Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

5

KESKUSTELU JATKUI

vielä varsinaisen saliosuuden jälkeen yläkerrassa.

Apulaispormestari

Aleksi Jäntti, kok.

Tämä on mielestäni hyvä ja suora

vaikutuskanava ja alleviivaa hyvin

sitä, että elinkeinopolitiikka kos-

kee kaikkia poliittisia ryhmiä. On

ehkä vähän provosoivasti sanottu,

mutta helpostihan elinkeinopoli-

tiikkaa nähdään kokoomuksen ja

kauppakamarin puuhasteluna,

mutta tosiasiassa kyseessä on hy-

vin paljon laajempi yhteiskunnal-

linen kuvio. Yritysvaikutusten ar-

viointi on hyvä esimerkki asiasta,

jonka kehittäminen on meidän

kaikkien etu. Tosiasia on, että mei-

dän kaikkien on tärkeä ymmärtää,

mitä kautta se raha meidän järjes-

telmäämme tulee. Ilman yrityksiä

meillä ei olisi mitään.

Toimitusjohtaja

Aulis Asikainen,

Insinööritoimisto

Comatec Oy

Itse olin täällä nyt ensimmäistä ker-

taa, ja mielestäni tämä oli kaikin

puolin positiivinen kokemus. Eni-

ten minua ilahdutti, että valtuutet-

tujen asenne yrittäjyyttä kohtaan

tuntui olevan poikkeuksetta myön-

teinen. Toisaalta se ehkä hieman yl-

lätti, että varsinaisia yrittäjiä val-

tuustossa on verraten vähän. Mi-

nut yllätti sekin, kuinka paljon

Tampere on viime vuosina kasva-

nut. Tämä kaikki kielii Tampereen

hyvästä vetovoimasta. Tänne tul-

laan opiskelemaan ja tekemään työ-

tä, mikä on hyvä signaali meille

kaikille.

Kansanedustaja,

Tampereen kaupungin-

valtuuston jäsen

Sofia Vikman, kok.

Vuoropuhelulle on selvä tarve, ja pi-

din itse hyvänä ehdotusta siitä, että

tätä yhteistyötä voitaisiin entisestään

syventää esimerkiksi vierailuilla elin-

keinoelämän järjestöjen eri toimi-

kunnissa. Yhteistyö poliitikkojen ja

yritysten välillä on tärkeää jo pelkäs-

tään työllisyyteen liittyvistä syistä.

Me tarvitsemme uusia työpaikkoja,

ja ylivoimaisesti suurin potentiaali

niiden syntymisiin on juuri yrityk-

sissä. Erityisen paljon pidin myös

Ville Virkin esittelemästä yrittäjäta-

rinasta, jossa hän otti esiin Tampe-

reen brändin.

Tesoman Yrittäjiien

puheenjohtaja,

Päivi Kiviniemi,

Kiviniemi Päivi Tmi

Tilaisuus oli hyvin positiivinen, ja

esille nousi juuri sellaisia seikkoja, joi-

ta olimme etukäteen suunnitelleet-

kin. Salissa käydyn keskustelun lisäk-

si myös täällä kahviossa keskustelu

jatkui vilkkaana, jameilläkin tuli vie-

lä koko pöytiin jaettu ideointipaperi

täyteen erinäisiä ehdotuksia. Meidän

pöydässämme istunut valtuutettu

Petri Rajala

avasi meille lisää palve-

lualoitetta, joka kyllä kuulosti erittäin

hyvältä. Sen mukaan kuka tahansa

yksityishenkilö, yhteenliittymä tai yri-

tys voisi esittää pystyvänsä tuotta-

maan kunnan tarjoaman palvelun

edullisemmin tai paremmin kuin

kunta itse. Kunta olisi velvollinen ot-

tamaan haasteen vastaan ja vertaa-

maan julkisesti omaa palveluaan

haastajan esittämään vaihtoehtoon.

Y

rittäjä

-elokuvassa seurataan

nyhtökauran keksineiden

Maija Itkosen

ja

ReettaKi-

velän

hullunmyllyä startup-yri-

tyksensä kanssa. Samaan aikaan

Honkajoella

Laineen

perhe hank-

kii elantonsa liha-autonsa ja pie-

nen tivolinsa avulla.

Elokuva vie katsojatmodernis-

ta Suomesta tyhjenevällemaaseu-

dulle. Päähenkilöissä on silti pal-

jon samaa: luovuutta, sitkeyttä ja

riskinottokykyä.

– Laitoin ”etsintäkuulutuksen”

Yrittäjä-lehden kanavien kautta

potentiaalisista päähenkilöistä.

