Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 44 Next Page
Page Background

TiisTai 7. maalisKUUTa 2017

2

PÄÄKiRJOiTUs 7.3.2017

s. 10

s. 37

s. 24

s. 13

Aina työn tekijän puolella

maalisKUU 2017

sisÄlTÖ

sijoitusmessut sopivat niin aloitteijoille kuin konkareillekin

s. 10

Pientalonäyttely valtaa Valkeakosken

s. 12

Täydentämisrakentaminen on nyt pop – mitä taloyhtiön pitää tietää?

s. 13

Kaukajärven rautakauppa muutti leiriä

s. 16

Pirkanmaan paras yrittäjäyhdistys löytyi Hämeenkyröstä

s. 23

Kauppakeskus Elo valmistui hankalaan saumaan – Nyt näyttää paremmalta

s. 24

lounasvieraana Ylöjärven tyytyväinen kaupunginjohtaja

s. 26

Yritysvaikutusten arviointi on yrittäjien kärkiteemoja vaaleissa – Ylöjärvi näytti mallia

s. 27

Tamperelaishostelli oli taas maan paras

s. 33

Oinosen Pasi nukkui pommiin ja perusti jälkiseuraamuksena firman

s. 37

aina työn tekijän puolella

Pirkanmaan Yrittäjät ry, laukontori,

Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere

puh. (03) 251 6500

www.py-lehti.fi www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

JAKELU

alma manu

Jakelumäärä

150 000 kpl

JAKELUPÄIVYSTYS

alma manu

puh. 0800 96675

(maksuton)

arkisin klo 06–11

www.aamulehti.fi/

palvelut > jakeluhäiriöt

JULKAISIJA

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Toimitusjohtaja

Pasi mäkinen

PAINOPAIKKA

alma manu Tampere 2016

ULKOASU

ilmoitukset ja sivutaitto

ahaa sivunvalmistus Oy

p. 03–357 1100

AINEISTOT

aineisto@py-lehti.fi

TOIMITUS

Vastaava päätoimittaja

Pasi mäkinen

Toimitussihteeri

Ville Kulmala 040 535 9953

ville.kulmala@py-lehti.fi

MEDIAMYYNTI

mediatoimisto Dorimedia Oy

leena Kolehmainen-Naaralainen

p. 041 501 9902

leena.kolehmainen@dorimedia.fi

myyntipäällikkö

laura mustanoja p. 050 468 2290

Erja Joentausta p. 050 374 9444

Juha Peltoniemi p. 050 352 9906

maili salo

p. 040 591 5950

etunimi.sukunimi@dorimedia.fi

P

irkanmaan pk-yritysten suh-

danneodotukset ovat positii-

visemmat kuin viime syksynä.

Tämä ei näy pelkästään helmi-

kuussa julkistetun barometrin luvuis-

sa, vaan myös yrittäjien keskuudessa

vallitsevassa yleisessä ilmapiirissä. Pir-

kanmaalla uskotaan henkilöstönmää-

rän kasvuun enemmän kuin muualla

Suomessa. Kokonaisuudessaan Pir-

kanmaan luvut noudattavat pitkälti

valtakunnallista tasoa. Heikko suh-

dannetilanne näkyy kuitenkin vielä

yritysten kehittämisen esteissä. Rekry-

toinnin pahimpana esteenä nähtiin

työn sivukulujen lisäksi suhdanneti-

lanteen ja kysynnän heikkous. Yrityk-

set odottavat yleisesti kasvua, mutta

se ei vielä näy riittävästi niiden omas-

sa toiminnassa.

Kysynnän kasvua syntyy investoin-

neista. Investointiodotukset ovat edel-

leen liianmatalalla, jotta työllisyys läh-

tisi vahvaan nousuun. Pirkanmaalla

työllisyys on kuitenkin lähtenyt kas-

vuun, joka saattaa heijastaa positiivi-

sia näkymiä jatkossa. Osansa ovat teh-

neet Tampereen voimakkaat julkiset

investoinnit ja sitä kautta elvyttävät

toimenpiteet. Valtakunnallisesti tar-

kasteltuna investointiodotukset eivät

ole kasvaneet voimakkaasti kasvua ha-

kevien yritysten joukossa. Tämä voi

ennakoida suhdanteiden kääntymistä

heikompaan suuntaan tai kapasitee-

tin olevan edelleen vajaakäytössä.

Tampereen seudulla suhdanneodo-

tukset ovat Oulun ja Raahen jälkeen

maan parhaita. Syynä lienee se, että

kova ict-sektorin rakennemuutos al-

kaa olla ohi niin Oulussa kuin Tam-

pereellakin ja yritykset odottavat kas-

vun lähtevän nousuun seuraavan puo-

len vuoden aikana. Tätä osoittaamyös

molempien seutujen työllisyyden ko-

heneminen.

Etelä-Pirkanmaalla yrityksillä on

myös hyvät odotukset: yritykset usko-

vat kannattavuutensa olevan merkit-

tävästi parempaa kuin kokomaassa ja

Pirkanmaalla. Sen sijaanmuualla Pir-

kanmaalla suhdanneodotukset eivät

ole kovin korkealla tasolla valtakun-

nan tuloksiin verrattuna.

Yritysten odotukset ovat yleisesti ot-

taen myönteisiä. Työllisyys on lähte-

nyt paranemaan, mutta edelleen tar-

vitaan voimakkaita keinoja kasvun tu-

kemiseksi. Kilpailukykysopimus ei

ratkaise talouden haasteita riittävästi.

Nopein toimenpide olisi paikallisen

sopimisen lisääminen ja sen myötä

työllistämisen esteiden vähentäminen.

päätoimittaja

Odotukset paremmasta vahvistuvat