Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

TiisTai 25. syysKUUTa 2018

5

Silloin oli vaikeaa

Holman kauppiasuran ehdottomas-

ti synkin hetki ajoittuu 2000-luvun

alkupuolelle, jolloin hän oli vähällä

polttaa itsensä loppuun. Osasyy

stressikierteeseen oli siinä, että hä-

nen pitkäaikainen työntekijänsä ja

hyvä henkilökohtainen ystävänsä

sairastui vakavasti. Kun tämä ikävä

uutinen yhdistettiin joulusesongin

aiheuttamaan stressiin ja hyvin pit-

kiin työpäiviin, tuloksena oli vaaral-

linen cocktail.

– Olin aina pitänyt itseäni joten-

kin immuunina burnouteille, enkä

sitä itse ollut tajutakaan. Onneksi hy-

vä ystäväni huomasi uupumiseni, pa-

kotti minut lomalle ja tarjoutui itse

lomittajaksi, Holma kertoo. Tilan-

teen herraksi pääsemiseen vaadittiin

irtiotto. Matkailua aina rakastanut

Satu Holma lähti ensin kuukaudek-

si Brasiliaan ja sitten vielä pariksi vii-

koksi Kuubaan.

– Tuolloin elettiin vielä aikaa, jol-

loin esimerkiksi Brasiliassa oli ihan

turha haaveilla toimivista kännykkä-

yhteyksistä, joten sain totaalisen ir-

tioton työkuvioista, ja hyvä niin, hän

Kun yksi duuni ei riitä

Vaikka kirjakaupassakin Holmalla riittää työsarkaa melkoisesti, hän

on ottanut rinnalle myös toisen työn. Jo tovin hän on myynyt oman

työnsä ohessa mainostilaa kahteen maakunnalliseen radiokanavaan,

Radio Sunin

ja

Radio Funin

eetteriin.

–Kun tätäminulle tarjottiin, pakkohan siihen oli tarttua. Oma asia-

kasalueeni ulottuu lähikuntiin, joiden osalta tunnen yrittäjät aika hy-

vin paitsi asiakkaina myös yrittäjäyhdistystyön pohjalta, hän kertoo.

Osasyy siihen, että Holma ylipäätään päättyi tarttua tilaisuuteen,

juontaa juurensa kirja-alan sesonkiluonteisuudesta.

– Vanha totuus on, että kirjakaupan liikevaihdosta 1/3 tehdään en-

nen juhannusta ja 2/3 sen jälkeen. Etenkin kevätaikaan minulla on

erittäin hyvin aikaa myös toiselle työlle, hän kertoo.

kertoo. Sittemmin edesmenneen ys-

tävän kuva on edelleen paraatipai-

kalla myymälän seinällä.

Kallista lomailua

Nykyisin Sadun omat lomamahdol-

lisuudet ovat paljon aiempaa raja-

tummat. Työntekijöitä Holma palk-

kaisi kernaasti, mutta työvoimakus-

tannukset ovat yksinkertaisesti liian

korkeat. Omat lomatkin on suunni-

teltava tarkasti laskimen kanssa.

– Jos lähden viikoksi reissuun ja

ostan 600 euron matkan, minun pi-

tää lisäksi laskea yhdelle päivälle noin

150 euronpalkkauskustannukset. Sil-

loin 600 euronmatka onkin tosiasias-

sa 1350 euron hintainen, hän ynnää.

– Mutta onneksi monilla on kui-

tenkin luotettava työntekijä, joka

sen ylipäätäänmahdollistaa, Holma

kertoo.

Sadun kauppa on paljon

Suomea vanhempi

Nykyisen kauppiaan yrittäjäura on

kestänyt jo kunniakkaat 28 vuotta,

mutta Ikaalisten kirjakaupan koko

historiasta se on vain viidesosa.

Ikaa-

listen kirjakauppa

on

Tyrvään Kirja-

kaupan

lisäksi kokomaakunnan van-

hin edelleen toimiva kirjakauppa.

Kumpikin niistä perustettiin jo 127

vuotta sitten eli 1800-luvun puolella.

Kun takana on vuosia näinkin rut-

kasti, aivan kaikki yrityksen histo-

riaan liittyvät dokumentit eivät ole

säilyneet. SatuHolma harmittelee si-

tä, että etenkin yrityksen varhaistoi-

minta on jäänyt hämärän peittoon ah-

kerasta salapoliisityöstä huolimatta.

– Se kuitenkin tiedetään, että Ikaa-

listen kirjakaupan perustimies nimel-

Ananias Leppänen

, ja tämä tapah-

tui vuonna 1891, Holma taustoittaa.

Palkkatyöstä liikkeelle

Sadun omalta yrittäjäpätkältä tiedot

ovatkin reilassa. Kaikki on sujunut

luonnikkaasti. Pari vuotta aiemmin

Ikaalisten lukiosta valmistunut yli-

oppilas oli paikallisessa ravintolassa

oppisopimusharjoittelijana. Se kui-

tenkin jäi, kun näpsäkän asiakaspal-

velijan tyyliin tykästynyt kirjakau-

pan omistaja tarjosi Sadulle palkka-

työtä omassa liikkeessään. Yrittäjä

Sadusta tuli vain 22-vuotiaana, ja

varsinainen yrittäminen käynnistyi

naapurikunta Parkanosta. Silloin

kahta kirjakauppaa pitänyt työnan-

taja tarjosi hänelle ostattavaksi Par-

kanossa sijaitsevaa liikettään.

