-

ki palaute liittyy luomieni hahmojen

siviilielämään. Eniten palautetta olen

saanut Koskisen parisuhteisiin liitty-

vistä asioista, mutta myös se, että

dekkarisarjan aikana pari henkilö-

hahmoa on kuollut, on pahoittanut

monen mielen.

3

Vaihdoit kustantajaa pari

vuotta sitten, miksi?

– Lähdin muutama vuosi sitten mu-

kaan 12 dekkarikirjailijan perusta-

maan

Crime Time

-osuuskuntaan,

jonka alullepanijana toimivat kirjai-

lija

Harri Nykänen

ja toimittaja

Jou-

ni Tervo.

Nykänen oli se joka hou-

kutteli minut mukaan osuuskunnan

perustajajäseneksi. Lähtökohtana sil-

le oli, että kirjailijalle jäisi omasta

työstä isompi siivu, ja olemmekin

alusta asti kutsuneet tätä reilun kau-

pan kustantamoksi.

4

Pohjoismainen dekkari-

viihde on nykyään globaa-

listi tunnettu Nordic Noir -brän-

di, mistä sen suosio mielestäsi

johtuu?

– Uskon, että täällä on löydetty sel-

lainen yhteiskunnallinen ote, johon

lukijan ja katsojan on helppo sa-

maistua. Se on aika kaukana jenk-

kiviihteen keinotekoisesta maail-

masta nopeine autoineen ja kaunii-

ne ja vähäpukeisine naisineen, lu-

kuisine aseineen sekä liukuhihnal-

ta syntyvine ruumiineen. Täällä on

löydetty ote, jossa tarinat ovat arki-

realistisia ja henkilöt arkipäiväisiä

niin, että heihin on helppo samais-

tua. Myös itselläni se on ollut lähtö-

kohta. Tämähän ei ole mitään uut-

ta, vaan esimerkiksi

Beck

-kirjojen

osalta mennään aina 70-luvulle

saakka. Näen nykyisen suosion jat-

kumona sieltä asti.

5

Keitä kirjoittajia pidät

esikuvinasi?

Ernest Hemingway

on ainakin saa-

nut ainaminut miettimään, että noin

kun osaisin kirjoittaa. Hän pystyi sa-

nomaan valtavan paljon yksinkertai-

silla lauseilla. Suomalaisista tajunta-

ni räjäytti 70-luvulla

AlpoRoth

. Hä-

nessä vaikutuksen teki se, miten ar-

kisella kuvauksella hän pystyy kuvaa-

maan ja yhteiskunnan isojamuutok-

sia juuri sen pienimmän ihmisen

kautta. Dekkareista minun on pak-

ko sanoa jo mainitsemani Beck-kir-

jojen tekijäpari

Sjöwall

ja

Wahlöö

.

Heidän luomansa sankarin kunniak-

si olen nimennyt muuten yhden va-

kiohahmoistanikin. Alun perin ni-

men piti olla

Martti Pekki

, mutta

muutin sen muotoon Pekki.

6

Sinustako tuli dekkaristi

sattumalta?

– Se pitää paikkansa. Ensimmäinen

julkaistu kirjani oli alun perin työni-

meltään

Siimamies

, ja ideana oli kir-

joittaa lähiöromaani Hervannasta.

Tarina alkoi rikoksesta, mutta mis-

sään nimessä tarkoitukseni ei ollut

kirjoittaa dekkaria. Koskinen ei ol-

lut alun perin edes päähahmo.

7

Asuit ja työskentelit neljä

vuotta Australiassa nuo-

rempana. Mikä sai sinut palaa-

maan Suomeen?

– Yksi syy oli suomen kieli, joka on

aina ollut minulle tärkeä. Sukulaiset-

kin tuskastuivat, kun saivat aina ol-

la lähettämässäminulle kirjoja. Pääl-

limmäinen syy taisi kuitenkin olla

tänne jäänyt tyttö, joka on siis nykyi-

nen vaimoni. Rakkaudeksi meidän

kahden suhdemuuttui vasta kirjeen-

vaihdosta, jota kävimme Australian

vuosieni aikana. Tovin me mietim-

me Australiaakin kotimaana, mutta

Suomi vei kuitenkin voiton.

