Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 60 Next Page
Page Background

TiisTai 25. syysKUUTa 2018

4

Pidän tätä

paitsi suurena

kunniana itselleni

ja toiminnalleni,

mutta myös

kumarruksena

kaikkien pirkan-

maalaisten yksin-

yrittäjien suuntaan.

K

uullessani tästä palkinnosta

olin kuin puulla päähän lyöty,

kommentoi kirjakauppias

Sa-

tu Holma

parin viikkoa sitten saa-

maansa puhelinsoittoa. Yllätys oli to-

taalinen.

– En osannut odottaa tätä, koska

yleensähänmaakunnallinen palkin-

to onmennyt suuremmille yrityksil-

le, hän jatkaa. Vuosien saatossa pal-

kinnonsaajan listalle onkin kertynyt

iso määrä tunnettuja pirkanmaalai-

siamenestystarinoita.Muidenmuas-

sa

Avant Tecno, Kalanjalostusliike

Hukkanen

ja

IkaalistenMatkatoimis-

to

kun ovat kaikki kruunanneet sa-

maisen tittelin. Holma siis valittiin

osaksi kovaa ketjua.

Yksinyrittäjien merkitys

on valtavan suuri

Se, että tänä vuonna palkittiin yksi-

nyrittäjä, oli tietoinen päätös. Noin

9000 pirkanmaalaista yrittäjää edus-

tavan aluejärjestön hallitus päätti jo

alkuvuodesta luovuttaa tämän vuo-

den

Maakunnallinen Vuoden Yrittä-

-palkinnon juuri yksinyrittäjälle.

Tällä haluttiin korostaa pienemmän

kokoluokan yrittäjien merkittävää

roolia yhteiskunnassa.

–Myös meidän jäsenkunnastam-

me suurin osa on yksinyrittäjiä, jo-

ten tänä vuonna halusimme löytää

palkittavan juuri yksinyrittäjien jou-

kosta, perustelee

Pirkanmaan Yrittä-

jien

hallituksen puheenjohtaja

Jan-

ne Vuorinen

.

Vaikea valinta

Valinnanvaraa riitti rajauksesta huo-

limattamelkoisesti. Potentiaalisia eh-

dokkaita kartoitettiin kysymällä eh-

dotuksia jäsenistöltä, niin että kuka

tahansa jäsen saattoi ilmoittaa halli-

tukselle palkitsemisen arvoisen yk-

sinyrittäjän. Pirkanmaan Yrittäjien

toimitusjohtaja

Pasi Mäkisen

mu-

kaan tätä kautta saatiin noin puolen-

sataa ehdotusta. Lopullisen päätök-

sen voittajasta teki Pirkanmaan Yrit-

täjien hallitus vain pari viikkoa en-

nen palkintojenjakoa.

Holmalle palkinto oli siis yllätys,

mutta ehdottomasti erittäin myön-

teinen sellainen.

– Pidän tätä paitsi suurena kun-

niana itselleni ja toiminnalleni, mut-

tamyös kumarruksena kaikkien pir-

kanmaalaisten yksinyrittäjien suun-

taan. Tämä palkinto on meille kai-

kille pienyrittäjille, Holma totesi.

Maailma muuttuu

Palkintoperusteissa korostettiin Sa-

tu Holman yrittäjäuran pitkäkestoi-

suutta sekä muutoskykyä. Jo pari-

kymppisenä alkanut yrittäjäura jat-

kuu edelleen, liki 30 vuotta myö-

hemmin siitäkin huolimatta, että

matkan varrelle on osunut pari ta-

lousnotkahdusta ja koko kirja-ala

on ehtinyt kokea tällä aikajänteellä

melkoisia mullistuksia. Holman

kohdalla kiitosta sai hänen pitkäjän-

teinen ja aktiivinen toimintansa niin

oman kotikaupunkinsa Ikaalisten

kuin koko maakunnankin elinkei-

noelämän järjestöissä. Holma on

paitsi

Pirkanmaan Nuorkauppaka-

marin

myös Pirkanmaan Yrittäjien

pitkäaikaisia aktiiveja. Yrittäjäjär-

jestössä hän komensi Ikaalisten Yrit-

täjiä kuusi vuotta, ja lisäksi hän on

istunut aluejärjestön hallituksessa

ja työvaliokunnassa aina vuoteen

2015 saakka. Satu Holma edustaa

kirjakauppiaana vielä siinäkin mie-

lessä harvinaista siivua, että hänen

yrityksensä ei kuulumihinkään ket-

juun. On sitäkin kuulemma joskus

pohdittu, mutta hän on kuitenkin

nähnyt pärjäävänsä ihan mukavas-

ti myös itsenäisenä kauppiaana.

