Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

6

Satakunnankatu 28, 33210 Tampere

Varaa aika

020 70 7000

Avoinna ma-pe 8 – 17 tai sop. mukaan

www.johanneksenklinikka.

Johanneksen Klinikka on turvallinen ja aidosti tamperelainen

lääkäriasema ydinkeskustassa. Pääset asiantuntevaan hoitoon

nopeasti. – Kysy myös Terveyspassi™-palvelua.

Huipputiimit hoidon takuuna.

Aitoa vuorovaikutusta.

Työterveytesi kumppani.

Tunne arvo, joka siirtyy

omistajalta toiselle

Ostamalla olemassa olevan yrityksen saat valmiina jo

paljon hyvää, ja ohituskaistan yrittäjyyteen. Kun omistaja on

huolehtinut yrityksensä arvon ja elinvoimaisuuden säilymisestä,

on yrityksen ostaminen oiva sijoitus.

Lue lisää nnvera./omistajanvaihdos

Åkerlundinkatu 3 B

33100 Tampere

www.suomiprint.fi

PAINOPALVELUT

TULOSTEET

TARRAT

UV-EFEKTIT

fi

040 59 00 252

kirjapaino@suomiprint.fi

Paula Heinonen:

100

vuotta työkykyä ja

hyvinvointia kaikille!

Suoliston, vatsan ja aivojen hyvinvoinnin

edistäminen sekä stressin ja ravinnon

vaikutus hyvinvoinnillesi

12.4.2018

klo: 17.30 - 21.00

Tampere-talo, Iso sali

Liput (28€/kpl) myynnissä:

lippu.fi

VARAA

PAIKKASI

NOPEASTI!

VARALA

Pirkanmaan Yrittäjien

kanssa han-

ketta pystyttämässä ollut erityis-

asiantuntija

Helena Särkänlahti

pi-

tää edellä mainittua lukua ongel-

mallisen pienenä.

–Yrittäjä itse on oikeastaan poik-

keuksetta yrityksensä tärkein voi-

mavara. Hänen hyvinvointinsa ja

terveytensä on siis usein myös yri-

tyksen toiminnan ja jatkuvuuden

kannalta aivan keskeistä, hän taus-

toittaa. Ero työnantajayrittäjiin on

suuri, osaltaan siitäkin syystä, että

työllistävässä yrityksessä jo laki vel-

voittaa yritystä huolehtimaan työn-

tekijöidensä työterveydestä.

Aihe kiinnosti

Ennen hankkeen alkua Pirkanmaal-

la tehtiin kyselytutkimus, johon vas-

tasi liki 600 yrittäjää. Sen kautta sel-

väksi kävi, että eniten yrittäjät toi-

vovat työterveydestä apua työkyvyn

ylläpitämiseen, nopeaa pääsyä sai-

raanhoitoon, säännöllistä tervey-

denseurantaa sekä apua sairauspois-

saolojen hallintaan.

Yrittäjäjärjestön roolina hank-

keessa on ollut madaltaa kynnystä

niiden hankintaan.

– Yhteishankinnalla helpotetaan

palveluiden hankintaa ja paranne-

taan niiden tarjontaa. Lisäksi me

olemme voineet vähentää yksittäis-

ten yrittäjien hallinnollista taakkaa,

koska sopimukset on jo neuvoteltu

heidän puolestaan, Särkänlahti ker-

too. Pirkanmaan Yrittäjät on tehnyt

puitesopimukset kaikkiaan seitse-

män palvelutarjoajan kanssa.

Verkkosivulta löytyy

keskeiset ohjeet

PirkanmaanYrittäjien verkkosivuil-

ta löytyy tämän lehden ilmestymi-

sen aikaan yrittäjien työterveysasi-

oihin kerättyä informaatiota, joka

auttaa asiasta kiinnostunutta yrittä-

jää eteenpäin.

–Verkkosivuilta löytyy tietoa sii-

tä, mitä on tarjolla, miksi työterveys

kannattaa hankkia ja miten ja mis-

tä voi hankkia työterveyshuoltopal-

velut itselleen ja/tai työntekijälleen,

kertoo Helena Särkänlahti.

Näiden lisäksi sivuilla on myös

Pirkanmaan Yrittäjien kanssa pui-

tesopimuksen solmineiden seitse-

män palveluntarjoajan tarkemmat

yhteystiedot.

–Yhteyttävoi ottaapuhelimitse tai

sähköpostitse, mutta toisaalta sivulta

löytyymyös kiinnostuksenilmaisulo-

make, joka ei vielä sido mihinkään,

mutta jonka kautta yrittäjä voi ilmoit-

taa kiinnostuksensa asiaa kohtaan.

Hanke päättyy – toiminta

on vasta alussa

Yhteensä hankkeessa on mukana

Suomesta 17 eri yrittäjäjärjestöä,

joihin kuuluu noin 39 600 jäsentä.

Palveluntuottajien valinnasta ja var-

sinaisista sopimuksista on vastan-

nut kukin yrittäjäjärjestö, mutta toi-

minnassa heille on ollut läpi koko

prosessin Työterveyslaitoksen laaja

asiantuntemus ja tuki.

Ja vaikka virallinen hanke päät-

tyykin tulevana syksynä, on varsi-

nainen toiminta yrittäjäjärjestöissä

vasta alussa.

–Nyt kun toimintaon saatukäyn-

tiin, on tarkoitus seurata, miten se

jatkuu, ja myös vaikuttavuutta aio-

taan vielä selvittää ennen syksyä se-

kä palveluntuottajille että ostajille

tehtävällä kyselyllä, Särkänlahti ker-

too ja huomauttaa, että valtion sek-

toritutkimuslaitoksena Työterveys-

laitos tarjoaa jatkossakin erityisosaa-

mistaan järjestöjen käyttöön.

LISÄTIETOA VERKOSTA:

Uusi malli yrittäjien ja pienten yritysten

työterveyspalvelujen hankintaan

Tämän vuoden alussa käynnistynyt Pirkanmaan Yrittäjien ja Työterveyslaitoksen Tyhy-

verkostoX TTT-Palvelut -hankkeen työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintakokeilu on

herättänyt yrittäjien parissa ennakkokiinnostusta, ja hyvä niin. Yksinyrittäjien ja amma-

tinharjoittajien parissa työterveysasiansa on hoitanut kuntoon vain noin 15 prosenttia

kaikista toimijoista.

Kuva: Pixabay

– Pirkanmaan Yrittäjät ry,

www.pirkanmaanyrittajat.fi/

jäsenedut / työterveyspalvelut

www.ttl.fi/yrittaja/

pienyrityksen-tyoterveyshuolto/