Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 10. huhTiKuuTa 2018

5

van lähietäisyydeltä aidan takaa.

– Tässä pääsee näkemään ammat-

teja ja töitä, joita ei muualla juurikaan

voi nähdä. Kokit ja kondiittorit ovat

saaneet hyvin tv-aikaa, mutta esimer-

kiksi konepajojen osaaminen ei ole

monelle tuttu. Eihänkonepajoille tänä

päivän noin vain saapastella, hän ker-

too. Läpi koko Taitaja-kisan historian

ideana on ollut nostaa ammatillisen

koulutuksen arvostusta ja tunnettuut-

ta. Tästä syystä tulevia opiskelupaik-

koja puntaroivat yläkoululaiset ovat

kävijäkohderyhmänä erittäin tärkeät.

– Tässä pääsee näkemään, kuin-

ka taitavaksi omalla alallaan voi tul-

la, Alanko-Pirinen muistuttaa.

Yläkoululaisia onkin saapumassa

paikalle mukavasti, sillä ainakin Hä-

meenlinnassa, Valkeakoskella ja Tam-

pereellaonjotehtypäätös,ettäkaupun-

kien joka ikinen kahdeksasluokkalai-

nenpääsee vierailemaan tilaisuudessa.

– Olihan siinä aika vääntö, mut-

ta hienoa on, että onnistuimme.

Kehitys kehittyy

Kaikille ilmaisen ja avoimen tilaisuu-

den toivotaan houkuttelevan paikal-

le mahdollisimman paljon kiinnos-

tuneita kävijöitä.

– Yllättävän monen yläkoululai-

sen vanhempien ja jopa isovanhem-

pien ajatukset saattavat vaikuttaa tu-

levaan opiskelupäätökseen. Toivom-

me siis, ettämyös heitä saataisiin pai-

kalle, jotta he voisivat nähdä, mitä

ammatillinen koulutus on vuonna

2018. Voi se nimittäin olla pikkaisen

muuttunut omista kouluajoista.

Tiukka seula

Hän toivoo, että kilpailu kiinnostai-

si myös alueen yrityksissä.

– Haluamme näyttää, mitä mei-

dän nuoremme osaavat ja kuinka pal-

jon taitoa löytyy, hän toteaa. Paikalle

voi lähteä myös rekrytointimielessä.

Tampereella järjestettäviin finaa-

leihin on jo lähtökohtaisesti valikoi-

tunut huikean taitavaa porukkaa, sil-

lä ympäri Suomea järjestetyistä se-

mifinaaleista loppukisaan nousi mu-

kaan lajista riippuen 5–8 finalistia.

– Tiedän useampia esimerkkejä,

joissa kilpailija on palkattu suoraan ki-

sasta töihin, Alanko-Pirinen vinkkaa.

Yritysyhteistyö on ollut tärkeää ti-

laisuutta rakennettaessa, sillä tämän

kokoluokan tilaisuuteen esimerkik-

si raaka-aineiden ja laitteiden osalta

tarve on ollut suuri.

Yrittäjyydestäkin kisataan

Suurin osa kisoista on yksilölajeja,

mutta muutamassa lajissa kisataan

myös pareina. Yrittäjyydestä kisattaes-

sa kussakin joukkueessa on kolme jä-

sentä. Yrittäjyyden osalta kisataan

niin, että joukkueen ideana on paitsi

kehitellä myös esitellä yritysidea. Pir-

kanmaa on hienosti edustettuna, sil-

– nuoria kykyjä pääsee

seuraamaan työn touhussa toukokuussa

Jos haluaa nähdä taitavia nuoria työn touhussa, kannattaa toukokuussa piipahtaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuk-

sessa. Siellä järjestetään tuolloin valtakunnallinen Taitaja 2018-tapahtuma, jossa ratkotaan paremmuus peräti 45 eri

lajissa. Taitajia on melkoisesti, sillä kuhunkin lajiin on valittu 5–8 kisaajaa tammi–helmikuussa ympäri maata järjestet-

tyjen semifinaalien kautta. Mittelemään saapuu myös kymmeniä kansainvälisiä osanottajia.

lä Tredun joukkueen lisäksi finaaliin

valittiin Valkeakoskelta kaksi jouk-

kuetta. Hatunnosto siis paikalliselle

yrittäjyyskasvatukselle.

