Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 9. ToukokuuTa 2017

5

Tampereen kaupunki on keskeinen

yhteistyökumppani, sillä toimin-

taansa yhdistys on käytännössä lä-

pi koko sen historian saanut avus-

tusta. Tuki on ollut parhaimmillaan

581 000 euroa, mutta taantuman

seurauksena sitä on laskettu noin

10 prosentilla tästä. Sitä Jääheimo

ei kiellä, etteikö se olisi ollut eten-

kin taantumassa kova isku. Edelleen

toiveissa on, että tuki saataisiin edel-

tävälle tasolle.

– Jos laskennallisesti otetaanhuo-

mioonkaupunginosalta kaikki vaih-

toehtoiset työttömyyskorvaukset ja

muut välilliset ja välittömät kulut,

niin nettona kaupunki säästää mei-

dän kauttamme lähes miljoona eu-

roa vuodessa, hän vakuuttaa.

Maahanmuuttajanaisten

parissakin onnistuttiin

Perustyön lisäksi Tampereen kau-

pungin kanssa on otettu osaa myös

erinäisiin hankkeisiin. Hyvä esi-

merkki tästä on tovi sitten toteutet-

tu maahanmuuttajanaisten kotout-

tamiseen liittynyt pilottihanke. Puo-

li vuotta kestäneeseen hankkeeseen

osallistui yli 10 eri kulttuuritausta

omaavaa maahanmuuttajanaista, ja

tulokset olivat rohkaisevia. Kyseessä

on ylipäätään yksi kaikista vaikeim-

min kotoutettavista ryhmistä. Ku-

vaavaa on, että osallistujista kolmas-

osalla ei ollut luku- tai kirjoitustai-

toa edes omalla äidinkie-

lellään.

– Tulokset olivat

kuitenkin rohkaisevat,

ja toivottavasti saman-

kaltaista kotoutusta

voidaan tehdä jatkos-

sakin. Myös siinä minä

näen monia hyötyjä se-

kä maahanmuuttajille it-

selleen että kaupungille.

Kaupunki on oleellinen yhteistyökumppani

Toimitusjohtajan kierrättäessä mi-

nua ympäri TITRYn toimitiloja se ai-

nakin selviää, ettei ulkokuori tosiaan

kerro koko totuutta. Ensinnäkin lää-

niä löytyy paljon enemmän kuin

osaisi odottaa, 2 700 neliötä. Toisaal-

ta tarvekin on suuri, sillä kuuluuhan

toimintaan kolme aivan erillistä ko-

konaisuutta.

Monenlaista tekstiiliä

Yhdistyksen ompelimosta on pruu-

kattu käyttää nimeä työvaateompe-

limo, mutta toisaalta nykypäivänä jo

yli puolet kaikesta tuotannosta on

ei-työvaatteita. Tuoreen esimerkin

tarjoaamyös viime

Pirkanmaan Yrit-

täjä

-lehdessä laajemmin esitelty asu,

Nousu

-retroverkkarit, jotka valmis-

tetaan nekin juuri Lielahdessa TIT-

RYn tiloissa.

– Näiden lisäksi me teemme esi-

merkiksi kasseja, erilaisia suojuksia,

autonpeitteitä sekä esimerkiksi koi-

rien ulkoiluvaatteita, toimitusjohta-

ja esittelee. TITRYn omissa esitteis-

sä ompelimosta on käytetty varsin

mukavaa lentävää lausetta, josta mi-

kä tahansa mainostoimisto voisi ol-

la ylpeä. Ompelimon työn kerrotaan

nimittäin sujuvan ”tikin tarkasti”.

Koneistamon

referenssit vakuuttavat

TITRY on tuntemattomuuteensa

nähden myös valtavan kansainväli-

nen toimija, vaikka, että sen omat

suorat asiakkaat ovat lähes kaikki pir-

kanmaalaisia.

– Olen sanonut aikaisemminkin,

että olemme Pirkanmaan tuntemat-

tomin kansainvälinen yritys, Jäähei-

mo tiivistää. Etenkin metallipuolen

osalta työn lopputulos suuntaa mo-

nesti maailmalle.

– Teemme alihankintaa esimer-

kiksi

Cargotecille, UrjalaWorksille

ja

Sandvikille

, joten tätä kautta meidän

tekemämme akselit, ruuvit ja holkit

päätyvät aivan kirjaimellisesti ympä-

ri maailmaa, toimitusjohtaja toteaa.

Tuleepa hän samalla määritelleeksi

varsin osuvasti eron koneistamon ja

konepajan välillä.

