Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 7. maalisKUUTa 2017

6

taja

Veikko Kiili

valaisi presidentil-

le Pirkanmaan Yrittäjien suunnitel-

mia isänmaan juhlavuoteen. Pirkan-

maalla merkkipaalua juhlistetaan

niin, että perinteisenVuoden Yrittä-

jä -palkinnon sijaan koko maakun-

nassa kuntakohtaisesti jaettava Vuo-

sisadan Yrittäjä -palkinto.

– Eritoten tällä halutaan korostaa

sitämerkitystä, mikä yrittäjillä ja yri-

tyksillä on Suomen tarinassa ollut,

Kiili kertoi presidentille jahänenpuo-

lisolleen. Kiilin mukaan presidentti

olimyönteisesti yllättynytmyös kuul-

lessaanPirkanmaanYrittäjien työllis-

tävästä vaikutuksesta, joka on tänä

päivänä yli 50 000 henkeä.

Tähtenä loisti teini

Historian lisäksi presidentille tarjot-

tiin samaisella pysähdyksellä myös

katsaus tulevaisuuden Suomen ra-

kentajaan. Tässä suhteessa osaston

todellisena rokkitähtenä toimi

Lee-

vi Lamminsivu

, joka on vasta äsken

15 vuotta täyttäneenä nuorenamie-

henä yrittäjäjärjestön nuorin jäsen.

Kattavammin tuore yrittäjä esitel-

tiin tämän aviisin joulukuun nu-

merossa.Nuoren miehen viime

syksynä perustama yritys on nimel-

tään

Kiinteistöhuolto Lamminsivu

Oy

ja toimiala nimensä mukaisesti

laaja. Leeviltä luonnistuvat hommat

aina lumenleikkuusta polttopuiden

tekemiseen ja puiden kaatamisesta

maanrakennushommiin. Eikä vii-

meksi mainituissa puhuta ihan mis-

tä tahansa kevyestä lapioinnista. Täs-

tä mies oli tuonut Tampereen Mes-

su- ja Urheilukeskukseen todisteek-

si myös käytössään olevan traktorin.

Maanviljelijäisän pojalle sellaisen

rattia on tullut pyöritettyä jo useam-

man vuoden, mutta kiitos tammi-

kuussa täyteen napsahtaneen 15. ikä-

vuoden, nyt Leevi pystyy hyödyntä-

mään sitämyös yrityksensä puitteis-

sa. Presidentille Leevi esitteli yrityk-

selle kuin vanha tekijä. Huoltosopi-

mus Mäntyniemen kiinteistöhuol-

tourakasta presidenttiparin kanssa

jäi vielä allekirjoittamatta, mutta

muutenLeevillä jäi presidentin kans-

sa jutustelusta hyvä mieli.

– Oli kyllä todella hienoa, että

presidenttikin oli kiinnostunut mi-

nusta ja yrityksestäni. Hän kyseli mi-

nulta onko hommia riittänyt, työko-

neistamme, ja mitä kaikkia hommia

teen. Tapaaminen jännitti hieman,

mutta se meni lopulta hyvin, Leevi

sanoi.

Tähän paikkaan kuuluu ha-

tunnosto ja syvä kumarrus

Rekrytorille ja sen puuhamie-

helle, pienen valtion verran

energiaa omaavalle Mikko

Honkalalle. Tasavallan presi-

dentin maakuntavierailulla

pysäkiksi olisi takuuvarmasti

ollut aikamontamuutakin ot-

tajaa. Valitsemalla kohteek-

seen juuri Rekrytorin Niinis-

tö kanslioineen palkitsi sitkeyden. Rekrytorin kasvattaminen ny-

kyiseen kokoluokkaan on nimittäin vaatinut tässä vuosien saatos-

sa aika monta puhelinsoittoa, meiliä ja työtuntia.

Sitkeyden takana tuntuvat olevan Nyky-Suomessa myös ne työ-

paikat. Tampere on tässä suhteessa valitettavasti koko valtakunnan

murheenkryynejä. Työttömyys erityisesti nuorten parissa on hä-

lyttävän korkea, ja tässä suhteessa Rektytorilla tehdään äärettömän

kallisarvoista työtä.

Presidentti

Kekkonen

riuhtaisi 1975 kasaan ”kansallisen hätä-

tilan hallituksen”, kun työttömien määrä oli noussut peräti 63 000

ihmiseen. Se oli 70-luvulla tajuttoman korkea luku. Nykypäivänä

työttömien määrä on viisinkertainen ja pelkästään alle 25-vuoti-

aiden työttömien määrä on yli 45 000.

Niinistön aikana presidentti ei toki enää hallituksia hajottele tai

perustele, mutta nykyroolissaan arvovaikuttajana presidentti antaa

esimerkiksi näillä kohdevalinnoillaan osviittaa siitä, mitä pitää tär-

keänä. Tampereella Niinistö vieraili nuorisopainotteisella Rekry-

torilla, kun taas Vapriikissa olevassa Pajarin Pojat –näyttelyssä pre-

sidentin seurueessa oli mukana myös aikanaan rintamalla palvel-

leita veteraaneja.

Ääripäitä nämäkin, mutta ehdottomasti positiivisemmassamer-

kityksessä kuin sanaa on viime aikoina keskustelussa totuttu käyt-

tämään.