Viimeksi 12 vuotta sitten

Pirkanmaallakisatjärjestettiinviimek-

si vuonna 2006 ja seuraavan kerran

2029,jotenihanjokavuosikisaaeinäin

lähelläpääseseuraamaan.Kävijätavoit-

teeksi on asetettu 52 000 ihmistä, eli

Salon kaupungin väkiluvun mukaista

väkimäärää.MuutenkinMessu- jaUr-

heilukeskuksessa riittää kyseisenä vii-

konloppuna hulinaa, sillä samaan ai-

kaanvarsinaisenkisankanssa järjeste-

tään

Taitaja9

-kädentaitokilpailu, joka

on tarkoitettu yläkoululaisille. Samal-

la ovenavauksella pääsee mukaan

myös

Rekrytori–Koulutori

ja

Inno-

kas2018 Robotiikkaturnaukseen

.

Pirkanmaalta vahva edustus

Tammi–helmikuun aikana ympäri

Suomea järjestettävien semifinaali-

en tulokset ovat jo tiedossa, ja pir-

kanmaalaisittain osallistujalista on

hyvin mukavaa luettavaa. Tredu sai

mukaan finaaleihin peräti 39 edus-

tajaa, mikä on kirkkaasti historian

paras suoritus. Muutenkin Pirkan-

maalta päästiin loppukilpailuunmu-

kavasti. Valkeakoskelta finaalipaikan

on lunastanut yhdeksän, Saskystä

seitsemän, Hämeenlinnasta neljä ja

Kiipulasta kolme taitajaa.

Teksti:

VILLE KULMALA

Nyt riittää taitoa

KATSOJAYSTÄVÄLLISTÄ SEURATTA-

VAA.

Vaikka itse kisa-alueet ovat sulje-

tut, voi osaajien toimintaa seurata ai-

van lähietäisyydeltä aidan takaa.

Kuva on viime vuonna Helsingin Messu-

keskuksessa järjestetystä tilaisuudesta.

si. Yrityskummien kotisivuilta löy-

tyy selkeä kohta ”Haluan yritys-

kummin”, jota klikkaamalla polkai-

see koko prosessin alkuun. Asia

etenee niin, että yrittäjän kanssa

järjestetään niin sanottu klinikka,

jossa yrittäjä ja 2–3 yrityskummia

istuvat alas vaihtamaan kuulumi-

sia tavoitteista, haasteista ja mah-

dollisista toimenpiteistä.

– Klinikan jälkeen yrittäjä päät-

tää, haluaakohän itselleenkummin,

ja he sopivat sitten tarkemmasta jat-

kosta keskenään, Meller kertoo ja

korostaa, että ensitapaamisesta läh-

tien kaikki tiedot käsitellään ehdot-

toman luottamuksellisina. Kumme-

ja sitoo myös vaitiolovelvollisuus-

sopimus.

Kummi vai ei –

kas siinä kysymys

Perusklinikka kestää noin kaksi

tuntia, ja siihen osallistuu yhteyt-

tä ottaneen yrittäjän lisäksi Meller

ja 2–3 kummia.

– Siinä keskustellaan, mikä on

tilanne, mitä haasteita yrityksellä

on ja mitä voisi lähteä tekemään.

Tehdään siis alkukartoitus, jossa

opitaan tunteman puolin ja toisin,

Meller kertoo. Hän korostaa, että

kyseessä on luottamuksellinen kes-

kustelutuokio, joka ei sido mihin-

kään tai maksa mitään.

– Yrittäjällä on tämän jälkeen

päätettävänään ainoastaan, halu-

aako hän ottaa kummin, jonka

kanssa jatkaa, Meller kertoo.

Useimmiten vastaus on myöntei-

nen, muttei kuitenkaan aina.

– Eräskin yrittäjä vastasi, että ei

varmasti. Syy ei kuitenkaan ollut,

että neuvonta ei olisi tyydyttänyt,

vaan hän kertoi saaneensa jo en-

simmäisestä istunnosta niin paljon

hyötyä, että koki sen riittäväksi.

Myös ryhmäklinikoita

ja tukea

Henkilökohtaisten klinikkojen li-

säksi Yrityskummit järjestävät yh-

dessä Pirkanmaan Yrittäjien ja

Uusyrityskeskus Ensimetrin kans-

sa myös niin sanottuja Open-kli-

nikoita. Niissä paneudutaan isom-

malla porukalla aina tiettyyn tee-

maan, kuten vaikkapa myyntiin ja

markkinointiin.

