Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

TiisTai 10. huhTiKuuTa 2018

10

R

ahallisesti panostus ei ole mi-

kään suuri riski, vaan lähinnä

otamme asian niin, että jos

touhut Puolassa eivät onnistu, olem-

me ainakin saaneet oppia seuraavaa

kertaa varten, hymyilee yrityksen toi-

mitusjohtaja

Toni Rantanen

. Hän

perusti yrityksen yhdessä veljensä

Timin

kanssa vuonna 2005, joten

maaliskuussa alkanut tilikausi on yri-

tyksen historiassa jo 14.

Kovat luvut

Triuvarelle

erityisesti viime vuodet

ovat olleet kovan kasvun aikaa. Täs-

tä hyvän kuvan saa yrityksen liike-

vaihdosta. Toissa vuonna jo silloin-

kin mukavasti vuotta aiemmasta 1,6

miljoonan euron liikevaihdosta 2,3

miljoonaan nousseen vaihdon osal-

ta tehtiin jälleen ennätys viime vuon-

na. Helmikuussa päättyneen tilikau-

den lopullinen lukema nimittäin

nousi komeasti 2,7 miljoonaan eu-

roon. Heikommallakinmatematiik-

kapäällä siunattu osannee laskea, et-

tä Triuvaren kasvuprosentit ovat sel-

laista kokoluokkaa, josta moni voi

vain haaveksia.

Digitalisaation hyötyjä

– Viime vuodet ovat kieltämättä ol-

leet meille varsin vauhdikkaan or-

gaanisen kasvun aikaa, Rantanen

myöntää. Hänen mukaansa kasvua

on saatu paitsi olemassa olevien yri-

tysten parista myös uusasiakaspuo-

lelta. Kirjo on hyvin kattava, sillä asi-

akkaita on löytynyt ympäri Suomea

ja hyvin monelta eri toimialalta.

– Epäilemättä tässä huomaa di-

gitalisaation vaikutuksen. Siinä mis-

sä aikaisemmin teimme yhteistyötä

lähinnä toimistojen kanssa, on tuo-

tannollinen teollisuus nykyään hy-

vin vahva osa toimintaamme. Teol-

lisuushalleista ja varastoistahan löy-

tyy nykyään lähes poikkeuksetta

WLAN

-verkot ja tabletit, mikä puo-

lestaan on tarkoittanut työsarkaa

siellä myös meille, Rantanen sel-

keyttää.

Viime vuonna tuplattiin

työntekijämäärä

Kasvukäyrän eksponentiaalisuudes-

ta antaa hyvän kuvan työntekijämää-

rä, joka on nyt 32. Siinä missä 10

työntekijän raja rikottiin 2015, pis-

tettiin heti seuraavana vuonna rikki

myös seuraava kymmenluku. Vuo-

den 2016 aikana rekrytointeja teh-

tiinkin aika lailla liukuhihnalta, sil-

lä vuoden alussa tekijöitä oli 13 ja

vuodenvaihteessa tuplasti, eli 26. Sen

verran tiivistä tahtia ovi on käynyt,

että edellinen toimipiste kävi pienek-

si. Tampereella uudet tilat yritys löy-

si vuosi sitten helmikuussa, kun se

muutti Kalevasta Viinikkaan.

Muille maille

Yritys laajensi viime vuonna toimin-

taansa, sillä alkuvuodesta yritys ava-

si oman konttorinsa Vantaalle. Nyt

ollaan kuitenkin menessä vieläkin

pidemmälle, sillä tällä hetkellä rekry-

toinnin kohteena olevan asiantunti-

jan tuleva työpöytä sijaitsee jatkossa

PuolanWrocław-kaupungissa. Nimi

ei välttämättä ole tuttu, mutta mis-

tään pikkukylästä ei ole kyse. Asuk-

kaitakin siellä on suurin piirtein sa-

man verran kuin Helsingissä.

