Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 10. huhTiKuuTa 2018

6

V

aasan vaalipiiristä eduskun-

taan ensimmäistä kertaa jo

vuonna 1999 valitulle elinkein-

oministeri

Mika Lintilälle

Tampere

oli tuttu paikka jo entuudestaan. Hal-

lintotieteiden maisterin tutkinnon

ministeri suoritti

Tampereen yliopis-

tossa

. Ensimmäisenä sanana nyt teh-

dystä vierailusta ministerin mieleen

tuli sana kasvu.

–Vanha opiskelukaupunkini Tam-

pere kasvaa jo silmämääräisestikin,

mutta tilastot kertovat myös samaa,

Lintilä totesi, joskinmuistutti heti pe-

rään pitävänsä tärkeänä sitä, että ko-

ko maakunta pidetään kasvu-uralla.

Huikea Lune Group

Kasvusta loistavana esimerkkinä toi-

mi viime vuonna Valtakunnallisella

Yrittäjäpalkinnolla palkittu

Lune

Group

, joka myös oli kirjattu minis-

teri-Audin navigaattoriin. Juupajo-

ella päämajaansa pitävää kuukautis-

kuppivalmistajaa ministeri kuvasi-

kin ”huikeaksi yritykseksi, joka rik-

koo niin rajoja kuin lainalaisuuksia”.

– Juupajoelta vientiä neljäänkym-

meneen maahan tekevä yritys todis-

taa sen, että toiminta ei sähköisen

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) 26. päivä maalis-

kuuta oli pyhitetty Pirkanmaalle. Tampereen lisäksi Juupa-

joella piipahtanut vieras poikkesi myös Pirkanmaan Yrittäji-

en toimistolla Kehräsaaressa. Aluejärjestön toiminnassa

ministeriä kiinnosti eritoten täällä kehitetty Yrittäjien tuki-

palvelu, joka on monen tahon yhteistyön ansiota.

Ministeri innostui Pirkanmaalla kehitetystä

tukipalvelusta

kaupan aikana ole paikkaan sidottua,

ministeri huomautti ja muisti tavan-

neensaKurjosen yrittäjäpariskunnan

myös itsenäisyyspäiväjuhlassa Presi-

dentinlinnassa.

Tukipalvelulle

riittää tarvetta

Ennen Pirkanmaa-kiertueen vii-

meistä etappia, tukiasioiden vuoksi

paljon puhetta herättänyttä

Tampe-

reen Työväenteatteria

, Lintilä kävi tu-

tustumassa

Pirkanmaan Yrittäjien

Kehräsaaren toimistoon ja järjestön

luottamushenkilöihin. Erityisen pal-

jon kiinnostusta Lintilässä sekä hä-

nen seurueessaan herätti Pirkan-

maan Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrit-

täjien kummien yhteisponnistus,

Yrittäjien Tukipalvelu

. Sen avulla on

lähdetty tukemaan syystä tai toises-

ta ongelmiin ajautunutta yrittäjää yh-

dessä hyvin monen tahon kanssa.

– Tämä on äärettömän hieno jut-

tu! Olen pitempään pohtinut yrittä-

jien jaksamista. Osin siitä syystä olen

laittanut liikkeelle yrittäjästrategian

luomisen, jossa huomioidaan myös

yrittäjien jaksaminen ja sosiaaliset

haasteet, Lintilä kommentoi ja ker-

toi, että samojen asioiden parissa ol-

laan tekemässä parhaillaan työtä

myös hallituksen sisällä.

– Olemme ministeri

Saarikon

kanssa valmistelemassa yhteisesti

toimia, joilla voitaisiin edesauttaa

yrittäjien jaksamista ja henkistä ti-

laa, ministeri kertoi.

Työmarkkinat

murroksessa

Myös työmarkkina-asiat puhuttivat

ministeriä sekä Pirkanmaan Yrittäji-

en luottamushenkilöstöä. Lintilä

muistutti, että seuraavan viiden vuo-

den aikana tekoäly, robotisaatio ja

digitalisaatio tulevat muuttamaan

työmarkkinoita enemmän kuin tänä

päivänä ymmärrämmekään.

– Pidän sitä Suomelle mahdolli-

suutena, mutta meidän tulee varau-

tua ja valmistautua siihen huolella.

Tämä on yksi syy, miksi perustin

Suomeen tekoäly-työryhmän jota

Pekka Ala-Pietilä

vetää.

– Uskon, että jatkossa ei ole enää

niin paljon perinteisiä työsuhteita,

vaan ihmiset saavat toimeentulonsa

osittain palkkana, osittain yrittäjätu-

lona ja ehkä myös perustulona.

Kasvun ykköshaasteena

työvoiman saatavuus

Elinkeinoministeri kommentoi vie-

railunsa yhteydessä Pirkanmaan

Yrittäjä -lehdelle myös nykyistä, pit-

kästä aikaa varsin valoisalta näyttä-

vää taloustilannetta.

Tilanne onmuuttunut tällä hal-

lituskaudella myönteisesti, mutta

ongelmien määrä tuntuu olevan va-

kio. Nyt nämä ongelmat ovat vain

onneksi positiivisia, hän tuumasi.

Suurimpina haasteina kasvun jatku-

miselle ministeri piti työvoiman

saantia sekä siihen liittyviä kohtaan-

to-ongelmia.

– Usko kasvun jatkumiseen on

kuitenkin vahva, Lintilä vakuutti.

Teksti ja kuva:

VILLE KULMALA

ELINKEINOMINISTERI MIKA LINTILÄN

Pirkanmaa-päivään mahtui myös visiitti Pirkanmaan Yrittäjien toimistolle.

Ministeriä kuuntelevat taustalla toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, aluejärjestön entinen puheenjohtaja Veikko Kiili ja varapu-

heenjohtaja Jukka Pusa.