Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 12. kesäkUUTa 2018

4

T

yöelämä on jatkuvassamuutok-

sessa. Poissa ovat ne ajat, kun

tehtaaseen käveltiin sisään ja

kysyttiin, koska voi aloittaa. Myös

työpaikkailmoitusten lukeminen

työvoimatoimiston seinältä tuntuu

kaukaiselta. Työtä välitetään nykyään

useammalta luukulta, mutta myös

työn tekemisen tavat ovat muuttu-

neet. Perinteisen palkkatyön rinnal-

la on keikkatyötä, ja myös yrittäjyys

elinkeinona on kasvattanut suosio-

taan. Välillä tuntuu, että työllistämi-

sen väyliä on liikaa, ja siksi työ ja te-

kijät eivät aina kohtaa.

Työllisyyskokeilun tavoit-

teena purkaa byrokratiaa

Tampere ja yhdeksänmuuta pirkan-

maalaista kuntaa ovat olleet viime

vuoden elokuusta lähtien mukana

työvoima- ja yrityspalvelujen alueel-

lisessa kokeilussa, jossa Kelasta pe-

ruspäivärahaa tai työmarkkinatukea

saavien työttömien työnhakijoiden

palvelut tuottaa

TE-toimiston

sijaan

kunta.

Tampereella kokeiluun on läh-

detty tosissaanmukaan, ja senmyö-

tä kaupungin työllisyyspalveluissa

on kehitetty lukuisia uusia toimin-

tamalleja sekä työnhakijoiden että

työnantajien käyttöön. Keskiössä on

henkilökohtainen ja asiakaslähtöi-

nen palvelu.

– Olemme tarttuneet työllisyy-

denhoitoon rohkeasti. Jokainen

työnhakija kohdataan yksilöllisesti

ja mietitään, mitkä olisivat ne par-

haat työllistymisen keinot juuri hä-

nelle. Uskomme, että räätälöidyt

työllistämistoimenpiteet toimivat

parhaiten,

OMA

-valmentajana Tam-

pereen kaupungilla työskentelevä

Jaana Uusitalo

kertoo.

Yrittäjiä unohtamatta

Tampereen kaupungin työllisyyspal-

velut tarjoaamonenlaista tukeamyös

yrityksille.

– Meitä on todella ammattitai-

toinen porukka auttamassa yrityk-

siä. Tarjoamme työnantajille palve-

luja kaikenlaisissa yrityksen kehit-

tämiseen ja rekrytointiin liittyvissä

asioissa. Kauttamme voi saada ta-

loudellista tukea työllistämiseen ja

autamme myös työvoiman koulut-

tamisessa. Järjestämme myös tilai-

suuksia, joissa työ ja tekijät kohtaa-

vat. Uutena työllistämisen muoto-

na olemme esitelleet erilaisia keik-

katyösovelluksia, joiden avulla yri-

tykset saavat helposti ja nopeasti ti-

lapäistä apua. Erityisesti nuorten

työllistämiseksi kannustamme

Work

Pilots

-sovelluksen käyttöön. Sovel-

luksen avulla työllistäminen on teh-

ty mahdollisimman helpoksi, ja si-

tä voivat käyttää myös yhteisöt ja

kotitaloudet, koordinaattori

Riik-

ka-Mari Hietamies

vinkkaa.

Keikkatyön merkitys kas-

vanut aktiivimallin myötä

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön

aktiivimalli, jonka avulla halutaan

aktivoida työttömiä työnhakijoita.

Aktiivimalliin kuuluu, että noin kol-

men kuukauden seurantajaksolla

työttömän työnhakijan tulee tehdä

vähintään 18 tuntia töitä, ansaita

241,04 euroa yrittäjänä tai osallistua

työllistymistä edistävään muuhun

toimintaan, jotta työttömyyspäivä-

raha säilyy ennallaan.

– Keikkatyö on noussut uutena

työn tekemisenmallina esiin aktiivi-

mallin myötä. Kokemustemme mu-

kaan erilaisten työllistämisen vaih-

toehdot ovat yrityksille vielä vierai-

ta. Tukipalveluita siis tarvitaan ja

mietimmekin aktiivisesti uusia kei-

noja työn ja tekijöiden kohtaami-

seen, Hietamies sanoo.

Yrityksillä heikot valmiu-

det työllistää tilapäisesti

Pirkanmaalaisyritysten parissa to-

teutettiin keväällä 2018 laaja kysely-

tutkimus, jossa selvitettiin pk-yritys-

ten valmiuksia palkata työvoimaa ly-

hytaikaiseen keikkatyöhön. Kyselyn

tavoitteena oli samalla tutkia, millai-

set mahdollisuudet työttömillä työn-

hakijoilla on työllistyä tilapäisesti,

jotta vuoden alusta käyttöön otetun

aktiivimallin ehdot täyttyvät. Kyse-

lyn toteutti Work Pilots Oy Tampe-

reen kaupungin toimeksiannosta.