Sain yli 200 vastausta eri puolilta

Suomea. Elokuvan päähenkilöt

löytyivät loppujen lopuksi sattu-

mien kautta. ”Nyhtökauranaisiin”

törmäsin Slushissa, jossa he jakoi-

vat oudonmakuisia näytteitä. Lai-

neen perheen tapasin sattumalta

paikallisessa sekatavarakaupassa.

Jani Laine kutsui kuvausryhmän

kahville ja tarjosi kauppaamiaan

palvilihatuotteita kahvin kyytipo-

jaksi,

Virpi Suutari

kertoo.

Yhä useammat

yrittäjiksi

– Lähestyn aihetta karnevalisti-

sessa mutta humanistisessa luon-

toelokuva-hengessä. Minua kiin-

nostaa erityisesti ihminen arkipäi-

väisen selviytymiskamppailun

keskellä.

Elokuva oli tärkeä tehdä, sillä

Suutarin mukaan yrittäjyydestä

puhutaan Suomessa yhä enem-

män ja taloustutkijat ennustavat,

että yhä useammasta tulee jonkin

sortin freelancereita ja yrittäjiä.

Jälkiteollinen maailma tarvitsee

yritteliäitä ihmisiä, jotka ovat val-

miita kouluttautumaan useam-

paan ammattiin ja myös keksi-

mään itselleen työtä. Suutaria

kiinnosti tutkia, millainen on yrit-

teliäs ihminen.

– Oli hienoa päästä seuraa-

maan nyhtökauran tuotannon

käynnistymistä ja kasvua sekä

Maijan ja Reetan matkaa. Lai-

Suomalaisen

yrittäjyyden maisema

OHJAAJA VIRPI SUUTARIN

mukaan työelämästä kertovat dokumenttielokuvat

ovat perinteisesti korostaneet palkkatyöläisen tai työttömän näkökulmaa.

– Tuoreessa elokuvassani tarkastelen maailmaa yrittäjyyden kautta, sillä yrittä-

minen koskee tulevaisuudessa yhä useampia meistä, Suutari tuumaa.

Yrittämisen innosta ja rohkeudesta kertova Yrittäjä-elokuva on ensi-illassa 23. maalis-

kuuta. Virpi Suutarin elokuvan keskiössä on liiketoiminnan sijasta ihminen.

MAALISKUUN 23. PÄIVÄ

ensi-iltansa saavassa elokuvassa sukelletaan kahden hyvin erilaisen yrittäjätarinaan. Pää-

henkilöt löytyivät aikanaan Suomen Yrittäjien Yrittäjä-lehteen laitetun ”etsintäkuulutuksen” kautta.

neen perheessä kosketti vanhem-

pien ja lasten yhteiset ponnistelut

perheen elannon hyväksi.

Realistinen kuva

– Elokuvillani ei ole mitään yhtä

opettavaista sanomaa. Yrittäjä-elo-

kuva avaa näkymän kahteen hyvin

erilaiseen suomalaiseen yrittäjyy-

teen: toinen on perinteisempi pien-

ja sekayrittämisen Suomi, toinen

korkeasti koulutettu globaaleilla

näyttämöillä operoiva kasvuyrittä-

jän Suomi. Toivottavasti elokuva

kertoo jotain oleellista ihmisen pai-

kasta maailmassa ja välittää myös

optimismia.

Elokuva antaa realistisen kuvan

siitä, että yrittämisen alkutaival ei

ole mitään glamuröösiä puuhaa

vaan siihen kuuluu kaikki - tehtaan

pesuvälineiden huolehtimisesta

kansainvälistenmiljoonasijoittajien

tapaamisiin.

– Se vahvisti ajatusta, että yrittä-

jyyden ytimessä – siinä, miksi pie-

nituloinenkin yrittäjä tuntee paloa

työhönsä – on ihmisen tarve päät-

tää omista asioistaan, vapauden ko-

kemus.

Suhtautuminen

tervehtynyt

– Pienimuotoinen yrittäminen – joi-

ta suurin osa yrittäjistä kuitenkin on

– ei ole tähtitiedettä. Olisi hienoa, jos

ihmiset uskaltaisivat kokeilla yrittä-

jyyttä ilman, että alkutaipaleeseen

liittyy liian suurta riskiä.

Yleinen suhtautuminen yrittämi-

seen on myös tervehtynyt: tänään

yrittäjyyttä ei enää koeta minään ka-

pitalistisena riistona, jossa voitot re-

vitään toisten selkänahasta.

– Täytyy pitää huolta siitä, ettei

meille synny yksinyrittämisen köy-

hälistöä, joilla ei ole mahdollisuuk-

sia huolehtia omasta eläkkeestään

ja sosiaaliturvastaan, Virpi Suutari

sanoo.

Teksti:

PILVI MERILÄINEN

Kuvat:

SUOMEN FILMIKAMARI/

OKTOBER OY