Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 22. ELOKUUTA 2017

5

nisaatioita. Niitä saatiinmukaan ko-

mea liuta, sillä mukana verkostossa

ovat nyt esimerkiksi verottaja ja

pankkeja mutta toisaalta myös esi-

merkiksi

Tampereen ev.lut seurakun-

ta

ja

Suomen mielenterveysseura

.

Mellerin mukaan yhteistyötaho-

jen saaminenmukaan verkostoon oli

hyvinyksinkertaista. Aikauseinpelk-

kä puhelinsoitto ja lyhyt esittely siitä,

mitä ollaan tekemässä, riitti vakuut-

tamaan mukaan liittyneet toimijat.

– Kun heidän kanssaan täällä sit-

ten pidettiin ensimmäisiä tilaisuuk-

sia, olivat kaikki innolla mukana

alusta alkaen. Yhteinen tahtotila löy-

tyi nopeasti, hän kertoo. Sekin ker-

too hyvää, että kaikki mukaan läh-

teneet toimijat ovat mukana edel-

leen. Avainseikka palvelua rakennet-

taessa oli, että kullekin osa-alueelle

annettaisiin kasvot. Siis niin, että esi-

merkiksi verottajalla on palvelua

varten nimetty henkilö, johon voi-

daan ottaa yhteyttä.

Yrityskummit ottivat

ison roolin

HarriMellerille luonnollinen yhteis-

työverkko oli hänen johtamansa

Yri-

tyskummien

rivistö, jonka kautta ko-

keneet yritysjohtajat ovat jo vuosia

tarjonneet auttavaa kättä yrittäjille.

Heidät valjastettiin tiiviisti mukaan

myös kriisipalveluun. Erona nykyi-

seen kuitenkin on se, että aikaisem-

min yrittäjien ongelmat ovat olleet

puhtaasti liiketaloudellisia jamones-

ti lähtökohtaisesti positiivisia.

–Kuten esimerkiksi se, että kum-

min kanssa pohditaan ratkaisua sii-

hen, miten aiemmin kotimaassa toi-

minut yritys voisi lähteä laajenta-

maan toimintaansa vientimarkki-

noille, tai miten yrityksen kasvu vai-

kuttaa asioihin, Meller kertoo. Sel-

laisenaan kummien osaaminen ei

siis riittänyt, vaan osalle kummeista

järjestettiin asiaan liittyvää lisäkou-

lutusta. Mellerin mukaan tällä het-

kellä kaikkiaan 15 kummia on saa-

nut erityisen koulutuksen kriisiryh-

mässä toimimiseen. Kummit itses-

sään tekevät yhtälailla tässä kuin yri-

tystoiminnassaankin työtä ilman

minkäänlaista korvausta.

Luottamus

avainasemassa

Käytännössä apua tarvitsevien yrit-

täjien yhteydenottojen tiimoilta pro-

sessi on edennyt niin, että jatkotoi-

met on aloitettu noin tunninmittai-

sella keskustelulla, jossa on ollut

Harri Mellerin lisäksi mukana aina

kaksi kummia. Toinen heistä on sit-

ten valikoitunut avuntarvitsijan var-

sinaiseksi vertaistukihenkilöksi.

Meller huomauttaa siitäkin, että yh-

teydenottokynnyksen madaltami-

seksi kaikki kriisipalvelun proses-

seissa käsiteltävä tieto käsitellään

luottamuksellisesti, eikä sisältömis-

tään keskusteluista ikinä pääse ulko-

puolisten korviin.

– Tätä on syytä painottaa, sillä

näissä keskusteluissa apua tarvitse-

van kanssa on pakkokin sukeltaa on-

gelman ytimeen. Esimerkiksi velan

määrä ja se, josko kämppä on lähdös-

sä alta tai avioliitto kariutumassa, on

nostettava pöydälle. Jos ongelmakoh-

tia tietoisesti vältellään, ei niihin voi

myöskään saada apua, hän korostaa.

Aina ei aurinko paista

Toiminnanjohtajan mukaan kaiken

kaikkiaan projektille on asetettu

kaksi tavoitetta. Kriisiin syystä tai

toisesta ajautuneiden yrittäjien aut-

tamisen lisäksi yrityskentälle on ha-

luttu myös viedä viestiä siitä, että

apua ylipäätään on tarjolla.

