Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 12. kesäkUUTa 2018

2

PääkiRJOiTUs 12.6.2018

s. 36

s. 48

s. 39

s. 34

Aina työn tekijän puolella

kesäkUU 2018

sisäLTÖ

aulis ääri täytti 90 vuotta, mutta epäilee vahvasti jäävänsä koskaan eläkkeelle

s. 6

Hämeenkyrössä nähdään suosikkiooppera viimeistä kertaa

s. 24

Tampereen komediateatterin Rölli-näytelmän ohjasi itse allu Tuppurainen

s. 28

ammattilaisen 11 grillausvinkkiä

s. 29

Digitalisaatio sai elokuvateatterin kesäkauden lentoon

s. 30

Tämä supisuomalainen tuote on Made in kihniö

s. 34

Tämän maisterin erikoisaluetta ovat matot

s. 36

Jalkahieroja valjasti maitokärryt brändityökaluksi

s. 39

kansanedustaja Martti Mölsältä lähti jo toistamiseen puolue alta

s. 48

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntipäälliköt:

erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili salo

p. 040 591 5950

Timo Hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

päätoimittaja

s

uomen Yrittäjät

selvittää jo-

ka toinen vuosi yrittäjien

mielipiteitä kuntien elin-

keinopolitiikasta. Viimeisimmässä

kyselyssä selvitettiin kuntien elin-

keinopolitiikkaa janiidenresursse-

ja, kunnan päätöksenteon yritys-

lähtöisyyttä, kunnan viestintää ja

tiedottamista, kunnanpanostamis-

ta koulutukseen ja osaamiseen,

hankintapolitiikkaa,kunnanpalve-

luita ja infrastruktuuria sekä kun-

nan elinkeinoyhtiön toimintaa.

Pirkanmaan kunnat olivat paran-

taneet toimintaansa eniten koko

maassa yrittäjien mielestä. Suu-

rista alueista se oli paras. Tampe-

retta lukuun ottamatta kaikki Pir-

kanmaan kunnat olivat paranta-

neet toimintaansa viimeisen kah-

den vuoden aikana. Tampereen

haaste oli oletettavasti suuret ra-

kennustyöt kaupungin alueella.

Eniten valtakunnassa elinkeino-

politiikkaansa oli parantanut

Ruovesi, jokamyös palkittiin val-

takunnallisesti tästä ansiostaan.

Maakunnan sisällä kolmen kärki

oli kokonaisarvosanalla mitattu-

na Ylöjärvi, Lempäälä ja Pälkäne.

Erinomaisesti toimintaansa ovat

parantaneet Pälkäne ja Urjala.

Ylöjärvi ja Lempäälä olivat myös

valtakunnassa sarjassaan 10 par-

haan joukossa.

Eniten parannusta Pirkanmaal-

la yrittäjät näkivät kuntien pa-

nostuksissa elinkeinopolitiik-

kaan ja sen resursseihin ja kun-

nan päätöksenteon yrityslähtöi-

syyteen. Erityisen hyvää oli se,

että merkittävää parannusta on

tehty kuntien ja yrittäjien väli-

sessä yhteistyössä ja yhteisten ta-

voitteiden asettamisessa. Hyvää

muutosta on myös se, että kun-

nan päätöksenteko nähtiin avoi-

mena ja että kunnat kuuntelevat

yrittäjiä tehdessään niitä koske-

via päätöksiä. Sen sijaan muutos

ei ole ollut positiivinen päätök-

senteon nopeudessa ja asioiden

valmisteluvaiheen yritysvaiku-

tusten arvioinnissa.

Eniten kunnat saavat kritiikkiä

hankintapolitiikastaan. Muutos

siinä onollut pääosinnegatiivinen.

Kunnat eivät jaa yrittäjien mieles-

tä hankintojaan pienempiin osiin,

jotta pk-yritykset pääsisivät niihin

mukaan. Kuntien hankintaosaa-

minen ei ole riittävällä tasolla,

kunta ei tiedota hankinnoistaan

riittävästi eikä huomioi paikka-

kunnan yrityksiä hankinnoissaan.

Pirkanmaalla tilanne on hieman

parempi kuin koko maassa.

Työtä kuntien ja yrittäjien yhteis-

työssä on vielä tehtävä, mutta

suunta ja henki on kaikkialla hy-

vä. Erityisenhyvää on se, että kun-

nat aidosti haluavat kehittää toi-

mintaansa yrittäjien kannalta pa-

remmaksi toimintaympäristöksi.

Yrittäjien puolesta haluan vielä

kiittää kaikkia kuntia hyvästä

yhteistyöstä. Tästä on hyvä aloit-

taa nauttimaan kesästä. Oikein

hyvää kesää kaikille lukijoille.

Kuntien ja yrittäjien

yhteistyö on parantunut