Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 22. ELOKUUTA 2017

6

T

ampereella tuoreen tutkimuk-

sen lukuja oli esittelemässä

EK

:n asiantuntija

Terhi Heik-

konen

. Hänen mukaansa selvem-

pään nosteeseen barometrin vasta-

ukset kääntyivät reilu vuosi sitten, ja

sama tahti on jatkunut edelleen.

Tekemistä riittää

Koko elinkeinoelämän osalta suh-

dannetilanne on Heikkosen sanoin

tällä hetkellä historiallisestikin pei-

laten ”hyvinkin hyvä”. Niin sanotuk-

si saldoluvuksi saatiin plus yhdek-

sän. Se tarkoittaa positiivisesti kehi-

tystä kuvanneiden osuutta vastaajis-

ta vähennettynä negatiivisesti kehi-

tystä kuvanneiden osuudella. Jos sal-

doluku on plussan puolella, suhtau-

tuu yritysjohto päällisin puolin po-

sitiivisesti tulevaisuuteen ja päinvas-

toin. Tuoreet luvut näyttivät muuten-

kin plussaa nyt oikeastaan jokaisella

mittarilla. Ja mikä parasta, toteutu-

ma on ollut jopa jo sinänsä myöntei-

siä odotuksia parempi.

– Olemme siis vielä positiivisem-

malla uralla kuin mitä ounastelim-

me, Heikkonen kertoo. Aivan pelk-

kää auringonpaistetta tutkimus ei to-

sin taloustaivaalle povannut.

– Vaikka Barometrin luvut tällä

hetkellä ovatkin hyviä, meillä on vie-

lä paljon kirittävää tärkeisiin kilpaili-

jamaihimmeRuotsiin ja Saksaannäh-

den. On hyvä muistaa, että Suomen

taloudellinenkasvuonkuitenkin vas-

ta hiljattain saatu uudelleen käyntiin,

ja ensi vuoden ennustetut kasvuluvut

ovat tätä vuotta matalampia.

Plussaa pukkaa

Positiivisimmat suhdannetilanteet

nähtiin rakentamisessa (25%), mutta

myös teollisuudessa (19%) oltiin rei-

lusti plussan puolella. Varovaisimmin

tilannettaarviopalvelusektori, joka se-

kin tosin oli plussalla (4%). Yhtä opti-

mistisia ei ole vähäänaikaanoltukaan.

– Esimerkiksi teollisuuden tilaus-

kannassa ei ole oltu positiivisella

puolella liki vuosikymmeneen, Heik-

konen huomauttaa. Teollisuuden ja

rakentamisen osa-alueita katsottaes-

sa jopa esimerkiksi vuosia kirkkaas-

ti miinuksen puolella ollut paina-

mis-toimiala oli nyt noussut plussan

puolella. Myös palveluiden osalta

kaikki toimialat liikennettä lukuun

ottamatta olivat nollan yläpuolella.

Kova ei ollut pakkanen sielläkään, sil-

lä liikenteessäkokomaansuhdanteek-

sikirjattiinpieninmahdollineneli-1%.

Myös loppuvuosi näyttää varsin

suotuisalta. Odotukset eivät povan-

neet aivan yhtä voimakasta kasvua,

mutta reippaasti yli nollan mentiin

myös odotusten suhteen kaikilla kol-

mella sektorilla. Suhdannenäkymis-

sä odotukset olivat kaiken kaikkiaan

14 prosenttia plussan puolella.

Viennin kasvu ilahduttaa

Pirkanmaalla

Pirkanmaa oli näkymien osalta po-

sitiivinen, mutta jäi kuitenkin erityi-

sesti teollisuuden osaltamaan keski-

arvosta. Tampereen kauppakamarin

johtaja

Peer Haataja

piti erityisen

toivottuna tuloksena vientiteollisuu-

den pitkään odotettua käännettä

plussan puolelle.

–Teollisuus- ja vientivetoisellePir-

kanmaalle senmerkitys onäärimmäi-

sen iso. Sen osalta on kynnetty pit-

käänmatalalla, ja vaikka suunta kään-

tyisikin, kantaisivat nyt saadut hyvät

luvut aika montaa toimialaa useam-

Uskottava se on – nyt menee lujaa!

Kun yleensä talouskehityksestä erittäin jarruttelevilla ää-

nenpainoilla puhuva Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo

yleisen suhdannetilanteen olevan nyt ”hyvin hyvä”, tietää,

että väitteellä on totuuspohjaa. Edellä mainituilla sanoilla

Oy Suomi Ab:n yleistä taloustilannetta kuvattiin heinäkuun

viimeisenä päivänä Tampereella, kun EK julkisti tuoreim-

man suhdannebarometrinsä. Se toteutetaan kysymällä yri-

tysjohdolta näkemyksiä sekä taloudellisesta nykytilantees-

ta että sen odotuksia tulevaisuudesta. Kirittävää tosin riit-

tää edelleen, sillä meille tärkeät kilpailijamaat Saksa ja

Ruotsi ovat päässet aika pitkälle karkumatkalle.

