Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 10. huhTiKuuTa 2018

11

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI

www.komediateatteri.fi

Lapintie 3 a, 33100 Tampere

puh. 0207 288 388

puh. hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

P

uhtaat

VALKEAT

LAKANAT

T

ampereen

K

omediaTeaTTerin

KesäTeaTTerissa

K

esällä

2018

Ohjaus

Panu Raipia

Dramatisointi

Outi Keskevaari

Ensi-ilta

7.6.2018

Esitykset

ajalla 6.6.–11.8.2018.

Liput

35 €, eläkeläiset 33 €, opiskelijat / lapset 25 €

Kaukajärvellä

ILMAN AJANVARAUSTA

laadukasta parturipalvelua miehille.

Keskisenkatu 4 (S-markettia vastapäätä)

puh. 050 570 2292

Tällä kup. 2€ alennus 30.4. asti

• Yrityksenne tarpeisiin räätälöidyt

ja mitoitetut

HR-palvelut

Osaamiskartoitukset

Koulutuspalvelut

Coaching-valmennukset

tukemaan

esim. esimiestyötä ja muutostilanteita

Arvosta voimavarojasi.

www.arvohr.fi

050 598 2651

LaKiLaaRi

Kiitos kysymyksestäsi, esitäytetty-

jen veroilmoitusten postittaminen

on parhaillaan käynnissä ja niiden

pitäisikin huhtikuun aikana tulla

jokaiselle. Tämänvuodenpalautus-

päivät ovat 8.5 ja 15.5. ja jokainen

voi tarkistaa omanpalautuspäivän-

sä omalta esitäytetyltä veroilmoi-

tukseltaan. Tarvittaessa veroilmoi-

tuksen antamisaikaan voi ennen

viimeistä palautuspäivää hakea eri-

tyisistä syistä myös pidennystä. Li-

säksi on syytä huomata, että mikä-

li kaikki tiedot esitäytetyllä veroil-

moituksella ovat oikein eikä muu-

ta ilmoitettavaa, kuten esimerkiksi

vähennyksiä, ole, ei esitäytettyä ve-

roilmoitusta palauteta lainkaan.

Kuten jomainitsetkin tehneesi, tu-

lee esitäytetyltä veroilmoitukselta

aina vähintään tarkistaa, että siinä

jo olevat tiedot ovat oikein eikämi-

tään tietoja puutu. Tämä koskee se-

kä tuloja eli ansio- ja pääomatulo-

ja että näistä tuloista tehtäviä vä-

hennyksiä. Verohallinto saa mm.

palkkatietoja ja joitakin vähennyk-

siä tietoonsa työnantajilta, pankeil-

ta ja vakuutusyhtiöiltä saatujen il-

moitusten perusteella, mutta osa

tiedoista on vuosittain ilmoitettava

itse. Esimerkiksi pääomatuloinave-

rotettavat vuokratulot on ilmoitet-

tava esitäytetyn veroilmoituksen

kohdassa 4,minkä lisäksi on täytet-

tävä liitelomake 7H tai 7K riippu-

en siitä, onkovuokratulo saatuosa-

kehuoneistosta vai kiinteistöstä.

Mikäli verovelvollinen ei palauta

veroilmoitusta, katsotaan hänen

antaneen ilmoitus esitäytetyn ve-

roilmoituksen sisältöisenä.

Verotuksessa on lisäksi mahdollis-

ta saada erilaisia vähennyksiä, jot-

ka pienentävät maksettavan veron

määrää. Osan vähennyksistäVero-

hallinto tekee automaattisesti puo-

lestasi, mutta osa vähennyksistä on

ilmoitettava itse Verohallintoon.

Tavallisimpia itse ilmoitettavia vä-

hennyksiä ovat asunnon ja työpai-

kan väliset matkakulut, mikäli nii-

denmääräylittääomavastuunmää-

rän eli 750 euroa, työmarkkinajär-

jestön jäsenmaksut ja työttömyys-

kassamaksut sekä tulonhankkimis-

kulut. Verohallinto vähentää palk-

katuloista tulonhankkimiskuluina

automaattisesti 750 euroa. Jos näi-

tä kuluja on kuitenkin enemmän

kuin mainittu summa, tulee kulu-

jen määrä ja niiden liittyminen tu-

lonhankkimistoimintaan ilmoittaa

veroilmoituksella. Tulonhankki-

miskuluja voivat olla esimerkiksi

työhuonevähennys, ammattikirjal-

lisuus, vähennys tietokoneesta ja

erityisalan ateriakorvaus. Lisäksi

verovelvollinen voi ilmoittaa koti-

talousvähennystä, mikäli on vero-

vuoden aikana teettänyt kotitalo-

ustyötä eli siivousta, lastenhoitoa,

asunnon remontointia tai tietotek-

niikkalaitteiden asennusta omassa

kodissaan, vapaa-ajanasunnossaan

tai vanhempien taikka isovanhem-

pien kodissa. Vähennyksen enim-

mäismäärä 2400 euroa ja omavas-

tuu 100 euroa.

Mikäli esitäytetylle veroilmoituk-

sella tulee lisättävää tai korjattavaa,

voi sen tehdä paperilla tai sähköi-

sesti henkilökohtaisilla verkko-

pankkitunnuksilla. Mukaan ei tar-

vitse liittää kuitteja, tositteita tai al-

kuperäisiä asiakirjoja, vaan Vero-

hallinto pyytää nämä tarvittaessa

erikseen. Veroilmoituksen täyttä-

misessä opastaa Verohallinnon si-

vuilta osoitteesta

www.vero.fi

löy-

tyvä Esitäytetyn veroilmoituksen

tarkistaminen ja korjaaminen -ni-

minen yksityiskohtainen täyttöoh-

je verovuodelle 2017.