Asiakkaan pyynnöstä

Toni Rantanen kertoo, että Puolan

osalta toiminta alkoi vähän varkain.

Aloite siihen tuli Suomessa jo reilut

neljä vuotta asiakkaana olleelta logis-

tiikka-alan toimijalta. Vantaalainen

HUB logistics Finland Oy

oli käynyt

yrityskaupoilla Puolassa, jonka vuok-

si ajankohtaiseksi oli tullut myös pai-

kallisen IT-kuvion ratkaiseminen.

–Voimme etsiä paikallisen toimi-

jan, muttamielellään ottaisimme tei-

dät mukaamme, oli kutakuinkin se

viesti, joka heiltä saatiin, Toni kertoo

ja lisäämyönteisen päätöksen synty-

neen varsin nopeasti.

Strategian ulkopuolelle

– vaiko sittenkin

sen mukaan

Yrittäjän mukaan kansainvälistymi-

sen suhteen yritys lähti nyt liikkeel-

le ennakoitua aikaisemmin, sillä

vuonna 2014 kirjatussa strategiassa

oli kyllä kirjaus kasvusta, mutta lä-

hinnä sillä tarkoitettiin kotimaan

markkinoita.

–Siinämielessäpoukkoilimmenyt

strategiamme ulkopuolelle,mutta toi-

saalta meidän strategiassamme lukee

aivan kärjessä myös arvomaailmam-

me keskeinen toimintaperiaate ”lä-

hellä asiakasta”. Sitähän tämä siirto to-

Nekalassa majaansa pitävän ICT-asintuntijapalveluyritys

Triuvaren komeaan yritystarinaan kirjataan kevään aikana

jälleen uusi kappale, kun tamperelaistalo laajentaa toimin-

taansa Puolaan. Loikka maailmanmarkkinoille toteutetaan,

vaikka yrityksen omassa, 2014 kirjatussa strategiassa

kasvua lähdettiinkin hakemaan lähinnä kotimaasta.

Puolaan päädyttiin kotimaisen asiakkaan perässä.

teuttaa täydellisesti, Toni hymyilee.

Paperi poikineen

Puolan toiminnot on tarkoitus saa-

da käyntiin alkukesästä, ja pohjatyöt

alkavat olla jo reilassa. Käytännössä

asia on hoidettu niin, että Triuvare

on perustanut Puolaan sataprosent-

tisesti omistamansa tytäryhtiön. Tai

itse asiassa aivan valmista sillä saral-

la ei vielä olla, sillä byrokratianmää-

rä on ollut melkoinen.

– Puolassa yrityksen perustami-

seen tarvitaan vielä siunaus paikalli-

silta oikeusviranomaisilta, joka sekin

viivästytti prosessia muutamalla vii-

kolla, Toni kertoo. Ja vaikka byrokra-

tian suhteen apuna on ollut paikalli-

nen taho, on homma silti työllistä-

nyt myös Suomessa.

– Antamistamme valtakirjoista

huolimatta aika paljon tänne on pa-

pereita tullut allekirjoitettaviksi, To-

ni kertoo. Papereita täytettäessä tör-

mättiin sellaiseenkin eksoottiselta

kalskahtavaan yksityiskohtaan, että

kaikkien hakemusten joukkoon tar-

vittiin jostakin syystä myös hallituk-

sen jäsenten vanhempien nimet äi-

din tyttönimeä myöden.

Tampereella talon tavoille

Apuna paperihommissa on ollut pai-

kallinen yritys, joka on auttanut pait-

si yrityksen perustamiseen liittyvässä

hallinnollisessa työssä myös rekry-

toinnissa. Paikalliseen firmaan ollaan

palkkaamassa paikallinen ja täten

myös paikallisen murteen omaava

ict-osaaja. Taitajista ei pitäisi olla pa-

hemmin pulaa, sillä Wrocław on yk-

si Puolanmerkittävimmistä koulutus-

keskittymistä. Kaupungissa toimii pe-

räti 30 korkeakoulua, ja opiskelijoita

siellä on 135 000. Rekrytointi on tar-

koitus saada maaliin vielä ennen lu-

mien sulamista, ja tarkkana tavoittee-

na avajaisille Puolassa on asetettu 1.

kesäkuuta. Tätä ennen valittu henki-

lö aiotaan vielä lennättää muutaman

viikon opintomatkalle Tampereelle.

