Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

TiisTai 6. maalisKUUTa 2018

11

N

eljännen soiton kohdalla toi-

mitusjohtaja kertoo laittavan-

sa puhelimensa kiinni. Se kun

on soinut juttutuokiomme ensimmäi-

sen kymmenenminuutin aikana niin

usein, että ajatus on hukkunut jo pa-

riin otteeseen. Tämä ei olemitenkään

poikkeuksellista, sillä peruspäivänä

mies epäilee vastaavansa satoihin pu-

heluihin. Moneen asiaan halutaan

edelleen saada toimitusjohtajan siu-

naus, vaikka hän onkin opetellut vii-

me vuosien aikana delegoinnin tai-

toa. On ollut pakko, sillä tänä päivä-

nä konsernin palkkalistoilla työsken-

telee lähes 600 henkeä. Tammikuun

osalta tiedossa on tarkka luku, silloin

yhtiössä palkkaa sai 586 ihmistä.

Huimia lukuja

Yrityksen kasvutahdista saa jonkin-

moista mittakaavaa, kun kaivan esil-

le edellisen

Kimmo Riihimäestä

te-

kemäni jutun. Se ilmestyi tässä samai-

sessa aviisissa huhtikuussa 2012, ja

myös tuolloin puheeksi nousi työnte-

kijöiden määrä. Heitä oli tuolloin 70.

Työmaiden määrä on sekin kasvanut

melkoista tahtia. Viime vuonna yri-

tys oli mukana 30 000 talouden vesi-

kouru- tai kattoremonteissa. Vesikou-

rujen osuus oli määrällisesti suurem-

pi, mutta onpa niitä kattoremontteja-

kin kertynyt varsin mukavasti. Kai-

ken kaikkiaan työmaita kattopuolel-

la oli viime vuonna noin 5000, kun

niitä viisi vuotta sitten oli noin 1000.

Poikkeava johtamiskulttuuri

Jo sen edellisen haastattelun aikaan,

huhtikuussa 2012, KimmoRiihimäel-

lämeni lujaa. Toimipisteitä oli neljä ja

nykyisen, Jasperintiellä sijaitsevan

päämajan rakennustyömaa täydessä

vauhdissa. Kuusi vuottamyöhemmin

istumme valmiin rakennuksen kol-

mannen kerroksen neuvotteluhuo-

neessa. Paljon on

Hämeen Laature-

montin

osalta kirjoitettu täysin uusik-

si,mutta yksi asia ei. KimmoRiihimä-

en sotisopa on edelleen työhaalari.

Mies toteaa, että ei ole kertaakaan

käyttänyt töissä pukua.

–Olen kieltänyt senmyösmeidän

hallitukseltamme. Jos joku erehtyisi

tulemaan meidän tapaamiseemme

puku päällä, minä heitän ulos, toi-

mitusjohtaja hymyilee. ”Meillä ei ole

herroja eikä narreja” kuuluu yksi Rii-

himäen prinsiipeistä. Semyös näkyy

pukeutumisessa. Asentajan työvaa-

tetus on kunniassa.

Ylivoimainen

markkinajohtaja

Kimmo Riihimäen jo vuonna 1993

perustamaHämeenLaaturemontti on

kattoremonttien osalta aivan ylivoi-

mainen markkinajohtaja. Kakkonen

jamuut ovat varovaisestikin arvioitu-

na vähintään viisi kertaa pienempiä.

Hämeestä toimintaon laajentunut ko-

ko maahan jo vuosia sitten, ja pari

vuotta sittenylitettiin jo valtakunnan-

kin rajat. Ruotsiin ollaan avaamassa

tänä keväänä toista toimipistettä, ja

muutenkin kyseisen markkinan nä-

kymät ovat erityisen hyvät.

Riihimäen firma on tullut tutuksi

myös varsin aktiivisesta mainonnas-

taan. Ainakaan Tampereella autoile-

va ei ole juuri voinut välttää yrityksen

Katossa reikä, eikä!

-mainosslogania.

Johdetaan toiminnan

kautta, ei numeroilla

Firman perustaja ja toimitusjohtaja

KimmoRiihimäki päätyi suurenkan-

san tietoisuuteen vuoden 2015 lopul-

la, kun kaiken kansan verotiedot Suo-

melle uniikkiinmutta täällä totuttuun

tapaan julkaistiin lehtien palstoilla.

