Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 9. ToukokuuTa 2017

6

Asiakkailta kiitosta

Jos asuinpaikka löytyi kaksi vuotta

sitten Suomesta, oli aika vaikea olla

huomaamatta

S-ryhmän

käynnistä-

mää Halputtamista. Myös avainsana

eli ”halpuuttaminen” iski itsensä lä-

pi toden teolla, ja se valittiin myös

vuoden uudissanaksi. Alkuperäinen

ajatus lähti kuluttajien hintamieliku-

vasta.

– Ruoan hintaa pidettiin yksin-

kertaisesti liian kalliina, jolloin

S-ryhmä Suomen isompana kaup-

piaana alkoi pohtia, miten asiakkaan

mielipidettä saataisiinmuutettua vä-

hemmän karuksi,

Pirkanmaan

Osuuskaupan

valikoimapäällikkö

Jenni Keskinen

taustoittaa. Asiak-

kailta sateli kiitosta, sillä kukapa ei

olisi kiinnostunut pienemmistä kas-

salaskuista.

Tuottajilta myös kritiikkiä

Pelkkää kiitosvirttä ei silti veisattu.

Erityisesti tuottajien parissa tempa-

usta arvosteltiin siitä, että halpuutta-

minen oli lohkaistu pois heidän kat-

teestaan. Toinen kritiikkiä aiheutta-

nut kohta oli se, että alennusten koh-

teeksi otettiin pääsääntöisesti jo en-

tuudestaan suosittuja tuotteita, ku-

ten vaikkapa

Oltermanni

-juusto. Ai-

ka moni pienempi firma oli huolis-

saan tämän vaikutuksesta heidän

omaan myyntiinsä, ja ihan aiheelli-

sesti, sillä hintojen alentaminen it-

sessään oli – kuten todettua – kulut-

tajien lämpimästi suosima.

Pirkanmaalla haluttiin

pistää paremmaksi

Pirkanmaan Osuuskaupassa eli tut-

tavallisemmin

POK

:ssa valtakunnal-

lista kampanjaa lähdettiin kehittä-

mään entistä ehommaksi. Lopputu-

lema kehitystyöstä näki päivänvalon

tasan vuosi sitten tämän lehden il-

mestymispäivästä. Silloin käynnis-

tettiin paikallisuutta korostavasti

Halpuutimme nääs

, jossa lähdettiin

alentamaan pirkanmaalaisten tuot-

teiden hintoja. Ensin mukaan valit-

tiin 50 tuotetta, mutta sittemmin

määrä on noussut yli sadan. Tuotta-

jien kukkarolla pirkanmaalaisissa

hinnanalennuksissa ei ole käyty.

– Kaikki tehdyt hinnanalennuk-

set on napsaistu pois vain ja ainoas-

taan kaupan katteesta.

Ketjussa jo yli

puolet elämästään

Keskinen korostaa, että vuosi sitten

lanseeratussa iskulauseessa ei ole ky-

seessä määräaikainen kampanja,

vaan paikallisten tuotteiden hintaa

on laskettu pysyvästi. Nyt käynnissä

oleva Halpuutimme nääs ei ole siis

mikään virallinen jatko-osa aiem-

malle toiminnalle, joskin nimeä ei

haluttu sen tunnettuuden vuoksi läh-

teä uusimaan.

– Emme halunneet uutta termiä,

koska tämä on jo tullut tutuksi asi-

akkaille.

Keskinen on tehnyt koko työu-

ransa S-ketjun palveluksessa, sillä

ura osuuskaupan palveluksessa alkoi

jo teini-iän kesätyönä

Virtain S-Mar-

ketin

kassalta. Siitä on pian 20 vuot-

ta. Tästä puolet komentopaikka on

ollut PirkanmaanOsuuskaupan pää-

konttori, joka sijaitsee nykyään

Koi-

vistonkylän Prisman

yläkerrassa.

Runsaanpuoleinen siivu

Nykyisessä pestissään Keskinen on

ollut viisi vuotta. Käytännössä hän

on siis vastannut paikallisten tuottei-

den osuudesta ryhmän kaikkien

kauppaketjujen valikoimassa.

