Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

TiisTai 30. TammiKUUTa 2018

7

Haarlan-

katu

Asiakaspalvelu

040 170 3302 •

kari.sukanen@sah.fi

Kari Sukanen

SÄRKÄN-

NIEMI

TAMPERE

Paasikiventie

Häme

en-

puis

to

Pispalan valtatie

Sep

än-

ka

tu

Rantatunneli

Haarlankatu 4, Tampere

Ark klo 8–17 | p. 020 712 0363 |

www.sah.fi

Haarlan-

katu

TOYOTA-

MERKKIHUOLTO

PARASTAHUOLTOATOYOTALLESI

HAARLANKADUN VALTUUTETUSSA TOYOTA-MERKKIHUOLLOSSA!

Käyttäessäsi valtuutetunmerkkihuoltomme palveluita, voit olla varma

siitä, että autossasi on aina valmistajatehtaan viimeisimmät päivitykset ja

sovellukset. Alkuperäiset Toyota-varaosat varmistavat autosi turvallisuu-

den ja autosi arvon säilymisen. Tunnemme autosi.

Asiakaspalvelu

040 170 3302 •

kari.sukanen@sah.fi

Kari Sukanen

SUOMEN AUTOHUOLTOONMAAHANTUOJAN VALTUUTTAMA TOYOTA-MERKKIHUOLTO

HUOM!

Vaihdamme tuulilasinpyyhkijän sulat ja

täytämme pesunestesäiliön kaikkiin loppusummaltaan

yli

200€

huoltoihin/korjauksiin hintaan:

0

Tarjous voimassa

16.2.2018

saakka.

na. Kynnystä madalsi se, että hän

aloitti yrittämisen yhdessä isänsä

Ju-

kan

kanssa. Yrittäjyydellä on muu-

tenkinVuoristen klaanissa pitkät pe-

rinteet, sillä isä Jukan lisäksi myös

Jannen isoisä

Onni Vuorinen

toimi

kuljetusalan yrittäjänä. Suvussa on

ollut yritystä siis jo yli 80 vuoden

ajan, sillä isoisän kuljetusliikkeen pe-

rustaminen ajoittui vuoteen 1934.

Janne Vuorisen oman yritystoimin-

nan ytimessä on tällä hetkellä kulje-

tusliike

MP-Kuljetus Ky

, mutta koke-

musta perheellä on myös pakkausa-

lan yrittäjyydestä.

Ja vaikka Vuorinen itse on ollut

työllistävä perheyrittäjä, myös

yksinyrittäjän arki on käynyt tutuk-

si. Jannen pitkäaikainen puoliso

Sa-

tu

on nimittäin elättänyt itsensä yrit-

täjänä vuodesta 1988. Yhteen tiet

johtivat aikanaan palkkatöissä, sillä

pariskunta törmäsi ensimmäistä ker-

taa jo parikymppisenä työskennel-

lessään

Keskon

leivissä.

– Ehta työpaikkaromanssi siis,

Vuorinen nyökkää hymyssä suin, ja

toteaa, että sitä romanssia on jatku-

nut nyt jo reilut 30 vuotta.

Järjestöihmisiä

jo ennen yrittäjyyttä

Järjestötoiminnasta Vuorisella alkaa

olla jo kosolti kokemusta. Yrittäjä-

järjestön jäsenyrittäjä Janne on ol-

lut liki koko oman liiketoimintansa

ajan, mutta aktiivisemmin hän läh-

ti mukaan 2000-luvun puolella.

Ne-

kalan–Koivistonkylän Yrittäjien

kip-

parina hän debytoi jo vuonna 2003,

ja aluejärjestön varapuheenjohtaja-

na hän on toiminut vuodesta 2006,

eli huikeat 12 vuotta. Myös valta-

kunnallista vastuuta on kertynyt,

sillä Vuorinen istuu Suomen Yrittä-

jien hallituksen työvaliokunnassa.

Ennen yrittäjäjärjestöä järjestöko-

kemusta hän on kerännyt partiosta

sekä Tampereen nuorkauppakama-

rista. Ylipäätään järjestötyössä hän-

tä itseään on aina kiinnostanut mah-

dollisuus vaikuttaa.

– Kai se on vain halu parantaa

maailmaa edes joiltakin osa-alueilta.

Onnistumisen riemu tässä työssä tu-

lee siitä, että tietty asia saadaan pa-

remmalle tolalle kuin mitä se oli en-

nemmin, hän tuumaa. Pirkanmaan

Yrittäjien tapauksessa tämä tarkoit-

taa sitä, että maakunnassa jo nyt ja

tulevaisuudessa toimivien yrittäjien

asemaa kehitetään entistä parem-

paan suuntaan.

