Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

TIISTAI 22. ELOKUUTA 2017

10

J

URI

N

ET

10

KYSYMYSTÄ

Pirkanmaan Yrittäjien tuorein vahvistus on Maria Virtanen, joka aloitti aluejärjestön

elinkeinoasioista vastaavana päällikkönä elokuun 1. päivä. Maria on paljasjalkainen

tamperelainen hallintotieteiden maisteri, joka on tehnyt monipuolisen uran muun

muassa Tampereen kaupungilla ja Pirkkalan kunnassa sekä tietoyhteiskunnan, työlli-

syyden, osaamisen, elinkeinojen ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja yrittäjyyden

edistämisen parissa.

1

Mistä siirryt Pirkanmaan

Yrittäjiin?

–Tampereen kaupungilta, jossa työs-

kentelin vuodesta 2012 konsernihal-

linnon tilaajaryhmässä osaamis-,

elinkeino- ja hyvinvointipalveluiden

järjestämisen, hankintojen, kehittä-

mishankkeiden ja EU-asioiden pa-

rissa. Olin mukana myös työllisyys-

ja yrityspalveluiden kuntakokeilun

valmistelussa ja toteuttamassa sote-

ja maakuntauudistusta edeltäviä pi-

lottihankkeita sekä elinvoiman ja kil-

pailukyvyn edistämishankkeita. Teh-

täviini kuului myös paljon sidosryh-

mäyhteistyötä ja kuntalaisten ja pää-

töksentekijöiden vuoropuhelun edis-

tämistä.

2

Olet työskennellyt pitkään

julkisella puolella, mikä

sai sinut kiinnostumaan yritys-

järjestössä työskentelystä?

–Olin tehnyt jo aikaisemmin yhteis-

työtä

Pirkanmaan Yrittäjien

kanssa

erinäisissä hankkeissa, ja myös vies-

tinnän ja tapahtumien saralta yrittä-

jäjärjestö oli tullut tutuksi työn kaut-

ta. Tästä johtuen minulla oli organi-

saatiosta kaikin puolin myönteinen

kuva. Haetussa tehtävässä minua

kiinnosti erityisesti mahdollisuus

työskennellä minulle läheisen asian

eli kuntien ja yrittäjien välisen yh-

teistyön parissa sekä se, että elinvoi-

maisuuden vahvistuminen vahvistaa

samalla laajemminmyös koko alueen

asukkaiden hyvinvointia.

3

Mikä on sinun oma suh-

teesi yrittäjyyteen?

– Yrittäjyys on asenne. Se on sitä, et-

tä ajaa sinnikkäästi hyvää, hyödylli-

seksi ja tarpeelliseksi havaittua asiaa

eteenpäin. Ei lannistu vastoinkäymi-

sistä, vaan ottaa niistä opiksi. Ryhtyy

tuumasta toimeen. Näkeemahdotto-

muuksien lisäksimyösmahdollisuuk-

sia. Tarttuuuusiinhaasteisiin. Katsoo,

että asioille voi tehdä jotakin.

4

Olet valmistunut Tampe-

reen yliopistosta hallinto-

tieteiden maisteriksi. Oliko si-

nulla aikanaan muita urasuunni-

telmia?

–Minulla oli tosissaanmielessämyös

tulkin ura, sillä olen aina tykännyt

kovasti kielten opiskelusta. Vaikka

hallintotieteet voittivat, olen kuiten-

kin työelämässä saanut käyttää kaik-

kia osaamiani kieliä. Tässä uudessa-

kin työssä pääsee tulkkaamaan, kie-

lenä vaan on pikemminkin byrokra-

tia ja suomi.

5

Pistetäänpä käännöstai-

dot testiin. Sinut nimet-

tiin elinkeinoasioista vastaa-

vaksi päälliköksi. Mitä se tar-

koittaa selkosuomelle käännet-

tynä?

– Tehtäväni on edistää kuntien ja yri-

tysten yhteistyötä ja vuoropuhelua

Pirkanmaalla. Tehtäväni on myös

kuunnella ja neuvoa yrittäjiä, auttaa

tuomaan esiin yrittäjien havaitsemia

paikallisia kehittämistarpeita ja kan-

nustaa kuntia elinvoimaisuutensa ke-

hittämiseen. Työskentelenmyös esi-

merkiksi Pirkanmaan yrittäjyys- ja

elinvoimakunta -kilpailun, hankin-

ta-asioiden, maakuntayhteistyön ja

aluekehityksen parissa.

