Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 9. ToukokuuTa 2017

4

T

ITRY

on kirjaimellisesti mo-

nen alan toimija, sillä se on

jo vuosien ajan pyörittänyt

niin ompelimoa, koneista-

moa kuin pakkaamoakin.

– Pitkään muuttamattomana säi-

lyneeseen listaan tuorein tulokas on

verkkokauppojen lähetys- ja posti-

tuspalvelu, jonka osalta ensimmäi-

nen sopimus solmittiin maaliskuus-

sa, kertoo TITRYn nykyinen kippa-

ri

Jaana Jääheimo

. Hän on tuore kas-

vo, sillä työt TITRYssä hän aloitti vii-

me vuoden lopulla.

Tuore toimari

Nykyinen nimeksi valikoitunut TIT-

RYon johdannainen nyttemmin hie-

man kömpelöltä kuulostavasta

Tam-

pereen Invalidien Työtuki ry

:stä. Sil-

lä on takanaan jo 53 vuoden histo-

ria, ja yhdistyksen järjestön toimin-

nan missiona on ollut läpi historian

erityisryhmien ja osatyökykyisten

henkilöiden työllistäminen.

– Senmukaisesti lähtökohta teke-

misessämme on, että pystymme jär-

jestämään työmahdollisuuksiamyös

tarpeissa, joissa perinteiseen työnte-

koon on jotain haasteita.

Ydinkohderyhmänä

vaikeasti työllistyvät

Se alkuperäisessä nimessä mainittu

invaliditeetti ei ole enää aikoihin ol-

lut mukana termistössä, mutta työl-

listämisen suhteen edelleen panoste-

taan juuri vaikeasti työllistyviin.

– Tähän ryhmään kuuluva voi ol-

lamyös työtön, iän puolesta vaikeas-

ti työllistettävä, maahanmuuttaja tai

vaikkapa mielenterveyskuntoutuja,

hän kertoo. Reilut kaksi kolmasosaa

titryläisistä on palkattu juuri edellä

mainituista ryhmistä.

– Asemoimme itsemme välityö-

markkinaksi, jonka tavoitteena on

tarjota eväät eteenpäin työllistymi-

seen, joskin aika moni työntekijä on

ollut meidän palkkalistoillamme pit-

kään, Jääheimo toteaa. Suurin osa tit-

ryläisistä päätyy hommiin

TE

-toi-

miston ohjaamina, muttamyösmuut

kolmannen sektorin toimijat, kuten

Tampereen työvalmennussäätiö

Sy-

ke

, ovat lähettäneet työstä kiinnos-

tuneita TITRYn pakeille.

– Se, että meille ohjataan työnha-

kijoita jotakin kautta, ei todellakaan

olemikään perusedellytys. Itse asias-

sa olisimme enemmän kuin mielis-

sämme, jos joku tulisi ovellemme

omaehtoisesti ja kysyisi, miten voisi

työllistyä.

Ei suurta eroa

Se, ettäTITRYn toimintapyörii yhdis-

tysmuotoisena, ei eroa kovinkaanpal-

jon siitä, jos toimintaa pyörittäisi yri-

tys. Toimitusjohtaja korostaa, että

vaikka työllistäminen on avainase-

massa, hyväntekeväisyydestäTITRYn

toiminnassa ei ole kyse. Ja vaikka esi-

merkiksi palkkauspäätöksissä ovat

mukana vahvasti arvopohjaiset ratkai-

sut, ei se toimitusjohtajanmielestä sul-

je pois tekemisen tuloksellisuutta.

– Nämä eivät ole joko–tai-asioita

vaan pikemminkin ruokkivat toi-

siaan.

Alkuun yrittäjyydellä

Yhdistyksen perustamiseen osallis-

tui aikanaan 12 alueellista yhdistys-

TITRY taipuu moneen

Tampereen Lielahdessa, Taninkadulla sijaitsee TITRY-niminen yhdistys, jonka harva

tuntee. Siitäkin huolimatta, että toimintaa se on ehtinyt harjoittaa jo pidemmän tovin.

Itse asiassa puoli vuosisataa paukkui rikki jo kolme vuotta sitten. Myönnetään, raken-

nuksen ulkokuori itsessään ei kohota odotuksia kovinkaan korkeisiin sfääreihin. 70-

luvun fasadissa mailit kun niin sanotusti näkyvät mittarissa. Sisäpuolelta kuitenkin

löytyy erittäin aktiivinen yhdistys, jonka toiminta on takuulla tämän tarinan ansainnut.

tä, kuten esimerkiksi

Tuberkuloosi-

liitto

, joka jo itsessään kertonee sii-

tä, että aivan eilenTITRYä ei polkais-

tu pystyyn. Perustajayhdistysten jou-

kosta osa on jo lopettanut toimintan-

sa, ja osa vaihtanut nimeään. Histo-

riikissa mainitaan esimerkiksi

Suo-

men Sokeritautisairaiden liitto

. Tar-

kemmin TITRYn historiaa pistettiin

kansiin pari vuotta sitten, kun mit-

tariin tuli puoli vuosisataa. Kattavas-

ta historiikista käy ilmi sekin, että

yrittäjyydellä on ollut toiminnassa

alkumetreillä iso osa. Aivan alkuun

itse asiassa kaikki yhdistyksen työn-

tekijät tekivät työtään itsenäisinä

yrittäjinä. Palkkatyösuhteisiin siir-

ryttiin myöhemmin.

Lielahteen

ensimmäisten joukossa

Aluksi, koko nykyinen palvelukatta-

us ei ollut vielä mukana, vaan liik-

keelle lähdettiin puhtaasti pakkaa-

motyöllä. Paikkakin on tosin ehtinyt

muuttua jokusen kerran. Useammas-

takin keskustakohteesta siirryttiin

Lielahteen vuonna 1978, jolloin edel-

leen käytössä oleva rakennus raken-

nettiin. Naapurusto oli tuolloin toi-

senlainen.

– TITRY oli Taninkadun toinen

toimija heti sittemmin palaneen

Kruunukalusteen

kiinteistön jälkeen,

eikä koko Lielahdessakaan silloin ko-

vin montaa toimijaa tehtaiden ohel-

la vielä ollut, toimitusjohtaja kertoo.

Sittemmin naapureita on noussut

kuin sieniä sateella.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

TÄHÄN SAAKKA

kolme kantavaa toimialaa ovat olleet ompelimo, pientarvike-

pakkaamo ja koneistamo. Nyt triosta on tullut kvartetti, sillä uutuutena mu-

kaan on tullut myös verkkokaupan lähetyspalvelu.

TOIMITUSJOHTAJA JÄÄHEIMON

kanssa ompelimon tuotantoa esittelee vas-

taava työnjohtaja Eija Helin. Tällä hetkellä TITRYllä on rekrytoinneissa eniten

haastetta juuri teollisista vaiheompelijoista. Osittain tämä johtuu myös koulu-

tuksessa tapahtuneesta muutoksesta. Perinteisen ompelimotyöntekijän sijaan

nykyaikana oppilaitoksista valmistuu enemmänkin artesaaneja ja taiteilijoita.