Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 10. huhTiKuuTa 2018

2

s

uomessa on taas noussut keskus-

telu liiketoiminnan etiikasta.

Harva tietää, ettämeillä on vuon-

na 1993 säädetty ns. yrittäjänsuojalaki.

Sen tavoitteena on suojella heikompaa

osapuolta kohtuuttomilta sopimuseh-

doilta tai toisen määräävän aseman

käyttämiseltä heikompaa sopimus-

kumppania kohtaan elinkeinonharjoit-

tajien välisessä liiketoiminnassa.

Tällainen laki on säädetty, mutta sitä on

harvoin käytetty. Lain soveltaminen

saattaisi tulla kysymykseen erilaisissa

alihankintasuhteissa, monopoliasemas-

sa olevien yritysten, viranomaisten toi-

minnan tai vaikka vain tavaran ja pal-

veluntoimittajan osalta, kun pienem-

mällä yrityksellä ei ole vaihtoehtoja va-

lita kumppaniaan. Tämän toimimatto-

man lain mukaan elinkeinonharjoitta-

jien välisessä kaupassa ei saa käyttää eh-

toa, joka on heikomman osapuolen koh-

dalta kohtuuton.

Tällaisista kohtuuttomista sopimuseh-

doista on esimerkkejä kaupan alalta, ko-

neurakoitsijoiden piiristä, bensiinikaup-

piaista ja niin edelleen. Toisaalta moni

yrittäjä ei uskalla puuttua tällaisiin koh-

tuuttomiin sopimusehtoihin peläten so-

pimussuhteen päättymistä ja oman toi-

meentulon loppumista.

Toki Suomessa on sopimusvapaus ja

siihen yleensä vedotaan, mutta on ti-

lanteita, jolloin pienemmän yrityksen

neuvotteluvoima on niin heikko, että

tarvitaan lainsäädännön suojaa hei-

kompaa osapuolta kohtaan. Toisaalta

lainsäätäjä on ottanut jo joillakin alu-

eilla pienten yritysten aseman huo-

mioon. Näitä ovat mm. tilintarkastus,

työlainsäädäntö, kaupallisten sopimus-

ten maksuehdot.

Yrittäjänsuojalaki voisi hyvinkin edis-

tää kilpailua ja luoda kuluttajille nykyis-

tä enemmän vaihtoehtoja, jos liiketoi-

minnan pelisäännöt olisivat kaikille sa-

mat ja tasapuoliset.

Laki pitäisi ulottaa myös elinkeinon-

harjoittajien välisessä kaupassa har-

haanjohtavaan markkinointiin. Näitä

puheluita tai yhteydenottoja kun tulee

päivittäin yrityksille. Näissä sopimus-

ehdot ovat usein tarkoituksellakin koh-

tuuttomia ja usein myös vilpillisessä

mielessä tehtyjä.

Suomessa käydään nyt keskustelua hei-

kommassa asemassa olevien aseman pa-

rantamiseksi. Monet pienyrittäjät ovat

niitä, jotka jäävät palkansaajia huomat-

tavasti heikompaan asemaan. Eikö täl-

lainen lainsäädäntö olisi omiaan luo-

maan yhteiskunnassa tasa-arvoa ja oi-

keudenmukaisuutta? Suomi voisi olla

jatkossa mallimaa EU:ssa soveltamalla

tällaista lainsäädäntöä. Näin varmasti

kaikki hyötyisivät.

päätoimittaja

PÄÄKiRJOiTus 10.4.2018

s. 6

s. 40

K

u

v

a

:

P

i

x

a

b

a

y

s. 10

K

u

v

a

:

P

i

x

a

b

a

y

s. 22

Aina työn tekijän puolella

huhTiKuu 2018

sisÄLTÖ

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2018

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

yrittäjä, p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntipäälliköt:

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili salo

p. 040 591 5950

Timo hyvönen

p. 050 468 2290

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Tämän lain olemassaolosta

sinäkään et ole kuullut

aitiopaikka maakunnan elinkeinoelämään – Yrityskummeille etsitään uutta vetäjää

s. 4

Taitolajien sM-kisat skabataan Tampereella – Yli 40 lajia

s. 5

Pirkanmaalla vieraillut elinkeinoministeri kiinnostui Yrittäjien tukipalvelusta

s. 6

Kansainvälistyminen ei ole suuryritysten yksinoikeus

– 30 hengen iCT-talo laajensi Puolaan

s. 10

Lakilaarissa paneudutaan veroilmoitukseen

s. 11

Liikkumisessa eletään nyt isointa muutosta sitten autojen keksimisen

s. 22

Lahman perheeseen myönnettiin jo toinen Yrittäjien timanttiristi

s. 28

Lounasvieraana Virtain kaupunginjohtaja

s. 39

inka on osannut nauhanteon jo 120 vuotta

– Kolme vuotta sitten työntekijät ostivat firman itselleen

s. 40

Älähtäjä tuskailee hallintohimmeleiden parissa

s. 44