Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

TIISTAI 26. SYYSKUUTA 2017

10

Eteläpohjalaisuudestaan huolimatta

kovana

Tapparan

kannattajana tun-

nettuMäkynen valitsi myös juhlapu-

heensa kantavan ajatuksen jääkiek-

komaailmasta.

– Suomen kansakuntaa ja jääkiek-

kojoukkuetta yhdistää se, että me-

nestykseen on molemmissa tapauk-

sissa tarvittu valtavasti työtä, ja sitä

itsenäisessä Suomessa on tehty, Mä-

kynen aloitti ja lisäksi, että itsenäiset

yrittäjät ovat olleet tässä rakennus-

työssä aivan keskeisessä roolissa.

– Satavuotiaan Suomen tarina on

kansakuntien joukossa todellinen

menestystarina, joka on ollut mah-

dollista vain yhteistyöllä.

Monta on uhkaa

nurkan takana

Tämän tarinan jatkuminen menes-

tyksekkäästi on kuitenkin kaikkea

muuta kuin varmaa. Mäkysen mu-

kaan tänään Suomi on tilanteessa,

jossa olemme aivan välttämättömien

uudistusten edessä.

–Meillä on takanamenetetty vuo-

sikymmen, mikä rapautuneen kilpai-

lukykymme takia tarkoittaa, että ta-

louden volyymissa olemme edelleen

alle vuoden 2008 tason, puheenjoh-

taja totesi ja mainitsi erikseen ongel-

makohtina kovasti menetetyt osuu-

det vientimarkkinoilla, julkisen velan

kolminkertaistumisen sekä sen, että

tällä hetkellä aivan liian suuri osa suo-

malaisista on työelämän ulkopuolel-

la. Näiden asioidenmuuttamistaMä-

kynen piti välttämättömyytenä.

– Se on tärkeää paitsi inhimillisesti

myös siksi, että selviytyminen yhä vai-

keammin ennustettavassa maailmassa

edellyttää tervettä taloutta.

Rakenteisiin

ei ole koskettu

Mäkysen mukaan viime aikojen posi-

tiivinen kehitys on hyvä signaali, mut-

ta toisaalta liikaan hyvänolontuntee-

seeneipidäantautua.Kasvunjatkokun

on vielä hyvin hauraalla perustalla.

– Pääsimme maailmantaloudessa

jokymmenisenvuottatapahtuneeseen

kasvuunmukaan vasta nyt, vaiheessa,

jossa kasvulle on kansainvälisesti nä-

kyvissä jo vaipumisen merkkejä, Mä-

kynenmuistutti. Sitäkinpuheenjohta-

japitihuomionarvoisena,ettäkasvuun

meilläonpäästy vainmyönteisen suh-

danteen vaikutuksesta.

– Rakenteellisia muutoksia tai

tuotannon tehostamista ei voida siis

kiittää nykyisestä kasvusta, hän alle-

viivasi, eikä jättänyt epäselväksi, mi-

hin syyttävä sormi osoittaa.

– Suomen hallitus on tehnyt mo-

nia myönteisiä päätöksiä, mutta roh-

keutta tai halua isoihin rakenteellisiin

ongelmiin tarttumisessa ei ehkä tuo-

ta sote-uudistusta lukuun ottamatta

ollut nähtävissä. Keskeisimpänä re-

monttikohteena yrittäjäjärjestönnok-

kamies piti työmarkkinauudistusta.

–Työllistämisenkynnyksenmadal-

taminenonainoamahdollisuus todel-

la synnyttää niitä uusia työpaikkoja.

Puheista tekoihin

Yrittäjien merkitys tulevaisuuden

Suomea rakennettaessa ei ole aina-

kaan vähenemässä.

– Juuri teidän yrittäjien riskinot-

tokyvyn ja vastuullisuuden varaan

suomalaistenhyvinvointi onperustu-

nut, enkä näe tälle kehitykselle vaih-

toehtoja näköpiirissä. Tästäkin syys-

tä olisi tärkeää, että teidän äänenne

kuuluisi yhteiskunnassa vahvemmin,

hän huomautti ja totesi tämän olevan

perimmäinen syy myös koko yrittä-

jäjärjestön olemassaoloon.

SuomenYrittäjien

tehtävä on vai-

kuttaa siihen, että te voitte harjoittaa,

kehittää ja kasvattaa liiketoimintojan-

ne, hän listasi ja ynnäsi tämän puoles-

taan koituvan koko Suomen eduksi.

– Tosiasia on, että vain menesty-

vä yksityinen liiketoiminta tuo julki-

selle puolelle tuloja, mikä mahdol-

listaa palvelut ja hyvinvoinnin jat-

kossakin. Siksi teidän eteenne tehtä-

vä työ on samalla työtä kaikkien suo-

malaisten ja koko isänmaan eteen.

Tuskaisan verkkaista

Puheenjohtaja kertoi olevansa vakuut-

tunut,ettäsuuntaonoikea.Kehityksen

hitaus vain on valitettavan hidasta.

–Yrittäjyyttäarvostetaanenemmän

kuin koskaan, ja nuorten parissa on

nyt imua yrittäjyyteen. Valitettavasti

tässämaassa juhlapuheista tuntuuole-

vankovinpitkämatkakäytäntöön,hän

totesi. Mäkysen mukaan yrittäjyyden

noste uhkaa erityisesti vanhoja val-

ta-asemiaan puolustavia toimijoita.

– Tässä valtataistelussa ei ole siis

kyse koko Suomen edusta, vaan van-

hojen valtarakenteiden nykymaail-

massa perusteettomiksi käyneiden

etujen puolustamisesta, hän kertoo.

