Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

TIISTAI 26. SYYSKUUTA 2017

4

T

ämähän oli koko alue yhtä

suota, mikä tarkoitti paalu-

tuksineen hyvin kallista ra-

kentamista, muistelee

Kyllik-

ki Tapola

, syyskuussa

Vuosisadan

Tampereen Yrityksenä

palkitun elin-

tarvikeyrityksen veteraaniyrittäjä.

Tämä haastattelu tehdään pääkal-

lopaikalla, sillä tapaamispaikkana on

41 vuotta sitten keskelle ei-mitään

nousseen

Tapolan

tehtaan toisen ker-

roksen neuvotteluhuone. Pitkähkön

pöydän päätypaikka on itseoikeute-

tusti varattu Kyllikki Tapolalle. Paik-

ka on tuttu, sillä Kyllikki on ollut

isossa roolissa perheyhtiön tarinas-

sa alkumetreiltä asti, ja hallituksen

puheenjohtajana hän toimi aina vuo-

teen 2015 saakka.

Kyllikki ja kolmas

sukupolvi

Tapolan grand old lady ei ole haastat-

telutilanteessa ainoa perheyrityksen

edustaja, joskin yksi sukupolvi on täl-

lä kertaa hypätty yli. Kyllikin lisäksi

paikalla on kolme hänen viidestä lap-

senlapsestaan. Kyllikin lasten,

Mer-

vin

ja

Jarmon

jälkikasvusta paikalla

olivat Jarmon puolelta

Kristian Ta-

pola

ja

CristaTapola-Teräsmaa.

Hei-

dän kolmesta serkustaan paikalle eh-

ti nyt ainoastaan

Linda Heinonen

.

Hänen veljensä

Lari

ei päässyt irtau-

tumaan töistä, ja sisaruksista nuorin,

Laura

on parhaillaan toisella puolel-

la maapalloa, Japanissa. Neuvottelu-

huoneessa istuvista kaikilla on ollut

palaveriin lyhyt matka, sillä jokaisen

työpaikka löytyy samojen seinien si-

säpuolelta.

Satavuotisjuhlaa

kunnioittaen

Syy siihen, että vietämme perjantaiaa-

mua yrityksen tiloissa, liittyy tuoreim-

paan sulkaan Tapoloiden hatussa.

Perheen yrittäjäsaagaan kirjoitettiin

jälleenuusi uljas luku syyskuussa, jol-

loin Tapola palkittiin

Maakunnan

VuosisadanYrittäjänä

. Vuodesta 1979

jaetun

VuodenYrittäjä

-palkinnon si-

jaan tänä vuonna haluttiin isänmaan

satavuotissynttäreiden hengessä pal-

kita Vuosisadan yrittäjä. Valinnan te-

ki

Pirkanmaan Yrittäjien

hallitus, ja

käytännössä kuka tahansa jäsenyrit-

täjä saattoi ehdottaa kilpailuun suo-

sikkiaan. Päätös ei ollut suinkaan

helppo, sillä ehdotuksia tuli hallituk-

selle kymmenittäin.

Tripla oli kasassa jo

ennenkin

Tapolaa ei palkittu nyt suinkaan en-

simmäistä kertaa. Itse asiassa tätä

haastattelua varten varatunneuvotte-

luhuoneen seinä on suorastaan ver-

hoiltu erilaisin diplomien ja kunnia-

kirjoin, joita yritykselle on vuosien

saatossa sadellut. Ja nyt puhutaanpel-

kästään tuotteisiin liittyvistä palkin-

noista. Myös yrittämisestä on tullut

virallista kiitosta ennenkin. Yrittäjä-

järjestön tunnustusten osalta kasassa

oli jo entuudestaan täysi tripla, sillä

Vuodenyrittäjä -tittelinTapola onpo-

kannut niin Lielahden, Tampereen

kuin valtakunnallisenVuodenYrittä-

jä -tittelin osalta. Kyllikki muistaa hy-

vin, kun he kävivät miehensä kanssa

pokkaamassa valtakunnallisen pal-

kinnon Joensuussa. Reissu on osal-

taan jäänytmieleen siitäkin syystä, et-

tä matkatavarat hukkuivat.

