Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 12. kesäkUUTa 2018

12

... jatkoa edelliseltä sivulta

Verottaja tyrmäsi

ensimmäisen varsinaisen

yrityksen

Sen varsinaisen ensimmäisen toimi-

nimensä Nikolas perusti 2010, jol-

loin lukiolaisen oma yritystoiminta

rajoittui vielä puhtaasti käsitöihin.

Oli hän jo pari vuotta aiemminkin

kysynyt verottajalta, josko hän sellai-

sen voisi perustaa, mutta verottaja

piti toimintaa siihen liian pienenä.

Siitä mies on edelleen hieman eri

mieltä, sillä juuri toiminimen mah-

dollistama laskuttamismahdollisuus

olisi helpottanut yrityksille toteutet-

tavaa myyntiä selvästi.

Päätyö oli kuitenkin vielä tuolloin

koulu. Se sujui kaiken työnteon yh-

teydessä aina varsin mukiinmene-

västi, ja esimerkiksi lukio oli aikalail-

la itsestäänselvyys. Lukion Nikolas

kävi neljässä vuodessa osin siitä syys-

tä, että ensimmäisenä vuonna hän

ajautui pahaan viruskierteeseen,

minkä vuoksi poissaoloja kertyi sit-

ten yhteen lukuvuoteen huimat sata

päivää. Loppujen lopuksi Nikolas

kirjoitti

Tampereen Klassisesta luki-

osta

peräti kymmenen ainetta, ja

myös sen pitkänmatematiikan, vaik-

ka se olkikin selvästi haastava.

–Minulle suositeltiinkin jo lyhyt-

tä matematiikkaa, mutta se pikem-

min sai minut sisuuntumaan, että

minähän kirjoitan tämän.

Palkkatyökin kävi tutuksi

Torimyynti jatkui läpi edelleen, mut-

ta rinnalle tuli teini-iässä myös mie-

hen ensimmäinen ja toistaiseksi ai-

noa palkkatyö. Hänet nimittäin va-

littiin kesähommiin Särkänniemen

huvipuistoon jo varhain, ja siellä hän

olikin sitten useamman vuoden, ai-

na vaan pidempiä pätkiä.

– Kesien lisäksi olin myöhemmin

myös kaikki syksy- ja joulutapahtumat

töissä

Särkänniemessä

.Myössieltähat-

tuun kertyi oivaa ja uudenlaista asia-

kaspalvelukokemusta, hän tuumaa.

Hävittäjä vaihtui

panssariprikaatiin

Lukion jälkeen eteen tuli jälleen yk-

si uusi etappi toteuttaa se nelivuo-

tiaana ääneen heitetty ajatus lentä-

misestä. Jo lukiolaisena Nikolas oli

tehnyt koulunsa lehteen jutun lentä-

jäkoulutuksen pääsykokeista, ja nyt

kun koulut oli suoritettu pois alta, oli

aika koettaa sitä myös aivan oikeas-

ti. Hävittäjälentäjän ura oli tuohon

maailmanaikaan, kolmisen vuotta

sitten, ehdoton ykkösuratoive, sillä

siviili-ilmailun puolella elettiin vielä

aikamoista laskusuhdannetta.

Uusia pilotteja ei pahemmin kau-

pallisiin yhtiöihinpalkattu, ja koulus-

ta valmistuneetkin jäivät vaille työtä.

Kuten arvata saattaa, hävittäjälentä-

jäksi on tunnetusti tiukka seula. Läpi

pitää kahlata aikamonta vaihetta, en-

nen kun se portti aukeaa. Vähältä se

piti Nikolaksenkin tapauksessa, sillä

vaikka hän pääsi läpi kaikki testit ja

vaiheet, oli kyseisenä vuonna hakijoi-

na vielä paremmilla pisteillä parikym-

mentä kandidaattia. Pilottikoulutus

armeijassa vaihtui siis kalkkiviivoilla

Parolan panssariprikaatiin.

Polvi joka sanoi naps

Historiasta kiinnostuneelle ja muu-

tenkinmaanpuolustusasioihin hyvin

tosissaan suhtautuvalle Nikolakselle

armeija oli mieluisa paikka, mutta ai-

van nappiin palvelus ei mennyt. Re-

serviupseerikoulun aikaan hän ni-

mittäin joutui jättämään leikin kes-

ken sotaharjoituksessa saadun pol-

vivamman takia.