– Kyselynmukaan pirkanmaalai-

set pk-yritykset kokevat keikkatyön

tarjoamisen suurimpana esteenä

vaikeuden löytää sopivia tekijöitä

etenkin erityisosaamista vaativiin

tehtäviin. Kyselyssä nousivat esiin

myös aikaisemmat huonot koke-

mukset työnhakijoiden motivaa-

tiosta. Keikkatyön tarjoamisen es-

teinä mainittiin lisäksi perehdytyk-

seen ja ohjaamiseen kuluva aika se-

kä erilaiset luvat ja paperityöt, ku-

vailee Hietamies.

Lämmin loppukevät sai Tampereen

Jäätelötehtaassa aikaan vipinää. Jää-

telön kysyntä räjähti käsiin, ja sen

myötä tarvittiin pikaisesti reipasta

työvoimaa. Jäätelötehtaassa rekry-

tointikysymystä lähdettiin ratko-

maanpääasiassaTampereenkaupun-

gin työllisyyspalveluiden jaWorkPi-

lots -mobiilisovelluksen avulla.

– Olemme lähteneet aktiivisesti

etsimään työvoimaa kaupungin yl-

läpitämän me-talon kautta sekä

osallistuneet myös muutamiin

rekrytointitapahtumiin.WorkPilots

-sovelluksessa minulla on tietty po-

rukka, josta kyselen tekijöitä. Mo-

derneista rekrytointikanavista huo-

limatta tuntuu, että välillä työn ja

hyvän tekijän kohtaaminen on ää-

rimmäisen vaikeaa. Haluamme ni-

menomaan auttaa nuoria pääse-

mään työelämän syrjään kiinni,

mutta valitettavan usein törmää sii-

hen ajatukseen, että työn tekeminen

ei vain kiinnosta, ihmettelee Sassi.

Talviaikaan yrityksen toimin-

nasta vastaa jäätelömestari

Pipsa

Sassi

. Pipsan sisko

Jaana Sassi

huolehtii yrityksen paperitöistä

oman palkkatyönsä ohella. Kesä-

aikaan yritys työllistää 12 henki-

löä, sillä jäätelönnälkäisiä kulutta-

jia palvellaan myyntipisteissä Fin-

laysonilla, Mustanlahden satamas-

sa ja Muroleen kanavalla sekä La-

kalaivan tehtaanmyymälässä.

Joustavista työllistämis-

käytännöistä hyötyvät

kaikki

Yrityksissä on tekemätöntä työtä, ja

erityisesti pienyrittäjät uupuvat, kun

ovat kaikessa vastuussa itse. Par-

haimmillaan aktiivimalli saattaisi

työttömiä työnhakijoita keikkatöihin

hoitamaan esimerkiksi inventaario-

ta, myyntityötä tai vaikka varaston

uudelleenjärjestelyä pienyrittäjän

avuksi, jolloin häneltä vapautuu ai-

kaa muuhun. Työllistämiseen on tä-

nä päivänä palkkaamisen lisäksi

muitakin vaihtoehtoja, jotka par-

haimmillaanmadaltavat työllistämi-

sen kynnystä.

–Kyselytutkimuksenmukaan yri-

tyksillä on huoli työllistämisen tuo-

Työmarkkinoiden moderni ongelma

– työ ja tekijä eivät kohtaa

Yrityksissä tuskaillaan monenlaisten työllistämiseen liitty-

vien kysymysten kanssa. Pk- ja mikroyrityksissä apukädet

olisivat tarpeen, mutta sopivaa tekijää ei löydy ja byrokra-

tiakin pelottaa. Palkkaaminen nähdään riskinä ja työllistä-

misen lisäkulut kohtuuttomina. Vuoden alusta voimaan

astunut aktiivimalli puolestaan on lisännyt lyhytkestoisten

työkeikkojen kysyntää samaan aikaan, kun nuoret etsivät

kuumeisesti vielä viimeisiä avoimia kesätyöpaikkoja. Työtä

siis on, samoin tekijöitä – mutta kuinka ne kohtaavat?

masta byrokratiasta ja velvoitteista,

ihan aiheesta. Teemme töitä, jotta

työllistämisen kynnys madaltuisi, ja

siihen esimerkiksi Work Pilots -mo-

biilisovellus on yksi ratkaisu. Toinen

vaihtoehto voisi olla työntekijän

palkkaaminen alihankintana, niin et-

tä tekijä laskuttaisi työstään laskutus-

palvelun kautta niin sanotusti kevy-

tyrittäjänä. Tässäkin vaihtoehdossa

verot jamuut velvoitteet huolehtii ul-

kopuolinen palveluntarjoaja. Aktii-

vimallia ajatellen itsenä työllistämi-

nen kevytyrittäjänä on mahdollista,

Hietamies muistuttaa.

Teksti:

MARIANNE VALTA

kuvat:

MARIANNE VALTA JA

TAMPEREEN JÄÄTELÖTEHDAS

Tampereen

Jäätelötehdas

työllistää

sesongin

mukaan

PIPSA SASSI

(oik.) nauttii saades-

saan tuottaa asiakkailleen makuelä-

myksiä. Motivoituneen työvoiman saa-

tavuus sen sijaan mietityttää jäätelö-

mestaria.

JAANA UUSITALO

ja Riikka-Mari Hietamies ovat tyytyväisiä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun tuomiin uusiin

mahdollisuuksiin työllisyydenhoidossa.

kuva: Tampereen Jäätelötehdas