8

Sinä olet vahvasti

Hervannan miehiä, miten

alue on kehittynyt?

– Hervannassa olen asunut vuodes-

ta 1983. Suurin muutos täällä on ol-

lut alueen kansainvälistyminen.

TTY

ja

Hermia

ovat tuoneet tänne paljon

tutkijoita ulkomailta, ja myös maa-

hanmuuttajien osuus on täällä suh-

teellisen suuri. Itse koen kulttuurien

kirjon suurena rikkautena, jamieles-

täni Hervannassa eri kansallisuudet

ovat sulautuneet valtaväestöön hie-

nosti.

9

Hervannan maine on ollut

joskus myös hyvin erilai-

nen kuin nykyään?

– Ehdottomasti. Hervannan levotto-

muushan tiedettiin ympäri Suomea.

Minäkinmuistan, ettämuuttaessam-

me vaimoni kanssa tänne moni tut-

10

KYsYmYsTÄ

Seppo Jokinen

Kirjailija Seppo Jokisen mukaan pimenevä syksy on ollut hänelle jo pidempään tekstin

tuottamisen kannalta vuoden parasta aikaa. Jokinen kertoo olevansa tyytyväinen

nykytahtiinsa, sillä tekstiä syntyy nyt hyvää vauhtia. Hyvä niin, sillä suosikkikirjailijan

seuraavan kirjan on määrä ilmestyä kirjakauppoihin 15. huhtikuuta. Kyseinen päivä

on lukittu sekä kirjailijan että kirjakauppojen listoille jo useampia vuosia putkeen.

Ensi vuoden huhtikuussa samaan aikaan ilmestyvä – vielä nimeämätön – teos on

järjestyksessään jo 22. Komisario Koskinen –dekkari.

PIRKANMAAN YRITTÄJÄ -LEHTI

tapasi suosikkikirjailijan hänen kotikon-

nuillaan Hervannan Duo- kauppakeskuksen Linkosuon kahvilassa. Kirjaili-

jalle syksy on kiivainta luomisen aikaa. Tulevasta kirjasta mies ei vielä ha-

lua paljastaa oikein mitään, mutta sen verran Jokinen sentään suostuu

kertomaan, että henkirikoksen tekijän toimeen tuleminen itsensä kanssa

teon jälkeen on aika keskeisessä osassa tulevassa romaanissa.

tu voivotteli ja sääli minua, että get-

toon olet sinäkin muuttamassa,

miesparka. Se oli huulenheittoa,

mutta asenteessa oli myös totuuden

siemen. Kun 70-luvulla keskellemet-

sää tehtiin betonitorneja, joihin

muutettiin ympäri kaupunkia, tar-

koitti sitä, että kaikki olivat enem-

män tai vähemmän juurettomia. Tot-

ta kai sellainen herätti levottomuut-

ta etenkin, kun alussa täällä ei oikein

ollut kunnon palveluitakaan. Vähi-

tellen kuitenkin asukkaat rupesivat

juurtumaan tänne. 90-luvulla täällä

asuikin jo uusi sukupolvi. Nykypäi-

vänähänHervannassa on koko Tam-

pereelta vähiten poliisihälytyksiä.

10

Mitä teet, kun tekstiä ei

yksinkertaisesti synny?

– Minulla on erilaisia kikkoja, joista

toimivin taitaa olla se, että annan ol-

la. Sammutan tietokoneen ja lähden

pihalle. Olen havainnut hyväksi kei-

noksi myös sen, että jaan kirjan kol-

meen osaan ja asetan itselleni välie-

tappeja. Kirjoittamisvaiheen pyrin

aina saamaan jouluun mennessä ka-

saan ja tammikuussa sitten luen vie-

lä kirjan läpi ja tsekkaan yksityiskoh-

dat, kuten esimerkiksi lääketieteelli-

set seikat keskustelemalla asiantun-

tijoiden kanssa.

Haastattelu ja kuva:

VILLE KULMALA

poliisimuseo.fi

Vaajakatu 2, Tampere

www.tilivuorenpaa.fi

Puh. 0400 836 741 • 040 7257 128

seuraava

lehti ilmestyy

tiistaina

13.12.