Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 4. huhTiKuuTa 2017

6

Tampereen

Lahdesjärveltä

109 m

2

+ parvi

Hyvät kulkuyhteydet,

Ikean läheisyydessä. Kursonkatu 2.

Tiedustele 0400 426 169

VUOKRATAAN

TOIMISTOTILAA

M

eillä Lempäälässä on pitkä

historia kunnan ja yrittä-

jien toimivalla ja saumat-

tomalla yhteistyöllä, joten eiköhän

tämä ole saman asian jatkumoa,

Paananen

aloittaa esitellessään 14.

päivä maaliskuuta avattua

Ideahuo-

netta.

Kiitettäviä piisaa

Paikallinen yrittäjäjärjestö otti vah-

van roolin asian eteenpäin viemi-

sessä. Ja myös huoneen fyysinen

pystyttämien nykykuntoon tehtiin

paikallisista yrittäjistä kootuin tal-

koovoimin. Ismo kiittelee osallistu-

neita työhön käytetyistä sadoista

työtunneista.

– Talkoiden järjestäminen nyky-

päivänä tuntuu olevan haastavaa,

mutta kiitos meidän yrittäjien, val-

mista tuli, hän kertoo. Ruusuja saa-

vat puheenjohtajalta myös hank-

keelle lahjoituksia tehneet tahot.

– Lahjoittajia voidaan kiittäämo-

nestakin konkreettisesta asiasta

täällä aina ilmanvaihdosta valais-

tukseen ja lattia- ja seinäpintoihin,

Paananen kiittelee. Keskeisessä

osassa on ollut myös kunnan sekä

sen omistaman kehitysyhtiön ja

yrittäjäjärjestön jo entuudestaan

mutkattomaksi todettu yhteistyö.

Käyttökustannuksien kannalta kun-

nan rooli tilan käyttäjänä on Paan-

asen mukaan ratkaisevan tärkeä.

Mitään tylsää perustoimistoa tai

virastoa Ideahuoneesta ei haluttu

tehdä. Sotisihan se jo nimeäkin vas-

taan.

– Halusimme tehdä ennen kaik-

kea kohtaamispaikan, jossa yhteis-

työssä paitsi pohditaan, myös tuo-

tetaan jotakin yhdessä, Paananen

huomauttaa. Hän alleviivaa huo-

neen tukevan myös isompaa

Lem-

päälän Idea

-kattohanketta, jonka

ytimenä on juuri kunnan sisällä ta-

pahtuva kehittämis- ja ideointityö.

– Tämä on selvää jatkoa ja konk-

retiaa siihen työhön, Paananen sa-

noo. Hän toteaa avajaisten jättäneen

hänelle erittäin hyvän fiiliksenmyös

siitä, että Lempäälässä tuntuu ole-

van nyt erityisen kovasti tekemisen

meininkiä.

– Enkä suinkaan usko olevani ai-

noa, jonka mielestä avajaisissa oli

aistittavissa se, että nyt olemme te-

kemässä jotain, joka edustaa taas jäl-

leen uutta kehitysjaksoa kunnas-

samme, hän toteaa.

Moneen eri tarpeeseen

– Vaikka tila onkin nyt valmis, yrit-

täjien työ ei ole suinkaan ohitse.

Paanasen mukaan nyt tavoitteena

on saada mahdollisimman paljon

käyttöä ja actionia tiloihin. Jotain

on jo sovittukin.

– Jo nyt kalenterissa on runsaas-

ti varauksia kuten palavereita, kou-

lutuksia ja aamukahveja. Erilaiset

koulutukset sopivatkin noin 20–25

henkeä vetävään tilaan erittäin hy-

vin, Paananen toteaa.

Älykästä aukioloa

Puheenjohtaja näkee Ideahuonees-

sa potentiaalia myös paikkana, jon-

ne etenkin yksinyrittäjät voivat so-

vittuina aikoina tulla paitsi teke-

mään töitä ja juomaan kahvit, myös

tapaamaan tuttuja.

– Siis mahdollisimman matalan

kynnyksen paikka, Paananen huo-

mauttaa. Myös tilan vuokraaminen

esimerkiksi asiakastilaisuuksia var-

ten onnistuu. Yrittäjäjärjestön jäse-

nyydessä täkynä tässä on hintojen

halkaiseminen kahtia jo valmiiksi

varsin kohtuullisesta taksasta.

