Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 4. huhTiKuuTa 2017

10

Tehokkuutta yrityksesi

kuljetuksiin,

laadusta tinkimättä.

Palvelumme sisältävät mm.

kappaletavarakuljetukset

sopimuskuljetukset

lämpökuljetukset 10c-+25c

24/7, erityisesti tykkäämme liikkua yöaikaan

kuljetuspalvelumme ovat juuri sellaiset

kuin tarvitset

pikakuljetukset kellon ympäri

Tehokuljetus

Virta

Pispala-Pyynikin Vuoden Nuori Yrittäjä 2016!

www.tehokuljetusvirta.com

"Antaa hyvät kyydit"

LaKiLaaRi

Esittämäsi kysymykset ovat hyviä, sil-

lä rakennustyömaalla tapahtuvaan

rakentamiseen, korjauksiin ja kun-

nossapitoon liittyvään toimintaan se-

kä tällaista toimintaa harjoittaviin yri-

tyksiin ja työntekijöihin kohdistuu

urakka- ja työntekijätietoja koskevia

tiedonantovelvollisuuksia. Yritysten

lisäksi tiedonantovelvollisuus koskee

esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä ja

yksityishenkilöitä tietyissä tilanteis-

sa. Tiedot on ilmoitettava kuukausit-

tain kohdekuukautta toiseksi seuraa-

van kuukauden 5. päivään mennes-

sä. Tietojen antamatta jättämisestä

voidaan määrätä enintään 15.000

euron laiminlyöntimaksu.

urakkatietoina on ilmoitettava urak-

kasopimusta koskevia tietoa, esimer-

kiksi urakan osapuolet, kokonaissum-

ma ja kesto sekä urakkasopimuk-

seen liittyvää tapahtumatietoa kuten

tietyltä ilmoitusjaksolta laskutettu

määrä. urakkatietojen tiedonantovel-

vollisuus kuuluu aina urakan tilaajal-

le. Tiedot ilmoitetaan sopimuskohtai-

sesti kaikista ostetuista rakennusu-

rakoista, jos tilatun urakkasopimuk-

sen arvo ilman arvonlisäveroa on yli

15 000 euroa.

Työntekijätietoina on ilmoitettava tie-

dot kaikista yhteisellä rakennustyö-

maalla työskentelevistä henkilöistä,

jos yhteisen rakennustyömaan koko-

naisrakennushankkeen arvo ilman ar-

vonlisäveroa on yli 15 000 euroa. Yh-

teisen rakennustyömaan käsite viit-

taa siihen, että työmaalla työskente-

lee vähintään kahden eri yrityksen

työntekijöitä. Nämä tiedot annetaan

työmaittain päätoteuttajan kautta.

Kukin yritys ilmoittaa siis omat työn-

tekijänsä työmaan päätoteuttajalle

tai viime kädessä rakennuttajalle, jo-

ka toimittaa tiedot kaikista yhteisel-

lä työmaalla työskentelevistä henki-

löistä edelleen Verohallintoon.

Kysyjä toimii urakoitsijana rakennus-

työmaalla ja tällöin urakkatietojen il-

moittaminen kuuluu urakan tilanneen

velvollisuuksiin. Koska kysyjä kuiten-

kin käyttää itsekin aliurakoitsijoita

toimien tällöin urakan tilaajan ase-

massa, tulee hänen ilmoittaa urak-

katietoja, mikäli sopimuksen arvo ylit-

tää 15.000 euroa. Kunkin urakkaso-

pimuksen arvoa tarkastellaan itse-

näisesti. On kuitenkin huomattava,

että aliurakoitsijan kanssa voidaan

sopia yhdellä urakkasopimuksella

HAGLEX OY/

LauRa haGMaN

Asianajotoimisto Facta Oy

Hämeenkatu 3 A 8, 33100 TAMPERE

p. (03) 230 3000, Valkeakoskella p. (03) 3125 0025

etunimi.sukunimi@asianajofacta.fi www.asianajofacta.fi

Ilkka Syrjänen*, Mika Miesmäki*,

Heikki Dunder*, Pertti Dunder*, Jaakko Dunder*,

Jouko Juntunen*, Heikki Lehtinen*,

Markku Sinivaara*, Annukka Lagerstam*,

Antti Hyvönen

Asianajotoimisto ACTAS Oy

Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE

Apiankatu 3, 37600 VALKEAKOSKI

Puistokatu 16 A, 38200 SASTAMALA

puh. 010 548 6060,

www.actas.fi

Mika Allén*, Antti Malinen*,

Risto Tuori*, Toni Välimäki*,

Marjo Anttoora

Asianajotoimisto Alfa Oy

Hämeenkatu 20 A, 6. krs, 33200 TAMPERE

puh. (03) 3142 9000

www.

