Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 9. ToukokuuTa 2017

12

B A T T E R I E S

akkusalo oy

Kolmionkatu 5 C, puh. 03 273 0830

AVOINNA Arkisin 7.30–17

myynti@akkusalo.fi www.akkusalo.fi

• hlö- ja pakettiautot

• määräaikaishuollot

• jakohihnan vaihdot

• alustan + jarrujen korjaukset

• kytkimet

• nelipyöräsuuntaus

• ilmastointihuollot + korjaus

• vikadiagnosointi/vikamääritykset

• Defa/Galix lohkolämmittimet

+akkulaturit

• polttimon vaihdot

Ilmastointi-

huolto

49€

Sis. Kylmäaineen

(r134a)

1kg asti sekä

kompressoriöljyn

Kuponki voimassa 31.5.2017 asti.

Etukuponki

MONIMERKKI-

KORJAAMO

AKKUASIANTUNTIJA

TAMPERELAINEN PERHEYRITYS

Tällä kupongilla

Henkilö- tai pakettiauton

määräaikaiskatsastus

päästömittauksineen

62

VOIMASSA 30.6.2017 asti.

Sellukatu 28

(Lielahden Gigantin vieressä)

Pirkanmaan Yrittäjät r.y. jäsen

(norm. 68-72€)

Puh. 010 3222 710. Avoinna ma-to 8-18, pe 8-16, la 9-14.

HUOM!

Olemme avoinna kesä-elokuussa: ma-to 9-17, pe 8-16, la sulj.

www.kymppikatsastus.fi

... jatkoa edelliseltä sivulta

Huomio ihmetyttää

edelleen

HeikkilänmukaanMaaS-ajatukses-

sa onmukana täkyjä, jotka kiinnos-

tavat kuluttajaa.

– Helppous, kustannukset ja se,

että palvelun ansiosta yksittäistä

kyytiä voidaan jakaa usealle hengel-

le, hän listaa. Ja oleellista maailma-

laajuisen maineen osalta oli sekin,

että ajatus ei jämähdä rajalle.

Vaikka lopputyön kohteena oli

Helsingin kaupunki, ajatus on siir-

rettävissä mainiosti myös muualle.

Sonjamuistaa hyvin, kun hän oli

saanut diplomityönsä palautettua ja

lähti lepäilemään mökin rauhaan.

Keskellä yöllä puhelin soi, ja linjan

toisessa päässä oli amerikkalaistoi-

mittaja. Tämän ja etenkin The

Guardian-lehden artikkelien jäl-

keen jutusta kiinnostuikin sitten

koko maailma.

– Kyllähän se ihmeelliseltä tun-

tui, ja tuntuu vieläkin, Heikkilä tuu-

maa. Kaupungin palveluksesta hä-

net palkattiin

Tekesiin

.

– Siellä työnkuvanani oli kerätä

yhteen eri toimijoita liikennealalla

ja keskustella, mitä tällainen ajatte-

lutapojenmuutos kuin liikkuminen

palveluna kullekin tarkoittaa ja mi-

ten voimme rakentaa sen yhdessä.

Lisäksi tarjosimme rahoitusta en-

simmäisille MaaS-hankkeille.

Pitääkö autoa omistaa?

Tässä kohtaamukaan kuvioihin tu-

lee myös mullistava kysymys siitä,

pitääkö autoa ylipäätään omistaa.

Tehokkuuden kannalta se ei oikein

käy järkeen.

– Yksityisen käyttäjän henkilö-

auto seisoo tyhjillään suurimman

osan aikaa. Ja kun se liikkuu, kyy-

dissä on yksi tai kaksi ihmistä, vaik-

ka istumatilaa onkin viidelle hen-

gelle, Heikkilä toteaa. Ajatuksen

myyntityötä helpottaa myös euro-

jen ottaminen kuvaan. Auto kun ei

oikein ikinä ole kummoinen sijoi-

tus, jos ei puhuta

Teemu Selänteen

kaltaisista klassikkoautojen keräili-

jöistä. Uuden auton hinta laskee

kuin lehmän häntä, kun se nytkäh-

tää liikkeelle autokaupan pihasta.