– Polveni meni rikki, ja palveluk-

seni keskeytettiin sata päivää ennen

päättymistä, hän kertoo. Itse asias-

sa täysin salettia se ei vieläkään ole,

etteikö hän kävisi sitä jossakin vai-

heessa loppuun, mutta toistaiseksi

kutsunnoissa on päädytty vielä sii-

hen, että tilannetta seurataan.

Uusi liikeidea syntyi intti-

aikaan – ensiasiakkaana

tupakaverit

Armeija-aika liittyy toisaalta oleelli-

sesti sekin Nikolaksen yrittäjyyteen,

sillä sen aikanamukaanmiehen yrit-

täjyyteen tuli taas uusi haara. Näin

kävi kirjaimellisesti vahingossa, sil-

lä sekä hänen oma että hänen sisa-

rensa älypuhelin prakasi aivanmuu-

taman viikon sisällä.

– Minun

iPhone3

, joka siis oli

noin 400 euron puhelin, hajosi lomi-

lla ollessani niin, että sen takuuaika

oli umpeutunut tasan neljä päivää ai-

kaisemmin. Senmyyneessä liikkees-

sä vastaus siihen, mitäs nyt tehdään,

oli, että voit jättää tämän vanhan

meille ilmaiseksi kierrätykseen ja os-

taa tilalle uuden mallin, Nikolas

muistelee. Se ei ollut ihan realistinen

kehotus, sillä tarkan markan miehe-

nä Nikolas laski, että uuden iPhonen

hän olisi saanut intin päivärahoillaan

saanut kerättyä noin 120 päivässä.

Niin paljoa mies ei ollut valmis pa-

nostamaan. Liikeidea alkoi kypsyä.

Kolmesta mäsästä

syntyi kaksi ehjää

Sen verran asia jurppi, että Nikolas

alkoi tutkia asiaa, ja hokasi pian, et-

tä ostamallamuutaman vanhan käy-

tetyn puhelimen hän voisi loihtia

niistä ehjän yksilön. Ja myös se liike-

taloutta harjoitettaessa aina tärkeä

kulurakenne tuntui olevan varsin

kohdallaan.

– Puhelimen ostin muutamalla

kympillä, ja työkalut hommasin kul-

tasepänliikkeestä nekin kymmenillä

euroilla. Asiaa auttoi sekin, että isän

sähköliike, Tampereen Hallituska-

dulla sijaitseva

Ora-Sähkötarvike

tar-

josi apua, hän kertoi. Lopputulos

oli vielä odotettuakin parempi. Pur-

kamalla, päättelemällä ja yrittämäl-

lä kolmesta rikkinäisestä luurista

syntyi kaksi, jos nyt ei uutta, niin

uudenveroista puhelinta kuitenkin.

– Ylipäätään olen aina ollut sel-

lainen tyyppi, että jos jotain olen

päättänyt, panostan siihen täysillä.

Sen olen huomannut, että korvien

sisällä tapahtuvalla toiminnalla

pystyy vaikuttamaan aika paljon

lopputulokseen vähän asiassa kuin

asiassa.

Taas piti valita

Nikolas ehti ehostaa risat puheli-

met jo parillekin armeijakaverille,

mutta sitten kun polvi napsahti rik-

ki, oli edessä jälleen uudemman

kerran tulevaisuuden pohdiskelu.

Mahdollisia ovia oli useampikin,

myös sen kovasti kiehtoneen yrit-

täjyyden sisällä. Syksyllä 2015 Ni-

kolas nimittäin alkoi jo puhella van-

hemmilleen, että häntä kiinnostai-

si pistää pystyyn oma kivijalkaliike.

Pohdinnassa oli vielä vähän ai-

kaa myös ne pitkältä ajalta tutut

koristeet, mutta aika nopeasti fo-

kus kuitenkin tarkentui kännyköi-

hin. Oli aikaa kaivaa naftaliinista

vanha, aikanaan intin yöpäivystys-

aikana kirjailtu ideointipaperi, jos-

sa yhtenä nimenä koreili

Suomen

Mobiililaitekorjaamo

. Sopiva tila

liikkeelle löytyi Tullintorin kauppa-

keskuksesta, ja sen mies remontoi

myyntikuntoon tekemällä pitkiä

päiviä. Särkänniemessä vietetyn päi-

vän jälkeen oli edessä liki poikkeuk-

setta vielä iltavuoro oman liikkeen

remppahommissa.