–Meidän tehtävämme on nyt vie-

dä kallisarvoinen isänmaamme seu-

raavalla vuosisadalle niin, että jälki-

polvet saavat tämän maan taloudelli-

sesti vahvana ja valmiina kohtaamaan

tulevat haasteet. Arvoisa juhlaväki, te

olette juhlapäivänne ansainneet.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

Alihankintaan saadaanmyös kunin-

kaallisia vieraita, kun Kentin prinssi

Michael

tutustuu messuihin suuren

liikemiesvaltuuskunnan kanssa kes-

kiviikkona 27.9. Tavoite on edistää

kauppaa ja investointeja Suomen ja

Britannian välillä.

Viime syksynä ensimmäisen ker-

ran toteutettu teollisuus- ja star-

tup-yritysten verkostoitumistapah-

tuma

AlihankintaHEAT

järjestetään

tiistaina 26.9. klo 9–19. Tapahtuma

on kävijöille maksuton.

– AlihankintaHEAT osoitti viime

vuonna, että tarvetta startupien ja

teollisuusyritysten kohtaamisille on

yhä enemmän. Tarkoitus on luoda

HEATista vuosittainen kokonaisuus

osaksi Alihankintaa. Myös ensi

vuonna tapahtuma on avajaispäivä-

nä, jolloin juhlitaan 30 vuotta täyttä-

vää Alihankintaa, toteaa

Tampereen

Messut

-konsernin tapahtuma- ja

viestintäpäällikkö

Tanja Järvensivu

.

Aamusta iltaan

Tämän vuoden HEAT alkaa messu-

jen avajaisilla ja huipentuu iltabilei-

siin. Innostavia puhujia ja ohjelmaa

on aamusta iltaan ja ständejä on pa-

rikymmentä. Lisäksi HEATin sisäl-

löt puhuttavat uudessa

HeatCorne-

rissa

, joka tuo pääaulaan ohjelmaa

kaikkina päivinä.

– Kumppaneiksi kasvuyrityksiä

esille nostavaan HEATiin lähti viiti-

sentoista yritystä, jotka haluavat olla

mukana valmistavan teollisuudenpo-

sitiivisessa suunnanmuutoksessa.

Startupeilla riittää intoa ja halua

osoittaa, että heidän osaamistaan

hyödyntämällämoni teollisuusyritys

voisi tehdä ketterämmin ja nopeam-

min onnistuneita digiloikkia. Ny-

kyään kannattava tapa edetä uuden

liiketoiminnan synnyttämisessä, toi-

minnan kehittämisessä ja tuottavuu-

denparantamisessa on rohkea kokei-

leminen ja tekeminen. Tätä haluam-

me korostaa. Tervetuloa verkostoitu-

maanHEATiin, Järvensivu toivottaa.

AlihankintaHEATin pääkump-

pani on

Tekes

ja haastekumppanei-

na

ToyotaMaterial Handling Finland

Oy

ja

Gronlund Palvelut Oy

, joiden

haasteita startupit pohtivat elokuus-

sa

HeatCamp

-innovaatioleirillä.

Muita kumppaneita ovat

DIMECC,

FiBAN, Nordea, Pirkanmaan Yrittä-

jät, PwC, Salomäki Oy, Tampereen

kauppakamari, Tampereen Messut,

Tampere Startup Hub

ja

Twinkle

.

– Startup- ja pk-yritysten kan-

sainvälisen viennin kasvuharppaus

saavutetaan hyödyntämällä ennak-

koluulottomasti hyvinkin erilaisia

osaamisia. AlihankintaHEATin pää-

kumppanuus on Tekesille pelinra-

kentajan roolissa mielekäs tapa olla

luomassa merkitystään kasvattavaa

kumppanuusverkostoa mukanaole-

vien yritysten välille, sanoo Tekesin

Liideri-ohjelman ohjelmapäällikkö

Nuppu Rouhiainen

.

Startupeja ovat

Citynomadi, Dt-

ream, Eatech, eeedo, Innorent,

Lennahc / Aalto-yliopisto, Mattester,

Meluta, Nopia, Pinovuo, Radientum,

Steamlane, Trackinno, Treon ja

Unseen.

HEATin järjestää

Finland Events

yhteistyössä

Rapid Action Groupin

kanssa.

Kuva:

TAMPEREEN MESSUT OY

AlihankintaHEAT tuo startupit Alihankinta-messuille

JUHLAPAIKKANA TOIMI

Olympia-Sali.

Ansaittu juhlapäivä

Jo 20 vuotta kalenterissa ollutta Yrittäjän päivää juhlistettiin

5. päivänä syyskuuta ympäri maata. Tampereella juhlat hui-

pentuivat Maakunnan Vuosisadan Yrityksen eli Tapola Oy:n

palkitsemiseen. Juhlapaikkana toimi Satakunnankadulla si-

jaitseva Olympia-sali, ja vierailevana juhlapuhujana toimi Suo-

men Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Hänen mukaan-

sa yrittäjät ovat juhlapäivänsä ansainneet, eikä yrittäjien mer-

kitys sata vuotta täyttävän Suomen tulevaisuudessakaan ole

ainakaan vähenemään päin.

Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma Alihankinta täyttää Tampereen Messu- ja

Urheilukeskuksen äärimmilleen 26.–28. syyskuuta. Tapahtumassa on tuhat näytteilleasettajaa

paristakymmenestä maasta ja kävijäodotus lähes 20 000. Uusia näytteilleasettajia edellis-

kertaan nähden on yli 220. Pääteemana ovat kumppanuusverkostot.

SUOMEN YRITTÄJIEN

puheenjohtaja Jyrki Mäkynenmuistutti, että Suomen ja suo-

malaisten hyvinvointi on kiinni siitä, miten yksityiset yrittäjät menestyvät.