Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 10. huhTiKuuTa 2018

4

FAKTA

MITÄ HYÖTYÄ YRITYKSELLE

ON YRITYSKUMMISTA?

Yrityskummi tuo ulkopuolisen

asiantuntijan näkemystä ja

kokemusta uuteen tai jo

vakiintuneeseen bisnekseen.

Hän on:

luotettava keskustelukumppani,

olkapää vaikeissakin tilanteissa

sparraaja, joka tuo ratkaisuja

ja uusia tekemisen malleja

kokenut osaaja, joka auttaa

löytämään liiketoiminnan ytimen,

kehittämään uusia ja toimivia

liiketoimintaratkaisuja

Yrityskummi antaa:

vahvaa kokemusta maksutta

yrityksen käyttöön

luontevaa yhteistyötä ilman

byrokratiaa

Ennätystahdissa oleva

yrityskummitoiminta etsii

toiminnanjohtajaa

Pirkanmaalaisia pk-yrittäjiä tänä vuonna jo neljännesvuosisadan auttanut Pirkanmaan Yrityskummit oli viime vuonna kovassa vedossa.

Tämän todistavat myös numerot. Sekä toiminnassa mukana olevien yritysten että työhön käytettyjen tuntien osalta pistettiin uusiksi kaikki

ennätykset. Kuluva vuosi on alkanut vielä tätäkin hurjemmin.

M

eillä oli viime vuonna

kummitoiminnassamu-

kana 558 yritystä, kun

2016 määrä oli 409,

aloittaa tilastoja tutkiva toiminnan-

johtaja

Harri Meller

. Hän on ollut

vetovastuussa Pirkanmaan yritys-

kummitoiminnasta vuodesta 2009

lähtien. Rivikummina hänellä on ko-

kemusta vielä kaksi kautta kauem-

min. Toiminnanjohtajana hän on nyt

viimeistä vuotta, sillä hän on ilmoit-

tanut jo hyvissä ajoin jättäytyvänsä

syrjään tehtävästä tämän vuoden jäl-

keen. Ikää tulee mittariin 63 vuotta

eli eläkkeen verran. Tyystin laake-

reilleen mies ei kuitenkaan aio jät-

täytyä.

Kokemus apuun

Meller huomauttaa, että Pirkanmaal-

la 25 vuotta sitten alkanut yrityskum-

mitoiminta perustuu vahvasti vapaa-

ehtoiseen työpanokseen. Koko kum-

mitoiminnan selkärangan muodos-

tavat yritysjohtajista ja elinkeinoelä-

män vaikuttajista koostuvat asian-

tuntijat, jotka ovat verkoston jäseni-

nä sitoutuneet antamaan omaa osaa-

mistaan yrittäjän tai yrittäjiksi aiko-

vien käyttöön.

– Toiminnan perimmäisenä ta-

voitteena on auttaa pirkanmaalaisia

pk-yrityksiä menestymään ja kehit-

tämään liiketoimintaansa, Meller

kertoo. Yrittäjä voi hakea kummeil-

ta apua ja neuvoja myös yritysten

omistajan- ja sukupolvenvaihdosti-

lanteissa. Vuodesta 2016 saakka

Yri-

tyskummit

otti lisäksi vetovastuun

vaikeuksiin ajautuneiden yrittäjien

Tukipalvelusta.

900 000 euron arvosta

talkootyötä

Mukana avuntarjoajina onkin tänä

päivänä jomelkoinen verkosto, kaik-

kiaan mukana on noin 200 jäsen-

kummia, joista leijonanosa on pit-

kän linjan konkareita. Ja vaikka yri-

tyskummien työstä ei siis peritä sitä

käyttäviltä yrityksiltä euroakaan, oli-

si kummityöllä aikamoinen arvo.

Esimerkiksi viime vuonna kummit

tekivät töitä kaikkiaan 7113 tuntia.

– Jos lasketaan, että seniortason

asiantuntijoilta yhden tunnin hinta

olisi noin 125 euroa, päästään liki

900 000 euron arvoiseen työpanok-

seen, Meller ynnää.

Viikkotunneissa tehtiin muuten

niissäkin ennätys, sillä tunteja huh-

kittiin nyt noin 400 enemmän kuin

edellisvuonna.

– Jos tämä olisi liiketoimintaa, oli-

sivat kasvuluvut aika hyvät, Meller

myhäilee.

Uusista kummeista

on ainainen pula

Uusia kummeja riveihin otetaan jat-

kuvasti, joskaan aivan sormien na-

pautuksella hakuprosessi ei toteudu.

Kummiksi haluavan hakemus käsi-

tellään ensin jäsentoimikunnassa ja

sitten vielä hallituksessa, jossa hake-

mus pitää hyväksyä yksimielisesti.

Toisaalta uusien jäsenten tarve on

krooninen, sillä pääsääntöisesti kum-

mit ovat ikähaitarin senioripuolelta.

– Haluaisimme lisää naiskumme-

ja, ja toisaalta digitalisaation ja sosiaa-

lisen median myötä tarve niiden alo-

jen osaajista on kasvanut. Sitä osaa-

mista löytyy enemmän vähän nuo-

remmilta yrittäjiltä.

