Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

TIISTAI 26. SYYSKUUTA 2017

6

Tulevaisuus onperheyhtiölle yhtälail-

lakääntämätönkortti kuinmuullekin

maailmalle, mutta se tuntuu selvältä,

että perheyhtiön tarinaa on tarkoitus

jatkaa vielä pitkään. Puhuupa Kyllik-

ki jo innoissaan seuraavastakin suku-

polvesta. Lapsenlapsenlapsia hänelle

on ehtinyt siunaantua jo neljä.

Vielä aika monta vuotta iso osa

päätöksistä tehdään kuitenkin ny-

kyisin noin kolmikymppisten per-

heenjäsenten toimesta, joten tiedus-

tellaanpa heiltä vielä, miltä kristal-

lipallossa näyttää. Ainakin se selviää

heti, että liha-alan kireässä kilpailu-

tilanteessa uusia avauksia ja poten-

tiaalisia hittituotteita on suollettava

maailmalle tasaisin väliajoin. Ikävä

kyllä tuotteet päätyvät kauppojen

valikoimiin harvoin ja usein ne jää-

vät tähdenlennoksi.

– Aivan uusien lihavalmisteiden

suunnittelu on mietintämyssyssä

kroonisesti, mutta mitenkäänmah-

dotonta ei ole sekään, että lähdem-

me hakemaan uutta jalansijaa ai-

van muualta, joskin elintarvikea-

lalla aiomme toimia todennäköi-

sesti jatkossakin, Kristian Tapola

tuumaa ja myöntää, että oman ydi-

nosaamisalueen ulkopuolistakin

kartoitusta on tehty.

Toinen selkeä suunta, joka kris-

tallipallossa näkyy, liittyy vientiin.

Siihen taas haluttaisiin mennä juu-

ri tehtaan ykkösherkku edellä.

– Tätä on kokeiltu, joskin hyvin

pienimuotoisesti, mutta siitä on re-

hellisyydessä nimissä jo aikaa. Roh-

kenen väittää, että ylipäätään ihmis-

ten kiinnostus vieraisiin makuihin

on kehittynyt niin, että nyt ajoitus

voisi osua paremmin. Mustamakka-

ran puolesta kun löytyy aikamonia-

kin hyviä argumentteja.

– Maku ei ole aivan vieras, sillä

verimakkaraa myydään muuallakin

maailmassa. Toisaalta väitän, että

suomalainen ruis tuo tuotteeseen

oman säväyksensä, Kristian sanoo.

Tuotteen puolesta puhuvat myös

suomalainen, takuulla turvallinen

ja puhdas tuotanto, erinomaiset raa-

ka-aineet sekä se fakta, että musta-

makkarassa on vähän rasvaa ja suo-

laa, paljon rautaa ja lisäksi se on run-

sasmaltaisena tuotteena myös hyvä

kuidun lähde.

–Tämä iskeemyös nykyiseen ter-

veysruokainnostukseen, etenkinkun

mukaan otetaan vielä puolukka, jo-

tamarkkinoidaan superfood-nimel-

lä. Me emme itse ole uskaltaneet

käyttää superfood-nimitystä, mutta

voimaruokaname tästä olemme kyl-

lä puhuneet, Kristian kertoo.

Mustamakkaran

vuosituotanto yltäisi

Saharaan saakka

Kristallipallosta kurkistaa vienti

Mustamakkaran valmistajana Tapo-

la on nykyään omaa luokkaansa.

Osaltaan syy tähän löytyy siitä, että

mustamakkaran valmistus on kaik-

kea muuta kuin helppoa. Vaikka tek-

niikka onkin kehittynyt huimasti ja

esimerkiksi uunien kokoluokka ja tä-

tä kautta valmistusmäärät ovat

nousseet moninkertai-

siksi, valmistuksessa

pätevät edelleen

varsinmonet sa-

mat lainalai-

suudet kuin

ennen van-

haan.

– Musta-

makkaran val-

mistusmyynti-

kuntoon kestää

kolme päivää ja si-

sältää varsin monia

työvaiheita, Kyllikki ker-

too.

Kaiken kaikkiaan Lielahden teh-

taalta maailmalle tupataan vuodessa

mustamakkaraa noin 1,5 miljoonaa

kiloa. Jos kyseisenmassan iskisi yksit-

täiseksi makkaraksi, olisi se pituudel-

taanmelkoinen. Varovaisestikin arvi-

oituna makkara ulottuisi Lielahdesta

yli 5000 kilometrin päähän, käytän-

nössä siis Saharaan saakka. Yrityksen

kokonaisliikevaihdostamustamakka-

ran osuus on ollut viime vuosina kas-

vussa. Toisaalta tämä ei ole ollut pel-

kästään hyvä uutinen, sillä itsessään

mustan kulutus ei ole merkittävästi

kasvanut, joskaan ei laskenutkaan.

– Jos miettii 2000-lukua, niinme-

nekki on pysynyt mustan osalta var-

sin tasaisena. Pikemminkin muiden

ruokatuotteiden valmistuksessa ki-

ristynyt kilpailu näkyy selvästi, Kris-

tian kertoo.

Lielahden muuton yh-

teydessä Tapolasta tu-

li valtakunnallinen

toimija, joskaan

aivan kaikkialla

etenkään mus-

tamakkaraa ei

ole katsottu pel-

kästään hyvällä.

E s i m e r k i k s i

Helsingissä ker-

ran eräs vähän

yli-innokas terveys-

tarkastaja kysyi musta-

makkaran nähtyään kaup-

piaalta, mitä tuo on. Vastauksen saa-

tuaan hän ilmoitti, että hänen kau-

pungissaan sitä ei myydä. Myös tääl-

lä Tampereella eräs päällikkö aika-

naan antoi ymmärtää asioiden ole-

van kehittymässä samaan suuntaan.

– Totesin hänelle tyynesti, että en-

nemmin sinä lähdet Tampereelta kuin

mustamakkara, ja ne puheet loppui-

vat siihen, Kyllikki hymyilee. Pirkan-

maan talousalue on edelleen yrityk-

selle ehdottomasti se tärkeinmarkki-

na-alue. Noin 45 prosenttia tuotan-

nosta myydään kotimaakunnassa.

... jatkoa edelliseltä sivulta