Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 4. huhTiKuuTa 2017

5

Nuorille osaajille

tarjolla työtä ja tietoa!

Jos työnhaku on ajankohtainen asia tai tulevaisuus vielä

hieman hakusessa, merkkaa kalenteriin 4. toukokuuta

kello 13–15, sillä Nuorille töitä -tapahtuma järjestetään

Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneella nyt neljättä ker-

taa. Kaikille alle 30-vuotiaille työnhakijoille ja valmistu-

misen kynnyksellä oleville nuorille aikuisille avoin tapah-

tuma tarjoaa kattavan valikoiman niin työpaikkoja, koulu-

tusmahdollisuuksia kuin tietoa muun muassa työnhaus-

ta, kansainvälisistä työ- ja opiskelumahdollisuuksista se-

kä oman yrityksen perustamisesta.

Täysin ilmaisen tilaisuuden kohde-

ryhmänä ovat kaikki alle 30-vuoti-

aat työnhakijat sekä valmistumisen

kynnyksellä olevat nuoret aikuiset.

Tarjolla on monipuolinen tietokat-

taus työnhausta, työpaikoista ja

koulutusmahdollisuuksista niin

Suomessa kuin ulkomailla sekä

mahdollisuudesta perustaa oma

yritys. Tietoa annetaan myös keik-

katöiden tekemisestä, erinomaises-

ta välineestä ammattitaidon kehit-

tämiseen.

– Tapahtumassa on mukana

työantajia eri toimialoilta, joten jo-

kaiselle kävijälle löytyy varmasti

vaihtoehtoja. Isoista työnantajista

ovatmukaan ilmoittautuneet jo

Val-

met Automotive, H&M

sekä

Lassi-

la & Tikanoja

, kertoo Pirkanmaan

TE-toimiston tapahtumakoordi-

naattori

Jenni Tuoresjärvi

.

CV ja hakemus mukaan

Mukaan Pakkahuoneelle kannattaa

ottaa ajantasainen työhakemus ja

CV, joilla voi markkinoida itseään

työnantajille.

– Kannattaa myös pohtia muita,

vaihtoehtoisia tapoja jäädä työnan-

tajan mieleen. Tapahtumassa tär-

keintä ovat suorat kohtaamiset ja

verkostoitumismahdollisuudet

nuorten ja työnantajien välillä, Tuo-

resjärvi muistuttaa.

Esillä myös kansain-

väliset vaihtoehdot

Tullikamari on oikea paikka myös

kansainvälisistä työ- ja opiskelu-

mahdollisuuksista kiinnostuneille

nuorille. Tilaisuuteen on kutsuttu

esimerkiksi eurooppalaista työn

liikkuvuutta edistävän

EURES

-työnvälitysverkoston neuvojia

useista maista.

– Eka EURES-työpaikka -hanke

tukee 18–35-vuotiaita työpaikan

löytämiseksi toisesta EU-maasta ja

tästäkin saa lisätietoa Pakkahuo-

neella, Tuorejärvi huomauttaa.

Tieto ei lisää tuskaa

Tilaisuuden valttikortti numero yk-

si on sen monipuolisuus: nuori saa

iltapäivän aikana vastaukset, vinkit

ja työnhaun tuen saman katon alta.

Tapahtuman aikana

POP UP Työk-

kärin

ja

Kelan

infopiste vastaa eri-

tyisesti vastavalmistuneen nuoren

kysymyksiin. Ohjaamo-alueella on

tarjolla lupakorttikoulutuksia. Mo-

nen työn tekemiseksi edellytetään

ajantasaiset luvat ja passit, joten lu-

pakorttikoulutuksiin kannattaa eh-

dottomasti käydä ilmoittautumas-

sa. Tapahtumassa onmyösmahdol-

lista otattaa itsestään valokuva ns.

green screen – taustaa vasten. Ku-

van saa samalta istumalta maksut-

ta käyttönsä vaikka omaa työnha-

kua varten.

Yritysasiantuntijat

vastaavat kysymyksiin

Tapahtumassa tuetaan myös nuor-

ten aikuisten yrittelijäisyyttä. Yrit-

täjyyteen liittyvistä ajatuksista ja

unelmista voi keskustella paikalla

olevien yritysasiantuntijoiden kans-

sa, jotka auttavat mielellään jokais-

ta yritystoiminnasta kiinnostunut-

ta nuorta eteenpäin.

Etsitpä sitten työpaikkaa, kartoi-

tat jatkokoulutusmahdollisuuksia,

tarvitset jeesiä työnhakuun tai yrit-

täjyyteen liittyvissä asioissa, osallis-

tu

Nuorille töitä!

-tapahtumaan!

FAKTOJA

Aika ja paikka:

4.5.2017 klo 13.00–15.00,

Tullikamarin Pakkahuone

Kenelle:

alle 30-vuotiaille

nuorille aikuisille.

Hinta:

Kaikille maksuton

Taustadataa:

Vuonna 2016

tapahtumaan osallistui yli 500

kävijää ja 40 näytteilleasettajaa.

Tapahtumayhteistyössä Pirkan-

maan TE-toimisto, Tampereen

Ohjaamo, Tampereen kaupunki,

Tampereen aikuiskoulutuskes-

kus, Työvoima liikkeelle Euroo-

passa -hanke ja Pirkanmaan

yrittäjät.

Näytteilleasettajat:

Pirkanmaalla ja sen lähialueilla

toimivia työnantajia, koulutus-

organisaatioita ja muita

työnhakua tukevia toimijoita.

Tapahtumaan osallistumisesta

kiinnostuneet työnantajat voivat

olla yhteydessä:

tapahtumatiedotus.pirkanmaa@

te-toimisto.fi.