Kaikki työkokemus

on ollut hyödyksi

Vaikka Satu olikin kauppiasdebyytin

tehdessään vasta parikymppinen, töis-

tä oli ikään nähden jo varsin hyvä työ-

kokemus useammalta alalta. Sen edel-

lämainitun oppisopimuskoulutuksen

lisäksi ansioluettelossa on kokemusta

esimerkiksi päiväkodin keittäjän

hommista, ja paikallisella grillikios-

killa hän jatkoi töitä kirjakauppatyön

ohella. Satu itse arvelee, että juuri tä-

mä yrittäjämäinen asenne työntekoon

sai hänet kiinnostumaan tosissaan

myös yrittäjäsiipien kokeilemisesta.

– Mietin, että jos tämän kaiken

energian laittaisi yhteen osoitteeseen,

niinmitähän siitä saisin aikaan, Hol-

ma muistelee. Yrittäjän mukaan kai-

kista työpaikoista on ollut hyötyä

myös nykyisessä elämässä.

–Kaupallisenkoulutuksensaingril-

lintyönantajiltani,

Raija

ja

KaleviNyp-

peliltä

, jotka ottivat minut mukaan

tukkuun ja laajensivat kaupallista ajat-

teluani,kuntaasravintolassa

AnniErä-

nen

opetti minulle kaiken asiakaspal-

velusta. Yhdistelmänä tämä oli hyvä,

Holma kehuu entisiä esimiehiään.

Moni on käynyt

Sadun opissa

Työnteon makuun Satu kertoo pääs-

seensä aikanaan jo nuorena tyttönä.

Maatalon kasvatille lypsyt, raken-

nustyöt ja traktorihommat kun kä-

vivät tutuksi jo hyvin varhaisessa

vaiheessa. Yrittäjämäistä elämänkat-

somustaan Satu Holma on levittä-

nyt tietoisesti Ikaalisissa muuten-

kin. Hänen yrittäjäuransa aikana

liikkeessä on ollut reilut 100

TET

-harjoittelijaa ja parikymmen-

tä kauppaoppilaitoksen työssä op-

pijaa kuuden viikon jaksoilla.

– Nuorille pitää antaa vastuuta,

rohkaista ja antaa kattava kuva yri-

tyksen pyörittämisestä, varsinkin

kauppislaisille, Holma kertoo ja

myöntää olevansa hiemanhuolissaan

siitä, että vanhemmat passaavat lap-

siaan nykyaikana liikaa.

– Omatoimisuus tuntuu välillä

olevan katoava luonnonvara, Holma

huokaa.

90-luvun Suomessa

12 prosentin korko

oli matala

Lama-Suomessa yrittäjädebyyttinsä

tehnyt Holma kertoo selvinneensä

varsinaisesta lamasta varsin kivutto-

masti, vaikka yritystoimintaa varten

otetun lainan kiinteä, 12 prosentin

korko nykynumeroissa aivan älyttö-

mältä tuntuukin. Itse asiassa Satuhan

vain kiihdytti vauhtia, sillä vuotta

myöhemmin hänestä tuli kahden

kirjakaupan vetäjä kun Ikaalisten

myymälä oli ajautunut 90-luvun syn-

kän laman seurauksena konkurssiin.

– Päädyin tänne ostamalla kon-

kurssipesän vuoden 1990 syksynä,

Holma taustoittaa. Parkanon kaupas-

ta Satu luopui 1997 ja on siitä lähtien

keskittänyt kaiken tarmonsa Ikaali-

siin. Se tosin oli iso ero, että vielä noi-

hin aikoihin Sadulla oli molemmis-

sa kaupoissa henkilökuntaa. Nyky-

äänkin jouluruuhkaan Satu palkkaa

ekstrakäsiä, mutta vielä noihin aikoi-

hin molemmissa myymälöissä oli

oma yksittäinen työntekijänsä.

Ripeämpi tahti

Tuotevalikoima itsessään ei olemuut-

tunut kovin radikaalista. Nykyiseen

toimipisteeseen 1997muuttanut Hol-

ma karsi aikanaanmuuton yhteydes-

sä taiteilija- ja askartelutarvikkeiden

määrää, muttamuuten kirjojen lisäk-

si pelit ja toimistotarvikkeet kuulu-

vat edelleen repertuaariin.

– Kirjoituskoneita ei enää ole

myynnissä, mutta värinauhoja nii-

hin myydään edelleen ajoittain, hän

kertoo. Markkinointipuolella isoin

muutos liittyy sosiaaliseenmediaan.

Holman hyvin tuntevat tietävätkin

kauppiaan erinomaisen aktiiviseksi

Facebookin

käyttäjäksi. Hänen mu-

kaansa Facebookista on tullut vallan

hyvä markkinointiväline.

– Sen olen huomannut, että kun

laitan sinne tietoa uutuuksista, aika

hyvin ne kauppansa tekevät, Holma

hymyilee.

TÄMÄ KUVA

on muutaman vuoden takaa. Koska se on vuodelta 1989, ei Satu tässä vaiheessa ollut vielä virallisesti

kauppias. Aiemmin myyjänä toimineesta Sadusta tuli kauppias vasta seuraavan vuoden syksyllä.

IKAALISTEN KIRJAKAUPPAA

jo parikymppisestä asti luotsannut Satu Holma kertoi olevansa todella yllättynyt valinnastaan.

– Minusta tämä on kunnianosoitus kaikille yksinyrittäjille, hän toteaa.