– Liianmyöhäinen yhteydenotto

tarkoittaa monesti jo hyvinkin radi-

kaaleja toimenpiteitä, Meller jatkaa.

Tosiasia on, että jokaisella tarinalla

ei ole

Disney

-elokuvista tuttua on-

nellista loppua. Joissakin tapauksis-

sa on esimerkiksi ajauduttu tilantei-

siin, joissa yritystoiminnan alasajo

on ollut ainoa mahdollinen vaihto-

ehto. Tälläkin on kuitenkin saatettu

estää vielä pahempia seurauksia, su-

rullisimmillaan jopa itsetuhoisia

suunnitelmia. Vaikka se konkurssi

onkin harvoin kenellekään mieltä

ylentävä tapahtuma, voi kriisiryh-

män palaute saada yksilön ymmär-

tämään, että se ratkaisu on kuiten-

kin paras mahdollinen.

– Monesti yrittäjä on itsekin var-

maan tiennyt, että näin pitää toimia,

mutta ulkopuolisen toteamana se voi

olla helpompi lähteä myös toteutta-

maan, Meller toteaa.

Ajoissa kannattaa olla

Aika monelle jo omien asioiden ker-

tomineneteenpäinonpalautteenmu-

kaan tuntunut olleen iso helpotus.

– Useampaankin kertaan olen

kuullut, että vihdoin oli joku, jolle

puhua, ja joka lähtee minua asiassa

auttamaan. Moni on myös sanonut

nukkuneensa kunnolla ensimmäis-

tä kertaa pitkään aikaan tapaami-

semme jälkeen, Meller toteaa heille

tulleesta palautteesta. Mellerin mu-

kaan hänen ydinviestinsä kriisipal-

velusta kerrottaessa onkin aina, että

ihmiset ottaisivat ajoissa yhteyttä.

– Kun se ensimmäinen karhukir-

je tulee tai univaikeuksia alkaa olla

enemmän kuin parina yönä, niin sil-

loin pitäisi jo soittaa. On yksinker-

taisesti suurta viisautta lähteä hake-

maan apua, hän tiivistää.

Hanke loppuu, toiminta ei

Vaikka kansantaloudellisesti Oy

Suomi Ab:n kunto näyttääkin ole-

van kohenemassa koko ajan ja jopa

odotettua mukavampaa kyytiä, on-

gelmat eivät Mellerin mukaan ole

valitettavasti poistumassa mihin-

kään.

–Kaikilla ei varmastimene jatkos-

sakaan hyvin. Valitettavasti palve-

lumme tarve ei siis ole katoamassa

mihinkään. Hanketta rahoittamassa

on ollut mukana

Pirkanmaan liitto

.

Ja vaikka hankkeen osalta toiminta

päättyy tämänvuoden loppuun,Mel-

ler vakuuttaa projektin itsensä jatku-

van ”maailman tappiin”.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kuva:

PIXABAY

K I L P A I L U K U T S U

PIRKANMAAN YRITTÄJIEN

GOLFKILPAILU

TORSTAINA 31.8.2017

JÄRVENRANTA-KENTTÄ

YHTEISLÄHTÖ KLO 10

SARJAT

Miehet 0 - 15,4 lyöntipeli hcp

Miehet 15,5 - 36 pistebogey

Naiset 0 - 36 pistebogey

Paras scratch palkitaan

Paljon erikoiskilpailuja!

Kilpailumaksu 65 €

Lakesiden pelioikeuden

omaavat 45 €

Kilpailumaksu sisältää

pelimaksun lisäksi

aamiaisen, välipalan ja

päätösruoan sekä

rangen vapaan käytön.

EI-GOLFAAVILLE YRITTÄJILLE järjestetään

lajiin tutustuminen samaan aikaan kisan kanssa.

Osallistumismaksu 45 € sisältää golfopetuksen ja päivän ruokailut.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Lakeside Golfin toimisto,

p. (03) 512 9500 tai

toimisto@lakesidegolf.fi

ti 29.8.2017 klo 18 mennessä

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Sastamalan yrittäjäyhdistykset.

TERVETULOA!

ILOA YRITTÄJYYTEEN,

TEHOA JA TULOKSIA!

Eväitä jaksamiseen, avaimia yrityksen toiminnan

tehostamiseen ja asiakashankintaan

Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti yksinyrittäjille,

mutta tervetulleita ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet.