VILLE KULMALA

KOMMENTTI

Tasavallan presidentin Pirkanmaan

maakuntavierailukäynnistyi työllisyy-

den merkeissä, sillä ensimmäisenä

kohteena oli Rekrytori. Siitä on kehit-

tynyt vuosien saatossa koko Suomen

suurin työnvälitystapahtuma, joka ke-

räsi tälläkin kertaa messuhalliin jopa

150 näytteilleasettajaa ja arvioiden

mukaanvähintään6000messuvieras-

ta. Rekrytorin perustaja puuhamies

Mikko Honkala

myöntää, että presi-

dentin saamiseksi piti tehdä töitä.

– Ensimmäisen kerran otin presi-

dentinkansliaanyhteyttäkeväällä2016

eli vierailua suunniteltiin lähes vuosi.

Tapahtuman virallisesti avannees-

sa puheenvuorossaan presidentti

Niinistö

muisteli myös oman työu-

ransa alkumetrejä. Se ihka ensim-

mäinen kesätyö oli löytynyt paikal-

lisen isännän nauristyömaalta, jon-

ne rekrytointi oli tapahtunut kaveri-

piirissä kiertäneen huhun pohjalta

pari päivää aikaisemmin. Vakitui-

semman ensiduunin presidentille oli

tarjonnut pari vuotta myöhemmin

metallialan yritys.

–Niinminä vaan ihmeekseni sin-

ne joka aamu ehdin, vaikka työt al-

koivatkin jo seitsemältä aamulla, Nii-

nistö tokaisi myöhemmin lehdistön

edessä.

Presidentti pysähtyi

Yrittäjien osastolla

Presidenttipari huomioi hienosti

myös

Pirkanmaan Yrittäjät

, sillä

Rekrytorin isän, Mikko Honkalan,

huomassa tehty kierros pysähtyi en-

nakkosuunnitelmien mukaisesti

myös Pirkanmaan Yrittäjien messu-

pisteellä. Aluejärjestön puheenjoh-

Presidentti

kävi kylässä

Tulevaisuuden toivot

ja menneisyyden urhot

Rekrytorilta Suomen ykkösmiehen

seurue suuntasi kohti keskustaa ja

Museokeskus Vapriikkia. Pariskun-

nan vastaanotti jo ulko-ovella lähei-

sen tarhan ja koulun lapsiryhmä si-

niristilippuineen. Tervetuloa Tam-

pereelle -toivotus kajahti ilmaan ko-

meassa kaanonissa, ja myös presi-

dentin tiedusteluun Suomen synty-

mävuosien määrästä vastattiin reip-

paasti ja aivan oikein. Sen sijaan pre-

sidentin utelu Tampereen jääkiekko-

seurojen paremmuudesta jakoi vas-

taukset aika tasan kahtia. Sisätilois-

sa presidentin kohteena oli tuoreeh-

ko Pajarin pojat -näyttely. Siinä pää-

osassa on legendaarinen kenraali

Aa-

ro Pajari

sekä hänen talvi- että jat-

kosodassa kunnostautuneet jouk-

konsa. Pääosin silloisen Pohjois-Hä-

meen sotilasläänin alueelta kasatun

miehistön ja kenraalin yhteistyön

saavutukset ovat oleellinen osa sata-

vuotisen historian kohtalonhetkiä.

Tampereeltamatka jatkui vieläMänt-

tä-Vilppulaan, missä tutustumiskoh-

teena oli itseoikeutetusti paikallinen

museoylpeys, joka kuinkas ollakaan

liittyy sekin hyvin tiiviisti juuri yrit-

täjyyden historiaan.

Teksti ja kuvat:

VILLE KULMALA

NÄYTTEILLEASETTAJISTA OMALTA

ständiltään puhetta kuuntelemaan tul-

leella Nina Koskisella olisi ollut presi-

dentille kysymys.

– Enkä taida olla ainoa suomalainen,

jota olisivat kiinnostaneet presidentin

jatkoaikeet. Ammatillisesti olisin ha-

lunnut tietää, josko presidentinkans-

liassa on ensi vuonna tarvetta hyvälle

rekrytointi-ilmoitukselle, Koskinen

veisteli. Hänen yrityksensä on rekry-

tointeihin erikoistunut Alen Consulting.

VÄKEÄ OLI

Rekrytorilla kiitettävästi.

VASTA ÄSKEN

15 vuotta täyttänyt Leevi Lamminsivu esitteli oman yrityksensä

presidentti Niinistölle ja hänen puolisolleen Jenni Haukiolle.

PIRKANMAAN YRITTÄJIEN

puheenjoh-

taja Veikko Kiili kertoi aluejärjestön juh-

listavan satavuotista Suomea nimeä-

mällä kustakin pirkanmaalaisesta kun-

nasta Vuosisadan Yrityksen. Iltajuhlaa

pirkanmaalaiset yritykset pitävät päivää

ennen presidentin linnankemuja.

Urho Kekkosesta on jo aikaa ja presidentin valtaoikeuksiakin on kutistettu tuntuvasti,

mutta kova tuntuu silti olevan kansansuosio istuvalla tasavallan presidentillä Sauli

Niinistöllä sekä hänen puolisollaan Jenni Haukiolla. Se nähtiin Pirkanmaallakin helmi-

kuun puolivälissä kun presidenttipari kävi maakuntavierailulla Tampereella ja Mänttä–

Vilppulassa. Maakunnan yrittäjyyskin saatiin tehtyä hyvin tykö Niinistöille.