Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

TiisTai 25. syysKUUTa 2018

6

Ilmoitustilavaraukset ja tiedustelut

12.10. mennessä:

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

,

soita puh. 041 501 9902 tai https://

www.dorimedia.fi/varaa-ilmoitustila

Seuraava

Pirkanmaan

Yrittäjä -lehti

ilmestyy

23.10.

Ilmoittamalla 150 000 talouteen

jaettavassa Py-lehdessä,

tavoitat asiakkaasi jo aamujakelun yhteydessä.

Ilmoittaja, tiesitkö

että Py-lehden lisäksi sinulla on

mahdollisuus saada näkyvyyttä perinteisen printtilehden

rinnalla myös digilehdessä!

Aiheena viihde

Alueteemoina Hervanta,

Lempäälä ja Pispala-Pyynikki

Varaa aika

020 70 7000

www.johanneksenklinikka.

Pirkanmaan Yrittäjien puitesopimuskumppani, Johanneksen

Klinikka on osaava ja palveleva lääkäriasema Tampereella,

Kangasalla, Ylöjärvellä ja Ikaalisissa. Pääset hoitoon nopeasti.

– Meiltä myös eläkkeelle jäävän Terveyspassi™.

Huipputiimit hoidon takuuna.

Aitoa vuorovaikutusta.

Työterveytesi kumppani

Satakunnankatu 28, Tampere

Kuohunharjuntie 10, Kangasala

Asemantie 4, Ylöjärvi

Jyllinkatu 3, Ikaalinen

P

ohjoismaiden johtava tiiviste-

ratkaisuiden ja palveluiden tar-

joaja on

TAMK

in pitkäaikai-

nen kumppani ja haluaa lahjoituk-

sellaan korostaa koulutuksenmerki-

tystä teollisuuden tukijalkana.

Jatkosodan aikaan

perustettu

TampereenTiivisteteollisuusOy

:n joh-

taja

Aleksi Arpiainen

pitää yritysten

ja korkeakoulujen välisen yhteistyön

kehittämistä tärkeänä asiana.

– Haluamme omalta osaltamme

edistää yritysten ja korkeakoulujen

välistä yhteistyötä ja sellaisen älyk-

kään ekosysteemin syntyä Pirkan-

maalla, joka tukee yhteiskokeiluja ja

-kehittämistä älykkäämmän ja tur-

vallisemman teollisuuden eteen. Ha-

luamme myös vahvistaa monipuo-

lista yhteistyötämme TAMKin kans-

YRITYKSEN TOIMITUSJOHTAJANA

vuodesta 1987 saakka asti työskennellyt Matti Arpiainen ja johtaja Aleksi Arpiainen luovuttivat 50 000 lahjakirjan Tampereen ammattikorkeakoululle. TAMKin puolesta lah-

joitusta vastaanottamassa olivat rehtori Markku Lahtinen ja Liiketoiminta ja palvelut -yksikön johtaja Ari-Pekka Anttila.

Perheyritys juhli 75-vuotistaivaltaan

lahjoittamalla 50 000 euroa koulutukseen

Tänä vuonna 75 vuotta täyttävä Tampereen Tiivisteteolli-

suus Oy on tehnyt merkittävän lahjoituksen Tampereen

ammattikorkeakoulun varainkeruukampanjaan. Perhe-

yrityksen lahjoittama 50 000 euron tukipotti suunnataan

älykkään ja turvallisen teollisuusosaamisen kehittämiseen.

– Ammattikorkeakoulun ja en-

nen kaikkea opiskelijoidemme puo-

lesta haluan lausua parhaat kiitok-

set Tampereen Tiivisteteollisuudel-

le pitkäaikaisesta ja tiiviistä yhteis-

työstä. On tärkeää, että pirkanmaa-

laiset yritykset näkevät meidät mer-

kittävänä kumppanina niin koulu-

tuksessa kuin tutkimus-, kehitys- ja

innovaatiohankkeissakin, kom-

mentoi TAMKin rehtori

Markku

Lahtinen

.

Nyt tehty lahjoitus mukaan lu-

kien, Tampereen ammattikorkea-

koulun vuoden alussa alkaneeseen

varainhankintakampanjaan on liit-

tynyt jo noin 50 yhteisöä ja yksityis-

henkilöä ja kampanja on jo nyt tuot-

tanut lähes 1,5 miljoonaa euroa. Ko-

ko vuoden aikana kertyvien lahjoi-

tusten perusteella TAMK saa valtiol-

ta niin sanottua vastinrahaa.

– Tänä vuonna valtio pääomit-

taa ammattikorkeakouluja edellä

mainitulla vastinrahalla jakamalla

24 miljoonaa euroa ammattikor-

keakoulujen kesken siinä suhtees-

sa kuin ne vuonna 2018 keräävät

lahjoituksia, Rehtori Lahtinen sel-

keyttää.

– Olemme ylpeitä kaikista saa-

mistamme lahjoituksista, ja lupaam-

me tehdä parhaamme yritysyhteis-

työn ja osaamisen kehittämisessä jat-

kossakin.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kuva:

SAARA LEHTONEN

sa muun muassa parhaiden tulevai-

suuden teollisuustyöpaikkojen luo-

miseksi, Arpiainen tiivistää. Tampe-

reen Tiivisteteollisuus Oy:n alkutah-

dit kirjattiin siinä mielessä haasta-

vaan aikaan Suomen historiassa, kos-

ka vuonna 1943 elettiin synkkiä so-

tavuosia. Jankassa päämajaansa pi-

tävä TampereenTiivisteteollisuus va-

littiin

Tampereen Vuoden Yrittäjäksi

vuonna 2015.

Puolentoista miljoonan

raja ylittymässä,

varainhankintakampanja

jatkuu

Ammattikorkeakoululla perheyri-

tyksen tekemä lahjoitus herätti luon-

nollisesti riemua.