Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

12

... jatkoa edelliseltä sivulta

Riskit kuuluvat

yrittäjyyteen

Riihimäki myöntää, että hän on ai-

na tykännyt maalata astetta isom-

malla pensselillä.

– Kun aikanaan rakensimme Ve-

salantielle ensimmäisen hallimme

2002, se oli liian iso investointi. Pu-

humattakaan siitä, kun tilat nelinker-

taistettiinmuuttaessamme Turkkira-

dalle 2008. Samassamittakaavassa ti-

laa lisättiin myös tullessamme tänne

Jasperintielle 2012, hän kertaa. Myös

päätös omasta profiilituotannosta oli

aikanaan iso riski, mutta yrittäjä nä-

himäen esimerkistä.

– Jos havaitaanmyöhemmin huo-

noksi, niin tehdään uusi päätös. Tä-

mä vapauttaa ihmiset toimimaan,

Riihimäki toteaa, ja korostaa jo use-

ampaan otteeseen tämän haastatte-

lun aikana yhteistyön merkitystä.

– Kyllä tässä onnistumiseen vaa-

ditaanmukaan koko porukka, jami-

nulla onkin ollut ilo ja kunnia viedä

sekä näitä ajatuksia että yritystä

eteenpäin yhdessä hyvien työnteki-

jöiden kanssa, mies kiittelee.

Tässä asiassa

Ruotsi oli jäljessä

Länsinaapurissa toiminta aloitettiin

2016, ja kasvun kannalta se onkin

erityisen lupaavamarkkina-alue, jos-

kin laajentamisessa maasta toiseen

on ollut omat haasteensa.

– Meidän piti siirtää Ruotsiin sekä

kehittämämme kattokonsepti sekä sii-

henerottamattomasti kuuluva suoma-

lainen työkulttuuri. Kattoremontteja

Ruotsissa tehdään edelleen 80-luvun

tyyliin, malliin rautakauppa ja mies,

Riihimäki lausahtaa. Konseptilla Rii-

himäkitarkoittaatoimitapaa,jonkaan-

siosta kattofirma on pystynyt markki-

noimaan omaa palveluaan lauseella

”Kattoremontti jopa kahdessa päiväs-

sä”

. Lauseeseen jätetty jopa onantanut

firmalle pelivaraa,mutta silti leijonan-

osa yrityksen kohteista, eli omakotita-

lojenkatoista, on tosiaan tehtypurkui-

neen kaikkineen 48 tunnin sisällä.

– Meidän kohteistamme luku on

ollut noin 85 prosenttia, yrittäjä to-

teaa. Jos osassa kohteita työmaa on

kestänyt päivän tai pari pidempään,

on siinä silti vinha ero aiempaan toi-

mintaan, jolloin kattoremontissame-

ni helposti jopa kuukausi. Siis sillä

tyylillä, jota länsinaapurissa edelleen

on Riihimäen mukaan harjoitettu.

– Suomessakinmielikuva on edel-

leen, että kattoremontin kesto laske-

taan ennemmin viikoissa kuin päi-

vissä, mies kertoo.

Nosturi muutti kaiken

Yrityksen luoman toimintamallinkes-

keinen oivallus oli aikanaan nosturin

käyttö. Sekin lähti toiminnan kehittä-

mistarpeesta janumerot ovat seuraus-

ta. Siinä missä aikaisemmin noin 80

prosenttia työajasta kului varsin ras-

kaiden elementtien kuljetuksiin, saa-

tettiin tavarat autoihin asennettujen

nosturienavullakatolleyksinkertaises-

ti, nopeasti ja työntekijäystävällisesti.

– Semyös vastasi asiakkaiden tar-

peeseen toteuttaa kattoremontti yh-

täjaksoisesti alusta loppuun, Riihi-

mäki kertoo ja myöntää että muu-

tenkin toiminnan kehittämisessä

keskiössä on aina ollut asiakastarpei-

den ja arvostusten tunnistamien.

Nosturi-idea itsessään on Kimmon

omia aivoituksia, mutta sittemmin

toimintamallia on hiottu useaan ot-

teeseen. Tässä juuri ne katolla oikeas-

ti asennustyötä tekevät ammattilai-

set ovat olleet avainasemassa.

– Eihän mikään ole ikinä valmis,

mutta kun tätä on yhdessä hiottu, on

lopputulos vuosi vuodelta parempi.

Monesti oivallukset ovat olleet hyvin-

kinpieniä,muttakunsamahommavoi-

daan monistaa kaikille työmaille, tulee

pienistä puroista jo varsin vuolas virta.

Markkinajohtaja

näyttää suuntaa

Yrittäjä osui sinänsä idean kanssa hy-

vään saumaan, että nykyään jo työ-

turvallisuussäännökset vaativat nos-

turin käyttöä. Riihimäen aloittaessa

nosturien käytön tämä ei vielä ollut

kirjattu lakiin.

Kuluvan vuoden alussa yritys te-

ki ison muutoksen toimintamalliin-

sa jossa nosturiavusteiseen asenta-

miseen yhdistettiin talon ympäri

kiertävät telineet. Riihimäki uskoo

alan toimintatapojenmullistuvan nyt

toistamiseen heidän toimestaan, kun

muut alan toimijat tulevat esimerkin

myötä kiinnittämään työturvallisuu-

teen huomiota ja parantamaan sitä.