– Valtakunnallisen ryhmän oh-

jaama valikoima on noin 85 prosent-

tia tuotteista ja paikallisten osuus pal-

velulinjastot mukaan lukien noin 15

prosenttia, hän kertoo. Piirakanvii-

paleena siivu ei ehkä kuulosta kum-

moiseltakaan osuudelta, mutta kun

artikkelimäärät ovat S-ryhmän ko-

koluokissa, on kyseessä valtavamää-

rä. S-ryhmällä on kolme erillistä päi-

vittäistavarakaupan kauppaketjua,

joissa olevat valikoimat eroavat toi-

sistaan kaupan kokoluokkien perus-

teella. Vaikka mukaan otetaan vain

ruokatuotteet, löytyy pienimmistä-

kin

Saleista

tuotteita noin 3000–

6000,

S-Marketeista

6000–10 000 ja

Prismoista

jo peräti 15 000 kappalet-

ta. Ja kun kertoimeksi otetaan vielä

ryhmän kauppojen kokonaismäärä,

puhutaan 15 prosentin siivullakin

valtavista luvuista. Prismoja vielä en-

nen vuodenvaihdetta aukeavan

No-

kian Prisman

avajaisia on Pirkan-

maalla kuusi, S-Marketteja 27 ja Sa-

le-kauppoja 35.

Mukaan haluttiin myös

kompaktimpia tuottajia

Valikoimapäällikön mukaan paikal-

listen tuotteiden osuus on ympäri

Suomea kokolailla samoissa mitta-

kaavoissa, joskin hän itse arvioi, et-

tä Pirkanmaalla luku lienee koko

maan keskiarvoa suurempi.

– Johtuen jo siitä, että Pirkanmaal-

la on valtakunnallisesti ajatellen erit-

täin paljon sekä leipomoita että liha-

taloja, hän selkeyttää. Ja aika monen

merkittävämmänpirkanmaalaistuot-

tajan, kuten nyt vaikkapa

Saarioisten

tai

Tapolan

tuotteita on mukana jo

valtakunnallisessakin valikoimassa.

Lähiruoka-ajattelun korostaminen ei

sinänsä ole ajatuksena uusi.

– Meiltä on kysytty lähiruokien

lisäämisen perään vuosikausia. Nyt

löysimme tavan toteuttaa asiaa niin,

että se olisi myös paikallisten yritys-

ten kannalta mahdollisimman kiin-

nostava ja hyödyllinen. Erityisesti

halusimmemukaan pienempiä tuot-

tajia.

Omaa suosikkia voi

edelleen ehdottaa mukaan

Aluksi mukaan valittiin 50 tuotetta

mahdollisimman monesta eri tuote-

ryhmästä.Myösmaantieteellisesti on

haluttu saada mukaanmahdollisim-

man kirjava edustus. Ensimmäiset

tuotteet mukaan valitsi Keskinen,

mutta sittemmin halpuutettavien

tuotteiden listaa on kasvatettu kulut-

Pirkanmaalla taidetaan

halpuuttaminenkin paremmin

Kuten nimestäkin voi päätellä, Pirkanmaan S-kauppa

alensi vuosi sitten aloittamassaan Halpuutimme nääs

–teemalla paikallisten tuotteiden hintoja. Mukaan otetut

tuotteet valittiin tietoisesti niin, että mukana on myös

pienemmän kokoluokan toimijoita. Tulokset ovat olleet

tuottajien kannalta erinomaiset. Onpahan muutaman

tuotteen menekki kasvanut jopa käsittämättömän

kuuloiset 400 prosenttia.

VALIKOIMAPÄÄLLIKKÖ JENNI

Keskinen kertoo, että tämän lehden ilmestymis-

päivänä paikallistuotteiden hintoja laskenut Halpuutimme Nääs -kampanja täytti

tasan vuoden. Hän toteaa, että kampanjasta tullut palaute on ollut yksinomaan

positiivista sekä kuluttajien että mukaan otettujen tuottajien osalta. Yksi menek-

kiään komeasti kasvattanut toimija on ollut ylöjärveläinen Pirjon Pakari. Sen

kauraleipätuotteen myynti on kasvanut S-ryhmän kaupoissa näyttävän kampan-

jan seurauksena jopa käsittämättömältä kuulostavat 400 prosenttia.