PirkkalalaisenKimmoRiihimäen tu-

lot olivat kyseisenä vuonna koko Suo-

men kolmanneksi suurimmat. Kovaa

tulosta Hämeen Laaturemontti oli

tehnyt jo useamman vuoden, mutta

vuoden 2015 verotietoihin vaikutti

etenkin edellisvuonna tehty kauppa,

jossa Riihimäki myi vuonna 1993 pe-

rustamastaan kattoremonttifirmasta

merkittävän siivun pääomasijoittaja

Sentica Partnersille

. Sijoittajat olivat

aiemminkin olleet kiinnostuneista

pirkanmaalaisesta tuloskoneesta,

mutta yrittäjänmukaanyritys oli 2013

vaiheessa, jossa sen kasvuun oli pak-

ko saada rahaa. Kiikarissa oli jo tuol-

loinmerkittävä yrityskauppa, joka to-

sin vietiin maaliin vasta kolme vuot-

ta myöhemmin.

– Pankki ei tuolloin uskonut mi-

nuun, joten oli otettava käyttöön toi-

nen suunnitelma, Riihimäki muiste-

lee. Suunnitelmat on monesti olleet

numeroiden valossa ylimitoitetut,

mutta yhtiötä onkin johdettu aina

toiminnan kehittämisen kautta, ei

numeroiden. Numerot ovat seuraus-

ta, toteaa Riihimäki.

THERMIA MAALÄMPÖPUMPUN TAI ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN

OSTAJALLE SEGWAY SÄHKÖPOTKULAUTA KAUPAN PÄÄLLE!

energisetpirkanmaa.fi

I

040 680 3970

Kaikki maanrakennustyöt.

Toimitamme kiviainekset, mullat, täytemaat ym...

010 271 7881 • 010 271 7887

www.hervannankaivin.fi

Intohimo luo kilpailukykyä

Vesivek-asentajasta kattoremonttiyrittäjäksi 1993 siirtynyt ja ruosteisella Hiacella veljen-

sä hallin nurkasta käsin yritystoimintansa aloittanut Kimmo Riihimäen pian neljännesvuo-

sisadan kestänyt yrittäjätarina on sieltä huikeammasta päästä. Tänä päivänä mies nimit-

täin johtaa Suomen suurinta katto-, ränniremontti- ja kattoturvatuotteita sekä asennuspal-

veluita tuottavaa yhtiötä, Hämeen Laaturemontti-konsernia. Sen liikevaihto juuri päätty-

neellä tilikaudella oli 87 miljoonaa euroa ja työpaikankin se tarjoaa jo lähes 600 henkilöl-

le. Kun ottaa huomioon, että lähtökohtana oli kesken jäänyt peruskoulu ja alkoholismi, on

kyse aivan poikkeuksellisesta menestystarinasta. Pirkanmaan Yrittäjä –lehti lähti selvittä-

mään, mistä tämä menestys kumpuaa. Kirjaimellisesti haalarit päällä edelleen konserni-

aan johtaman Kimmo Riihimäen vastaus kysymykseen on varsin lyhyt ja ytimekäs.

– Yrityskulttuuri sekä henkilöstön intohimo työhön, kuuluu tiivistetty versio.

LÄHES SADAN MILJOONAN

euron vaihtoa harjoittavan yrityksen toimitusjohta-

jaksi Kimmo Riihimäen työvaatetus ei ole ehkä se tyypillisin. Hänen sotisopansa

on nimittäin enemmän työhaalari kuin puku. Itse asiassa pukua hän ei ole omien

sanojensa mukaan ikinä käyttänyt töissä, ei edes hallituksen kokouksissa. – Itse

asiassa olen kieltänyt sen muiltakin. Olen ilmoittanut, että hallituksen kokouksiin

puku päällä ei ole mitään asiaa, tai minä panen ulos kokouksesta, hän hymyilee.

Riihimäki pistettiin tässä julkaisussa aiemminkin visioimaan tulevaisuutta, ja

tuolloin hän itse ounasteli yrityksen liikevaihdon olevan 25 miljoonaa euroa vuon-

na 2015. Ennustus meni pahasti pieleen, sillä tosiasiassa vaihto oli kyseisenä

vuonna jo 45 miljoonaa euroa.

Riihimäen luoman konsernin tarina jatkuu seuraavalla sivulla

Kuva: Hämeen laaturemontti –konserni