– Haluamme, että tekeminen on

Triuvaren näköistä myös Puolassa,

Toni Rantanen toteaa. Palkkakustan-

nukset Puolassa ovat jonkin verran

Suomea keveämmät, mutta mistään

käsittämättömän suuresta erosta

ICT-asiantuntijan kustannuksissa ei

kahden maan välillä ole.

– Joskin Puolassa työn sivukulut

ovat selvästi pienemmät, mikä lisää

eroa.

Potentiaalia piisaa

Puolan markkinoille ajauduttiin to-

siaan vähän äkkiseltään, mutta jo en-

nen kuin yritystä oli maassa edes saa-

tu pystyyn, oli se poikinut toisenkin

asiakkaan.

–Nykyisistä asiakkaistamme eräs

kuuli meidän aloittavan toiminnan

Puolassa, jonka jälkeen sieltä ehdit-

tiin jo tiedustella, josko me voisim-

me ottaa myös heidän ICT-asiansa

hoitoon, Rantanen kertoo. Ylipää-

tään Puola nähdään erittäin poten-

tiaalisena kasvumarkkinana.

– Jo pelkästään suomalaisyrityksiä

toimii Puolassa noin 300. Se on ryh-

mä, jonka parissa meistä kiinnostut-

tiin heti. Se, että toimimme jatkossa

paikanpäällämyös Puolassa, onmeil-

lemyyntivaltti kilpailijoihin verrattu-

na, Rantanen tuumaa ja pitääkin to-

dennäköisenä, ettäPuolaanpalkataan

jatkossa paikallinen toimitusjohtaja,

joka ryhtyy myös myyntityöhön.

HyvänsignaalinPuolanmarkkina-

raosta antaa myös nyt käyty byrokra-

tia. Vaikka yrittäjät ovatkin antaneet

valtakirjoja hyvin moneen seikkaan,

melkein kaikki asiat on silti jouduttu

kierrättämään ihan paperiversioina

Suomessa. Sähköisesti hoidettavien

asioiden osuus on ollut olematon.

– Tämä on tietysti ICT-alan toi-

mijan kannalta aika hyvä juttu. Työ-

sarkaa riittää, Rantanen hymyilee.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kansainvälistyminen

ei ole suuryritysten

yksinoikeus

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

ja tyytyväiset työntekijät. Nämä asiat ovat toisistaan

riippuvaisia ja ehdottomasti tärkein syy siihen, miksi olemme pärjänneet. Meillä

on ollut sekä asiakkaita että työntekijöitä, jotka ovat halunneet kasvaa meidän

mukanamme, yrittäjä Rantanen kehaisee.

TONI RANTASEN

yhdessä veljensä Timin kanssa 2005 perustama Triuvare on

kovassa vedossa, ja nyt yritys on laajentamassa toimintojaan Puolaan saakka.

Myös siellä aiotaan pärjätä samoilla, täällä hyviksi havaituilla opeilla. Rantasen

mukaan menestyksen avain on heidän tapauksessaan ollut kaksijakoinen.

Kuva: susanna Mäkelä

Kuva: studio KLiK/sami Reivinen

Kuva: Pixabay

WROCŁAW EI

välttämättä sano nimenä monellekaan suomalaiselle mitään,

mutta kyseessä on varsin iso paikkakunta. Asukkaita siellä on kutakuinkin Hel-

singin verran, jonka lisäksi kaupunki on myös melkoinen korkeakoulukeskittymä.

Opiskelijoita kaupungissa on tilastojen mukaan peräti 135 000.