–Uskomme, ettämyös viranomai-

set tukevat tätä kehitystä, sillä työtur-

vallisuuden kehittäminen on ollut jo

vuosiakeskeinenkehitysalue,Riihimä-

ki tuumaa ja esittelee minulle heidän

työmaillaanjokaksivuottakypäriäko-

rostanutta tarraa. Vakava aihe on esi-

Yritykseen on vuosien saatossa

kehkeytynyt tietty rituaali; työpo-

rukalle on tarjolla joka aamu puu-

ro, jonka keittäminen on aina esi-

miesten vastuulla. Puuroa saa aa-

muisin kuudesta seitsemään, min-

kä jälkeen aloitetaan työnteko.

–Aamiaissämpylöitämeillä on

ollut tarjolla jo vuosia, mutta

olemme siirtyneet puuroon, kos-

ka se on todettu suosituksi ja vat-

saystävälliseksi vaihtoehdoksi, vii-

meksi viime viikolla Pirkkalassa

puurot kiehauttanut toimitusjoh-

taja kertoo.

Tämä tarkoittaa hyvin varhai-

sia aamuja, sillä toimitusjohtaja on

pitänyt kunnia-asianaan olla itse

keittämässä puuroa, minne reissu

sitten kullakin kertaa suuntautuu.

– Se on sellaista ihmisistä vä-

littämistä ja tasa-arvoa. Meillä

kaikilla on töissä oma rooli ja vas-

tuualueet, mutta ketään ei tarvit-

se kumarrella, eikä titteleitä tun-

neta, hän kertoo.

NÄISSÄ HOMMISSA

ei saa pelätä

korkeita paikkoja. Myös yritys on ollut

hyvässä nosteessa. Yhden miehen yri-

tyksen alkaneesta firmasta on sen

pian 25-vuotisen historian aikana tul-

lut konserni, joka työllisti 2018 tammi-

kuussa Hämeen Laaturemontti -kon-

serni työllisti 586 henkeä, joista Ruot-

sissa toimipisteessä 35 henkilöä.

Aamu alkaa puurolla

Aloita terassikausi jo maaliskuussa!

Lasitettu terassi tai parveke on kotisi ja mökkisi uusi ulottuvuus. Se avautuu

kauniilla säällä ulkotilaksi ja sulkeutuu suojaisaksi tilaksi sateella tai tuulella.

Ota meihin yhtyettä, niin suunnitellaan yhdessä Teille parempi koti!

(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.)

tai + 17 snt/min (matkapuh.)

ki siinä oivanmahdollisuuden ja taas

toiminnan kehittämisen kautta.

– Aiemmin olimme ulkopuolisen

toimijan armoilla, mikä taas oli ris-

ki meidän kahden päivän asiakaslu-

pauksellemme.

– Tömäkän asiakaslupauksen lu-

nastamisen takia profiilitehtaan ra-

kentaminen oli perusteltua jo suun-

nitteluvaiheessa, mutta varsinkin jäl-

kikäteen näkee, kuinka se on anta-

nut paljon lisäpotkua koko liiketoi-

mintaan. Asiakkaille palvelu jossa

kaikki toimitusketjun osa-alueet ovat

omissa käsissä merkitsee myös yhtä

selkeää vastuutahoa kaikissa tilan-

teissa, myös reklamaatiotilanteissa.

Epäonnistumisen pelko

Yrittäjä toteaa, että hänellä on aina

ollut enemmän vauhtia kuin taitoa.

Hän on myös ensimmäinen myön-

tämään, että läpi koko yritysuran

mukaan onmahtunut hallitsematto-

miakin riskejä. Muttamistä sitten us-

kallus moiseen kumpuaa?

– Olen linjannut sen niin, että se

miksi meillä Suomessa ei esimerkik-

si ole yrittäjiä enempää, johtuu epä-

onnistumisen pelosta, hän aloittaa.

– En osaa sanoa, miksi juuri mi-

nä en ole epäonnistumista pahem-

min pelännyt, mutta ehkä se kum-

puaa vähän siitä, että koulu meni ai-

kanaan miten meni. Ehkä siinä tun-

si itsensä epäonnistuneeksi niin pa-

hasti jo tuolloin, että varsinainen pel-

ko kaikkosi kokonaan, hän miettii.

Toisaalta hänen mielestään suoma-

laiseen kulttuuriin epäonnistuminen

ei kerta kaikkiaan tunnu istuvan.

– Suomessa suhtautuminen epä-

onnistumiseen on hyvin raadollista.

Jos jossakin hommassa ei menesty,

niin aikamoisen leimanhan siitä saa.

Tähän kaipaisin uudenlaista ajatte-

lutapaa, sillämonesti epäonnistumi-

nen ei ole edes omista tekemisistä

kiinni, hän miettii.

Menestys on hyvin

pitkälti tiimityötä

HämeenLaaturemontinyrityskulttuu-

rissa epäonnistumisia ei pelätä. Kult-

tuurinkeskeisimpiä elementtejäonni-

mittäin päätöksenteko, jossa nimen-

omaan sallitaan epäonnistuminen.

– Pääasia on, että tehdään päätök-

siä, on ajatus jota on niin ikään is-

kostettu henkilöstön mieleen. Myös

tämä koko yrityksen käyttöön levin-

nyt filosofia kumpuaa alun perinRii-