Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

TiisTai 25. syysKUUTa 2018

10

Suunta on oikea

Yrittäjän päivää

vietettiinnyt 21. ker-

ran. Päivä sai alkunsa 90-luvun laman

jälkimainingeissa, kun yrittäjäjärjes-

tössä mietittiin, miten yrittäjyyden

arvostusta voitaisiin lisätä. Yrittäjän

päivän ansiota tai ei, yrittäjyys on tä-

nä päivänä paljon aikaisempaa arvos-

tetumpi ammatti. Monelle nuorelle

yrittäjäksi ryhtyminen on nykyään

varteenotettava vaihtoehto ja usein

jopa haave. Osin yrittäjyyteen ajaa

työelämän murros – turvalliset, niin

sanotut eläkevirat ovat nykyään har-

vassa. Toisaalta yrittäjäksi ryhtymi-

nen tarkoittaamonelle kovan työn li-

säksi esimerkiksi vapautta toteuttaa

omia unelmiaan.

Yrittäjyys työllistää

Yrittäjillä on myös iso yhteiskunnalli-

nen merkitys. Tilastojen mukaan Pir-

kanmaalla on reilusti yli 30 000 yritys-

tä ja niissä työtä 200 000 ihmisellä.

Työllistävä vaikutus onkinmerkittävä.

–Kiinnostavaa faktaa on, että suo-

malaisista yrityksistä peräti 93 pro-

senttia on alle 10 työntekijän yrityk-

siä. Samoin se, että koko 2000-luvun

uudet työpaikat Suomessa ovat syn-

tyneet nimenomaan pieniin ja keski-

suuriin yrityksiin. Pienillä paikalli-

silla yrityksillä on siis iso merkitys ja

vastuu suomalaisessa yhteiskunnas-

sa,

Pirkanmaan Yrittäjien

toimitus-

johtaja

Pasi Mäkinen

muistuttaa.

Työllistämisen lisäksi yritysten

yhteiskunnallistamerkitystä voidaan

tarkastella verotuksen kautta. Esi-

merkiksi vuonna 2016 pirkanmaa-

laiset pienet ja keskisuuret yritykset

tuottivat kunnille reilusti yli 700mil-

joonaa euroa verotuloja, joista rahoi-

tetaanmuunmuassa julkisia varhais-

kasvatuksen, koulutuksen ja tervey-

denhuollon peruspalveluja.

Yksittäinen kuluttaja voi tukea

omalta osaltaan yrittäjyyttä käytän-

nön kulutuspäätöksillä. Vaihdata siis

talvirenkaat naapurin verstaalla, tai

hanki anopin syntymäpäiväkukat

kummin kaiman liikkeestä – autat

osaltasi pienyritystä eteenpäin. Sitä

samaa, jokamenestyessään työllistää

paikkakunnan nuoria ja osallistuu

verotuksen kautta kunnallisen terve-

ydenhuollon kustannuksiin.

Yrittäjäjärjestö osallistuu

elinvoiman ylläpitämiseen

Yrittäjäjärjestön tärkeimpiä tehtäviä

on pitää pienyrittäjien puolta yhteis-

kunnallisessa keskustelussa, ja

Suo-

menYrittäjillä

onkin toimintaamaan

jokaisessa kunnassa. Pirkanmaalla

edunvalvontaa tehdään sekä aluejär-

jestön että paikallisyhdistysten toi-

mesta – usein yhteistyössä.

– Meillä Pirkanmaalla nähdään

erityisen tärkeänä, että yrittäjyys ote-

taan huomioon kaikessa päätöksen-

teossa kuntatasolla, ja siksi pyrimme

aktiiviseen vuoropuheluun kunta-

päättäjiemme kanssa. Kun yritysten

elinolot pysyvät turvattuna, pysyvät

myös palvelut paikkakunnalla ja

kunta säilyttää elinvoimansa, Mäki-

nen muistuttaa.

Pirkanmaan Yrittäjät täyttää tänä

vuonna 80 vuotta. Merkkipäivää vie-

tetään 1.12. järjestettävässä juhlassa.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

KESKUSTELU PULPPUSI

vilkkaana läpi koko lounaan.

KUVASSA PÖYDÄN

päässä oleva puheenjohtaja Janne Vuorinen toivotti Pirkanmaan Yrittäjien

puolesta ministeri Mika Lintilän (3. vas.) tervetulleeksi. Lounastapaaminen pidettiin Sorsapuiston

kulmalla sijaitsevassa ravintola Sasorissa.

Yrittäjät ovat päivänsä

ansainneet

Ministerikin piipahti juttusilla

Keskiviikkona 5.9. vietettiin valtakunnallista yrittäjän päivää.

Suurin osa juhlakaluista eli yrittäjistä, vietti merkkipäivää

työn merkeissä. Se ei yllätä, sillä yrittäjät pitävät vapaita ja

lomia useimmiten vain silloin, kun se työn kannalta on mah-

dollista. Ympäri Pirkanmaata järjestettiin yrittäjän päivän ai-

kana erinäisiä aktiviteetteja. Pirkanmaan Yrittäjä -lehti esit-

telee ohessa muutaman tapahtuman ja tilaisuuden Pirkan-

maalta.

Pirkanmaan Yrittäjät

saivat Yrittäjän

päivänä 5. syyskuutamyös ministeri-

tason vierailijan. Tampereella vierail-

lut elinkeinoministeri

Mika Lintilä

nimittäin oli pyytänyt jo ennakkoon

mahdollisuuden tavatapirkanmaalai-

sia yrittäjiä lounaan merkeissä.

