Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 4. huhTiKuuTa 2017

4

Tämän viikon päätteessä valtakunnassa pidetään kuntavaalit, joiden pohjalta

saadaan selville vallanpitäjät kuhunkin suomalaiseen kuntaan seuraavaksi neljäksi

vuodeksi. Ja vaikka Suomen Yrittäjät on poliittisesti täysin sitoutumaton, eikä sinänsä

luonnollisesti ole vaalissa ehdolla, tukee se vaalipyrkimyksissään vahvasti jäsen-

ehdokkaitaan, joita löytyy läpi puoluerajojen. Yrittäjäjärjestö muistuttaa, että kunnan

ja siellä toimivien yritysten hyvinvointi kulkevat vääjäämättömästi käsi kädessä.

Y

rittäjäjärjestön ydinviesti tu-

levissa vaaleissa on, että

kuntapäättäjien riveihin tar-

vittaisiin nykyistä enemmän

yrittäjiä tai ainakin yrittäjyyttä ym-

märtäviä henkilöitä. Logiikka on, et-

tä näinmyös kuntien päätöksenteos-

ta saataisiin nykyistä yrittäjäystäväl-

lisempää.

Suomen Yrittäjät

, kuten myös

kaikki sen aluejärjestöt ja paikallisyh-

distykset, ovat poliittisesti riippumat-

tomia. Jäsenehdokkaista suurimmal-

la osalla toki on oma poliittinen kan-

tansa, mutta järjestö itsessään on

neutraali kuin Sveitsin valtio. Ja vaik-

ka yrittäjäliike ei itsessään olekaan

puolueiden tapaan itse ehdolla vaa-

leissa, löytyy sillä ehdokkaita ympäri

Suomea ja läpi koko puoluekirjon.

Yrityksen hyöty on myös

kuntalaisen hyöty

Se, että yrittäjäjärjestö haluaa kun-

tiin yrittäjiä, ei liene mikään paino-

koneita pysäyttävä uutinen. Yrittäji-

en asemanparantaminen kunon läh-

tökohtaisesti syy koko järjestön ole-

massaoloon. Yrittäjäjärjestössä ol-

laan kuitenkin vakuuttuneita siitä,

että yritysten ja kuntalaisten hyvin-

vointi kulkevat käsi kädessä ja yritys-

ystävällisyyden hyöty sataisi yhtälail-

la myös rivikuntalaisten laariin.

Tähän perusteet löytyvät hyvin

yksinkertaisesta talousmatematiikas-

ta. Kuntien kaiken palvelutuotannon

elinehtona ovat nimittäin verotulot,

joita taas ei saada kasaan tarpeeksi

ilman yksityisen sektorin työpaikko-

ja. SuomenYrittäjien elinkeinoasioi-

den päällikkö kiteytti järjestön tie-

dotteessa yritysten roolin varsin pä-

tevästi.

– Ilman yrityksiä ei ole työtä, ei

palvelutarjontaa kuntalaisille eikä ve-

rotuloja kunnalle,

SusannaKallama

totesi.

Kuntien tulo tulee työstä

Erityisen tärkeä kuntien tulonmuo-

dostuksessa on tulovero, joka taas on

käytännössä synonyymi työstämak-

settavalle korvaukselle.

Juuri tulovero on jatkossakin kun-

tien tärkein tulonlähde, mikä taas ko-

rostaa juuri työllisyyden merkitystä.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat

verokertymää kartuttavien työpaik-

kojen suhteen avainasemassa, sillä

kuluvan vuosituhannen aikana uu-

det työpaikat ovat syntyneet lähes yk-

sinomaan pk-sektorin firmoihin

Suurten muutosten aikaa

Suomen päätöksenteon strategiassa

puhaltavat parhaillaan historiallisen

merkittävät muutoksen tuulet. Kun-

tien päätöksentekoon ne vaikuttavat

valtavasti, sillä vuodesta 2019 alkaen

sosiaali- ja terveysasiat siirretään

kuntien kontolta tuolloin aloittavien

maakuntien päätäntävallan alle.

Moni asia on vielä tämän mullis-

tuksen suhteen auki, mutta se lienee

kutakuinkin varmaa, että uudistuk-

set eivät ainakaan vähennä yrittäjyy-

den roolia päätöksenteossa. Suomen

Yrittäjien elinkeinopoliittinen asia-

mies

Hannamari Heinonen

näkee

tässä isoja mahdollisuuksia.

–Kunta on jatkossakin keskeinen,

yrittäjien kannalta läheisin elinkeino-

poliittinen toimija verotusoikeuten-

sa, itsehallintonsa ja yleisen toimival-

tansa kautta, Heinonen sanoo.