SOSIAALISEN MEDIAN

TEHOKOULUTUS

To 7.9. klo 17.30-20.30

Kauppalantalo, vanha valtuustosali,

Puistokatu 10, Sastamala

FB, Instagram, Twitter, LinkedIn

Kohderyhmät, sisällöntuotanto ym.

TULEVAISUUS & MEGATRENDIT

Ti 3.10. klo 17.30-20.30

Hotelli Waltikka,

Hakalantie 6, Valkeakoski

Ajatuksia herättävä luento

yrittäjyyden tulevaisuudesta ja megatrendeistä.

Miten ne vaikuttavat omaan toimialaasi?

Ilkka Halava, maan arvostetuimpia tulevaisuudentutkijoita

MIELENSÄTYHJENTÄJÄN

TAIDOT KÄYTTÖÖN

Ti 7.11. klo 17.30-20.30

Ikaalisten kylpylä,

Hämyläntie 2, Ikaalinen

Uppoudutaan helpoin käytännön harjoituksin

Mielensätyhjentäjän taitoihin.

Marja Jokela, NLP Master, kehoterapeutti

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU HETI

WWW.PIRKANMAANYRITTAJAT.FI

Pirkanmaan Yrittäjät

etsii vastuunkantajia hallin-

non tehtäviin aina puheenjohtajaa myöten. Pu-

heenjohtajan tehtävää hoitaneelle

Veikko Kiilille

tulee täyteen yhdistyksen säännöissä määrätty

maksimimäärä tämän vuoden lopulla, joten Kii-

lin saappaisiin etsitään täyttäjää. Lisäksi seuraa-

vaksi kaksivuotiskaudeksi etsitään jäseniä sekä

hallitukseen että kolmeen valiokuntaan. Hakea voi

kuka tahansa Pirkanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjä.

Pirkanmaan Yrittäjät hakee

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:

PUHEENJOHTAJAA

Puheenjohtajana sinulla on vahva strateginen nä-

kemys, hyvä johtamistaito ja kykenet viemään uu-

distunutta järjestöämme seuraavalle vuosikym-

menelle. Sinulla on vahva kokemus yrittäjien ar-

jesta ja taito toimia erilaisten sidosryhmien kans-

sa. Yrittäjät tarjoaa sinulle laajan verkoston ja hy-

vän mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun.

Olet 9 500 yrittäjän keulakuva.

HALLITUKSEN JÄSENIÄ

Sinulla on kyky ymmärtää asioita yrittäjän näkö-

kulmasta, hallitset suuret kokonaisuudet ja sinul-

la on halu olla vaikuttamassa pirkanmaalaisten

yritysten toimintaedellytyksiin. Olet myös yhteis-

työkykyinen ja sinulla on osaamista ja näkemystä

yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä. Hal-

lituksen jäsenenä edustat 9 500 jäsenyrittäjää.

VALIOKUNTIEN JÄSENIÄ

Myöhemmin syksyllä myös valiokuntiin haetaan

uusia jäseniä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Vai-

kuttajavaliokunnassa vaikutat yritysten toiminta-

edellytyksiin Pirkanmaalla, kilpailukykyvaliokun-

nassa vaikutat jäsenten palveluihin, osaamisen ke-

hittämiseen ja jäsenetuihin. Verkostovaliokunnas-

sa vaikutat 500 luottamushenkilömme osaami-

seen, olet tukemassa yrittäjien välisten verkosto-

jen rakentamista ja ideoimassa järjestön erilaisia

tapahtumia. Valiokunnan jäsenenä tuot osaami-

sesi yrittäjien tueksi. Sinulla on uusia ideoita ja ky-

kenet näkemään asiat kokonaisuuksina.

Lisätietoa löytyy Pirkanmaan Yrittäjien

verkkosivuilta.

Pirkanmaan Yrittäjät vaikuttaa pirkanmaalais-

ten yrittäjien toimintaedellytysten kehittämiseen

koko maakunnassa. Kaikista Suomen yrittäjä-

yhdistykseen kuuluvista aluejärjestöistä Pirkan-

maan Yrittäjät on Suomen suurin 9 500 jäsenel-

lään, jotka ovat luoneet maakuntaan noin 50 000

työpaikkaa. Ensi vuonna 80 vuotta täyttävään

järjestöön kuuluu 45 paikallisyhdistystä ja se on

edustettuna maakunnan jokaisessa kunnassa.

Tarjolla puheenjohtajan pesti

ja muita näköalapaikkoja