Kiitosten aika

Satu Holma kertoo pitäneensä työs-

tään aina, mutta pelkkää ruusuilla

tanssia ei kirjakauppiaan arki Suo-

messa ole.

–Tässä pitää koko ajanpysyä kehi-

tyksessä ja kilpailussa mukana, hän

aloittaa. Satu Holma haluaakin erik-

seen kiittää kahta tahoa, joita ilman

kirjakaupan pyörittäminen ei olisi

enää vähään aikaan ollut mahdollista.

– Pääsääntöisesti olen kaupassa

nykyään yksin, mutta vuosien saa-

tossaminulla on aina ollut erinomai-

sen hyviä työntekijöitä, ja edelleen

voin välillä saada vapaa-aikaa, kos-

ka minulla on tarvittaessa tuuraaja-

na kerrassaan erinomainen

Tarja Le-

vola

, Holma korostaa.

Toinen kiitos lähtee asiakkaiden

suuntaan.

– Ilman aktiivisesti liikkeen ovea

avaavia asiakkaita kirjakauppaa ei

olisi kannattanut enää vuosiin pitää,

Holma toteaa.

Pikkukauppojen

puolestapuhuja

Kivijalkakauppiaana SatuHolma ha-

luaa kiinnittää ihmisten huomiota

lähipalveluiden ja erikoiskauppojen

käyttämiseen.

– Isotmarketit säilyvät paikkakun-

nilla maailman tappiin saakka, ja eri-

koisliikkeitä osataan kaivata vasta sen

jälkeen, kun ne ovat kadonneet, hän

huomauttaa. Kivijalkakauppojen ja

erikoisliikkeiden keskeisimpänä valt-

tikorttina hän pitää palvelua.

– Kuten joskus olen aiemminkin

sanonut, se ei mene koskaanmuodis-

ta, Holma tuumaa ja lisää, että myös

kokonaisuuden pitää olla kunnossa.

Ketjuihin kuulumaton

kirjakauppias Ikaalisista palkittiin

maakunnallisella yrittäjä-palkinnolla

Ikaalisissa kirjakauppaa viimeiset 28 vuotta pyörittänyt Sa-

tu Holma on Pirkanmaan Maakunnallinen Yrittäjä vuosimal-

lia 2018. Satu teki samalla historiaa, sillä hän on koko pal-

kintohistorian ensimmäinen yksinyrittäjä. Kuluva vuosi on ol-

lut Holmalle muutenkin melkoista palkintosadetta, sillä hei-

näkuussa hänestä leivottiin Vuoden ikaalislainen. Nyt saatua

palkintoa hän aikoo juhlistaa kirjakauppiaalle sopivana päi-

vänä, Aleksis Kiven päivänä, 10. lokakuuta.

– Pelkällä palvelulla ei pitkälle

pötkitä, vaan myös valikoiman, no-

peuden ja hintatason pitää olla kun-

nossa. Monesti erikoisliikkeet pysty-

vät kilpailemaan näissä kaikissa

myös isommille marketeille.

Lokakuussa pirskeet

pystyyn

Satu Holma kertoo palkinnon rukan-

neen sen verran hänen lähitulevaisuu-

den suunnitelmiaan, että vuosittain

juhlitun liikkeensä syntymäpäivän yh-

SATU HOLMA

oli ensimmäinen Vuoden Maakunnalliseksi Yrittäjäksi valittu yksinyrittäjä. Hänen valintansa sai erityisen pal-

jon myönteistä palautetta yksinyrittäjiltä. Pirkanmaan Yrittäjien hallitus oli jo etukäteen päättänyt, että tänä vuonna palkinto

jaetaan nimenomaan yksinyrittäjälle.

teyteen hän aikoo nyt pistää pystyyn

vähän isomman kahvittelun. Viralli-

semmin sekä palkintoa että synttärei-

tä juhlitaan kaupalla siis

Aleksis Ki-

ven

päivänä, 10. lokakuuta.

– Kai tänne joku sirkusteltta on

hommattava. Tässähän pitää myös

alkaa soitella, jos sinne saisi kirjaili-

javieraita paikan päälle.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kuvat:

VILLE KULMALA JA

SATU HOLMAN KOTIARKISTO