Ja kun kerran ministeri sellaista

toivoo, niin sehän toteutuu. Ravin-

tola

Sasorissa

Sorsapuiston kupees-

saministeri Lintilän kohtasi noin tu-

sina paikallista yrittäjää. Edustettu-

na oli monen toimialan osaajia. Lin-

tilälle Tampere on siinämielessä tut-

tu paikkakunta, että hän on ollut pai-

kallisen yliopiston opiskelija, ja mies

muistelikin kaiholla ravintola

Tilli-

kassa

aikanaan syömiään pyttäreitä.

Lounaan jälkeenministeri ehti jutel-

la tovin myös Pirkanmaan Yrittäjä

-lehden kanssa.

Tärkeä päivä

Heti kärkeen elinkeinoministeri Lin-

tilä kertoi pitävänsä yrittäjän päivää

erittäin aiheellisena juhlapäivänä.

– Samalla toivon sen olevan tär-

keä muistutus meille kaikille siitä,

mikä merkitys työllistävillä yrityk-

sillä maallemme on. Yksikään hal-

litus ei luo työpaikkoja, vaan sen te-

kevät aina yritykset itse. Valtion teh-

tävä on luoda tälle mahdollistavat

puitteet, hän aloitti.

Elinkeinoministerin 5. syyskuu-

ta Tampereelle tekemä vierailu oli

hyvin yrityspainotteinen. Aamulla

hän oli puhumassa

Väylät & Liiken-

ne

-tapahtuman avajaisissa Tampe-

re-talolla. Sen jälkeen ohjelmassa oli

pari yritysvierailua, lounastapaami-

nen Pirkanmaan Yrittäjien kanssa ja

illalla vielä yleisötilaisuus Laikussa.

Uudenlaista

elinvoimapolitiikkaa

Koko päivän ohjelma liittyi tiiviisti

Työ- ja elinkeinoministeriön

”Elin-

voimaa alueilta”

-kiertueeseen.

–Olemmeministeriössä ottaneet

syksyn isoksi teemaksi aluepolitii-

kan ja sen tulevaisuuden. Olen itse

valmis luopumaan tästä osin hyvin

latautuneesta termistä ja kehittä-

mään sitä enemmän alueellisen elin-

voimapolitiikan suuntaan. Elinvoi-

mapolitiikka tunnustaamyös yritys-

ten keskeisen roolin aluekehittäjinä,

ministeri painotti. Hänen mukaan-

sa valtion ei itsessään tule ylhäältä

käsin valita voittajia tai häviäjiä,

vaan toimia menestystarinoiden

mahdollistajana.

– Loppu on sitten alueista ja sen

toimijoista kiinni, ministeri kom-

mentoi.

Jatkoa seuraa

Saman teemanympäriltä järjestettiin

seuraavalla viikolla, 10. syyskuuta

Helsingissä iso

”Uusi aluepolitiikka

valtaa Vanhan”

-seminaari, ja samaa

keskusteluahalutaan jatkossa jalkaut-

taa myös maakuntiin. Lintilä nähtä-

neen siis kylässä vielä myös syksyllä.

– Tulen syksyn ja alkutalvenmit-

taan kiertämään kaikissa maakun-

nissa alueellisia elinvoimatekijöitä

hakien. Jokaisella kiertuepaikka-

kunnalla on muutama yritysvierai-

lukohde, jonka jälkeen on yleisölle

avoin keskustelutilaisuus. Pyrin

mahduttamaan ohjelmaanmyös ta-

paamisen SY:n alue-edustajien kans-

sa, Lintilä lupasi.

Tukipalvelu kiinnostaa

Elinkeinoministerinviimei vierailus-

ta Pirkanmaan Yrittäjissä ei ollut en-

nättänyt kulua pitkään, sillä viimek-

siministeri piipahti PirkanmaanYrit-

täjien tiloissa keväällä. Oikeastaan

nyt jatkettiinkin siitä, mihin silloin

jäätiin. Jo tuolloin kepin nokkaan

nostettu Pirkanmaan Yrittäjien luo-

ma monipuolista Yrittäjien

Tukipal-

velua

ministeri kertoi käyttäneen esi-

merkkinä ympäri Suomea.

– Se on herättänyt paljon kiin-

nostusta. Pirkanmaalla on kehitetty

hieno yrittäjien tukipalvelu, josta

apua ja vertaistukea saa silloinkin,

kun jaksaminen on aivan äärirajoil-

la. Toivoisin, että joka puolella Suo-

mea otettaisiinmallia tästä palvelus-

ta. Usein vertaistuen hakemisen

kynnys on matalampi kuin avun

pyytäminen muuta kautta, ministe-

ri kehaisi.

Ex-yrittäjäpomon

toimenpideohjelma

valmistuu pikapuoliin

Lintilä nosti esiinmyös valmistumai-

sillaan olevanYrittäjyyden edistämi-

sen strategisen toimenpideohjelman.

Lokakuun2. päivänä julkaistavanoh-

jelmanovatministerinpyynnöstä to-

teuttaneet

Startup

-yrittäjä

Henriet-

ta Kekäläinen

ja oikeusministeri se-

kä pitkäaikainen Suomen Yrittäjien

toimitusjohtaja

Jussi Järventaus

.Mi-

nisteri kertoi odottavansa ohjelman

julkistamista jo kovasti.

– Suomessa ei ole tähän saakka

mietitty yrittäjyyspolitiikkaa poik-

kihallinnollisesti tai pitkäjänteises-

ti yli vaalikausien. Monia hyviä,

yrittäjyyttä edistäviä toimia on teh-