HAGLEX OY/

LauRa haGMaN

Sain esitäytetyn veroilmoituksen postitse ja mielestäni kaikki tie-

dot siinä ovat oikein. Palautanko esitäytetyn veroilmoituksen jo-

ka tapauksessa? Mitä vähennyksiä voisin mahdollisesti ilmoittaa

veroilmoituksella?

Asianajotoimisto Facta Oy

Hämeenkatu 3 A 8, 33100 TAMPERE

p. (03) 230 3000, Valkeakoskella p. (03) 3125 0025

etunimi.sukunimi@asianajofacta.fi www.asianajofacta.fi

Ilkka Syrjänen*, Mika Miesmäki*,

Heikki Dunder*, Pertti Dunder*, Jaakko Dunder*,

Jouko Juntunen*, Heikki Lehtinen*,

Markku Sinivaara*, Annukka Lagerstam*,

Leo Lagerstam*

Asianajotoimisto ACTAS Oy

Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE

Apiankatu 3, 37600 VALKEAKOSKI

Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ

Puistokatu 16 A, 38200 SASTAMALA

puh. 010 548 6060,

info@actas.fi www.actas.fi

Mika Allén*, Antti Malinen*,

Risto Tuori*, Marjo Anttoora*

Asianajotoimisto

Mika Ala-Uotila Oy

Kelloportinkatu 1, TAMPERE

Pirkkalaistori 4 A, NOKIA

puh. (03) 3421 110

www.nokialaw.fi

Mika Ala-Uotila*, Ismo Sillanpää*,

Hanna Suutari-Pitkänen, Katri Lähde

Asianajotoimisto Alfa Oy

Hämeenkatu 20 A, 6. krs, 33200 TAMPERE

puh. (03) 3142 9000

www.

alfalaw.com

Peter Rasmussen*,

Tiina Koskinen-Tammi*,

Ilkka Miettinen*, Heikki Taulaniemi*,

Leena Laurila*, Marko Lounatmaa*,

Niko Värttiö, Minni Leskinen

Asianajotoimisto

Klingendahl Oy

Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE

puh. (03) 260 2000

www.klingendahl.com

Asianajotoimisto

Tammer-Juristit Oy

puh. 010 3466640

www.tammer-juristit.fi

Janne Nuutinen*, Sari Honkalampi*

ja Raakel Räsänen.

etunimi.sukunimi@tammer-juristit.fi

Eversheds Asianajotoimisto Oy

Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 TAMPERE

puh. 010 684 1500, fax 010 684 1501

www.eversheds.fi

Timo Jarmas*, Tiina Koivisto*,

Jukka Reilin*, Sinikka Turkki*,

Vesa Turkki*, Terhi Holkeri*,

Johanna Tolppanen*, Harri Tolppanen*,

Henni Hokkanen

Asianajotoimisto

Hilkka Tuori Oy

Hallituskatu 11 A, Tampere

puh. 040 587 1510

hilkka@tuori.fi www.tuori.fi

Hilkka Tuori*, Sini Ruusila

painopistealueet:

perhe- ja perintöoikeus

Asianajotoimisto

Lindblad & Co Oy

Hämeenkatu 18 A 6, 33200 TAMPERE

puh. 020 749 8190, fax (03) 2133 070

www.

lindblad.fi tampere@lindblad.fi

Markku Lindblad*, Minna Romu*,

Maria Rintala*

Asianajotoimisto Tempo Oy

Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE

puh. (03) 3123 5100, fax 3123 5121

www.tempolaw.fi etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

Janne Vuorilahti*, Jarkko Lehtokannas*,

Hanna Räihä-Mäntyharju*,

Pekka Warjus*, Tapio Pihlaja*,

Aleksi Pakkanen, Iiris Kukkonen

Asianajotoimisto

Jari Hytti

Keskustori 1, 4.krs, 33100 Tampere

puh. (03) 273 0145, fax (03) 273 0140

www.jarihytti.fi

E-mail:

etunimi.sukunimi@jarihytti.fi

Jari Hytti*, Eija Heikkilä-Pimiä*

Assistentti Kati Haapanen,

Rödl & Partner Affiliate

Asianajotoimisto Merkurius Oy

Keskustori 5, 33100 TAMPERE

puh. 050 571 7327

www.merkuriuslaw.fi etunimi.sukunimi@merkuriuslaw.fi

Lassi Kettula*, Jussi Lampinen*,

Heli Piksilä-Rantanen*, Kirsi-Marja

Salokangas*, Tommi Härmä*, Meri-Tuuli

Vuotari, Onni Rostila, Ida Koskinen

Asianajotoimisto Veneskoski Oy

Tuomiokirkonkatu 34 A, 33100 Tampere

puh. (03) 213 2903, (03) 213 2973

www.veneskoski.com toimisto@veneskoski.com

Juho Siitari*, Kimmo Lahtinen*,

Petri Kananoja*, Jenna Barrow,

Jorma Putkonen, asiantuntija,

julkinen kaupanvahvistaja

ASIANAJO-

TOIMISTOJA

* Asianajajat

Onko tässä ilmoitustila

sinun yrityksellesi?

Ota yhteyttä lehden mediamyyntiin!