MYÖS HYHKYN

vasta-avatussa kaupassa on tarjolla halpuutettuja paikallistuot-

teita. Kuvassa kassalla työskentelee Amanda Angeria.

tajilta saatujen vinkkien perusteella.

– Meillä on sivusto, johon asiak-

kaat ovat voineet antaa ehdotuksia

tuotteista, joita he haluaisivat mu-

kaan. Tätä kautta valikoima on li-

sääntynyt jo yli 50 tuotteella, ja eh-

dotuksia otetaan edelleen vastaan.

Komeaa tulosta

Paikallinen halpuutus alkoi vuosi sit-

ten toukokuussa, mutta mitään pää-

tepistettä sille ei ole asetettu. Nyt, 365

päivää myöhemmin, kampanjan tu-

loksia voi luonnehtia komeiksi. Mu-

kaan valittujen lähiruokatuotteiden

osalta myynti on nimittäin kasvanut

kohisten.

– Keskimäärin mukana olleiden

tuotteiden menekki on kasvanut 50

prosenttia, Keskinen kertoo.

Listalla on useampiakin tuttuja

paikallisia tuotemerkkejä.

Pimeätä-

pulloa

Sarankulmasta, aitoolaisen

Heikki Penttilän

perunariskaa,

Ta-

polaa, Wigreniä

ja

Nokian Panimon

tuotteita. Eräs Keskisen tarkoittamis-

ta pientuottajista on

Ahon Jugurtti

-niminen kompaktimpi toimija Vir-

roilta. Heidän kokemuksiaan hal-

puutuksesta voit lukea sivulta 28.

Positiivinen ongelma

Kaikkien mukaan valittujen tuottei-

den myynti on ollut nousussa, mutta

joidenkin osalta myynti on kohentu-

nut jyrkemmin kuin toisten. Yksi ko-

vimmista nosteista on ollut ylöjär-

veläisen

Pirjon Pakarin

täysjyväisellä

kauraleivällä.

– Loistava tuote on ollut valikoi-

missamme aikaisemminkin, mutta

nyt kun sen hintaa alennettiin, sen

myynti kohosi 400 prosenttia, Kes-

kinen sanoo. Moinen kysynnän li-

säys voi olla pienemmälle tuottajal-

le jopa ongelma, mutta toki myön-

teinen sellainen.

– Parin tuotteen osalta lisämyyn-

ti on tarkoittanut resurssiongelmia,

mutta toisaalta tämä on myös anta-

nut mahdollisuuden kasvattaa omaa

toimintaa siihen seuraavaan koko-

luokkaan, Keskinen kertoo. Pirjon

Pakarilta on muuten otettu yleisön

pyynnöstä mukaan toinenkin tuo-

te. Maaliskuussa hinnat poljettiin

alas myös

Juureskakon

osalta.

Mukava olla mukana

Valikoimapäällikkö myöntää, että

projektissa on ollut hienoa olla mu-

kana.

–Tässä on kokenut oikeasti ole-

vansa mukana laittamassa hyvää

kiertämään, ja mikä parasta, tämän

ovat ottaneet vastaan erittäin hyvin

mielin kaikki, jotka tästä ovat kuul-

leet, hän kertoo. Pirkanmaalla pai-

kallistuotteita on ostettu halvemmil-

la hinnoilla nyt vuoden päivät, ja pai-

kallisten tuotteiden suosimista hin-

noittelulla aiotaan jatkaa myös tänä

vuonna.

– Meillä ei ole numeraalisia ta-

voitteita esimerkiksi siitä, kuinka

monta uutta tuotetta otamme mu-

kaan tänä vuonna, mutta se on sel-

vä, että aiomme halpuuttaa lukuisia

uusia tuotteita. Siihen, mitä ne ovat,

voi edelleen vaikuttaa kotisivuillam-

me.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

– PROFIILIVAATTEET

– TYÖVAATTEET – YRITYSLAHJAT

Tuottotie 3 – Pirkkala –

www.tamline.fi

Meiltä on

kysytty lähiruokien

lisäämisen perään

vuosikausia.