Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

4

N

ykyisenmallisella yrittäji-

en ja poliitikkojen välisel-

lä yhteistyöllä on Tampe-

reella jo perinteitä, sillä

säännöllisesti yhteisiä foorumeita

on järjestetty vuodesta 2013. Kysei-

sen vuoden syksynä yhteistyöstä

tehtiin myös virallisempi sopimus,

tuolloin kaupunki ja yrittäjäjärjes-

tö allekirjoittivat neljä kohtaa kat-

tavan sitoumuksen, jonka edisty-

mistä on sittemmin kartoitettu ta-

saista tahtia järjestetyillä kokoon-

tumisilla.

Isoja lukuja

Helmikuun tilaisuuden virallinen

otsikko oli

Yritysmyönteinen Tam-

pere,

johon haettiin ideoita yhdes-

sä tiiviin, läpi koko tilaisuuden vilk-

kaasti sorisseen keskustelun kautta.

Varsinaisessa keskustelun jälkeen

juttua jatkettiin vielä yläkerran kah-

vilassa aina kello 17 alkaneeseen

valtuuston kokoukseen saakka.

Tampereen Yrittäjien

puheenjohta-

ja

KerkkoPenttilä

muistutti valtuu-

tettuja yrittäjien keskeisestä roolis-

tamyös kaupungin verotulojenkan-

nalta. Kaupungissa toimiva noin

11 000 pk-yrityksen ryhmä vastaa

melkein 40 000 työpaikasta, valtiol-

le tuloveroja nämä yritykset tuotta-

vat noin 217 miljoonaa euroa ja

kuntaan 369 miljoonaa sekä osto-

voimaa reilut 1,1 miljardia euroa.

Uusia avauksia

Myös

Pirkanmaan Yrittäjien

toimi-

tusjohtaja

Pasi Mäkinen

muistutti

yhteistyön hyödyttävän molempia

osapuolia.

– Yhteistyö kaupungin ja yrittä-

jien välillä on nykypäivänä tiivistä,

ja osana tätä olemme tavanneet

myös kaupungin ylintä johtoa ker-

ran tai pari kertaa vuodessa. Koko

ajan olemme syventäneet yhteistyö-

tä monellakin saralla. Nyt olemme

mukana esimerkiksi useammassa

ratikkatyöryhmässä, ja myös nuor-

ten työllistämisessä olemme muka-

na useamman tahon kanssa, Mäki-

nen kehaisi. Samaan hengenvetoon

Mäkinen kuitenkin muistutti, että

monessa asiassa riittää edelleen työ-

sarkaa. Esimerkiksi hankintojen

osalta on otettu selkeitä kehitysas-

keleita vasta viime aikoina.

– Hyvä esimerkki tästä oli kes-

kuspuhdistamohankkeenkanssa pi-

detty yhteistilaisuus, hän totesi. Jat-

kon kannalta hän alleviivasi esimer-

kiksi kunnan viranhaltijoiden yrit-

täjyysasenne- ja yrittäjyyskasvatus-

aihioita.

Ne ovat jo käynnistyneetkin hy-

vin, hän totesi.

Tilaisuudessa kuultiin myös eh-

ta tamperelainen menestystarina,

kun hostelli- ja hotelliyrittäjä

Ville

Virkki

kertoi oman tarinansa val-

tuustosalissa. Virkistä löytyy myös

erillinen juttu tämän lehden sivul-

ta 38.

Moni asia puhutti

Varsinaisten alustusten lisäksi pu-

heenvuoroissa salissa nousivat esil-

le kestoaiheena pysyttelevä keskus-

tan pysäköinti ja eritoten julkiset

hankinnat, joihin liittyvistä haas-

teista kuultiin myös esimerkkejä.

Lisäksi valtuutettuja kiinnostivat

terveys- ja hyvinvointialojen näke-

mykset sote-uudistuksesta. Yrittä-

jiltä tiedusteltiin myös näkemyksiä

yliopistouudistuksen mahdolli-

suuksista.

Jaakko Mustakallio

eh-

dotti yhteistyön syventämistämyös

niin, että valtuutetut pääsisivät te-

kemään vierailuja elinkeinoelämän

järjestöjen, kuten Pirkanmaan Yrit-

täjien ja kauppakamarin erinäisiin

valiokuntiin. Hän sai selvästi ehdo-

tukselleen kannatusta.

Lupaus jatkosta

Salikeskustelun veti yhteen pormes-

tari

Lauri Lyly

, joka kiitteli yrittä-

jiä erityisesti salissa kuulluista

konkreettisista esimerkeistä. Toinen

hyvä yhteinen sävel yrittäjäjärjestön

kanssa on löydetty työllisyyden

kuntakokeilusta, jolla pyritään rat-

kaisemaan eritoten Tamperetta ikä-

västi jo pidempään kiusannutta

nuorten työttömyyttä.