Ajankäyttö arvelutti

Vaikka 12 varapuheenjohtajavuoden

kokemuksellaminään totaalisena yl-

lätyksenä Janne Vuorisen valintaa

järjestön nokkaan ei toki voida pitää,

ei se kuitenkaan ollut mikään itses-

täänselvyys. Hän kertoo, että koska

tiedossa oli jo kaksi vuotta sitten, et-

tä Kiilin työn jatkajan valinta oli jo-

ka tapauksissa edessä, asiaa tiedus-

teltiin häneltä moneen otteeseen.

– Kyllähän tästä pitkään keskus-

teltiin, mutta varsinaisen päätöksen

ehdolle lähtemisestä tein vasta syk-

syllä, hän kertoo. Puheenjohtajan

arkea aitiopaikalta pitkään seuran-

neella Vuorisella olikin taatusti rea-

listinen kuva työn vaativuudesta.

Esimerkkinä Jannen edeltäjä

Veik-

ko Kiili

kertoi tämän lehden viime

vuoden viimeisessä numerossa osal-

listuneensa viime vuonna yli 300 ti-

laisuuteen juuri puheenjohtajan

roolissa.

– Eniten minua itseäni pohditut-

ti juuri ajankäyttö. Minulle oli selvä,

että jos ehdolle lähtisin, siihen täy-

tyisi myös löytää aikaa, hän kertoo

ja toteaa kieltäytyneensä sen vuoksi

esimerkiksi muutamasta hänelle tar-

jotusta hallituspaikasta. Myös töissä

hän on pyrkinyt järjestelemään asioi-

ta niin, että puheenjohtajan rooliin

löytyy tarvittava aika.

Kannatus ratkaisi

– Lopullisen vaakakupin ehdokkuu-

den puolesta ratkaisi kuitenkin se,

että sain todella paljon yhteydenot-

toja etenkin alkusyksystä asian tii-

moilta ja koin tätä kauttaminulla ole-

van kentän kannatusta. Sehän on tie-

tysti se tärkein ehto, mikä pitää täyt-

tyä, mies kertoo. Janne Vuorinen

vahvistaa, että tehtävässä kiinnosti

myös se, että Pirkanmaan Yrittäjissä

Veikko Kiilin kaudella käynnistynyt

iso muutosprosessi on ollut valtavan

suuri hanke.

– Olen ollut mukana sitä valmis-

telemassa ja suunnittelemassa ja

myöhemmin toki myös toteuttamas-

sa. Ajattelen, ettäminulla onkin edel-

leen annettavaa tähän prosessiin, hän

listaa.

– Olemme saaneet varsin lyhyes-

sä ajassa läpi ison muutoksen, joka

on saanut aikaan liikettä myös Suo-

men Yrittäjissä sekä muissa aluejär-

jestöissä. Vuorinen myöntää, että

monissa asioissa järjestö aikoo jat-

kaa Kiilin aikana avatuilla laduilla.

Viestintä pistetään

remonttiin

Yhtenä isoimmista uudistuksista

Vuorinen näkee järjestön viestin-

täuudistuksen. Sen suhteen on jo

otettu pieniä askelia, mutta Vuori-

nen näkee sen yksittäisistä asioista

ehkä selvimpänä kokonaisuutena,

jonka osalta edetään jo heti alku-

vuodesta.

– Tämän vuoden toiminnassa se

on yksi keskeisimmistä asioista, joi-

hon hallitus aikoo panostaa. Muuten

vuotta 2018 Pirkanmaan Yrittäjissä

leimaa ainakin juhlahumu, sillä jär-

jestölle tulee tänä vuonna täyteen 80

vuotta. Sen osalta aiotaan juhlia

enemmän syksyllä. Toinen heti alku-

vuoden aikana tapetille nouseva

isompi asia on Tampereella yhteis-

työssä kaupungin ja Suomen Yrittä-

jien kanssa järjestettävä Kunnallis-

johdon seminaari. Vuorinen muis-

tuttaa, että se on valtakunnallisesti-

kin yksi Suomen Yrittäjien vuoden

tärkeimmistä tapahtumista.

– Kyseinen tapahtuma on tärkeä

Pirkanmaalle kokonaisuudessaan ja

tuo tänne ison osan Suomen kunta-

johdosta kahdeksi päiväksi. Se tar-

joaa myös meille hyvää näkyvyyttä,

jamahdollisuuden osallistua vaikut-

tamistyöhön.