Vaikka Heikkilän diplomityön

loppupäätelmistä etenkin autoilun

suhteen on saatu aikaanmyös vauh-

dikkaita ja myyviä otsikoita, hän

korostaa, ettei hän esimerkiksi ole

lopettamassa henkilöautoilua mi-

hinkään.

– Pikemminkin olemme muut-

tamassa tapaa, miten liikutaan. En-

nemminkin näen henkilöauton hy-

vin kätevänä kulkumuotona, mut-

ta se voi olla käytössämyös muuten

kuin yksityisomisteisena. Henkilö-

auto voi olla käytössä palveluna esi-

merkiksi yhteiskäyttöautona, taksi-

kyytinä tai kimppakyytinä.

KULKU-PALVELUN KAUTTA

hankittavia sähköautoja testailtiin Nokian testiajo-

radalla huhtikuussa. Vetonaulana toimi useampikin Tesla.

Finanssitalovalinta yllätti

Se, että Sonjan työnantajana on nyt

OP

, vaatiikin sitten jo toisen tarinan.

Siinä missä graduidea pilkahti en-

simmäistä kertaa aivolohkoon opis-

kelijahipoissa, oltiin nytkin lähellä

ainakin juhlafiilistä. Sellaiseksihan

sijoittajatapahtuma

Slush

on itsensä

onnistunut brändäämään.

– Olin puhumassa Slushissa, ja

esitykseni jälkeenOPn työntekijä tu-

li nykäisemään hihasta, Sonja hymyi-

lee. Hän myöntää, että työnantaja-

vaihtoehto oli kaukana ilmiselvästä.

– Tieinsinöörille OP ei varmasti

ole perinteisin työpaikka. Liikkumi-

sen palveluista vastaavaksi hankejoh-

tajaksi nimetty Heikkilä hymyilee.

Istuu strategiaan

Toisaalta se, että työpaikaksi valikoi-

tu juuri OP, ei ole pelkästään yllättä-

vää. OP-ryhmä on jopidempäänmai-

ninnut, että sen strategian ytimessä

on muutos finanssitalosta monialai-

seksi palveluntarjoajaksi. Hyvänä esi-

merkkinä tästä saatiin jo aikaisemmin

terveyspuolella

Pohjola Sairaala

.

Myös liikkumiseen liittyvät palve-

lut ovat nekin aivan keskeisellä sijalla

strategiassa. Tämä on melko luonnol-

linen jatkumo, sillä esimerkiksi auto-

rahoitus ja liikennevakuutukset ovat

kuuluneet finanssitalonvalikoimiin jo

pidemmän aikaa.

– Autorahoituksessa on jo nyt

kiinni noin 10 prosenttia OPn tulok-

sesta.

Kalifornian reissu

tuki oletuksia

Suomen edelläkävijän roolille Sonja

sai vastikään vahvistustaKaliforniaan

tekemälläänmatkalla. Kolmen viikon

aikana hän kävi kartoittamassa alan

uusimpia tuulia Yhdysvaltojen aivo-

hautomon pääkallopaikalla.

– Tapasin siellä niin isoja kuin

pieniäkin toimijoita ja tutustuin uu-

siin ideoihin. Mitäänmullistavaa, jo-

ta meillä ei olisi täällä, en siellä huo-

mannut. Oppina ehkä se, että voi-

simme vielä rohkeammin hyödyntää

uusimpia teknologioita liikenteessä,

kuten tekoälyä, Heikkilä listaa. Suo-

mi on visiotasolla edelläkävijämaa,

mutta tekemistä riittää vielä. Esimer-

kiksi kimppakyytien ja yhteiskäyttö-

autojen osalta olemme paljon jäljes-

sä Keski-Euroopasta.

Hallitukselle kehuja

Liikennekaari on Sonjan mielestä

kansainvälisesti vertailtunakin edis-

tyksellinen askel.