–Ehdimme jo selvittää, ettäpaikal-

linen teatteri olisi ainoa paikka, josta

voisimme löytää sopivaa päälle panta-

vaa, mutta onneksemmematkalaukut

sitten löytyivät, jane tuotiinmeille yöl-

lä, Kyllikki muistelee hymyssä suin.

Superupea uutinen

Nyt saatua palkintoa Kyllikki sanoo

Käytäessä läpiCristan, Lindan jaKris-

tianin suhdetta perheyritykseen sel-

viää, että kukinheistäon tullut perhe-

yritykselle hyvin tyypilliseen tapaan

töihin varsin varhain. Kaikki kolme

aloittivatkesätyöläisinätehtaallajotei-

neinä. Paikkana se on toki käynyt tu-

tuksi tätä varhemmin.

Tehtaalla pienestä pitäen

Samassa huoneessa mummonsa

kanssa istuvasta sukupolvesta ku-

kaan ei ollut vielä Lielahden tehtaan

perustamisen aikaan syntynytkään,

mutta perheyritysten vesoina paik-

ka on käynyt koko porukalle hyvin

tutuksi pienestä pitäen. Ensimmäi-

siä muistikuvia perheyrityksestä

udeltaessa nousee esiin se, että teh-

taalle on aina tultu hyvillä mielin.

– Sen muistan, että kun Kristian

syntyi, tulin hyvin usein isän kanssa

tänne, jotta äiti sai olla rauhassa vau-

van kanssa kotona, Crista muistelee

ja lisää ensimmäisten vastuutehtä-

viensä liittyneen paperisilppurin

käyttöön. Lindallemielen on puoles-

taan jäänyt eritoten lastauslaiturilla

sijainnut paperiroskis ympäristöi-

neen.

– Sielläkin me aikanaan leikim-

me paljon kaikkien serkkujen kans-

sa, hän muistelee. Myös kaksi vuot-

ta sitten yrityksen toimitusjohtajuu-

den isältään Jarmolta perinyt Kris-

tian muistaa sen, että isän kanssa

tehtaalle pääseminen oli kutakuin-

kin hienointa, mitä pienenä poika-

na saattoi kuvitella.

– Ja siitä paperin silppuamisesta

myös itselleni on jäänyt vahvamuis-

tikuva, hän naurahtaa.

Tulevaa tuplainsinööriä

kiinnostaa tuotekehitys

Sittemmin leikkipaikasta on tullut

työpaikka. Linda esimerkiksi kertoo

aloittaneensa kesätyöt yrityksessä

15-vuoden iässä, ja sittemmin tu-

tuksi on tullut aika moni tehtävä.

– Olen ajanut jakeluautoa, ollut

hyllyttämässä ja tehtaallakin hyvin

monessa eri hommassa, myös työn-

johtajana. Nyt olenkonttorilla ja teen

pääasiassa toimistohommia, joskin

osallistuin myös tuotekehittelyyn,

kertoo insinööriksi opiskellut Linda.

Itse asiassa työn alla on tällä hetkel-

lä toinenkin insinööritutkinto.

– Parhaillaan suoritan HAMK:s-

sa elintarvikealan insinööritutkin-

toa, joskin minun pitäisi vielä kek-

siä opinnäytetyölleni aihe.

Crista pyörittää

valmisruokapuolta

Crista aloitti muiden perheen kas-

vattien tapaan tehtaalla kesätyöläi-

senä. Hänen tapauksessaan vuosi

oli 2000, ja ensimmäisen työtehtä-

vä oli mustamakkaran lämpölaati-

koiden teko. Myös hän on sittem-

min työskennellyt eri työpisteillä

sekä tehtaalla että konttorissa. Sit-

temmin Cristan työpaikaksi on kui-

tenkin muotoutunut Tapolan val-

misruokaosasto, joka valmistaa

mukaan ostettavia valmisruokia

esimerkiksi marketeille. Tällä het-

kellä Crista vetää koko viisipäistä,

hieman muusta toiminnasta eril-

lään olevaa yksikköä ja varsin hy-

vällä menestyksellä.