alfalaw.com

Ilkka Miettinen*, Heikki Taulaniemi*,

Tiina Koskinen-Tammi*,

Peter Rasmussen*,

Leena Laurila*, Marjaana Lehtonen*

Marko Lounatmaa, Niko Värttiö

Asianajotoimisto Ava Oy

Åkerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

puh. 040 760 2022

www.avalaw.fi toimisto@avalaw.fi

Maria Solala-Aro*

Asianajotoimisto

Klingendahl Oy

Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE

puh. (03) 260 2000

www.klingendahl.com

Asianajotoimisto

Mika Ala-Uotila Oy

Kelloportinkatu 1, TAMPERE

Pirkkalaistori 4 A, NOKIA

puh. (03) 3421 110

www.nokialaw.fi

Mika Ala-Uotila*, Ismo Sillanpää*,

Hanna Suutari-Pitkänen

Asianajotoimisto

Veneskoski Oy

Tuomiokirkonkatu 34 A, 33100 Tampere

puh. (03) 213 2903, (03) 213 2973

www.veneskoski.com toimisto@veneskoski.com

Juho Siitari*, Kimmo Lahtinen*,

Petri Kananoja, Tuulia Hietaniemi

Jenna Barrow, Marianna Helén

Asianajotoimisto Hakola Oy

Turpiininkatu 2 C 2, 33100 Tampere

fax (03) 2255 075

www.lakihakola.fi

e-mail:

etunimi.sukunimi@lakihakola.fi

Mikko Hakola* p. 050 5874 371

Elina Marttinen p. 045 2108 281

Asianajotoimisto

Lindblad & Co Oy

Hämeenkatu 18 A 6, 33200 TAMPERE

puh. 020 749 8190, fax (03) 2133 070

www.

lindblad.fi tampere@lindblad.fi

Markku Lindblad*, Minna Romu*,

Maria Rintala*

Asianajotoimisto

Tammer-Juristit Oy

puh. 010 3466640

www.tammer-juristit.fi

Eversheds Asianajotoimisto Oy

Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 TAMPERE

puh. 010 684 1500, fax 010 684 1501

www.eversheds.fi

Timo Jarmas*, Tiina Koivisto*,

Jukka Reilin*, Sinikka Turkki*,

Vesa Turkki*, Iikka Sainio*,

Terhi Holkeri*, Johanna Tolppanen*,

Harri Tolppanen*

Asianajotoimisto

Jari Hytti Ky

Keskustori 1, 4.krs, 33100 Tampere

puh. (03) 273 0145, fax (03) 273 0140

www.jarihytti.fi

E-mail:

etunimi.sukunimi@jarihytti.fi

Jari Hytti*, Eija Heikkilä*

Assistentti Kati Haapanen,

Rödl & Partner affiliate

Asianajotoimisto

Merilampi Oy

Keskustori 5 C, 33100 TAMPERE

puh. (03) 260 1600, fax (03) 260 1650

www.merilampi.com etunimi.sukunimi@merilampi.com

Lassi Kettula*, Heli Piksilä-Rantanen*,

Jussi Lampinen*, Kirsi-Marja Salokangas*,

Tommi Härmä*, Meri-Tuuli Vuotari

Asianajotoimisto Tempo Oy

Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE

puh. (03) 3123 5100, fax 3123 5121

www.tempolaw.fi etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

Jarkko Lehtokannas*,

Hanna Räihä-Mäntyharju,

Janne Vuorilahti*, Pekka Warjus*,

Tapio Pihlaja*, Aleksi Pakkanen

ASIANAJO-

TOIMISTOJA

* Asianajajat

Onko tässä ilmoitustila

sinun yrityksellesi?

Ota yhteyttä lehden mediamyyntiin!

Rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden mukaan yritykseni

on annettava urakka- ja työntekijäilmoituksia verottajalle. Mitä minun

tulee ilmoittaa ja milloin? Yritykselläni on samanaikaisesti rakenteil-

la useita kohteita, joissa käytetään samoja aliurakoitsijoita sekä vuok-

ratyöntekijöitä. Miten rakentamisilmoitukset tällaisessa tilanteessa

tehdään?

useammastakin työmaasta ja tällöin

raja-arvo ylittyy helpommin. Tietoja

ilmoitettaessa työmaita ei kuiten-

kaan enää tarvitse erotella. Työnte-

kijätietojen osalta on merkitystä sil-

lä, kuka katsotaan tietyn rakennus-

työmaan päätoteuttajaksi. Mikäli ky-

syjä on työmaalla päätoteuttajan

asemassa, tulee kaikkien muiden

urakoitsijoiden ilmoittaa työntekijä-

tietonsa hänelle ja hän ilmoittaa tie-

dot edelleen Verohallintoon. Mikäli

kysyjä ei ole tällainen päätoteuttaja,

ilmoittaa hän silloin työntekijätieton-

sa aina työmaakohtaisesti urakoiden

päätoteuttajille. Vuokratyöntekijöi-

den osalta ilmoittamisvelvollisuus

kuuluu käyttäjäyritykselle.

Koska aihetta on mahdollista käsi-

tellä tässä hyvin suppeasti, voi lisä-

tietoja saada Verohallinnon

30.6.2016 antamasta syventäväs-

tä vero-ohjeesta ”Rakentamiseen liit-

tyvä tiedonantovelvollisuus” (diaari-

numero a51/200/2016).