Lisätietoa:

http://www.nuorilletoitapir.fi/

Niin ja

vielä tämä

Kysyimme myös jäsenistöltämme,

miksi yrittäjää kannattaisi äänestää.

Heiltä saadut vastaukset on ripoteltu

ympäri tätä lehteä. Ne erottaa muusta

aineistosta taustavärin ansiosta.

Korostaaksemme yrittäjäjärjestön

täydellistä poliittista

sitoutumattomuutta on

väriksi valittu violetti.

FAKTA

YRITTÄJÄHENKINEN KUNTA:

varmistaa, että

yrityspalvelut kattavat koko

yrityksen elinkaaren

palvelut ovat saatavilla

sujuvasti

yrittäjät tietävät palveluista

ja

tekee tiivistä yhteistyötä yrittä-

jien kanssa kuntastrategian laa-

dinnassa ja päivittämisessä sekä

elinkeino-, ja hankintapolitiikassa

vahvistaa rooliaan myös

yritysten välisenä linkkinä ja

kartoittaa mahdollisia yritys-

kumppanuuksia. Yrityskylät,

joihin on keskittynyt yhteistyöstä

synergiaa saavia yrityskeskitty-

miä, ruokkivat kasvua.

myös lakimuutoksen myötä. Uusien

valtuustojen aloittaessa työnsä astuu

voimaan uusi kuntalaki, joka velvoit-

taa kaikkia kuntia tekemään oman

kuntastrategian. Suomen Yrittäjien

mukaan tämä tarjoaa valtuustoille oi-

van tilaisuuden miettiä konkreettisia

keinojaomanelinkeinopolitiikan tun-

nistamiseen ja määrittelyyn.

Elinkeinopolitiikan lisäksi myös

koulutukseen liittyvät asiat säilyvät jat-

kossakin kuntien päätäntävallassa, jo-

ka on yhtälailla aivan keskeisessä roo-

lissakunnankokonaiselinvoimankan-

nalta.Keväänkuntavaaleissavalittavil-

la valtuutetuilla on siis edelleen vaiku-

tusvaltaa koulutuksen järjestämisessä.

Suomen Yrittäjissä muistutaan, että

elinkeino- ja koulutusasiat ovat nekin

tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Se, löytyy-

kö alueelta ammattitaitoista työvoi-

maa, onaika tärkeä kysymys yrityksen

tehdessä investointipäätöksiä.

Yrittäjyyskasvatuksen

aika on nyt

Suomen Yrittäjissä oppilaitosten ja

yritysten yhteistyössä nähdään rut-

kasti tiivistämisen varaa.

– Se auttaa nuoria saamaan töitä

ja yrityksiä saamaan osaavaa työvoi-

maa ja yrittäjyydestä kiinnostunei-

ta osaajia, tuumaa Suomen Yrittäji-

en johtaja

Veli-Matti Lamppu

. Ny-

kyhetkessä nähdäänmyös hyvämo-

mentum yrittäjyyskasvatuksen rei-

luun lisäämiseen. Aika on otollinen,

sillä nuoret ovat nyt poikkeukselli-

sen kiinnostuneita yrittäjyydestä.

– Tähän kannattaa tarttua kun-

nissa. Yrittäjyyskasvatusta sekä yrit-

täjyysopetusta on jo selvästi lisätty

viime syksynä voimaan tulleissa pe-

rusopetuksen ja lukiokoulutuksen

opetussuunnitelmissa sekä amma-

tillisessa koulutuksessa

– Nyt kunnissa pitää varmistaa,

että uudet opetussuunnitelmat to-

teutuvat myös yrittäjyyskasvatuksen

ja -opetuksen osalta. Tämä vaatii re-

sursseja ja panostusta myös opetta-

jien koulutukseen, Lamppu toteaa.

18 miljardin hankinnat

Kyseessä on jo kansantaloudenkin

kannalta valtavat massit. Julkisten

hankintojen kokonaisarvo Suomes-

sa on nimittäin kutakuinkin 35mil-

jardia euroa joka vuosi. Kuntien

osuus tästä on ollut noin 18 miljar-

dia euroa.

Suomen Yrittäjissä pk-yritysten

ottaminen entistä laajemmin mu-

kaan tarkoittaa lisääntynyttä kilpai-

lua, joka taas huolehtii osaltaan se-

kä laadusta että kustannuskurista. Ja

vaikka verotuloja tahi paikallisuut-

ta ei voidakaan pitää suorina perus-

teina tarjouskilpailuiden ratkaisuis-

sa, on pk-yrityksen vahvalle osuu-

dellemyös vinha kuntataloudellinen

perusta.

– Pk-yritysten vahva osuus on

hyvä myös siksi, että ne maksavat

veronsa toiminta-alueelleen ja lisää-

vät näin alueiden elinvoimaa, huo-

mauttaa Suomen Yrittäjien varatoi-

mitusjohtaja

Antti-Jussi Neimaala

.

Hän huomauttaa myös, että ak-

tiivisen, hankintojen osittamiseen

perustuvan hankintapolitiikan li-

säksi kunnan kannattaa ruokkia va-

linnanvapausmallilla alueen palve-

luntarjontaa.

– Palveluseteli soveltuu sosiaali-

ja terveyspalveluiden lisäksi myös

muihin palveluihin, kuten yrityspal-

veluihin tai kuntouttaviin liikunta-

palveluihin. Asiakasvalintaan perus-

tuvatmarkkinat toimivat pk-yrittäji-

en kannalta parhaiten, hän sanoo.

Teksti ja kuva:

VILLE KULMALA