Isän ansiosta järjestöön

Yrittäjäjärjestöön eli

Pirkanmaan

Yrittäjiin

Nikolas liittyi vuoden 2015

lopussa. Tässä varsinaisen markki-

nointityön teki oma isä, pitkän lin-

jan yrittäjä, joka oli itse kokenut yrit-

täjäjärjestön jäsenyyden kannatta-

vaksi jo useamman vuosikymmenen

kokemuksella. Myös Nikolas kuvai-

lee itseään tyytyväiseksi jäseneksi,

vaikka hän ei kovin aktiivisesti ole-

kaan järjestötoimintaan osallistunut.

–Olen saanut yrittäjien kautta esi-

merkiksi lakijuttuihin apua muuta-

maan otteeseen, mikä on jo sinänsä

ollut hieno palvelu.

Mukava startti

Asiakkaita alkoi käydä heti alkuun

varsin mukavasti, vaikka yrittäjä ei

pahemmin toimintaansamarkkinoi-

nutkaan. Se Tammelantorilta tuttu

jutustelija oli palannut, ja jälleen ker-

ran se auttoi, että mies oli aulis neu-

vomaan kaikkia, niin asiakkaita kuin

ei-asiakkaitakin varsin kattavasti.

– Ja lopulta puhelinasioissa me

olimme aika monesti se päätepiste.

Yhä enemmän meille tuli porukkaa,

joka kertoi sen ja sen liikkeen suosi-

telleen meitä. Hyvin tehty työ oli siis

tehokasmarkkinointikanava, hän to-

teaa. Työmääriä Nikolas ei pelännyt

tuolloinkaan. Yksinyrittäjä piti liiket-

tään auki arkisin kello 9–17 ja lauan-

taisin 10–14. Tosin varsinainen työ-

päivä korjaustoimenpiteineen ja pa-

peritöineen tarkoitti, että päivät oli-

vat poikkeuksetta 12-tuntisia. Ensim-

mäisen työntekijän hän palkkasi hel-

mikuussa 2017. Tätä ajatusta vauhdit-

ti se, että mies oli tuolloin jo aika pit-

kälti työllistetty myös toisen yrityk-

sensä kanssa. Seuraava ajatus kun oli

jo kuplinut mielessä aimo tovin.

Pakollinen missi

Vaikka Nikolaksen tarina on noin

parikymppiseksi monipolvinen, ai-

na ei ole hänkään onnistunut. Yrit-

täjällä oli aikanaan toimipiste myös

Turtolassa, mutta sen lento loppui jo

seitsemän kuukauden kohdalla.

– Ratikkatyömaa alkoi hidastaa

asiakasvirtaa siellä niin tuntuvasti,

että pidin parempana luopua siitä,

hän selkeyttää.

Se ei tarkoita, etteikö toinen toi-

mipiste kiinnostaisi. Ja itse asiassa

Nikolaksella on parhaillaan kiikaris-

sa jo toiset tilatkin vähän lähempä-

nä keskustaa. Tänä päivänä mobiili-

korjamo näyttelee yrittäjän arjessa

pienempää osaa, sillä remmissä on

siellä nyt kaksi palkattua työntekijää.

Aivan uusille urille

Tätä haastattelua tehdäännyt Tampe-

reen Vilusenharjulla, missä yrittäjä

viettää tänä päivänä suurimman osan

viikkotunneistaan. Siellä toimii nimit-

täin tänä päivänä yrittäjää eniten työl-

listävä yritys. Se kantaa nimeä

Poikain

Parhaat Oy

. Vuonna 2016 lokakuus-

sa perustettu toiminta oli jälleen Ni-

kolakselle hyppy aivan uusille urille.

Mukana on kuitenkin alusta asti ollut

yhtiökumppani, eli yrityksen toinen

osakas

Pertti Hakala.

Miehet tunsi-

En minä ole

ikinä näitä itselleni

luonut, vaan tavoit-

teena on ollut myös

luoda työpaikkoja.

Haluan siis olla

jatkossakin työllis-

tävä yrittäjä.

TÄSSÄ ON

aluillaan jääteen valmistus. Sopivia seoksia valitseva Julia on tuore työntekijä, sillä lukiolainen on työssään vasta

toista päivää. Ensi vuoden abiturientti on hommissa ainakin kesän, mutta toisaalta hän olisi kiinnostunut tekemään hom-

mia myös koulutyönsä ohessa.

NIKOLAS VIETTÄÄ

tänä päivänä eniten aikaa juuri Viilassa, missä Poikien Par-

haat fyysisesti toimii.

OY

KULJETUS