Tätä toivotaan

Kuntien elinkeinopoliittinen rooli ja

sen merkitys vaikkapa yritysten in-

vestointi- ja sijoittumispäätösten oh-

jaavana tekijänä on vahva, ja nämä

asiat kunnossa pitävät kunnat hyöty-

vät yritysten äänestäessä jaloillaan.

Yrittäjien parissa toivotaan kunnalta

ensisijaisesti avoimuutta ja rehtiä pe-

liä. Yrityspalveluiden suhteen vieno

toive on, että ne ovat mahdollisim-

man helposti saatavissa ja niin, että

yrityksille tarjottavat palvelut kattai-

sivat koko sen elinkaaren aina yrityk-

sen perustamisesta mahdolliseen su-

kupolvenvaihdokseen tai alasajoon.

– Kuntien yhteistyöllä esimerkiksi

kehittämisyhtiöiden kautta voidaan

koota resursseja ja osaamista hyvien

elinvoimapalveluiden tuottamiseksi.

Yritysneuvonta, kehittämispalvelut ja

mahdolliset omat ja seudulliset kehit-

tämishankkeet tulee olla helposti saa-

tavilla. Yrityspalveluseteli onhyvä työ-

kalu elinkeinopalvelujen tuottamises-

sa, Suomen Yrittäjien Kallama toteaa.

FAKTA

HYVÄ KUNTA:

osoittaa yrittäjyys- ja elinvoima-

vastaavan

käy säännöllisesti yrittäjien ja

kunnan vuoropuhelua

panostaa koulutukseen ja

osaavan työvoiman saatavuuteen

tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuk-

sia osaamisensa kehittämiseen

huomioi maankäytössä ja maa-

politiikassa pk-yritykset

toteuttaa kaavoituksen avoi-

mesti, johdonmukaisesti ja tarvit-

taessa nopeasti sekä kuulee pro-

sessin aikana myös yrittäjiä

hoitaa lupaprosessit sujuvasti

ja ohjaa asiakaspalvelulla hakijaa

ajattelee liikennesuunnittelus-

sa myös asiakasvirtoja

Valtuustoihin

tarvitaan

yritysosaamista

VAALIKEVÄTTÄ ILMASSA.

Jo useammissa vaaleissa tutuksi

käyneet kopit ilmestyivät Tampereen

keskustaan vaalikampanjoinnin

loppusuoraa varten 23. maaliskuuta.

Se toisenlainen jääviys

Yrittäjälle yrittäjä on luonnollinen vaihtoehto vaaleissa, aivan samal-

la tapaa kun esimerkiksi opettajat äänestävät kernaasti opettajia tai

poliisit raapustavat äänestyslappuun herkästi kollegansa numeron.

Tällä hetkellä monissa kunnissa painoarvo on yksinkertaisesti hy-

vin vinoutunut. Valtuustojen jäsenistä jopa enemmistö voi olla palk-

kalistoilla samassa kunnassa, jonka asioista he ovat päättämässä. Se,

että esimerkiksi opettajien lomauttamisesta on päättämässä niinkin

moni opettaja, voisi joidenkin mielestä olla jääviyskysymys. Jos vas-

taava jääviystilanne koskisi yrittäjää, voi olla sitä julkisen lynkkauk-

sen määrää vaikea edes kuvitella.

Yrittäjyyteenpanostaminenonpitkäl-

lä tähtäimellä kunnalle kuluerän si-

jaan pikemminkin tuottava sijoitus.

Lainmuutos avaa

mahdollisuuksia

Elinkeinoasioidenmerkitys kunnissa

nousee entistä suurempaan rooliin

Seuraava Pirkanmaan Yrittäjä-lehti ilmestyy

tiistaina 9.5.

Toukokuun teemoina:

JUHLAT sekä

AUTOILU JA LIIKENNE

Alueteemat:

Ruovesi, Virrat,

Mänttä-Vilppula

Laura 050 468 2290

laura.mustanoja@dorimedia.fi

Leena 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi www.dorimedia.fi/varaa-ilmoitustila.fi

Yrittäjä, varmista näkyvyytesi

150 000 pirkanmaalaiseen talouteen

ja varaa paikka heti.

Varaa paikkasi

28.4. mennessä!

Viidennes valtuutetuista

yrittäjiä – samaan pyritään

Koko Suomen valtuustoissa istuu tällä hetkellä yli 2 000 yrittäjävaltuu-

tettua, joista SY:n jäseniä on noin 1 400. Lähtökohta ehdokashankin-

taan on hyvä, sillä edellisissä vaaleissa (syksy 2012) yrittäjävaltuutet-

tujen määrä kasvoi.