ͻ <ATTOJEN VUOSIHUOLLOT

ͻ TIILIͬPELTIͬHUOPA<ATTOJEN PUH ISTU<SET

JA PINNOITU<SET

ͻ <ASVUSTON TOZJUNTA JA POISTO

ͻ <ATTOTUZVATUOTTEET, SA EVESIJ ZJESTELM T,

PELLITz<SET

OTA zHTEzTT ͊ LASSE NIS<ANEN p. 0400 ϭ59 ϴϭ7

lasse.niskanen@la-kattohuolto.fi

HUOLLATA <ATTO - S

ST ZAHAA

LA-<ATTOHUOLTO

.&I

TUPLAA <ATTOSI < zTTPI<

Nyt kasvaa

Eurooppa

Myös kansainvälisessä talou-

dessa kasvun painopiste on siir-

tymässä selkeämmin Euroopan

suuntaan, joka on tähän saakka

kärsinyt finanssikriisin jälki-

mainingeista huomattavasti Yh-

dysvaltoja pidempään.

– Yhdysvalloissa, jossa

päästiin hyvin paljonmeitä no-

peammin kasvun uralle, on

kasvu nyt pikkaisen epävar-

mempaa, kun taas Euroopassa

tilanne on vakiintunut. Joskin

aivan tuoreimmat uutiset ker-

tovat myös Yhdysvalloissa toi-

sen vuosikvartaalin olevan sel-

västi ensimmäistä parempi,

Heikkonen taustoittaa. Toi-

saalta työllisyyden suhteen ku-

rottavaa riittää edelleen, sillä

orastava kasvu Euroopassa ei

ole vielä näkynyt mitenkään

erityisen selvästi Euroopan

työllisyysluvuissa. Ilahduttavaa

vanhan mantereen lukuja kat-

sottaessa on, että Suomi on

päässyt taloustilanteessa sa-

malla tasolle kuin koko Euroo-

pan keskiarvo. Vielä pari vuot-

ta sitten Suomen kasvutahti oli

selvästi hitaampaa.

man vuosineljänneksen jatkossakin.

Kysyntä on kasvanut

kohisten

Talouden kasvusta kertoi sekin, että

tuotannon kasvun esteenä aikaisem-

min dominoinut riittämätön kysyn-

tä nähtiin enää esteenä kasvulle noin

15 prosentissa yrityksiä.

– Esimerkiksi vuonna 2015 jopa

noin 50 prosenttia koki riittämättö-

män kysynnän esteenä, Heikkonen

huomautti. Nousukaudelle tyypillis-

tä oli sekin, että työvoimapula alkaa

jo näytellä osalla aloja selvää estettä

eteenpäinmenolle. Kaikki yritykset

yhteenynnättynä ammattityövoiman

puute nähtiin haittatekijänä 12 pro-

sentilla vastaajista, mutta toisaalta

esimerkiksi rakentamisessa työvoi-

man saanti nähtiin esteenä peräti 37

prosentissa yrityksistä. Henkilöstön

suhteen odotukset olivat kasvulu-

vuista huolimatta edelleen maltilli-

set, eikä lähitulevaisuudesta odoteta

työllisyyteen mitään jättiloikkia.

– Teollisuudessa ja rakentamises-

sa työntekijämäärät pysynevät nykyi-

sellään, kun taas palveluissa voidaan

odotella pientä kasvuakin, Heikko-

nen kommentoi.

Elinkeinoelämän barometriä var-

ten tietoa on haalittu kasaan kiitet-

tävän suurella volyymillä. Tämän-

kertaiseen suhdannekatsaukseen

vastaukset saatiin yli 1171 yrityksen

johtajilta, joiden yritykset työllistä-

vät noin 250 000 henkeä.

Teksti:

VILLE KULMALA

HÄMEEN

MATTO-KULMA

OY

RAUTATIENKATU 20, Tampere

R-aseman pysäköintitaloa vastapäätä

AVOINNA

ark. 10–17, la 10-13

• P. 010 292 0700

JOKA MATOSTA ALENNUS

Laadukkaat

PUUVILLAMATOT...

Kaikki

ITÄMAISET

MATOT...

-20%

Paljon erilaisia

VILLA-

MATTOJA...

-10%-20%

SISAL MATTOJA

Kaikkia värejä ja leveyksiä: 67 cm,

90 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm

• MATTOPESUPALVELU

• MATTOKORJAAMO

• KANTTAUSPALVELU

• KOTIINKULJETUS

KÄYTÄVÄMATOT

KAIKKI LEVEYDET!

M

A

T

T

O

M

Y

L

L

Ä

K

K

Ä

!

!