– Tyypillisesti paikalla on 5–6

kummia ja 15–25 asiasta kiinnos-

tunutta yritysten edustajaa, jotka

pääsevät kyselemään alan asian-

tuntijoilta mieltä askarruttavia

asioita, Meller kertoo. Aina yritys-

kummeihin ei oteta yhteyttä pel-

kästään myönteisissä merkeissä.

Vuonna 2016 alkanut Yrittäjien tu-

kipalvelu on ollut jopa harmitta-

van suosittu.

– Tukipalvelua käynnistettäes-

sä toive oli, että siihen ei olisi tul-

lut yhtään yhteydenottoa, mutta

tarve on kyllä ollut selvä, Meller

kertoo. Toisaalta ylivoimaisesti

suurin osa Yrityskummien asia-

kas-caseista on positiivisia.

Vielä edellisvuottakin

hurjempi tahti

Meller uskoo, että yrityskummien

suosion suuri syy on pitkä koke-

mus. 25 vuoteen kunmahtuu jo ai-

ka monta tarinaa, joita on kerrot-

tu eteenpäin.

–Moni kertoo kuullensa meistä

ja toiminnastamme kollegalta, jo-

ten sana on vuosien varrella kiiri-

nyt, hän toteaa. Vaikka viime vuo-

si oli numeraalisesti yhdistyksen

historian paras, kuluvasta vuodes-

ta on tulossa vähintään yhtä kova.

–Viime vuonna järjestettiin yh-

teensä 128 klinikkaa, ja nyt kun

elämme maaliskuuta, meillä on jo

yli puolet tästä määrästä kasassa.

Teksti ja kuva:

VILLE KULMALA

E

nsimmäistä kertaa ammatil-

lisista taidoista kisailtiin

80-luvulla Hämeenlinnassa.

Ensimmäisessä, vuoden 1988 kil-

pailussa, oli kisassa kaksi lajia, ja

nyt Tampereella toukokuussa kisail-

laan kaikkiaan 45 eri sarjassa.

– Tästä on paisunut suurtapah-

tuma, kertoo

Minna Alanko-Piri-

nen

. Hän toimii

Tredun

me-

dia-alan opettajana, mutta on irro-

tettu täksi vuodeksi juuri

Taita-

ja2018

-tapahtuman viestintä- ja

markkinointivastaavaksi.

Useampi kokki

Tapahtumankasvunvuoksi sitä var-

tenperustettiin

Skills Finland

-nimi-

nen yhdistys, joka on sekin jo

25-vuotias. Se toimii tapahtuman

kattojärjestönä ja antaa vuosittain

tapahtuman järjestämisoikeuden

ympäri Suomea. Lisäksi se hoitaa

kansainvälistä kilpailuyhteistyötä.

Virallisesti vuoden 2018 kisat on

myönnetty Tampereen kaupungil-

le, mutta käytännön asioissa muka-

na on useampi oppilaitos, pirkan-

maalaisista esimerkiksi Tredu,

Val-

keakosken ammattiopisto

,

SASKY

koulutuskuntayhtymä sekä

Ahlman

.

Lisäksi mukana on myös Hämeen-

linnassa toimiva

AmmattiopistoTa-

vastia

sekä

KiipulanAmmattiopisto

.

Lajeja metsäkoneen

kuljetuksesta

lähihoitajuuteen

Kaikkiaan tapahtuma kestää kak-

si ja puoli päivää, ja lähtölaukaus

otetaan heti tiistaina aamusta.

Lajikirjo on nykypäivänä hui-

ma, Minna Alanko-Pirisen mu-

kaan lajeina on käytännössä lähes

kaikkea, mistä Suomessa ammat-

tiopinnoissa voi ylipäätään kisata.

– Kilpailijoiden joukko ulottuu

valtavien metsäkoneiden kuljetta-

jista detaljitasolle sukeltaviin kon-

diittoreihin ja lähihoitajista verk-

kosivun tuottajiin, Alanko-Pirinen

esittelee. Osaan lajeista annetaan

tehtäviä ratkottavaksi ja harjoitel-

tavaksi ennakkoon, mutta jokaises-

sa lajissa on myös paikan päällä

suoritettavia osioita.

Seurattavuus kohdillaan

Kilpailu on katsojaystävällinen, sil-

lä vaikka kisa-alueet ovat suljetut,

voi osaajien toimintaa seurata ai-

skills Finland / Miitta Mellanen

skills Finland / Kiril Kainulainen

skills Finland / Chad Clusker

skills Finland/ Jasmin saarni

skills Finland / Eerika Leinonen

Kuva: Kirsikka inkeroinen/Mediakylpylä