– Se on osasto, jonka lopettamis-

ta oli jo jossakin vaiheessa mietitty.

Sen eteen tehtiin kuitenkin kovasti

töitä, ja yhdessä myynnin kanssa

olemme nyt saaneet osaston varsin

hyvälle tasolle, hän kertoo. Crista

kertoo nykyisen työn olevan hänel-

le optimaalinen.

–Enhalua tehdä pelkästäänkont-

torityötä, sillä olen aina ollut kova te-

kemään käsilläni. Ja siitäkään ei ole

haittaa, että sisun suhteen olen kyllä

mummon tyttöjä.

Isänsä saappaisiin 2015

Kaksi vuotta sitten isältään toimitus-

johtajan vastuut ottanut Kristian ei

hänkään ole suinkaan astellut ensi-

töikseen kulmahuoneeseen. Kristi-

aninkin ensimmäinen kesätyö löytyi

mustamakkarapuolelta, jamyös pais-

to kävi tutuksi jo alkumetreillä. Sit-

temmin työkokemusta on kertynyt

myös kotiruokapuolelta ja myymä-

lästä, keräilystä ja pakkauspuolelta.

Sukupolvenvaihdos oli ollut suunni-

telmissa toki jopidempään,mutta lo-

pullinen päätös saattoi aikaistua hie-

man siksi, että noihin aikoihin teh-

taalta jäi eläkkeelle useampi työnjoh-

taja jamuissa vastuutehtävissä toimi-

nut henkilö, kuten tuotantojohtaja.

Legendaarisesta perhe rmasta

Vuosisadan Maakunnallinen Yritys

Kun kuokka raapaisi ensimmäisen kerran tulevan Tapo-

lan tehtaan työmaalla, oli naapuristo Lielahdessa tyystin

erinäköinen kuin tänä päivänä. Kotelotehtaan piippu

oli toki sauhunnut vähän matkan päässä jo kauemmin,

mutta nykyisenä kaupallisena keskittymänä Lielahtea

tuskin kukaan ounasteli.

KYLLIKKI TAPOLA

myyntipuuhissa. Torit ja kauppahalli olivat alkuun yrityksen tärkeimmät ja ainoat myyntipisteet.

Perheyritykseen kasvaneet

arvostavansa kovasti ja kertoo sen

päätyvän paraatipaikalle tehtaan

konttorin aulaan. Kristian Tapola on

mummonsa kanssa samaamieltä, et-

tä nyt saatu tunnustus on hieno.

– Kyllähän tämä on todella supe-

rupea uutinen! Niin se arjessa mo-

nesti tuntuu menevän, että viikoit-

tain eteen tulee pakostakinmyös ikä-

vämpien asioiden hoitamista. Silloin

tällainen tunnustus työstä lisää omaa

voimaa ja energiaa puurtaa eteen-

päin, hän toteaa ja muistuttaa, että

nyt saatu palkinto kuuluu paljon laa-

jemmalle porukalle kuin omistaja-

perheelle.

– Fakta on, että ilman työntekijöi-

tä me emme olisi nyt tässä. Meillä on

rautaisia ammattilaisia, ja sekä nykyi-

sille että aikaisemminmeiltä pois jää-

neille kuuluu tästä iso kiitos.

Tammelasta käyntiin

Tapolanyrityshistorianalkupisteeseen

päästäkseen täytyy hypätä toiselle

puolellekoskea ja asettaa aikakone rei-

lut 60 vuotta taaksepäin.

Veljekset Ta-

pola

-nimellä toimintansa aloittanut

yritys ilmestyi Tampereenkatukuvaan

1953. Tarkemmin sanottuna paikka

oli Tammelan pallokentän kupeessa

sijaitseva Salhojankatu. Tapolan en-

simmäistä toimipistettä voisi kutsua

hyvin kivijalkamyymäläksi, mutta se-

kin olisi vähän liioittelua, sillä varsi-

nainen tuotemyynti suoritettiin toreil-