Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 4. huhTiKuuTa 2017

2

K

untauudistuksen vuoksi val-

tuustoissa tarvitaan vahvaa

kehittämisosaamista. Tätä

yrittäjät ovat oppineet teke-

mään omissa yrityksissään. Yrittäjät

myös ovat vahvoja talousosaajia. Nyt

jos koskaan sitä osaamista tarvitaan

kuntien resurssien vähetessä ja toi-

minnan painopisteiden muuttuessa.

Yrittäjät ovat poikkeuksetta sitoutu-

neet vahvasti omaan paikkakuntaan-

sa. On totta, että paikkakunnan me-

nestys on kiinni siellä olevien yritys-

ten menestymisestä ja paikkakunnan

yritysten menestys on riippuvainen

paikkakunnan menestymisestä. Yrit-

täjät ovat siis myös sitoutuneita val-

tuutettuja.

Samalla kun iso osa hallinnosta koo-

taan maakuntiin, kuntakenttä jää var-

sin pirstaleiseksi. Kukin kunta tullee

ensisijaisesti kehittämään omaa toi-

mintaansa, jolloin kuntien välinen yh-

teistyö voi uudistuksessa ainakin jos-

sain määrin vähetä. Valtakunnallises-

ti tämä näkyy esimerkiksi yhteisten ke-

hitysyhtiöiden lopettamisina. Yrittäjä

yleensä ajattelee asioita laajemmin, ja

yrittäjillä on strategista osaamista, jo-

ta nyt uusissa kunnissa tarvitaan.

Tällä hetkellä joissain kunnissa iso osa

valtuutetuista on kunnan palvelukses-

sa olevia henkilöitä. Tämä vääristää

päätöksentekoa ja hidastaa muutos-

prosessien läpivientiä. Näkökulma täl-

laisessa tilanteessa johtaa siihen, että

asioita nähdään vain sisältäpäin ja

usein jopa vain oman aseman näkö-

kulmasta. Tästä tulee selkeä demokra-

tiavaje päätöksentekoon. Yrittäjä tuo

ulkopuolista näkemystä valtuustoon.

Pirkanmaan Yrittäjät

tavoitteli 400

yrittäjäehdokasta kuntavaaleihin. Lu-

ku varmasti täyttyi, sillä järjestön jä-

senehdokkaitakin on jo lähes 300.

Vaihtoehtoja löytyy varmasti jokaisel-

le kaikista puolueista.

Yrittäjä on siis hyvä valtuutettu. Nyt

tarvitaan talousosaamista, kehittämis-

osaamista, strategista ajattelua ja ky-

kyä viedä isoja muutoksia läpi. Yrittä-

jä on hyvä valtuutettu – äänestä siis

yrittäjää.

päätoimittaja

PÄÄKiRJOiTus 4.4.2017

s. 16

s. 22

s. 35

s. 32

Aina työn tekijän puolella

huhTiKuu 2017

sisÄLTÖ

Työtä vaille oleva kolmekymppinen – tämä tilaisuus on sinulle tehty

s. 5

Lempäälässä ideoita kypsytellään nyt yhteisissä tiloissa

s. 6

Lakilaari: Kysymys rakentamisen tiedonantovelvoitteista

s. 10

Älähtäjällä on asiaa äänestäjille

s. 16

Tampereen ydinkeskustan yrittäjät kysyvät – pormestariehdokkaat vastaavat

s. 18

Liikelahjatalon yrityskauppa teki siitä koko maan kolmanneksi suurimman

s. 22

Tammerkosken Yrittäjien puheenjohtaja ja case ”suosi paikallista” – näin homma pelitti

s. 25

hämeenkyrössä kunnanjohtajakin pistettiin koulunpenkille

s. 28

Kehitystä – Vähän aikaa sitten naisisännöitsijä oli vielä kuriositeetti

s. 32

Mieskuorolla on krooninen rekrytointitarve

s. 34

sisustaminen on Essin juttu

s. 35

Biljardiliiga saatiin päätökseen

s. 36

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma Manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma Manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi Mäkinen

PAINOPAIKKA

alma Manu Tampere 2016

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa Mediapalvelut Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi Mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

Mediatoimisto Dorimedia Oy

Leena Kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

Myyntipäällikkö

Laura Mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

Maili salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

Yrittäjä on hyvä valtuutettu

Kuntien roolia ja tehtäviä määritellään tulevalla valtuustokaudella, kun kuntien resursseista

siirtyy lähes 60 prosenttia sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi tuleville itsehallintomaa-

kunnille. Kunnille jää kuitenkin merkittäviä tehtäviä kunnan elinvoiman edistämisessä.

Näitä ovat muun muassa elinkeinopolitiikka, koulutus, maankäyttö ja kulttuuri.

Kunnan rooli muuttuu aiempaa enemmän kehittäjäksi.

Kuva: sanni saarenmaa