Klikkauksella

prosessi käyntiin

Yrityskummista kiinnostuneelle yrit-

täjälle asia on tehty hyvin simppelik-

Todistettavasti hyvässä vauhdissa

olevalle yrityskummitoiminnalle et-

sitään parhaillaan uutta toiminnan-

johtajaa. Harri Meller aikoo päättää

oman kipparivaiheensa tasan kym-

meneen vuoteen. Seuraaja tarvitaan

jo ennen ensi kevättä, ja haku on jo

auki.

Harri Meller päätyi mukaan yri-

tyskummitoimintaan 2007, sen jäl-

keen kun hän oli myynyt pois yri-

tyksensä liiketoiminnat.

– Sain tuolloin kuulla tuttavilta-

ni kummitoiminnasta ja kiinnostuin

ideasta heti. Jäseneksi liityin 2007,

ja toiminnanjohtaja minusta tehtiin

kaksi vuotta myöhemmin, kuin

edeltäjäni,

Ilkka Eerola

jäi eläkkeel-

le, Meller taustoittaa. Nyt kun edel-

lä mainitusta tapahtumasta on ku-

lunut liki vuosikymmen, on Melle-

rin mukaan aika pistää kapula kier-

toon. Ja vaikka työsopimuksen mu-

kaan virallisesti pesti päättyy vasta

ensi vuodenmaaliskuun 1. päivä, on

plakkariin kertynyt sen verran pal-

jon tunteja, että käytännössä uuden

toiminnanjohtajan pitäisi olla veto-

vastuussa jo syyskuusta.

Kummittelu jatkuu

Mellerin omamotiivi lopettamiseen

liitty siihen, että hän täyttää 63 vuot-

ta. Vaikka mies ei ihan kaikesta toi-

minnasta aiokaan sapatille jäädä,

toiminnanjohtajan pestin hän aikoo

merkkipaalun tullessa vastaan jättää

suosiolla seuraavalle.

– Se on helppo muistaakin, että

tätä tuli tehtyä tasan 10 vuotta, Mel-

ler hymyilee. Kokonaan ”kummit-

telua” Meller ei aio lopettaa.

– Minulla on tälläkin hetkellä

muutama kummiyritys, joiden

kanssa aion jatkaa.

Oppia molempiin suuntiin

Harri Meller itse kokee saaneensa

kummitoiminnasta erittäin paljon.

– Tämä on ollut mielekästä ja

monipuolista työtä, jossa on päässyt

kohtaamaan suuren joukon ihmisiä,

yrityksiä ja erilaisia tilanteita. Myös

mentorille jokainen yritystapaus on

aina oppimiskokemus, hän toteaa.

Ilmeisesti ajatukset ovat olleet myös

muiden kummien piirissä saman-

suuntaiset.

–Näiden yhdeksän vuoden aika-

na ei tietooni ole tullut yhtään tapa-

usta, jossa kummi jättäisi nämä

hommat, koska ei koe työtä mielek-

kääksi. Ikä on poikkeuksetta syy sii-

hen, että kummitouhut jäävät.

Näköalaa riittää

Käytännössä uuden toiminnanjoh-

tajan haku on jo käynnistynyt, sillä

kummiverkoston sisäisenä tiedot-

teena tieto avoimesta pestistä jul-

kaistiin maaliskuussa. Toisaalta mi-

tenkään kirkossa kuulutettua ei ole,

että jatkaja löydetään sisäisellä hau-

lla, vaan pestiä voi hakea kuka vain.

– Joskin siitä, että tuntee kummi-

toimintaa ja verkostoja täällä, on

tehtävän hoitamisessa iso apu, Mel-

ler huomauttaa. Kyseessä on puoli-

päiväinen tehtävä, ja toimenkuva ja

aikataulut ovat erityisen joustavat.

Yrityskummien

Technopoliksen

toi-

mipisteessä ei ole esimerkiksi auki-

oloaikoja, vaan toiminnanjohtaja

suunnittelee aikataulunsa täysin it-

senäisesti. 10 vuoden kokemuksel-

la Meller suosittelee hänelle tuttua

toimenkuvaa lämpimästi.

– Tämä on todellinen näköala-

paikka Pirkanmaan yrityselämään

ja siihen liittyvään verkostoon niin

julkisella kuin yksityisellä puolel-

lakin.

Pestistä kiinnostuneet voivat lait-

taa vapaamuotoiset hakemuksensa

ansioluetteloineen yhdistyksen pu-

heenjohtaja

SeppoHolkolle

. Hänet

tavoittaa osoitteesta

seppojholkko@

hotmail.com

. Lisätietoa lupaa antaa

myös Harri Meller.

Nykyisen pestinhaltijan mukaan tarjolla on aitiopaikka maakunnan elinkeinoelämään

TÄLLE MIEHELLE

etsitään nyt jatka-

jaa. Harri Meller oli päättänyt jo etukä-

teen, että 10 vuotta saisi riittää hänel-

le toiminnanjohtajana. Sen verran pal-

jon miehelle on tullut ekstratunteja, et-

tä seuraajan pitäisi aloittaa hommat jo

ensi syksynä. – Tarjolla on aitiopaikka

Pirkanmaan elinkeinoelämään, Meller

markkinoi.