Ideahuoneelle ei ole asetettu var-

sinaisia aukioloaikoja, vaan toimin-

nan pyörittämisestä on haluttu teh-

dä mahdollisimman kevyttä. Vara-

ukset onnistuvat netin kautta, ja ku-

lunvalvonnasta vastaavat etäoperoi-

tavat älylukot.

Teksti:

VILLE KULMALA

Kuvat:

LEMPÄÄLÄN YRITTÄJÄT

Ideoita kypsytellään

nyt yhteisissä tiloissa

– yrittäjillä iso rooli rakentamisessa

Lempäälässä on tunnetusti ollut Ideapark jo pidempään, mutta nyt sinne saatiin myös

Ideahuone. Sen niminen tila avasi ovensa kunnan keskustassa maaliskuun puolivälis-

sä. Monen käyttöön tarkoitetun huoneen taustasta ja tavoitteista meille kertoi lisää

Lempäälän Yrittäjien puheenjohtaja Ismo Paananen.

IDEA-HUONEEN AVAJAISIA

vietettiin kahvien merkeissä 14. maaliskuuta.

HYVÄLTÄ NÄYTTÄÄ

– niinku kuuluuki.

PIRKANMAAN YRITTÄJIEN

tupatarkastustiimi vaikuttaa hymyjen perusteella

tyytyväiseltä näkemäänsä. Ismo Paanasta onnittelevat Pirkanmaan Yrittäjien

puheenjohtaja Veikko Kiili (vas.) ja toimitusjohtaja Pasi Mäkinen. Paanasen joh-

tama Lempäälän Yrittäjät on ottanut Ideahuoneen osalta isoa roolia, sillä käytän-

nössä sekä tilan pystyttäminen että operointi ovat lukeutuneet yrittäjäjärjestön

vastuulle.

Foorumi kuntakeskustan kehittämiseen

Ismo Paanasen mukaan nyt auki

saatu huone liittyy oleellisesti myös

meneilläänolevaankuntakeskuksen

uudistamiseen

Nova Lempäälä

–hankkeen puitteissa. Kaava sen

osaltaonnyttoteuttamistavailleval-

mis, ja tässä yhtälössä Ideahuoneen

tavoitteena on tarjota niin rakenta-

jille, kuntalaisille, kunnallekuinpai-

kallisille yrittäjillekin yhteinen fyy-

sinen tila, jossa heidät saadaan yh-

teen ja pohtimaan asioita yhdessä.

– Koska kunnan kehittämien

koskettaa pakostakin jokaista ryh-

mää, halutaan myös sen lopputu-

loksesta sellainen, johon kaikki

ovat saaneet olla mukana vaikut-

tamassa, Paananen perustelee.

B A T T E R I E S

akkusalo oy

Kolmionkatu 5 C, puh. 03 273 0830

AVOINNA Arkisin 7.30–17

myynti@akkusalo.fi www.akkusalo.fi

• hlö- ja pakettiautot

• määräaikaishuollot

• jakohihnan vaihdot

• alustan + jarrujen korjaukset

• kytkimet

• nelipyöräsuuntaus

• ilmastointihuollot + korjaus

• vikadiagnosointi/vikamääritykset

• Defa/Galix lohkolämmittimet

+akkulaturit

• polttimon vaihdot

Ilmastointi-

huolto

49€

Sis. Kylmäaineen

(r134a)

1kg asti sekä

kompressoriöljyn

Kuponki voimassa 31.5.2017 asti.

Etukuponki

MONIMERKKI-

KORJAAMO

AKKUASIANTUNTIJA

www.komediateatteri.fi

| puh. 0207 288 388,

puh.hinta8,35snt/puh+16,69snt/min.Liput 25 /33 /35€

KESÄ L L Ä

KAT E TUSSA

KESÄT EAT T ER I SSA .

ENSI-ILTA

8 . 6 . 2017 .

”Varsinkin

pienyrittäjä

ymmärtää, että rahaa

on käytettävissä

rajallisesti – myös

julkista rahaa”.

ISMO PAANANEN

ja kunnanjohtaja Heidi Rämö esittelevät samalla julkistettua

Nova Lempäälän eli kuntakeskuksen kehittämishankkeen uutta visuaalista

ilmettä ja tunnusta. Se loisti Ideahuoneessa koko seinän laajuisena valo- ja väri-

teoksena.