– Se on rakentunut itsestään liik-

kumisen palvelukonseptin ympäril-

le, ja Maas-ajatus on siinä keskeises-

sä roolissa. Siis ajatus siitä, että digi-

taalinen operaattori antaa palvelujen

tarjoamiseen aivan uusia mahdolli-

suuksia, hän kertoo.

MyösOsuuspankki, jonka toimin-

ta on hyvin vahvasti sidoksissa vain

ja ainoastaan suomalaisten asiakkai-

den palvelemiseen, onmukana aivan

keihäänkärjessä liikkumisen ratkai-

suja luotaessa. Pankin pääkallopai-

kalle Vallilaan pyydettiin tämän vuo-

den helmikuussa 12 lupaavaa startu-

pia ympäri maailmaa, ja niistä mu-

kaan varsinaiseen kehitystyöhön

otettiinneljä firmaa. Suomalaisen yri-

tyksen lisäksi mukaan otettiin yrityk-

set Italiasta, Egyptistä ja Espanjasta.

Heidänkanssaansuunnitellaannyt

esimerkiksi kimppakyytipalveluaKai-

roon, jossa on 16 miljoonaa asukasta.

– Palvelu toimii tällä hetkellä Kai-

rossa, ja firma on egyptiläinen mut-

ta tutkimme, olisiko palvelulla ky-

syntää myös Suomessa.

Pienuudessa on etunsa

Siitä Heikkilä on hyvillään, että Suo-

messa liikkumisen vallankumouk-

sessa on oltu mukana alusta asti.

– Tätä tukee myös liikennepoli-

tiikka, joka on maailmanlaajuisesti-

kin hyvin edistyksellistä. Täällämie-

titään hallitustasolla rohkeasti uudis-

tuksia. Lisäksi meillä on jo liikkeel-

lä robottibusseja, Heikkilä tuumaa.

Hänen puheessaan nousee esiin pa-

riinkin otteeseen Suomen kokoluok-

ka. Hän näkee sen heikkouden sijaan

monessakin suhteessa vahvuutena.

– Suomi on sen verran pieni maa,

että täällä alan toimijat on fyysisesti

helppo saada koottua saman pöydän

ääreen. Lisäksi olemme sopivan ko-

koinenmyös erilaisten teknologisten

innovaatioiden käytännön testilabo-

ratorioksi, hän sanoo. Suomessa säh-

köautoille on asetettu hallituksen toi-

mesta tavoitteet. Niiden mukaan

vuonna 2030 Suomessa pitäisi olla

liikenteessä 250 000 sähköautoa. Ot-

taenhuomioon koko autokannan, tä-

mä ei kuulosta valtavalta määrältä,

mutta lähtötasoon nähden tavoite on

kunnianhimoinen.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

KEVYESTI KESÄÄN

SÄHKÖPYÖRÄLLÄ

Juvelankatu 8, Vehmainen

P. 363 2900, ma-pe: 10-18, la: 9-14

www

. nippeli.fi

Tuo vanha pyöräsi

vaihdossa.

Tervetuloa koeajamaan!

Helkama - ainoa kotimainen!

Hydrauliset levyjarrut,

joustokeula,

Shimano-

moottori,

toimintasäde

130 km.

Käsi- ja jalkajarrulla.

Varusteluun kuuluu

mm. joustokeula,

led-valot

Nippelissä on tunnetusti Pirkanmaan paras sähköpyörä-

valikoima ja tietenkin myös pyörien koeajomahdollisuus.

2017

UUDET

MALLIT

2690,-

2490,-

HELKAMA SE10

SÄHKÖPYÖRÄ

HELKAMA E27

SÄHKÖPYÖRÄ

1000

latauksen

takuu!

ajoitettu erä.

TÄMÄNKALTAISET, SÄHKÖAUTOILLE

varatut, vihreiksi maalatut ruudut ovat

jatkossa yhä yleisempi näky ympäri Suomea.