– Se on meille kaikille erityisen

tärkeää, ja tässä olemme jo nyt saa-

neet paljon aikaa. Vetovoimainen

ja menestyvä Tampere tehdään yh-

teistyöllä, ja tälle kommunikaatiol-

le on helppo luvata jatkoa. Se on

selvästi kummankin tahon etu, Ly-

ly tiivisti.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

Yrittäjien iltakoulu

veti ennätysmäärän

valtuutettuja paikalle

Tampereen kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä on jo pidemmän aikaa pistetty reilaan kau-

punginvaltuuston kokouksia edeltävällä iltakoululla. Sen ideana on ollut vuoropuhelun

kehittäminen ja kumpaankin suuntaan toimiva ideoiden heittely. Viimeisimmän kerran

poliitikkojen ja yrittäjien ideamylly lyötiin käyntiin 19. helmikuuta Tampereen valtuusto-

salissa. Ilahduttavaa oli, että mukaan oli saatu ennätysmäärä sekä valtuutettuja että yrit-

täjiä. Tyhjiä penkkejä valtuustosalissa oli edellisvuosia huomattavasti vähemmän.

Mitä jäi mieleen?

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti tiedusteli muutamalta

mukana olleelta, mitä parituntisesta yhteis-

tilaisuudesta jäi mieleen.

TUPA OLI

ilahduttavan täynnä yrittäjien vieraillessa

valtuutettujen luona 19. helmikuuta.

Toimitusjohtaja

Hannu K. Mattila,

Tamico Oy

Minulle jäi se mieleen, että yhteis-

työn kehittämisen tahtotila on hyvin

vahva molemmilla puolilla pöytää,

mitä se on oikeastaan ollut jo useam-

pia vuosia, ja ylipäätään ilmapiiri on

hyvin toiveikas. Ja vaikka puheen-

vuoroissa valtuutetut ehkä vähätteli-

vätkin omaa yritystoimintaosaamis-

taan, tosiasiassa Tampere onmones-

sa asiassa toiminut jo vuosikymme-

net kuin yritys. Rohkeita investoin-

tipäätöksiä on tässä kaupungissa teh-

ty aina

Näsinneulasta

,

Tampere-ta-

losta

raitiovaunuun ja

Areenaan

.Toi-

minta on ollut hyvin samankaltaista

kuin yrityksissä.

Kaupunginvaltuuston

1. varapuheenjohtaja

Pekka Salmi, sd

Eritoten tästä iltapäivästä mieleeni

jäivät nämä käytännön esimerkit,

joissa yrittäjät ovat parhaita asian-

tuntijoita. Myös se oli hyvä havain-

to, että eri toimialojen yrittäjät suh-

tautuvat hyvin erilailla asioihin.

Esimerkiksi se, että pysäköintiasioi-

hin löytyy hyvin erilaisia mielipi-

teitä riippuen siitä, millaista yritys-

toimintaa harjoittaa. Toimitusjoh-

taja Mäkisen esimerkki siitä, että

R-Kioski

-yrittäjälle optimaalinen

parkkiaika on 10 minuuttia ja kam-

paajalle kaksi tuntia, oli hyvä. Se

kuvaa myös päätöksenteon vaikeut-

ta, sillä yhteen suuntaan kumarta-

minenhan on monesti pyllistämis-

tä toisaalle. Itse näen, että yrittäji-

en ja kaupungin yhteistyössä on

menty viime vuosina eteenpäin.

Esimerkiksi tämä nytkin puheenai-

heeksi noussut yritysvaikutusten

arviointi on enenevissä määrin

otettu käyttöön viime vuonna.

Petri Leiponen,

Tampereen

erikoislääkärit Oy

Melko tuoreelle yrittäjälle tämä oli

mielenkiintoinen foorumi. Mieles-

täni oli hienoa nähdä se, että vuo-

ropuhelua käydään kaupungin

ylimmänkin johdon tasolla. Kyllä-

hän tämä oli hyvä esimerkki erilais-

ten maailmojen kohtauttamisesta,

joka on mielestäni erittäin kannat-

tavaa. Eniten minua kiinnosti sosi-

aali- ja terveydenhuoltoalaan liitty-

vä keskustelu. Se liittyy suoraan

omaan yritykseeni, sillä meidän vii-

me vuoden lopulla perustamamme

Tampereen Erikoislääkärit Oy

:n

päällimmäinen toimenkuva liittyy

juuri erikoissairaanhoidon laaduk-

kaan osaamisen jalkautumiseen ter-

veyskeskuksiin ja muihin yksiköi-

hin lähipalveluiksi.