Työsarkaa riittää

Vuorisen mielestä pienten ja keski-

suurten yritysten etujen ajaminen on

koko Suomen tulevaisuuden kannal-

ta tärkeää, koska uuden sektorin työ-

paikat syntyvät niihin. Ja työsarkaa

sillä kentällä riittää takuuvarmasti

edelleen. Vaikka taantuman ja laman

synkin varjo onkin nyt ohitettu ja ta-

lousmittarit näyttävät hyviltä, muis-

tuttaa Vuorinen realistina siitä, että

mihinkään älyttömään riemuun ei

viime aikojen kehitys johda.

–Minunmielestäni Suomessa nyt

meneillään oleva noususuhdanne ei

johdu niinkään meillä jo tehdyistä

ratkaisuista, vaan pikemminkin ny-

kyiset myötätuulet ovat osa globaa-

lia kehitystä, josta Suomi on päässyt

hyötymään. Jos haluamme pitkäjän-

teistä kehitystä Suomessa, meidän on

yksinkertaisesti pakko tehdämerkit-

täviä muutoksia etenkin työmark-

kinarakenteisiin, hän kertoo. Sekin

on realistille tiedossa, että haastetta

tässä työssä riittää takuuvarmasti.

Hyvää osviittaa tästä saatiin viime

viikkoina esille nousseesta aktiivi-

mallikeskustelusta.

– En pidä aktiivimallia uudistuk-

sena, joka toisi merkittävästi apua

työttömyysongelmaamme. Oleelli-

sempaa olisi helpottaa palkkaami-

seen liittyviä riskejä, ja yleisellä ta-

solla työn tekeminen pitäisi aina ol-

la työttömyyttä kannattavampaa,

Vuorinen toteaa.

Luonto lähellä

Janne Vuoriselle tärkeä henkireikä

on ollut luonto jo pienestä pitäen.

Aika monesti tätä harrastusta jaka-

vat myös vaimo sekä perheen kaksi

koiraa.

– Juuri eilen kävelimmemetsätei-

tä pitkin kotikonnuilla noin 13 kilo-

metrin kävelylenkin. Se on meidän

perheemme yhteinenharrastus ja hy-

väksi myös omalle ajatustyölle, hän

kertoo. Akkujen lataamiseen tärkeä

paikka onmyös perheen Pihtiputaal-

la sijaitseva mökki.

– Siellä tosin tulee käytyä aivan

liian vähän, Vuorinen toteaa. Ja – re-

hellisyyden nimissä – puheenjohta-

japesti ei ainakaan oleellisesti tule

nostamaan mökin käyttöastetta.

Teksti ja kuva:

VILLE KULMALA

Työn tekeminen

pitäisi aina olla

työttömyyttä

kannattavampaa.

Autotalo Laakkonen Oy

Hatanpään valtatie 42, Tampere

Hyötyautot 010 214 7181

Automyynti: ma-pe 9-18, la 10-15

Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %)

Erä Volkswagen PRO -malleja

nyt erityiseduin vain Laakkoselta.

Volkswagen Transporter

PRO-malleihin

HELMIKUUN ETU JOPA 2.500 €

VAIN LAAKKOSELTA.

Volkswagen

TRANSPORTER PRO

2,0 TDI

(62-84 kW)

5,8-6,7 m

Volkswagen

Transporter Pro

Lyhyt 2.0 TDI 84 Hv

Tarjoushintaan

29.900 €

*

Esim.

299 €/kk.

Tarjous on voimassa uusiin kauppasopimuksiin 28.2.2018 saakka ja koskee rajoitettua erää autoja.

*Svh 32 406,77 €, CO

2

159 g/km. **svh 34.991 €, CO

2

162 g/km. Malliston EU-yhd. 6-6,2 l/100 km.

Hinnat sis. arvioidun autoveron ja toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein.

Esim. Volkswagen Transporter lyhyt 2,0 TDI 84 hv Pro toimituskuluineen

29 900 €, käsiraha 7 000 €, rahoitettava osuus 22 900 €, rahoitusaika

60 kk, korko 2,95 %, luottosuhteen perustamiskulu 220 €, käsittelymak-

su 12 €/kk, kuukausierä 299,11 €, viimeinen suurempi erä 8 540 €.

ahoitettava osuus 22 900 € + luottokustannukset 3 298,78 €

= 26 198,78 €. Todellinen vuosikorko 4,22 %. Edellyttää hyväksytyn

luottopäätöksen, kaskovakuutuksen ja rahoitusturvavakuutuksen.

Rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, Helsinki.

Volkswagen Hyötyautot

Aki Huhtala

Paavo Puomila

010 214 7182

010 214 7185

Jani Tanhuanpää

Ismo Hytti

010 214 7184

010 214 7180