– Koneistamossamme tehdään

korkeintaan sata kiloa painavia ja al-

le metrin halkaisijaltaan olevia tuot-

teita, konepajassamyös tätä suurem-

pia.

Pakkaaminen sai

rinnalleen verkkokaupan

maaliskuussa

Myös pakkaamon osalta toiminta on

tänä päivänä melkoisen kansainvä-

listä. Paketteja lähtee aikalailla ym-

Monia yllätyksiä

tä aika harva kadulla tallaaja osaisi

kertoamitä TITRY-niminen organi-

saatio tekee.

–Olemme tähän asti keskittyneet

enemmän työn tekemiseen kuin var-

sinaiseen ulostuloon ja viestintään,

Jääheimo kertoo. Ei silti, että TITRY

mitenkään julkista esiintymistä kart-

taisikaan, mutta toki se, ettei se var-

sinaisesti toimi kuluttajabisneksessä,

tarkoittaa, että mitään varsinaista

vaadetta mihinkään ylenpalttiseen

itsensä esilletuomiseen ei ole ollut.

–Meihin voi käydämuuten tutus-

tumassa

Finnclean

-messuilla 10.–12.

päivä tätä kuuta, eli huomisesta al-

kaen, toimitusjohtaja vinkkaa.

Motivaatio kohdillaan

Siitä tuoreehko toimitusjohtaja on va-

kuuttunut, että ainakin työporukan

motivaation kohottamiseen heillä ei

suuria tarpeita ole. Se loistaa hänen

mukaansa myös ilmapiiristä.

– Siinämissä joillakin työpaikoil-

la pitää patistaa henkilökuntaa jopa

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Timo Tarkki on vastannut TITRYn koneistamon työnjohdosta jo 34 vuotta, ja hommia titryläiset

ovat tehneet hyvinkin suurille pörssiyhtiöille. Jaana Jääheimolle metallityöt ovat uudempi tuttavuus.

päri palloa, sillä tällä puolella asiak-

kaana on esimerkiksi kuukautisku-

peillaan maailmaa valloittamaan te-

hokkaasti lähtenyt

Lunette

. Samaan

aikaan Pirkanmaan Yrittäjä -lehden

kanssa TITRYn tiloissa vieraillut

Luneten toimitusjohtaja ja perustaja

Heli Kurjanen

kuuli TITRYstä kaut-

ta rantain. Juupajokelaisyrittäjä etsi

apua pakkaamiseen lähempää koti-

kontujaan, mutta kysyttäessä hänel-

le suositeltiin tamperelaistoimijaa.

TITRYn tunnettuudesta tai pikem-

minkin sen puutteesta kertoo paljon

sekin, että nimi ei kilistellyt Kurja-

selle minkäänlaista kelloa, vaikka

hän onkin itse varttunut vain parin

kilometrin päässä sen toimipisteeltä

Lentäväniemessä. Hän kävi tutustu-

massa toimintaan ja innostui heti.

– Ajoitus oli muutenkin erin-

omainen, sillä täällä oli tuolloin pu-

laa yksinkertaisesta pakkaustyöstä,

Kurjanen kertoo.

Nykyään, kun kohdemaita on jo

reilut 60, hoidetaan yrityksen kaikki

pakkausasiat kuntoon TITRYn toi-

mesta. Yhteistyö laajeni entisestään

tämän vuoden maaliskuussa, kun

Lunette siirsi myös koko verkko-

kauppansa postitukset TITRYn ho-

teisiin. Verkkokauppa itsessään on

myös Lunetelle itselleen tuoreempi

aluevaltaus. Se aloitettiin kaksi vuot-

ta sitten, ja aiemmin kuukautiskupit

toimitettiin vain jälleenmyyjille.

Hyvää työtä on

helppo jatkaa

Jaana itse kiinnostui yhdistyksestä,

kun häneltä kautta rantain tiedustel-

tiin kiinnostusta toimitusjohtajan

tehtävään. Talo itsessään ei ollut tut-

tu, vaikka oma asuinpaikka olikin

juuri siirtynyt Länsi-Tampereelle.

– Minua ovat aina kiinnostaneet

haasteet, joita tässäkin tehtävässä

näen. Toisaalta yhtälailla olen koko

ajan nähnyt tässä paljon potentiaalia

niin tilojen, henkilökunnankuinosaa-

misenkin suhteen. Niiden osalta tääl-

lä on tehty erittäin hyvää työtä, hän

kehaisee. Kiitokset saa paitsi loistava

henkilöstömyös talon aikaisempi toi-

minnanjohtaja

Reijo Saarinen

. Hä-

nen osaltaan kyseessä ei ollut mikään

pikavisiitti, sillä mies toimi talon yk-

kösmiehenä 16 vuotta.

