Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 7. maalisKUUTa 2017

5

YRITTÄJYYS

ON

KUNNAN

TÄRKEIN

VOIMAVARA

www.yrittajat.fi/kuntavaalit

Kunnan rooli muuttuu. Kuntavaalit ovat historiallinen

tilaisuus vaikuttaa, mihin suuntaa muutos vie.

Me yrittäjät haluamme nostaa kunnan tärkeimmäksi

tehtäväksi elinvoima- ja elinkeinopolitiikan. Kunta, joka

edistää yrittäjyyttä, luo myös työtä ja hyvinvointia.

Kuntien luottamuselimissä tarvitaan näkemyksiä.

Yrittäjillä on tarjota valmisteluun ja päätöksentekoon

monipuolista liiketoiminta- ja talousosaamista.

Äänestä yrittäjää!

Yrittäjäjärjestössä sote-uudistuksen potentiaalisina

uhkatekijöinä nähdään julkisten palveluiden suosimi-

sen sekä suurten yritysjättien ylivallan. Miten Pirkanmaalla

aiotaan varmistaa, että nämä uhkakuvat eivät toteudu?

– Emme tiedä vielä valinnanvapauden lopullista muotoa, jo-

ka rajaa aika paljon kannanottomahdollisuuksiani. Ratkaiseva

kysymys on se, miten vapaan valinnan kokonaisuus ratkaistaan

jaminkälainen liikkumavaramaakuntiin jätetään. Uskon kuiten-

kin, että maakunnat pystyvät vapaan valinnan puitteissa määrit-

telemään ne palvelut, mitkä toteutetaan esimerkiksi asiakas- ja

maksuseteleinä tai miten henkilökohtaista budjettia käytetään.

Näkisin tämän hyvänämahdollisuutenamyös pienemmän koko-

luokan toimijoille. Lopullinen päätösvalta markkinoiden avaa-

misten ja sulkemisten suhteen on kuitenkin poliittisesti valitta-

van maakuntahallinnon toimivallassa.

Toinen järjestön ydinteeseistä on, että olisi tärkeää saa-

da yrittäjät mukaan asiaa pohtiviin työryhmiin jo val-

misteluvaiheessa. Toteutuuko tämä Pirkanmaalla, ja jos niin

miten elinkeinoelämä pääsee osallistumaan valmisteluun?

– Meillä on tehty johtoryhmässä päätös siitä, että järjestöistä

otetaan elinkeinoelämän edustajia mukaan työryhmiin aina ala-

tason teemaryhmiä myöten. Mukana ei siis ole yksittäisten yri-

tysten edustajia, mutta

Pirkanmaan Yrittäjistä, Tampereen kaup-

pakamarista

ja

Pirkanmaan MTK

:sta olemme pyytäneet nimeä-

mään omat edustajansa työryhmiin. Haluan korostaa, että näi-

den virallisten työryhmien lisäksi järjestetään myös lukuisia työ-

pajoja ja seminaareja, johon ovat tervetulleita myös yksittäisten

yrittäjien edustajat. Seuraavaksi esimerkiksi järjestämme

Rosen-

dahlissa

tilaisuuden, johon toivotaanmahdollisimman suuri yrit-

täjäkunta mukaan.

Kenet sinä näet koko tämän sote-uudistuksen

voittajana?

– Olen optimisti ja näen, että asiakkaat ja asukkaat ovat voit-

tajia. Toki tässä on edelleen monta riskiä, mutta sitä meidän on

tavoiteltava, että asiakkaat ja kansalaiset olisivat voittajia.

Jos sote-uudistus olisi adjektiivi, mikä se olisi?

”Mahdollistava”

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti tavoitti asian tiimoilta

myös sote- ja maakuntauudistuksen Pirkanmaan

ykkösmiehen, muutosjohtaja Kari Hakarin, joka

sai tämän jutun luettavakseen ennen sen julkai-

semista. Pyysimme häneltä vastaukset muuta-

maan yrittäjiä askarruttaneeseen kysymykseen.

Liian hyvää

ollakseen totta?

Sote-uudistuksen haastekerrointa li-

sää se, että toteutuksen myötä pitäi-

si saada aikaan myös säästöjä. Julki-

sesti on puhuttu jopa kolmenmiljar-

din euron säästöistä. Tämä taas saa

kokonaisuuden kuulostamaan jopa

epäilyttävän hyvältä. Susanna Kalla-

ma, ovatko asetetut tavoitteet esimer-

kiksi säästöjen osalta mielestäsi rea-

listisia?

–Tavoite ei olehelppo,muttamah-

dollinen, hän aloittaa ja jatkaa, että to-

teutumiseen tarvitaan paitsi kärsiväl-

lisyyttä myös pitkä aikajänne.

– Ja vertailu pitää ehdottomasti

tehdä kokonaiskustannusten vinkke-

listä.

Maltti on valttia

Kallamanmukaan alussa on jopa to-

dennäköistä, että peruspalvelujen

kulut lähtevät nousuun. Sitä ei kui-

tenkaan pidä pelästyä.

– Niin sen pitääkin olla, koska ta-

voite on vahvistaa peruspalveluita ja

niiden saatavuutta. Erikoistason pal-

velut, erikoissairaanhoito, eivät puo-

lestaan ole Suomessa juurikaan jou-

tuneet vertailun tai terveen kilpailun

kohteeksi, Kallama huomauttaa. Kai-

kenkaikkiaanKallama sanoo olevan-

sa hyvin tyytyväinen siihen, että so-

te-uudistus on saatu käyntiin.

– Julkisuudessa valinnanvapaut-

ta on epäilty kovaan ääneen. Kannat-

taa huomata, että äänekkäimmät kri-

tisoijat ovat nykyjärjestelmän kasvat-

teja ja toimijoita. Valinnanvapaus

mullistaa sote-palvelujärjestämme ja

pakottaa uusiin toimintatapouhin.

Olen täysin vakuuttunut, että vain

tekemällä eri tavalla on mahdollista

saada aikaan yhtäaikaan säästöjä ja

parempaa palvelua.

Kuntavaaleissa-

kin voi vaikuttaa

Ja vaikka sote-asiat eivät jatkossa var-

sinaisesti kuulukaan nyt valittavien

kuntapäättäjien toimenkuvaan, Kal-

lamanmukaanmyös huhtikuussa va-

littavilla valtuutetuilla on mahdolli-

suus vahvistaa oman kunnan so-

te-palveluihin pitkälle tulevaisuu-

teen. Mutta miten äänestäjä voi vai-

kuttaa?

– Äänestämällä ehdokasta, joka

haluaa toimia niin, että sote-alan

pk-yrittäjät voivat jatkossakin tuot-

taa kuntalaisille palveluja eli vaikut-

taa niin, että kunta laajentaa nykyis-

ten palvelusetelien käyttöä ja ottaa

käyttöön uusia.

– Näin säilytetään lähipalvelut

kuntalaisille, syntyy uutta paikallis-

ta yrittäjyyttä ja jo olemassa olevat

yritykset vahvistuvat ja työllistävät.

Jos näin toimitaan, on kunnissa jo

valmiina paikallisia sote-alan yrityk-

siä, kun valinnanvapaus vuoden 2019

alussa tulee voimaan.

1.

2.

3.

4.