6

Tärkeä osa toimenkuvaa-

si on ”hankinta-asiamie-

henä” toimiminen, vaikka sitä

termiä ei enää käytetäkään.

Voitko selittää suurelle yleisöl-

le, mitä tämä tarkoittaa?

– Julkinen sektori on valtavan suuri

palveluiden ja tuotteiden ostaja. Suo-

men Yrittäjien tarjoaman julkisten

hankintojen neuvontapalvelun tar-

koituksena on sparrata ja kehittää

julkisen sektorinhankintayksiköiden

ja pk-yritysten välistä vuoropuhelua.

Toimin tässä Pirkanmaan osalta yh-

dyshenkilönä ja tarjoan molemmil-

le tahoille ensivaiheen neuvontaa ja

sparrausta hankintaan liittyvien

asioiden suhteen. Perimmäisenä ta-

voitteena on, että paikalliset pk-yri-

tykset saataisiin mukaan julkisiin

hankintoihin entistä paremmin. Tä-

mä on yhteiskunnallisestikinmerki-

tyksellistä, sillä jos oman maakun-

nan alueella sijaitseva yritys voittaa

tarjouskilpailun, se tuo alueelle lisää

verotuloja ja työpaikkoja ja sitä kaut-

ta myös lisää elinvoimaa.

7

Tätä haastattelua tehtä-

essä olet ollut pestissäsi

tasan viikon. Mitä lähitulevai-

suuden suunnitelmia sinulla on?

– Tärkeänä pidän etenkin sitä, että

pääsen tutustumaan meidän jäse-

niimme ja luottamushenkilöihimme

ympäri maakuntaa. Parin paikka-

kunnan hallitusten kanssa olenkin jo

sopinut vierailuista, ja etenkin nyt

Vuosisadan Yrittäjäkierroksen käyn-

nistyttyä tulen mielelläni käymään

myös muilla paikkakunnilla.

Maria Virtanen

tuore Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö

PIRKANMAAN YRITTÄJISSÄ

elinkeinoasioiden päällikkönä elokuussa aloitta-

nut Maria Virtanen uskoo, että hänen aiemmasta työkokemuksestaan on hyötyä

myös uudessa tehtävässä. Monipuolisen työuransa hän on tehnyt julkisella sekto-

rilla. –Esimerkiksi olemassa olevat verkostot ovat toki arvokkaita, ja lisäksi us-

kon myös saaneeni eri tehtävissä näkökulmaa monenlaisiin asioihin. Se, että on

tehnyt erilaisten ihmisten ja tahojen kanssa työtä, kasvattaa omaa ymmärrystä

maailmasta.

8

Olet työskennellyt useam-

man vuoden myös Pirkan-

maan korkeakoulujen ja oppilai-

tosten kehittämisen parissa.

Minkälaisia yhteistyömahdolli-

suuksia näet yritysten ja kor-

keakoulujen välillä jatkossa?

– Jos muutkin kuin teknisen ja kau-

pallisen alan opiskelijat saataisiin tu-

tustumaan työelämään ja yrittäjyy-

teen jo opintojen alkuvaiheessa, he

näkisivät opintojen konkreettisen

merkityksen. Se auttaisi heitä myös

valitsemaan sellaisia valinnaisia

opintoja, joista voisi olla helpotusta

yritysten työvoimapulaan.

9

Miten kesäsi meni?

– Kävin lyhyellä lomareissulla

Sveitsissä ja Alpeilla mieheni kanssa,

mutta pääasiassa olin myös mennee-

nä suvena kesäylöjärveläinen. Suvul-

lamme on nimittäin kesäpaikka Vil-

jakkalassa. Aika paljon siellä tuli puu-

hattua puutarhassa, sillä perunaa,

lanttua jamuita juureksia olenkasvat-

tanut jo pidemmän aikaa. Toisaalta

harjoitan parvekeviljelyä myös kau-

pungissa. Tänä kesänä tomaatit ja kur-

kut tosin kypsyvät aika myöhään.

10

Mitä muita harrastuksia

sinulla on?

– Viulun soittoa, piirtämistä ja käsi-

töitä olenharrastanut pienestä pitäen.

Lisäksi pelasin ja vedin pesäpallon

höntsyporukkaa useamman vuoden.

Olen aina nauttinut myös matkuste-

lusta ja musikaaliteatterista. Eritoten

Euroopassa olen reissannut, kun siel-

lä asuu myös paljon ystäviä.

Haastattelu:

VILLE KULMALA

Kuva:

SUVI ROIKO