Haasteita piisaa vieläkin

Mainitsemillaan haasteilla toimitus-

johtaja viittaa käytännössä taloudel-

lisiin seikkoihin. Selvä on, että työ-

paikkoja muutenkin kovasti kaipaa-

vassa Suomessa vahvasti työpanok-

seen nojaavan toimijan menestys ei

ole Suomen taantumassa ollut mi-

kään kultakaivos. Taustalla onkin nyt

pari selvästi tappiollista pakkasvuot-

ta. Tämän vuoden tavoitteena onkin

nollatulos.

– Siihen pääseminen edellyttää

myynnin lisäämisen lisäksi myös

henkilökunnan osaamisen ja mää-

rän optimoimista, Jääheimo toteaa.

Vuoden alku on kuitenkin ollut erit-

täinkin lupaava. Puhelin on nimit-

täin soinut huomattavasti useammin

kuin vielä viime vuoden lopulla.

–Mielestäni yhteiskunnassamme

on nyt isosti enemmän valoa kuin ai-

kaisemmin. Minusta tuntuu, että tä-

tä vieläkin vähän aristellaan sano-

masta ääneen, ihan niin kuin se si-

ten loppuisi.

Komea alku

Hyvä tahti on näkynyt myös luvuissa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen

aikana myyntitulot ovat olleet kome-

assa yli 50 prosentin kasvussa, ja veto

näyttää jatkuvanmyös tulevaisuudes-

sa. Se, että mukaan saatiin nyt uusi

verkkokauppapakkaaminen, ei aina-

kaan vähennä lukuja vuoden jatkon

osalta. Jaananmielestä päällimmäisin

syy on asiakkaiden hyvä tilanne. Nyt

aikaansaatu kasvu tulee hänen mu-

kaansa näkymään myös lisätyöpaik-

koina.Onhanyhdistyksen toiminnas-

sa suurinmissio alun perinkin asetet-

tu juuri työllisyyteen. Sen osalta kulu-

va vuosi näyttääkin nyt lupaavalta.

– Varmasti 10 prosenttia lisää

henkilöstöä on tulossa vuoden lop-

puun mennessä. Sillä tiellä tässä jo

ollaankin.

Messuilla kuulee lisää

Yrityksen nykyinen johtajamyöntää,

että tunnettuuden kanssa heillä on

vielä tekemistä. Ja totta lieneekin, et-

tervehtimään toisiaan, meillä ei ole

siihen tarvetta. Meillä ei toivoteta

muille ”huomenta”, vaan ”hyvää huo-

menta”, toimitusjohtaja toteaa.

Ja vaikka rekrytoinneissa suosi-

taan tietoisesti vaikeammin työllis-

tyviä, Jääheimo korostaa TITRYn

olevan kuitenkin työpaikka muiden

joukossa. Osa työntekijöitä tekee esi-

merkiksi omiin rajoitteisiin räätälöi-

tyä tahi kevennettyä päivää, mutta

muuten pelisäännöt ovat aivan sa-

mankaltaiset kuin missä tahansa

työssä. Ja se on hänenmukaansa var-

ma juttu, että se mahdollisesti lyhy-

empi työpäivä ei ole ainakaan tar-

mosta pois.

– Se motivaatio, mitä porukalta

täältä löytyy tekemiseen, on aika

lailla omissa sfääreissään. Kai se

juontuu siitäkin, että meillä olevis-

ta suurelle osalle työn saaminen on

ollut kovan työn takana, eikä se siis

todellakaan ole minkäänlaista pak-

kopullaa.

PAKETTEJA LÄHTEE

Lielahdesta aikalailla ympäri palloa, sillä tällä puolella

asiakkaana on esimerkiksi kuukausikupeillaan maailmaa valloittamaan tehok-

kaasti lähtenyt Lunette Oy.

TITRYN TILOISSA

vieraillut toimitusjohtaja Heli Kurjanen on kuvassa juttusilla

pakkaamon tiiminvastaava Kari Lahden kanssa. Kurjanen on tehnyt tuotteidensa

pakkauksen osalta yhteistyötä TITRYn kanssa jo pidempään, ja maaliskuussa

mukaan otettiin myös yrityksen verkkokaupan logistiikan hoitaminen postituksi-

neen.